We hebben te maken met een systeemcrisis

33

Ingezonden artikel | In essentie gaat het om een crisis die het gevolg is van een enorme kredietexpansie. Vooral de westerse economieën kreunen onder de onbetaalbaar geworden schulden. Sinds 1980 zijn de schulden van het westen, vergeleken met het bruto binnenlands product (BBP), meer dan verdubbeld. Gecorrigeerd voor inflatie hebben ondernemingen driemaal, landen meer dan viermaal en gezinnen meer dan zesmaal zoveel schulden als toen.

schuld biflatie

Bijkomend zijn er dan nog de veelal ongedekte toekomstige schuldverplichtingen van de overheden. Die houden verband met de uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg en bedragen volgens schattingen twee- à zesmaal het BBP van een land. Voor meer details zie hier. In landen met kapitaalgedekte private en open systemen zoals de Verenigde Staten, vertonen zich eveneens gigantische financieringsgaten. De bovengeschetste schuldenproblematiek wordt bovendien nog versterkt door jarenlange onderinvesteringen in infrastructuur en onderwijs. Andere ongunstige trends zijn het krimpen van de werkende bevolking (wegens een negatieve demografische ontwikkeling – zie hier) en de onvermijdbare energie-investeringen die verband houden met het komende postkoolstoftijdperk.

De oorzaken voor deze schuldenorgie zijn onder andere het loslaten van de door goud gedekte dollar in 1971, de monetaire politiek van vooral de Amerikaanse centrale bank om iedere recessie met telkens weer lagere rentevoeten te willen bestrijden, de invoering van de euro die in de meeste eurolanden eveneens tot diepere rentestanden heeft geleid, het toetreden van Oost-Europa en China tot de wereldmarkt met steeds goedkopere producten en het losse begrotingsbeleid van de politici.

Hoe hebben monetaire en politieke beleidsmakers tot nu toe op deze crisis gereageerd?

Bij het uitbreken van de crisis werd het snel duidelijk dat het op schulden en speculatie gebouwde financiële systeem zonder drastisch ingrijpen in mekaar zou stuiken. De politiek en de centrale banken reageerden op de klassieke manier, alleen werd dit keer de dosis drastisch verhoogd: rentevoeten werden nogmaals naar beneden gehaald en bevinden zich momenteel op historische dieptepunten. Aanvullend kochten centrale bankiers in grote getale waardepapieren op om de financiële markten te voorzien van liquiiditeit. Overheden, vooral de VS, verhoogden hun deficits om de economie te stimuleren. Via het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank kregen in Europa de probleemlanden zogezegde reddingspakketten toegestopt.

Met deze maatregelen werd een ineenstorting vermeden. Jammer genoeg hebben ze ook geleid tot het verder oplopen van de schulden.  Duitsland en de VS zijn de enige grote westerse naties waar de gezamenlijke schulden (publiek en privaat) enigszins zijn afgenomen.  In alle andere landen blijven de schulden sneller toenemen dan de economische groei. Het is evident dat dit niet tot in de eeuwigheid kan blijven duren. Als neveneffect heeft deze strategie ook een schuldenboom in de opkomende landen bewerkstelligt. De westerse schuldenproblematiek heeft een wereldwijde dimensie gekregen.

Algemeen kan men stellen dat de beleidsbepalers tijd hebben gekocht die evenwel niet werd gebruikt om diepgaande structurele veranderingen aan te brengen in financiën en economie.

Walter Bagehot, de bekende 19e eeuwse journalist politiek en economie, tevens vermaard financieel specialist, zei dat een centrale bank uitsluitend krediet zou mogen verstrekken aan solvabele instellingen die onderpand van de beste kwaliteit konden voorleggen en bestand waren tegen stevige rentevoeten. Vandaag geven centrale bankiers geld aan instellingen die niet solvabel zijn, twijfelachtig onderpand aanbieden en bovendien kunnen genieten van zero intrestvoeten. Dit heeft dus niets meer te maken met kapitalisme. We zijn inderdaad terechtgekomen in staatsgeleide economieën waarbij de technisch failliete grootbanken/speculanten worden rechtgehouden en bevoordeeld, terwijl tegelijkertijd de reële economie van bedrijven en gezinnen in de kou blijft staan.

Welke mogelijkheden zijn er om een einde te maken aan de schuldencrisis?

Er liggen ongeveer een vijftal pistes open: strenge besparingen, groei, inflatie, falingen en een ordentelijke schuldenherstructurering.

 1. Strenge besparingen (de zogenaamde ‘austerity’) werken niet in een wereld waar iedereen kreunt onder de schulden en zeker niet in een systeem zoals de euro.  Strenge besparingen remmen de noodzakelijke groei af.
 2. Groei lukt ook niet bij hoge schulden die de economische activiteit afremmen en de productiviteit aantasten.  Extra moeilijkheid : de ongunstige demografische evolutie met een gelijkblijvende of eerder krimpende actieve bevolking (Japan, China, Europa).
 3. Inflatie kan alleen als de kredietgroei toeneemt: niet haalbaar want al wie schulden afbetaalt in het huidige moeilijke economische klimaat heeft geen behoefte aan een nieuw krediet.  De centrale banken slagen er niet in inflatie te creëren, zo groot is de deflatoire druk (door o.a. overcapaciteit, het internet, automatisering, globalisering, excessieve schuld, dalende olieprijs, interne devaluatie Zuid-Europese landen ..).  Noteer ook dat de omloopsnelheid van het geld is ingestort, een ernstig teken aan de wand.
 4. Het toestaan van falingen.  Maar door de intense verwevenheid van het financiële systeem kunnen die een domino-effect creëren en zo de crisis verergeren.

De enige oplossing : een ordentelijke schuldenherstructurering

De enig overblijvende en werkbare oplossing lijkt wel een correcte, rechtvaardige herstructurering van zowel privé- als publieke schulden.  Het probleem is dringend: iedere dag die verloren gaat, wordt de opdracht weer een stukje zwaarder want in verhouding tot het inkomen (het bruto binnenlands product) blijft de schuldenberg in omvang toenemen. De bittere Europese realiteit is dat de afbouw van de krediethimalaya nog van start moet gaan.

Boston Consulting Group (BCG), adviesbureau gespecialiseerd in bedrijfsstrategie, heeft reeds in september 2011 een studie gepubliceerd met aanbevelingen (Back to Mesopotamia?). BCG schat de gezamenlijke privé- en publieke schuld in de eurozone op zo’n 3.000 à 5.000 miljard euro € (ter info : het BBP van de eurozone bedraagt 9.900 miljard €). Daniel Stelter, medeopsteller van dit rapport en auteur van thinkbeyondtheobvious.com, ziet alleen heil in een begeleide schuldenherschikking en wel om de volgende redenen :de schade wordt enigszins beperkt, de schuldeisers kunnen een onderhandelde tegenprestatie uit de brand slepen, een rechtvaardige verdeling van de schade verkleint de kans op sociale conflicten en een absoluut verwoestende, neergaande spiraal wordt afgeremd.

Schuldeisers zullen onmogelijk kunnen ontkomen aan het incasseren van bepaalde verliezen. Omwille van de intense vervlechting van het financiële systeem is het cruciaal om die verliezen te isoleren en efficiënt af te wikkelen. Stelter lanceert het voorstel om een Europees herstructureringsfonds op te richten waarin de niet meer correct af te lossen schulden worden samengebracht.  Om die vervolgens over een periode van bijvoorbeeld 20 jaar weg te werken (via een lening bij de Europese Centrale Bank – ECB).  De sterkere eurolanden zouden de zwakke landen daarbij dienen te helpen.

Volgens Stelter is het noodzakelijk dat er naast een schuldenherschikking ook een steunpakket ter bevordering van toekomstige groei wordt voorzien. Waarbij er uitgebreid dient te worden geïnvesteerd in infrastructuur, energie, onderwijs en innovatie en waarbij arbeidsmarkten best gedereguleerd worden. Het recent door Europees commissievoorzitter Jean-Claude Juncker aangekondigde Europees plan, dat met 21 miljard € startkapitaal moet uitgroeien tot een investeringsvehikel van 315 miljard €, wordt overigens door verschillende gezaghebbende critici als onrealistisch afgedaan (lees hierhier en hier).

Wat zal er gebeuren?

Met alle elementen die voorliggen, moet het iedereen duidelijk zijn dat 2008 – 2014 slechts een voorspel is geweest naar een nog grotere crisis. De relatieve rust op de financiële markten is bedrieglijk en zal mogelijk niet lang meer duren. Nieuwe schokken, erger dan in 2008, zijn als het ware voorgeprogrammeerd. En dan zal de bovengeschetste schuldensituatie weer alle aandacht opeisen. Waarbij men zich moet bedenken dat de reddingsmechanismen van toen vandaag veel minder operationeel zijn.

Uit mijn vorige artikels (zie Het einde van de zekerheid, De wereld zit te diep in het rood en Vergeef ons onze schulden!) blijkt telkens weer dat de politici ons de ernst van de situatie trachten verborgen te houden. Allicht zullen ze verder gaan met het winnen van tijd en het optrekken van rookgordijnen.  Centrale banken, ook de ECB, zullen op een nog agressievere wijze de deflatie proberen te bestrijden. De kans dat het tot een voor alle partijen correcte en goed begeleide schuldenherschikking komt, is vandaag onbestaande.  Daartoe moeten er nieuwe ongelukken plaatsvinden. We kunnen ons dus verwachten aan plotse betalingsstops, falingen van overheden, bankfaillissementen enz.  Allicht krijgen we bail-ins zoals we dat in de lente van 2013 in Cyprus hebben meegemaakt, waarbij de gewone spaarder geslachtofferd wordt. Het staat vast dat dergelijke gebeurtenissen heel wat politieke en sociale spanningen zullen veroorzaken.

 Dirk Bauwens van Systeemcrisis

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter16Share on LinkedIn0

Over deze schrijver

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie, biflatie, de huizenmarkt, de eurocrisis, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie

 • houtskool

  “And lest any of you think this is a utopian dream I’m describing, I’ll just add that it will be hell on wheels for many fish to adjust to the reality of the ocean”

  Test

 • Madman

  Wat voor systeem?

  Het systeem waar gekochte regeringen arbeid verruilen van de burgers, zodat private bankiers met een drukpers papiertjes drukken waar geen werkelijke waarde tegenover staat , uit lucht ?
  En daar dan ook nog rente over vragen, wat al helemaal nooit bestaan heeft?
  Een systeem waar dus iedereen die geld gebruikt direct slaaf is van de private bankiers en met het zogenaamde geld waar ze mee op zak lopen met de dag armer worden omdat elk papiertje wat bijgedrukt wordt de waarde ervan in het geheel doet verminderen?

  Als dat systeem er aan gaat , daar wordt als het goed is op termijn iedereen beter van, behalve die private drukperspsychopaten.

  • bertus

   Onzinnig gelul Madman als je je goed inleest.
   Rente en woekerrente dateren al uit de tijd van Christus.
   Iedereen was zich vanaf die tijd volledig en later half bewust van de verplichting die ze aangingen naar de krediet verstrekker.
   De krediet verstrekker was vrekkig en spaarzaam.
   De kredietnemer steeds losbandiger en ongecontroleerd.
   Deze twee eenheden konden elkaar een dienst bewijzen.
   De krediet nemers zijn in de tijd steeds dommer en roekelozer geworden.
   En ja,verplichtingen maakt eenmaal schuld in deze wereld.

  • bram

   Bertus heeft in deze wel een punt, met betrekking op private schuldeisers in de oudheid. Ik moet met uw woorden sterk denken aan Karl Marx met Het Kapitaal. Maar Bertus, uw opmerking gaat voorbij aan de geschiedenis: de situatie is sinds de oprichting van de Federal Reserve volledig uit de klauwen gelopen!! Het kapitalisme creëert zijn eigen superelite en is dus per definitie nooit ‘zelf regulerend”, al helemaal niet sinds de Fed bestaat. Sinds de oprichting van de Fed, de Wereldbank en de ECB is vrijwel de hele wereld in een draaikolk van schuld gekomen en dus in de wurggreep waar wij niet uit gaan komen middels het inleveren van onze spaarcenten. Schuld betekend private rijkdom en ongekende macht voor de elite op de samenlevingen, economieën, politiek, defensie, media, grondstoffen enz. Kijk naar Griekenland: de hele infrastructuur, nuts, staatsbedrijven enz zijn in privaat bezit gekomen. Daar heeft de Griek op straat niet voor gekozen en wij 20 jaar geleden ook niet. Vervolgens verminderd de dienstverlening en stijgen de prijzen. Deze gestolen macht en geroofd bezit is naar bankiers gegaan en CEO’s, private corporations en aandeelhouders. Burgers zijn volledig blut en dreiging van sociale onrust is al jaren een belangrijk punt voor overheden, denk aan de patriot act. Burgers worden op alle manieren gecontroleerd, bespioneerd en gemerkt en vervolgd. Ik verwacht dat de enige bail-out een wereldconflict zal zijn, georkestreerd door bankiers zoals in aanloop van WO1 en WO2, dat waren de grote bedenkers en winnaars. Helaas is dat alles na te lezen in onze geschiedenisboeken.

   • Madman

    Wat ik bedoelde is dat er geen rente gekreeerd wordt , AUTOMATISCH, zoals nu bij het drukken van geld.

    Kijk, als iemand bij een ander goud leent, en daarbij afspreekt rente te gaan betalen, das een heel ander verhaal.

    Nu wordt automatisch bij elke euro die je in handen krijgt, VOORDAT je die al in handen hebt bij de creatie al rente geheven. En dat heb je bij fysiek goud/zilver als geld niet.

    • Madman

     @Bertus, trouwens, je komt nogal uit de hoek met je “onzinnig gelul” als in zichzelf vrede en harmonie gevonden hebbend persoon zoals je eerder schreef 🙂

     • bertus

      Hallo Madman,

      Je eerste bericht heb je ook zeker gelijk in.
      Eerder had je papier geld en edelmetaal.
      Tegenwoordig heb je tig afgeleiden van van alles en nog wat.
      Er is door bijna niemand meer een touw aan vast te knopen,laat staan er doorzicht of controle over te krijgen.
      Mijn uitlating op jouw reactie was meer een persoonlijke ongecontroleerde uitroep en zeker niet naar jou persoonlijk gericht.
      Maar dat weet je ook wel,daar kennen we elkaar zo langzamerhand wel voor.
      Wens jou en de andere biflaten een prettig Jaarwisseling,zonder kleerscheuren en een gezond 2015.
      Hoe plaats je hier trouwens zo’n smily?

   • bertus

    Hallo Bram,
    “de situatie is sinds de oprichting van de Federal Reserve volledig uit de klauwen gelopen!!”

    Deze situatie was net zo aan de orde de jaren voor de val van Rome.
    Gouden en Zilveren munten werden steeds meer verwaterd met waardeloze metalen.

    • bram

     Hallo Bertus, klopt! Alleen is een vergelijking met het monetaire systeem in de oudheid en de huidige fiat gebaseerde geld en gepaarde schuldenberg onmogelijk. Dit systeem gaat straks gierend mis als het vertrouwen in ons geldsysteem wegvalt. Net als in de oudheid meerdere keren is gebeurd, met als groot verschil dat onze geglobaliseerde samenleving een stuk complexer is, en wij niet op onze eigen natuurlijke bronnen kunnen terugvallen. Daarbij zijn wij als mens niet bereid onze verworvenheden zomaar aan kant te zetten. Als de deflatie doorzet is er geen houden meer aan straks. Nu de olieprijs sterk aan het zakken is om de Rusland crisis een negatieve zet te geven wordt er zeer gevaarlijk spel gespeeld. door het westen. Als de oliedollars stoppen met stromen worden onze schulden niet geherfinancierd en zullen investeringen opdrogen. De ontstane koopkracht wegens een gedrukte olieprijs zal onze schuldenberg en dreigende deflatie niet drukken. Paniek in de tent en een crisis in het verschiet die zijn weerga niet kent. Tijd voor wapengekletter zoals in de oudheid? Happy 2015!!

 • houtskool

  Weer een systeempooier die de overheidsfinancien tracht te revalueren / af te schrijven. Opdat het plebs een nieuwe ronde van valsificaties kan ondergaan.

  Ain’t gonna work….

  Peak growth….

  Try again please, de gemiddelde wachttijd bedraagt 40 minuten.

 • houtskool

  Koen, ik sta op de blacklist. Da’s op zich logisch, maar

  Ik moet Java aanzetten en krijg lastige meldingen.

  Klopje op de schouder gehad van tbtf? Of moet ik straks inloggen met Farcebook?

  Ok ok, ik snap ‘m. Ik zal ff wat ads aanklikken.

  😉

  • houtskool

   Dit gaat wel. Een link posten gaat niet…..

   Systeemcrisis?

 • Hendrik1730

  Dat verhaal over de dalende schuldgraad van de VS klopt van GEEN KANTEN : ze hebben onlangs de kaap van 18.000 miljard US$ gerond en hun BBP is maar 16.000 miljard. Plus dat hun handelsbalans zwaar rood is sedert vele jaren, hun overheidsdeficit rond het triljoen per jaar draait ( 1000 miljard US$ ), dat hun liabilities ( Obamacare, pensioenen, … ) er ELK jaar nog eens 6 triljoen unfunded liabilities oplappen …. en hun zogez3gde “groei” van de laatste trimesters is voor 90% het gevolg van 1) zware onderschatting van de echte inflatie en 2) de betalingen die de burgers moeten doen voor Obamacare. De USA zijn bankroety, zo simpel is het, net als een hele rits andere westerse landen.

 • bertus

  “Bij het uitbreken van de crisis werd het snel duidelijk dat het op schulden en speculatie gebouwde financiële systeem zonder drastisch ingrijpen in mekaar zou stuiken.”

  Ja,achteraf is het makkelijk “een aap in de kont kijken””.

  Verschillende mensen waarschuwden, waaronder Walter Bagehot en Einstein.

  De meesten waren half doof,wilden niet luisteren,of wilden hieraan alleen maar grof geld verdienen.

  Voor 1983 was een lineaire hypotheek normaal,daarna werd er een zooitje van gemaakt.
  Welke gekken,idioten moet hiervan de schuld krijgen?
  Precies,alleen de Nederlandse bank President vanaf de jaren 1985-2010 in functie.
  Vooral deze laatste heeft er een complete bende van gemaakt.
  Maar wilde niet vroegtijdig door de politiek uit zijn functie ontheven worden,omdat hij zijn pensioen voorziening wilde veilig stellen.
  Hoeveel plezier zal je hier aan beleven,als het je niet toekomt?
  Iedereen krijgt wat hem/haar toekomt.

  • Dick S

   Nou weet ik niet precies het jaartal waarop het veranderde, maar zo rond 1983 werd ook toegestaan dat rente op een lening afgetrokken kon worden met een bepaalde drempel. Niet alleen specifiek een hypotheek dus, ook consumptief krediet. Dat hypotheken daarna buiten schot bleven lijkt me dan wel logisch te zijn. Immers anders zouden er vele mensen toen al in de problemen gekomen zijn en was de hele koopmarkt voor huizen nooit van de grond gekomen en had de economie toen al op zijn gat gelegen. Ook toen is er een drempel ingebouwd voor hypotheekrente-aftrek van ik meen iets van € 1.200, maar daar hoor je niemand over. Huurwaardeforfait heet dat tegenwoordig geloof ik. Ik zou het na moeten kijken.
   We kunnen wel van alles roepen, maar het is ook wel eens zinnig te bekijken hoe de dingen ontstaan zijn. Dat tijden en daarmee inzichten veranderen is ook logisch natuurlijk. Zaken van toen beoordelen op basis van het heden lijkt me niet erg raadzaam. En de voortschrijdende inzichten zoals destijds verwoord door Balkenende, hoeven niet altijd de beste te zijn. Is ook maar een momentopname. Vaak zijn die tijdelijke oplossingen alleen maar nodeloos ingewikkeld.
   Nee, dan een basisinkomen voor iedereen. Net zoiets. Prachtig verhaal, maar je moet je wel realiseren dat iedereen dus ook iedereen is en niet alleen maar een (paar) land(en). Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen wat er gebeurt als je dit in één land toepast. Buitendien doen we dat al tot op zekere hoogte. En indirect steun je dus hiermee een NWO. Op zich niets mis mee, mits eerlijk toegepast en je ervan overtuigd bent dat dit de oplossing is. Mensen die nu van € 2 per dag of minder moeten rondkomen – en die zijn er heb ik me laten vertellen en ook gezien – zullen daarvoor in de rij gaan staan. Mensen die meer hebben dan strikt noodzakelijk om te overleven, denken daar waarschijnlijk anders over. Zij zullen dan misschien wel hun verworvenheden gaan missen en ontevreden blijven of worden.
   Misschien zou het wel beter zijn als we ons eens minder met elkaar gingen bemoeien en voorschrijven hoe we moeten leven. Ik bedoel natuurlijk niet dat je je sociale leven aan de kant moet gooien, maar wat meer respect voor een andere levenshouding (geen grondhouding, dat vind ik een rotwoord want het is veel te statisch) en diens verworvenheden (mits redelijk eerlijk verkregen – en ook die zijn er) zou m.i. vele nu gesloten deuren kunnen openen.
   Toch vast allemaal een gelukkig en voorspoedig 2015 toegewenst. Ik maak er weer het beste van! 🙂

   • jaren tachtig

    praktisch bestaat er al iets als een basisinkomen, wao, aow, ww, bijstand e.d. als dit vervangen wordt door een basisinkomen ben je veel efficiënter bezig, daarnaast is het een goede prikkel omdat alles wat je gaat verdienen ook daadwerkelijk extra is, momenteel levert het werken van een aantal uren van een persoon met uitkering enorm veel administratieve rompslomp op voor de uitkeringsinstantie als de uitkeringsgenieter, in wezen zijn dit onnodige kosten. Bij een basisinkomen is zomers aspergesteken lonend, een krantenwijk is lonend, allerlei arbeid wat momenteel blijft liggen wordt ineens een stuk interessanter.
    ook kan de belastingheffing een stuk eenvoudiger, iedereen een basis en alles wat je verdiend wordt standaard met bijvoorbeeld 40% belast, het huidige systeem verslind geld omdat er zo veel overheidsdiensten bij betrokken zijn, die enkel bezig zijn met het herverdelen van geld.
    een ander voordeel is dat indien iedereen een basisinkomen heeft, arbeid flexibeler kan zijn en je geen paria bent als je een periode geen werk hebt. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die lui achter de geraniums blijven zitten, maar omdat een basisinkomen minimaal is blijft de prikkel om te gaan werken bestaan

    • Moerstaal

     Inderdaad, als zelfs Asscher erover begint.
     Hij snapt het en voorziet tijden met nog minder arbeid.
     Alternatief is de huidige consumptie maatschappij verder uitbouwen en nog meer onzinnige dingen produceren om iedereen maar aan het werk te houden.
     Ander alternatief is het dogma van de 40 urige werkweek overboord te gooien.
     Die discussie begint hier!
     Als je iemand aanneemt, neem er dan twee part-time aan.
     Er moet bewustwording komen om het anders te gaan doen.
     Maar zolang werknemers alleen maar objecten zijn om meer te kunnen graaien gaat er niks veranderen.
     Daarom zouden mensen zoals wij coops (coöperatie) moeten ontwikkelen waar de brede laag part-time werkers elk jaar een (full-time) medewerker kiezen of als er meer lagen zijn kan elke afdeling zijn medewerker kiezen.
     Net als de piramide van gemeente, provincie en staat.
     Wij moeten anders gaan denken en niet in het huidige circeltje blijven rondlopen!
     Sleutelwoord is SAMENWERKEN dus stoppen met nodeloos concurreren, stoppen met alleen winst blijven maken, stoppen met dat toestaan, stoppen met dom blijven produceren.
     Uiteindelijk moeten wij naar een DUURZAME SAMENLEVING met nadruk op LEVEN.
     Geestelijke kwaliteit moet boven fysieke kwaliteit komen.
     Dus een multi-systeem met echte keuze, echte vrijheid, echt bezit, echte educatie welke zich richt op eigen verantwoordelijkheid en duurzaamheid.
     In zo’n duurzaam ingerichte samenleving kunnen wij elkaar waarlijk liefhebben en weer vrolijk als kinderen rondhuppelen.
     Het begint hier als u de computer afsluit en de deur uitloopt!

     • houtskool

      Eens Moers. Het plebs heeft geen flauw idee hoe het wordt leeggezogen. Gelukkig vreet het beest z’n staart op as we speak, insiders werken er hard aan om de laatste restjes leven eruit te trekken.

      Na de crash moet beursgenoteerd dan ook worden verboden en dient er een Neurenberg te komen die genoemde insiders veroordeeld. En dat zijn er veel heur….

 • Dre
  • Dick S

   Ja maar het klopt toch? Naarmate de olieprijs verder zakte, stegen de aandelenprijzen. Of moeten we zeggen dat naarmate de rente zakte, de olieprijs verder naar beneden ging? GDP is natuurlijk heel wat anders dan het stijgen van de aandelenprijzen. Lees Wim Grommen er nog maar eens op na.
   Zerohedge heeft net als alle andere sites best wel goede stukken, maar ook wel hele slechte.

 • jaren tachtig

  er viel mij een zin op in een krantenartikel wat ik opzienbarend vind,

  ‘Let wel op dat de fiscus een oogje in het zeil houdt, want officieel mag per persoon niet meer dan 512 euro aan cash worden gehouden.

  komt uit telegraaf, ‘Extra pinnen fiscaal slim’
  Ik ken het wetsartikel niet, maar ongemerkt is er dus blijkbaar wetgeving (ministeriele regeling?) ingevoerd die zegt dat we als burger geen contanten meer mogen hebben,
  512 euro stelt niets meer voor, globaal kan je stellen dat de gemiddelde gewone Nederlandse burger maar maximaal 1 week salaris aan contanten mag bezitten (???)

  Het heeft er de schijn van dat de overheid stap voor stap de duimschroeven aan het aandraaien is tav contant geld en vermogen, het wordt echt tijd om je geld om te zetten in waardevaste spullen en een voorraad goederen die je altijd nodig hebt, want de prijzen in de supermarkt gaan echt niet dalen. Voor de spaarders onder ons; een bankrekening buiten de EU in een stabieler land?

  • jaren tachtig

   ben even gaan googlen, de 512 heeft te maken met contant vermogen tav box 3 inkomstenbelasting, hoe dit door werkt in andere wetgeving is mij nog niet helemaal duidelijk, waarschijnlijk zal wel ergens een meldingsplicht bestaan of zo

   • jaren tachtig

    waar banken dan wel weer goed voor zijn, belasting box 3, las dit net op internet

    “Nog een aardige die me wel eens gelukt is: afgelopen jaar 20.000 overgemaakt van betalen bij Rabo naar sparen bij een andere bank op 31 december in de middag. In het fiscaal overzicht vreemd genoeg niet zichtbaar op betaalrekening en ook (nog) niet bij sparen. Besparing meer dan 200 euro, geld een week later weer teruggestort.”

    Als je geld overschrijft van de ene naar de andere bank is het meestal 1 o f 2 dagen foetsie, als je dit gebruikt op 31-12 en 01-01 dan wordt het fiscaal niet op je bankgegevens vermeld, bespaar je toch een hoop rendementsheffing, is de bankenverdwijntruc toch nog ergens goed voor.

 • Plato

  Inderdaad, het loslaten van de goudstandaard staat gelijk aan het loslaten van alle discipline. Hoewel begrijpelijk dat men schulden aangaat, toch is kwijtschelding via de overheid niet de oplossing. Als we dat gaan doen, halen we natuurlijk alle moraliteit onderuit. Dat is al gebeurd met het redden van de banken, maar toen hadden we dat nog niet zo in de gaten. Als de mensen die steeds netjes geleefd hebben de rekening krijgen is dat toch de omgekeerde wereld. Maar dat gaat wel gebeuren. Helaas. Weer niks geleerd van de geschiedenis. Moord en doodslag is het eigenlijk altijd al geweest. We hebben een tijdje mazzel gehad. PS. Overigens is het natuurlijk wel zo dat de uitleners verantwoordelijk zijn voor aan wie ze geld uitlenen.

 • Matthijs

  Samenvatting: iedereen praat, niemand doet wat.
  Er gaat ook helemaal niets gebeuren; de actiebereidheid van mensen in Nederland is bijzonder laag, het boeit mensen niet.
  Het basisinkomen idee vind ik briljant, maar ook dit wordt niks.
  NL is hopeloos verdeeld

  • Madman

   exact

   • Madman

    Net als een kudde schapen, om de beurt zeggen ze : Meeheheheheheheheh.
    Soms ook te gelijk.

    En voor de rest staan ze daar of lopen mee met de meute 🙂

 • jaren tachtig

  de bubbel en systeemcrisis hebben een kenmerk en dat is dat een hele kleine groep al het bezit naar zich toe trekt (grond/aandelen/patenten/vastgoed/energie/water) en de bevolking opzadelt met schulden zodat de bevolking feitelijk slaaf is geworden. de systeemcrisis is dus enkel een crisis voor de gewone burger. voor de extreem rijken is deze systeemcrisis een systeem-zegen.

  en zodra de bevolking neiging tot opstand gaat vertonen dan begint de 1% van de 1% gewoon een oorlog, dat leidt weer lekker af van de werkelijkheid.

  • Moerstaal

   Je hoort weinig over dat het geld nog ergens zit.
   Wanneer gaat de NOS en co het eens serieus hebben over de welvaartskloof?
   Of mis ik iets?
   Want de berichtgeving en discussies zijn nu vooral een soort mindfuck.
   Hoop lawaai maar de hele essentie mist.

   • jaren tachtig

    Het gaat niet om geld, het gaat om bezit.
    Geld is een enkel een tussenstation.
    Het eindstation is grond/vastgoed/grondstoffen/nutsvoorzieningen/het in bezit hebben van mensen/bedrijven door schuldbekentenissen.
    De waarde van geld is derhalve irrelevant, eigendom is relevant

 • Mario8282

  Eurocrisis is hoofdzakelijk een onderdeel van twee grotere problemen:
  1 Schuldencrisis
  2 Bankencrisis.
  De schuldencrisis kan niet begrepen worden zonder het monetaristische systeem te begrijpen.
  De schuldencrisis zal aanblijven, zal zich uitbreiden en uitdiepen zolang het monetarisme aanblijft.
  De bankencrisis kan niet begrepen worden zonder de uitwerking te begrijpen van de Glass-Steagall Act en de Securities Exchange Act.
  De bankencrisis zal aanblijven, zal zich uitbreiden en uitdiepen zolang er geen wetgeving ingevoerd wordt met de inhoud van de Glass-Steagall Act en de Securities Exchange Act.

  1 Monetarisme

  Monetarisme is het geldsysteem waarin een private instelling publiek geld schept als een lening. Alles wat wij vandaag “geld” noemen is begonnen te bestaan als de hoofdsom van een lening. En als elke lening dient ook de geldschepping terugbetaald te worden als HOOFDSOM plus RENTE. Als al deze leningen afgelost zouden worden, zou het geld uit de economie verdwijnen zowel contant als giraal (elektronisch). En dan nog zou er geen geld over blijven voor de betaling van de renteverplichtingen simpelweg omdat er geen geldmassa geschapen werd om dekking te geven aan de rente. Dit is de essentie van het huidige geldsysteem. Dat heet monetarisme, het is het huidige geldsysteem van de wereld en het is mathematisch onmogelijk langdurig door de economie te verdragen.

  Het systeem kan niet overleven vanwege de getallen die het zelf genereert.
  Het probleem is het systeem. En het systeem heeft voor wat ECB betreft twee lagen:
  1. De Federal Reserve, een private wereldwijde monopolie dat geld uitgeeft alleen als lening.
  2. De ECB zelf die ook een monopolie is, maar alleen voor de 17 Eurozone landen.

  De Federal Reserve creëert geld met de computer zonder dekking in de fysieke economie. De ECB weigert beleidsmatig geld (ruilcapaciteit) voor de Eurozone te creëren. Bij acute liquiditeitsbehoefte, leent de ECB fiat geld van de Federal Reserve (nu voor circa 0,1%). Dit geleend geld is verder doorgeleend binnen de Eurozone bij voorkeur niet aan de overheden maar aan de banken (voor circa 0,5%) die verder speculeren met rente (Griekenland betaalt de banken nu ruim10%).
  Dit is monetarisme in tweevoud bij de ECB.

  Oplossing: SOEVEREINE MUNT, ook bekend als systeem van NATIONAAL KREDIET
  De staat (in tegenstelling tot een private entiteit) heeft de monopolie over de geldcreatie. Twee essentiële voorwaarden:
  • De hele geldmassa MOET dekking hebben in de waarde van de middelen die de fysieke economie verhandelt.
  • Alle wisselkoersen onder controle ter voorkoming dat de speculanten weer gaan doen wat ze altijd gedaan hebben: zich zelf verrijken ten koste van de rest en van letterlijk ALLES.

  In dit geval is het geld geen schuld meer aan een private instelling, maar een KREDIET van de nationale bank (100% eigendom van de staat dus van de belastingbetaler !!!) aan de fysieke economie van het land. De staat zal dan op basis van de statistieken uit het geldverkeer vrij krediet in de economie los laten om dekking te creëren voor de uitstaande rente. Dat kan gebeuren op verschillende manieren zoals belastingverlaginen, opdrachten naar het bedrijfsleven, subsidies, etc. Bij wet mag de centrale overheid dan geen schulden meer hebben, alleen maar CREDIT. Alleen op deze manier kan het geldcircuit in balans gehouden worden.
  Euro, Neuro, Zeuro of Gulden zal het niet redden in het monetarisme. Maar als soevereine munt zal de Euro uitstekend doen net als eventueel de Gulden of iets anders.
  We moeten z.s.m. het monetarisme vervangen door soevereine munt.
  Onderzoek: “Secret of Oz”, “Money as Debt”,”Thrive the Movie” etc.

  2 Glass-Steagall Act, Securities Exchange Act

  Na ruim 3 jaar voortdurende economische krimp (depressie), laat President F.D. Roosevelt twee wetten in werking treden:
  a. Glass-Steagall – 1933
  b. Securities Exchange Act – 1934.

  De voorzieningen van deze twee wetten hebben de VS en de rest van de wereld behoed voor een nieuwe depressie voor meer dan 70 jaar. Onder de invloed van de machtige Wall Street lobby zijn deze wetten sinds de jaren ’80 stap voor stap afgebouwd. De Securities Exchange Act heeft de derivaten verboden tot in 1982. In 1999 is Glass-Steagall volledig afgeschaft door de Gramm-Leach-Bliley Act. De meest relevante uitwerking van Glass-Steagall was de separatie tussen het veilige geld (pensioenen, spaarfondsen, verzekeringsgelden) en het speculatieve kapitaal. Anders gesteld, Glass-Steagall zorgde voor een splitsing van de bankensector in nutsbanken en investeringsbanken. Na 1999 mochten de speculanten verzekeringsbuffers, pensioenfondsen en spaarbanken plunderen in hun onverzadigbare speurtocht naar meer winst. En omdat er gespeculeerd werd met derivaten, niets hiervan is ten goede gekomen van de fysieke economie. Een fenomenale bubble van een nog onbekende omvang heeft zich opgebouwd tussen 1999 en 2007. De bubble barstte in jul. 2007 en is door de overheid in de VS als een probleem pas in sep.2008 erkend. De “reddingsoperatie” (bailout) na sep. 2008 van in totaal 20 trillion US Dollar is door de speculanten gebruikt om nieuwe speculatieve vehikels te creëren en zo een bubble opbouwen van een nog grotere omvang dan in 2007 juist omdat er nog steeds geen Glass-Steagall wet bestaat om de wereld economie te behoeden voor zulke speculaties.
  De “redding” voor deze nieuwe bubble zal zeker 150 trillion omvatten. De enige oplossing hiervoor is niet wat de EU en de VS proberen te doen (de speculanten “redden” met geleend geld van diezelfde speculanten), maar Glass-Steagall weer toepassen met terugwerkende kracht vanaf sep. 2008. Waarom vanaf sep. 2008 met terugwerkende kracht? Wel, omdat de omvang van de leningen voor deze “reddingsoperaties” zo groot is dat de overheden nooit meer uit de schuldenspiraal kunnen komen, de fysieke economie is op wereldschaal in coma geraakt (“death spiral”) onder het gewicht van deze schulden en de rente daarvan (“debt servicing”). De som der derivaten wereldwijd is geschat op 1.500 biljoen bij een planeet BBP van 67 biljoen.

  Het huidige “geldsysteem” is het grootste bedrog ooit.Het gevolg van de intrekking van de Glass-Steaglall Act is de grootste roof ooit.

  “Crisis” = Grootste Bedrog Ooit + Grootste Roof Ooit.

 • Mario8282

  De Fed creëert en onderhoudt crises naar eigen dunk, houdt de Eurozone in de wurggreep van kredietkrimp en bepaalt wanneer de economie eventueel instort.

  = = =

  HET EINDDOEL VAN DE ELITE is de mensheid te onteigenen van de planeet.

  De bewust gemaakte “Crisis” is het beheerste PROCES VAN WAARDE TRANSFER van de mensheid eigendommen naar de elite.

  De voortdurend groeiende schulden zijn deel van de “crisis”. Daarom werd als “oplossing” telkens nieuwe schulden voorgeschreven door IMF, door de trojka, door de ECB en zo voorts. Hoe meer schuld des te meer elite aandeel in het eigendom van onze thuis planeet.

  Het vehikel waarmee de elite haar plan op een verhulde wijze uitvoert is het private geldsysteem.

  De primaire functie van het geld is ruilmiddel. De uitgever van het geld blijft immers de EIGENAAR. Het geld dat we nu op de bank of op zak hebben is niet van ons. We hebben maar een tijdelijk gebruiksrecht daarvan. Het huidige geldsysteem bedient uitsluitend zijn eigenaren. De crisis is dan ook voor 100% een bewuste keus van deze eigenaren.
  Dit verklaart ook waarom we nu in de economie hebben:
  1. geschikte arbeid
  2. goede infrastructuur, gereedschap, materieel en materialen
  3. vraag naar product
  en
  – de arbeid staat stil
  – de infrastructuur en de rest roesten
  – de vraag naar product wordt niet beantwoord.

  Simpelweg omdat de 1, 2 en 3 geen ruilmiddel hebben om met elkaar ons een beter leven te geven. De krimp is te danken aan de eigenaren van het geldsysteem.

  Dit is voor sommigen een grote lap tekst, maar als je het wilt begrijpen, neem dan 10 minuutjes en lees het.
  Alle vragen welkom. Iedereen die hier het mee eens is, mag zich vrij voelen om het over te nemen en elders te plaatsen op voorwaarde dat ook de vrije overname vermeld staat.

  Het geldsysteem is het probleem. Onderzoek het geldsysteem en dan zie je “onderwater” waarom er geen oplossing komt binnen het huidige geldsysteem. Het is ook niet voor niets dat de mainstream media elke serieuze uitleg vermijdt van het geldsysteem.

  DE GROTE CRISIS

  Monetarisme is het geldsysteem waarin een private instelling publiek geld schept als een lening. Alles wat wij vandaag “geld” noemen is begonnen te bestaan als de hoofdsom van een lening. En als elke lening dient ook de geldschepping terugbetaald te worden als HOOFDSOM plus RENTE. Als al deze leningen afgelost zouden worden, zou het geld uit de economie verdwijnen zowel contant als giraal (elektronisch). En dan nog zou er geen geld over blijven voor de betaling van de renteverplichtingen simpelweg omdat er geen geldmassa geschapen werd om dekking te geven aan de rente. Dit is de essentie van het huidige geldsysteem. Dat heet monetarisme, het is het huidige geldsysteem van de wereld en het is mathematisch onmogelijk langdurig door de economie te verdragen.

  Het systeem kan niet overleven vanwege de getallen die het zelf genereert.
  Het probleem is het systeem. En het systeem heeft voor wat ECB betreft twee lagen:
  1. De Federal Reserve, een private wereldwijde monopolie dat geld uitgeeft alleen als lening.
  2. De ECB zelf die ook een monopolie is, maar alleen voor de 17 Eurozone landen.

  De Federal Reserve creëert geld met de computer zonder dekking in de fysieke economie. De ECB weigert beleidsmatig geld (ruilcapaciteit) voor de Eurozone te creëren. Bij acute liquiditeitsbehoefte, leent de ECB fiat geld van de Federal Reserve (nu voor circa 0,1%). Dit geleend geld is verder doorgeleend binnen de Eurozone, maar bij voorkeur niet aan de overheden, maar aan de banken (voor circa 0,5%) die verder speculeren met rente (Griekenland betaalt de banken nu ruim 25%).
  Dit is monetarisme in tweevoud bij de ECB.

  Oplossing: SOEVEREINE MUNT, ook bekend als systeem van NATIONAAL KREDIET
  De staat (in tegenstelling tot een private entiteit) heeft de monopolie over de geldcreatie. Twee essentiële voorwaarden:
  • De hele geldmassa MOET dekking hebben in de waarde van de middelen die de fysieke economie verhandelt.
  • Alle wisselkoersen onder controle ter voorkoming dat de speculanten weer gaan doen wat ze altijd gedaan hebben: zich zelf verrijken ten koste van de rest en van letterlijk ALLES.

  In dit geval is het geld geen schuld meer aan een private instelling, maar een KREDIET van de nationale bank (100% eigendom van de staat dus van de belastingbetaler !!!) aan de fysieke economie van het land. De staat zal dan op basis van de statistieken uit het geldverkeer vrij krediet in de economie los laten om dekking te creëren voor de uitstaande rente. Dat kan gebeuren op verschillende manieren zoals belastingverlagingen, opdrachten naar het bedrijfsleven, subsidies, etc. Bij wet mag de centrale overheid dan geen schulden meer hebben, alleen maar CREDIT. Alleen op deze manier kan het geldcircuit in balans gehouden worden.
  Euro, Neuro, Zeuro of Gulden zal het niet redden in het monetarisme. Maar als soevereine munt zal de Euro uitstekend doen net als eventueel de Gulden of iets anders.
  We moeten z.s.m. het monetarisme vervangen door soevereine munt.
  Onderzoek: “Secret of Oz”, “Money as Debt”,”Thrive the Movie” etc.

  De Grote Crisis zal nog lang duren en het wordt veel erger

  Het beleid naar de economische diepte zet onverminderd door.

  De ECB beroept zich op de “Maastricht” en “Lissabon” verdragen om geen soevereine recht uit te oefenen voor geldschepping. In plaats daarvan onderwerpt zich de ECB als een franchise van de 100% private Federal Reserve. Alle nieuwe liquiditeit die de ECB in de Eurozone introduceert zijn aangegane leningen bij de Fed. De Fed heeft dat geld ook niet maar die maakt het met de computer zonder dekking, zonder een belemmering à la “Maastricht”, zonder democratische inspraak of inzage.
  Zo is de Euro een dollarsurrogaat en de Eurozone een monetaire kolonie van de Fed met Draghi de Euroslave Master In-Chief.
  Door de Grote Crisis voort te zetten en zelfs te verergeren is de financiële maffia enorm gebaat: hoe meer economische krimp hoe meer financiële middelen worden door de ECB van de Fed geleend om de speculanten te verrijken.
  Kijk hoe simpel het is: de Fed is 100% privaat, heeft het geldscheppingsmonopolie en vertegenwoordigt de kern van de financiële maffia. De ECB onder de mom van landelijke overheden “helpen” koopt staatsobligaties van de speculanten (zie het OMT mechanisme door Draghi gelanceerd op 6.9.12). Zo verzekert hij dat de speculanten vrij zijn in het bepalen van de rente op staatsleningen én dat deze speculanten ook nooit risico lopen omdat de ECB toch al die papieren inkoopt. Rechtstreekse aankopen van de uitgevers van de staatsobligaties wil de hypocriete Draghi niet: “Maastricht” zou dit blokkeren. Maar de rest van de “Maastricht” voorzieningen zijn met de voeten getreden door het ESM, en daar heeft geen eurocraat moeite mee, laat staan Draghi. Zo is de plaats verzekerd voor de speculanten die als bloedzuigers zitten tussen de lenende landen en de opkopende ECB. De speculanten halen goedkoop krediet bij de Fed of de ECB, daarmee kopen ze staatsobligaties met een ver hogere rente (die ze zelf manipuleren) om vervolgens die papieren aan de ECB verkopen. En de Grieken sterven in ziekenhuizen omdat ze elementaire geneesmiddelen niet meer kunnen betalen.
  Met zo veel macht bij de Fed en hun filiaal in Europa de ECB is crisis maken een kinderspel.
  Bij normale omstandigheden in een gezonde economie:
  – krediet groei naar de fysieke economie leidt meestal tot een toename van de economische activiteit
  – afname van krediet naar de fysieke economie leidt tot een afname van de economische activiteit
  In een normale economie bepaalt de ruilcapaciteit (geldmassa) de conditie van de fysieke economie.
  In het huidige geldsysteem beheren de Fed en de ECB (voor de Eurozone) het kredietvolume, de omvang van de geldmassa en zo bepalen ze wanneer de fysieke economie groeit of krimpt.
  De main stream media staat vol afleidingen over de oorzaak van de Grote Crisis: de luie Grieken, de Amerikaanse hypotheken, de Chinese spaarders, etc, etc. Geen woord over het geldsysteem.
  Aangezien de ontwikkelingen is weinig reden te verwachten dat deze mega-rovers bereid zijn de Grote Crisis te beëindigen. Ze zullen blijven de domme spelen,(“niemand zag het aankomen”, “we moeten daadkracht tonen”, “bezuinigingen en hervormingen zijn onontkoombaar”, etc.), ze zullen blijven volharden in hun steeds moeilijker te verbergen bedrog en demagogie. Wat we zeker niet zien van deze corrupte leiders is: de oplossing.

  De toppers van de financiële maffia beheren het hele politieke spectrum, hebben letterlijk alles onder controle en de steile dip die fysieke economie vertoont is hun bewuste keus, hun verantwoordelijkheid en getuigt van een immense macht en kwaadaardigheid.

  Hoe langer dit crimineel geldsysteem aanblijft des te dieper de Grote Crisis wordt en des te erger want dan zullen we moeten heropstarten vanaf een steeds dieper wordend punt.

  = = =

 • jerrow

  Hoi ik lees soms wat mee, mijn eerste reactie op deze site.

  Wil reageren op de reactie hierboven dat het mathematisch niet mogelijk is om monetarisme vol te houden.

  De hoofdsom+rente van leningen(geldcreatie) moet worden terugbetaald(kost geld dus), dat geld moet komen uit grotere nieuwe leningen(weer grotere nieuwe geldcreatie), waardoor er nog meer geld moet worden terugbetaald. Dit kan in theorie wiskundig gezien eeuwig doorgaan. De sommen van alle leningen uitgezet tegen de tijd zijn in dat syteem een exponentieele functie. Als je naar de grafiek van een exponentieele kijkt LIJKT dit op een gegeven moment mis te gaan. Echter wanneer je uitzoomt is het moment van “misgaan” verder in de toekomst verplaatst. Dit kan je wiskundig eeuwig lang blijven doen, het blijft altijd hetzelfde eruit zien. ALSOF het misgaat, maar wanneer je uitzoomt kan het moment van misgaan altijd nog verder worden uitgesteld.

  -Jerrow