Revolutie door Schuld

19

Komende tijd zullen er delen van het boek Revolutie door Schuld op Biflatie.nl worden gepubliceerd. De westerse financiële elite blijkt een veel belangrijker aandeel in de loop van de wereldgeschiedenis te hebben dan algemeen wordt aangenomen. In de stukken wordt hun invloed op de maatschappij vanuit historisch en geografisch perspectief belicht, we beginnen met het voorwoord van de auteur Rein de Vries.

Sinds mensenheugenis wordt de algemeen bekende geschiedenis geschreven door de overwinnaar. Dit is begrijpelijk aangezien de verslagen partij door hen gedomineerd wordt. Het verhaal van de verliezende partij raakt in de vergetelheid net als de objectiviteit over wat er in het verleden gebeurd is. Elk verhaal en elke geschiedenis heeft echter twee kanten. In dit boek laat ik de andere kant van de algemeen geaccepteerde versie van de geschiedenis zien. Er is namelijk een overwinnende machtsfactor die onbesproken blijft in reguliere geschiedenisboeken terwijl deze zo’n grote rol heeft gespeeld, dat het voor mij fascinerend was om deze eens goed te belichten. Deze machtsfactor is de aristocratische elite die het financiële systeem onder haar controle wist te krijgen en in de schaduw wil handelen van de politiek.

De aristocratische elite zou vanaf de 18e eeuw steeds prominenter de richting van de westerse maatschappij gaan bepalen. Hun invloed groeide op maatschappelijk, economisch en politiek vlak. Door hun controle op het financiële systeem konden zij de laatste drie eeuwen steeds dominanter worden. Dit boek probeert inzicht te verschaffen in die machtsfactor die de belangrijkste rol heeft gespeeld bij de vorming van onze moderne geschiedenis.

Dit boek zal nauwkeurig aanwijzen wie de belangrijkste families en personen binnen de aristocratie zijn. Het contact tussen de belangrijkste families is nauw. Toch is de elite geen homogeen gezelschap maar eerder een verzameling dynastieën die dezelfde ideologie nastreven omdat hun belangen innig verstrengeld zijn. Een goede samenwerking is voor hen dan ook de enige manier om hun hegemonie te behouden.

Het is onmogelijk om over een ongedocumenteerde groep te schrijven zonder fouten te maken. Zo zal dit werk ook ongetwijfeld fouten bevatten. Het is echter met de grootste zorg samengesteld en de gepresenteerde feiten zijn altijd aan de hand van meerdere bronnen of zeer autoritaire bronnen geverifieerd. De conclusies blijven daarom, ondanks enige mogelijke onjuistheden overeind staan. Ik heb invloedrijke personen geciteerd die de loop van de in dit boek beschreven geschiedenis bevestigen. De citaten zijn standaard in het Engels omdat de meeste haar oorsprong in die taal vinden.

De citaten onthullen het bestaan van de aristocratische elitaire groep en haar doelstellingen. Een vaak gehoord argument tegen het bestaan van de elite is dat wanneer er een groot complot zou bestaan de samenzwering al wel uit was gekomen. Dit argument wordt door de citaten in het boek ontkracht aangezien het complot verweven is met een ideologie. De zogenaamde samenzwering wordt op een bepaalde manier eigenlijk openlijk gepresenteerd. Daarom kan het zo zijn dat het er is, u recht in het gezicht staart, maar u de olifant in de kamer niet ziet.

Ondanks de aangedragen bewijzen zullen de gepresenteerde feiten, na het lezen van dit boek, door menigeen worden betwist. Ik ben tot de conclusie gekomen dat veel mensen de werkelijkheid niet onder ogen willen zien omdat het begrijpen van de materie inhoudt, dat men niet meer hetzelfde kan denken als voorheen. Winston Churchill benoemde dit treffend met de volgende woorden:

Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever happened.

Cognitieve dissonantie speelt daarbij een belangrijke rol. De meeste individuen die geconfronteerd worden met een onplezierig onderwerp, dat niet strookt met hun wereldbeeld, gaan erg ver in het ontkennen daar van. Een moeilijk onderwerp wordt zo uit de weg gegaan, zodat het leven ongecompliceerd blijft . Zoals in de film The Matrix heeft men de keuze tussen de red pill en de blue pill.

De “waarheid” gaat volgens de filosoof Arthur Schopenhauer door drie stadia: eerst wordt deze geridiculiseerd; daarna verzet men zich er met hand en tand tegen; totdat niemand de waarheid kan ontkennen en deze volgens iedereen eigenlijk altijd al bekend was.

Dit boek zal het op het randje van instorten staande financiële, maatschappelijke en politieke systeem plaatsen binnen de context van de historie. Dit boek laat zien hoe het zo ver heeft kunnen komen en waarom het zo ver is gekomen. Welke belangen er spelen en welke doelstellingen er achter de schermen zijn. Verder hoop ik dat het boek aanzet tot kritisch denken, ondanks dat ik geen autoriteit ben of patent op de waarheid heb. Neem wat er in dit boek staat dan ook niet zo maar voor waarheid aan. Evalueer de argumenten, controleer de referenties en doe daarnaast eigen onderzoek. Ik wil tot slot graag iedereen bedanken die interesse heeft in dit onderwerp en moeite doet om zich er in te verdiepen en speciaal mijn familie.

Rein de Vries – auteur van Revolutie door Schuld

revolutie door schuld

Over deze schrijver

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie