Reverse Debt System (RDS) (III)

40

In dit artikel richten we de aandacht op de ‘auto-immuniteit’ tengevolge een systeem dat we onderhouden en continu cultiveren. In de volksmond wordt deze auto-immuniteit vaak benoemd als de ‘waan van de dag’. Diepgaander reflectie over het Reverse Debt System maakt ons hiervan bewust. Een bewustwording die volgt door het nemen van een denkpiste die niet conform is aan de gangbare systeemconfiguratie.

De knop omdraaien

Het Reverse Debt System (RDS) is een sociaal innovatief concept waarbij alle schulden tot nihil herleid worden zonder koopkracht- en/of kapitaalsverlies. In deze zin onvergelijkbaar anders dan een schuldsanering. Daarenboven, het RDS ontkoppelt de schuldrelatie in die zin dat het ‘aflossen’ van schulden afzonderlijk geschiedt van de ontvangst van de openstaande vorderingen. Deze dynamiek mag in eerste instantie als ‘vreemd’ in de oren klinken, het genoopt wellicht enige reflectie maar finaal getuigend van een eenvoud die ons niet onberoerd kan laten. Uitspraken zoals ‘de knop omdraaien’ en ‘het zit in kleine dingen’ winnen hierdoor aan waarachtigheid, niet enkel in woord maar praktisch toepasbaar.

Economische nonsens

Het RDS maakt gebruik van een ‘achterpoortje’ waarbij schulden worden afgeboekt naar het zogeheten ‘niets’, dit gebeurt via het ‘eigen vermogen’. Voor de schuldenaar is hiermee de ‘klus’ geklaard, de schuldeiser boekt op zijn beurt de vordering naar een ‘sociaal duurzame kas’. Het RDS is een middel dat het herstel van onze economie faciliteert en wijkt af van de huidige systeemconfiguratie door terug in herinnering te brengen dat geld a priori neutraal is. Dit economische grondbeginsel stelt dat er in essentie nooit een tekort aan geld kan zijn in een economie. Elke (politieke en andere) maatregel die gebaseerd is op schaarste aan geld, kent derhalve geen economische rechtsgeldigheid.

Reverse engineering

Het RDS richt zich specifiek tot het ‘schuldencomplex’ en biedt een eenvoudige oplossing voor een complex maatschappelijk probleem, het opent een poort waardoor een volledig andere kijk op onze economie mogelijk wordt. Een aantal ‘vaste waarden’ worden dan ook in vraag gesteld, een vereenvoudigd model laat toe om hierin meer inzicht te verwerven.

debt system 3

In dit beeld wordt het bewijs geleverd dat een waarachtige ‘tabula rasa’ voor alle schulden technisch mogelijk is, er stellen zich dan ook een aantal indringende vragen over waarom het schuldencomplex onze samenleving blijft teisteren. In schril contrast met het RDS verliezen we gigantisch veel tijd in relatie tot deze schulden. Al deze tijd zouden we dan ook zinvoller kunnen benutten. Anders gezegd, als we het economische herstel tot doel stellen dan lijken we ons doel flagrant te missen door ons te blijven conformeren aan de huidige systeemconfiguratie.

Sociale impact

De sociale impact is immens, op deze manier wordt het makkelijk te begrijpen dat we ‘slaaf’ zijn van een systeem dat we zelf in stand houden, hieruit volgt dan ook de term ‘auto-immuun ziekte’. Dit is geen veroordeling maar een ontnuchterende vaststelling die ieder van ons zelfstandig kan maken, in hoeverre zijn we ons hiervan bewust en wat kunnen we hieraan doen? Anders gezegd, als we mensenrechten en ethiek nog enige waarde willen toekennen, spoort deze bewustwording aan tot het nemen van onze verantwoordelijkheid, in het andere geval kan ons ‘schuldig verzuim’ verweten worden.

Auto-immuniteit

Spreken over ‘schuldig verzuim’ is op z’n zachtst gezegd een zware aantijging.  Het wekt op z’n minst een gevoel van onbehagen aangezien we worden aangesproken op ons geweten en morele verantwoordelijkheid. Hoe dienen we dit te interpreteren en kunnen we ook verzachtende omstandigheden inbrengen om deze zware aantijging te milderen? En wat als we een billijke verklaring kunnen vinden, in hoeverre ontlast het ons van het nemen van onze verantwoordelijkheid? Stel wat we hier inderdaad onwetend over waren en er toch niets aan doen, kan ons dan alsnog ‘schuldig verzuim’ verweten worden? Al deze vragen ontkiemen vrijwel spontaan wanneer we kennis nemen van het RDS. Gezien de sociale impact verdienen ze dan ook al onze ontvankelijkheid en aandacht. Het RDS stelt ons op deze manier voor een aantal zwaarwichtige keuzes, een keuze die een impact heeft op heel onze samenleving, wereldwijd.

Tussen de oren

Op dit punt beland komen we in aanraking met de werking van de menselijke psyche. Wat begint met een schijnbaar simplistisch boekhoudkundig trucje krijgt hierdoor een leven met een magnitude van wereldformaat. Zonder hierover een naslagwerk te willen schrijven, lijkt het er zeer sterk op dat de huidige systeemconfiguratie ons dermate conditioneert dat we ons niet eens bewust zijn van hoe we vooral onszelf gevangen houden. Op deze manier komen we op het spoor van Einstein die stelde dat de mensheid haar problemen niet opgelost krijgt binnen hetzelfde denken dan waarin ze veroorzaakt worden. De logische vraag stelt zich dan ook of het mogelijk is om onze manier van denken dermate te veranderen opdat een sociaal duurzame modus operandi zich kan nestelen in onze samenleving. Of, in het andere geval, blijven we auto-immuun voor het RDS dat ons kan verlossen van een schuldenberg die ons ketent en tekent?

Onderzoek

Gezien de zwaarwichtigheid van deze kwestie wordt het zaak om dit in alle ernst te beschouwen, we nodigen dan ook graag uit tot nader wetenschappelijk onderzoek. Welke argumenten kunnen we vinden om het RDS niet als sociaal alternatief in overweging te nemen en met welke impact? In hoeverre spelen psychische afweermechanismen een rol in dit proces, hoe gaan we hiermee om en diens meer. Het RDS leent zich voor een dergelijk onderzoek dat op verschillende manieren kan georganiseerd worden. Kennisdeling, creativiteit, flexibiliteit, brainstorming, bewustwording en transformatie kunnen hier als sleutelwoorden gezien worden. De economische crisis helpt ook hierbij. Het dwingt ons immers om na te denken over onze gezamenlijke toekomst. Zelfonderzoek heeft alvast geleid tot een generaliserende oriëntatie, dit mag bruikbaar geacht worden voor het onderzoek, het geeft alvast richting zonder vooringenomenheid te willen induceren.

debt system 3w

Biflatie

Als we biflatie willen laten doorstromen dan is het wegnemen van schulden een stap in de goede richting. Het RDS helpt dan ook om een dergelijke transformatieproces vreedzaam te laten verlopen. Ook hier stellen we vast dat het niet ontbreekt aan middelen en/of informatie, dit alles is simpelweg een kwestie van (politieke) besluitvorming. Onderzoek laat niets aan het toeval over, een immens aanbod aan inspirerende citaten bekrachtigen dit, ze verdienen al onze aandacht en respect. Of zo Mark Twain zei, het is makkelijker om de bevolking te bedriegen dan om ze uit te leggen waarom ze bedrogen worden. Biflaten, laat van jullie horen!!

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter4Share on LinkedIn0

Over deze schrijver

Als procesfilosofisch denker ziet Werner de economische crisis als een geschenk. Werner heeft jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt, financiën, logistiek, HR, project- en crisismanagement zijn hem niet onbekend. Werner zoekt co-creatieve samenwerking rondom het veelomvattende idee van een ‘monetaire reset’, biflatie speelt hierin een sleutelrol.

 • Piet Pineut

  Heb al eerder geroepen dat ik het RD systeem een erg technisch verhaal vind. Ben het wel eens met de stelling dat we niet moeten blijven vasthouden aan de huidige systeemconfiguratie. Er moet wat gebeuren om onze schuldenberg te laten imploderen. Ik vrees nog altijd dat zulks gepaard gaat met de kracht van de magnitude bij een aardbeving. Onze schuldenberg durf ik met gemak een schuldenvulkaan te noemen. Kan elk moment uitbarsten. Iedere vorm van schuldsanering die kan leiden tot geen enkele vorm van koopkracht- en/of kapitaalsverlies is uiteraard welkom. Waarom wordt dit RDS dan niet door bijvoorbeeld de ECB of welke invloedrijke instantie dan ook toegepast of op z’n minst bestudeerd. Ik ben in blijde verwachting…

  • bertus

   Je bent zeker niet dom Piet,maar dit is volgens mij vragen naar de bekende weg.

 • Hoe eenvoudig en ongeloofwaardig het ook klinkt, in een geldgedreven maatschappij ligt de focus totaal anders dan in een geldonafhankelijke maatschappij. Je kan bij wijze van spreken allerhande alternatieven letterlijk op de tafel gaan leggen, zonder aandacht en integratie blijven ze gewoon liggen. Het RDS is op zich maar een afgeleide van soortgelijke plannen, hoe het komt dat de ECB daar niet opkomt, leuke vraag.

  Diverse partijen moeten al bereid zijn om samen te werken, dit is het moeilijkste stuk bij zogeheten ‘overkoepelende waarheden’. Het vergt quasi letterlijk een andere manier van denken waardoor ‘de knop omdraaien’ geen achteloos advies is, doch niet zo eenvoudig dan de theorie laat vermoeden. Het RDS helpt een handje en veel minder technisch dan je initieel misschien wil vermoeden, uiteindelijk veel eenvoudiger dan de conflictueuze complexiteit waarin we nu verankerd zitten, het ketent ons allen, vriend en vijand.

  Eerlijkheidshalve, het heeft me ook even gekost om die knop te kunnen omdraaien, vaak hangen we vast in denkpatronen die ons niet anders laten denken dan volgens het huidige systeem. Het voordeel van het RDS (cfr reset) is dat het systeem niet absoluut hoeft gewijzigd te worden, in ieder geval wordt tijd en ruimte geschapen om een dergelijke transformatie fluweelzacht te laten verlopen. Maar ook hier, het is een optie en alles hangt af van de menselijke keuze, dit geldt voor alle nobele alternatieven die op de tafel liggen.

  Met je eens, het zou mooi zijn moesten we eens een andere klok horen luiden. De Russische Roebel is in sterk dalende lijn, geen prettige vooruitzichten, straks zitten we misschien met de gebakken peren, letterlijk. We kunnen slechts verzoeken om wetenschappelijk onderzoek, er komt veel meer bij kijken dan een boekhoudkundig trucje, dat is slechts een attractor.

 • Piet Pineut

  Ga ik even wat afdwalen naar de praktijk. Vat ik Griekenland bij de horens met een schuldenvulkaan die Europa laat beven. Het hele Troijka-circus is er op gericht om de boel daar niet uit de hand te laten lopen. Er wordt strak op geregisseerd om de schuld omlaag te krijgen, althans in verhouding tot het BBP. Alle pogingen lijken te gaan mislukken. Onbegonnen werk natuurlijk als je het RDS daar niet op loslaat. En zie, wat gebeurt er nu? Zojuist in het nieuws wat die Juncker nu flikt. Een schoolvoorbeeld van hoe het nu juist niet moet.
  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/23445217/__Juncker_waarschuwt_Griekse_kiezer__.html
  Gaat die Juncker zich bemoeien met de Griekse binnenlandse aangelegenheden. Dat werkt natuurlijk geheel averechts. De Grieken zijn de aan hun opgelegde bezuinigingen echt helemaal beu. Bezuinigingen opgelegd door buitenlandse bemoeiallen, zoals verenigd in de Troijka. Hoe zouden wij in NL reageren als Juncker ons vriendelijk doch beleefd zou verzoeken om niet op de PVV te stemmen? Ik zou zeggen Jucker bemoei je met je eigen zaken en vraag aan die helper van jou, Frans Timmermans, om nog even wat tijd vrij te maken om ginds in de Oekraïne de verantwoordelijke politici wat te porren om meer medewerking te verlenen aan het stagnerende onderzoek m.b.t. de neergeschoten MH 17. Als je nu denkt dat je macht bezit laat die dan gelden richting de trainerende Oekraïnse autoriteiten en separatisten. Maar om die angstige Griekse kiezertjes met opgeheven vingertje onder druk te zetten om de aanhoudende bezuinigingsmaatregelen niet te stoppen is een vorm van machtsmisbruik. Uit pure balorigheid kunnen we nu verwachten dat nog meer Grieken links-radicaal gaan stemmen. Gaat weer spannend worden in Europa. Hoe dan ook, het is een onhoudbare zaak om de Grieken in de euro te houden. Ze willen er uit en willen daar zelf over beslissen. Dat recht hebben ze, daar moet die Juncker vanaf blijven. Ach ja, we gaan het weer meemaken. Spanning op de financiële markten.

 • Rocksan

  Werner, vat ik je tableau goed samen als ik stel dat reverse debt niks anders inhoudt dan dat de schulden van schuldenaren worden geschrapt en de schuldeisers betaald worden met vers geprint geld (waar anders komt die sociale kas dan vandaan?)

  • houtskool

   Gratis geld emoties, Rocksan. Er is slechts 1 duurzame optie; een hard geld regionale economie, basis versus kapitalistisch, en het inleveren van 70% van de virtuele welvaart. Die virtuele welvaart die het welzijn vernietigt imho. Dus we hebben niets te verliezen.

  • Beste Rocksan

   Het zit in het detail en naargelang hoe je naar dat tableau kijkt, mensen vinden het soms vreemd omdat je op twee manieren tot hetzelfde resultaat komt. De interpretatie ligt anders als gevolg van de methode die anders is, hierin ligt ahw de sleutel om de spreekwoordelijke knop om te draaien. Neem even aan dat alles volledig elektronisch gestuurd wordt (goud en/of papiergeld is niet relevant).

   (1) volgens jouw bericht

   vers (neutraal) geld => schuldenaar => schuldeiser => sociaal duurzame kas

   (2) reverse debt system

   schuld => eigen vermogen schuldenaar
   vordering => sociaal duurzame kas schuldeiser

   Bij (2) gebeurt deze transactie principieel in de eigen (electronische) boekhouding, technisch gezien is er dus geen vers geld nodig maar toch lijkt dat zo en/of komt dat op hetzelfde neer. Anders gezegd, bij versie (1) heb je de bank nodig voor dat vers geld, bij versie (2) niet. Is dit vreemd? Economisch gezien niet, geld is neutraal en dat wordt in een elektronisch systeem nog transparanter dan wanneer je tastbaar geld hanteert. Uiteindelijk wordt hiermee het dogma ‘geld=schuld’ doorbroken, gewoon andersom of doordenken en schulden doorboeken naar de pot van ‘niets’.

   • Rocksan

    Wat is’sociaal duurzame kas’? Is dat soms het algemeen aanvaarde ruilmiddel dat we meestal ‘geld’noemen? Op je balans geef je zowel de “actieve kas” als de ‘sociaal duurzame kas’ het symbool ‘M”. Hebben ze soms iets gemeen met elkaar?

    • Beste Rocksan

     Die ‘sociaal duurzame kas’ heeft een achterliggende reden maar is in principe hetzelfde als een gewone kas (M). Heeft ook iets met de psyche te maken eigenlijk, bij het toevoegen van geld maken mensen vrijwel de spontane reflectie naar Weimar en Zimbabwe, dit vormt vaak een blokkade om verder te zien/denken wat er gebeurt. De ‘sociaal duurzame kas’ is om dat effect/blokkade te omzeilen/neutraliseren, tegelijkertijd geeft het richting aan het idee van een sociaal duurzame samenleving. Finaal de onthechting van een zuiver geldgedreven vorm van economie, in de plaats komt dan iets dat nog maar amper vergelijkbaar is dan wel economie in ere hersteld. Er staat ons – hoe dan ook – wat te wachten.

     • Rocksan

      Ok, maar als de ‘sociaal duurzame kas’ niets anders dan geld is, is Reverse Debt System niet anders dan een blitse naam voor een heel oud trucje: monetisatie van schuld.

      (Als de ‘sociaal duurzame kas’ niets anders dan geld is, is de post ‘reverse debt’ op de crteditkant van de geconsolideerde balans ook geen eigen vermogen maar SCHULD. Zo zien we namelijk al het geld dat door centrale banken in omloop wordt gebracht nog steeds boekhoudkundig: als schuld.)

     • Beste Rocksan

      Met het RDS doorbreken we het dogma ‘geld=schuld’, je stelt net het tegenovergestelde waardoor je het dogma bekrachtigt, dat is een misvatting. Geld is neutraal, dat is een economisch grondbeginsel. Door een kleine wijziging aan het systeem wordt dat transparant gemaakt. In het verlengde kan je de vraag stellen wat ‘eigen vermogen’ écht betekent, ook dat is nu voor (her)interpretatie vatbaar.

     • Rocksan

      En citaat van iemand die veel meer inzicht heeft/had in het wezen van geld dan ik ooit zal hebben:

      “My friend, debt is the very essence of fiat. As debt defaults, fiat is destroyed. This is where all these deflationists get their direction. Not seeing that hyperinflation is the process of saving debt at all costs, even buying it outright for cash. Deflation is impossible in today’s dollar terms because policy will allow the printing of cash, if necessary, to cover every last bit of debt and dumping it on your front lawn! (smile) Worthless dollars, of course, but no deflation in dollar terms! (bigger smile)”

      http://fofoa.blogspot.nl/2010/09/just-another-hyperinflation-post.html

      Je kunt economische begrippen herdefinieren tot je een ons weegt, het verleden maak je er niet meer mee ongedaan. In het verleden aangegane schulden die nu onbetaalbaar blijken, blijven dat. Je kan dan van mening zijn dat die schulden dan maar gecollectiveerd moeten worden via de belasting of door inflatie (via de balans van de centrale bank ), het eindresultaat blijft hetzelfde: schulden die niet terugbetaald kunnen worden, worden niet terugbetaald.

     • Dick S

      @ Rocksan, natuurlijk is Eigen vermogen aan creditzijde van de balans een schuld. Een schuld van die boekhouding aan jezelf in dit geval, het verschil opgebouwd uit de componenten op de activa en passiva zijde van die balans uitgedrukt in geld. Pas als je jouw Eigen vermogen in de vorm van geld eruit haalt, dan pas is de balans werkelijk in evenwicht.
      Het probleem bij Werner ligt hem daarin wie de werkelijke eigenaar van zijn balans is. Dat heeft hij nog steeds niet duidelijk gemaakt.

     • Beste Rocksan

      Met je eens wat die interpretaties betreft, er zijn er nogal wat. Elke interpretatie is daarbij gekoppeld aan een ‘module’ (afspraak) binnen het totale economische systeem en kunnen ook leiden tot heel wat onbegrip en bijhorende meningsverschillen binnnen een dialoog. Sommige ‘modules’ kunnen ook ‘vastroesten’ waardoor ze blokkade (cfr dogma) vormen voor het doorbraakproces. Anderen zullen dan weer die ‘blokkade’ graag in stand houden, op deze manier ontstaat een gigantisch trek- en duwspelletje en bijhorende sociale impact.

      En dat is een beetje de moeilijkheid in het debat, alles kan ‘waar’ zijn binnen een welbepaalde ‘module’, ‘onwaar’ wanneer we dat bekijken vanuit een andere ‘module’ of zienswijze. Wanneer twee (of meerdere) ‘modules’ gemengd worden dan zullen de betrokken partijen elkaar niet begrijpen, zelfs bestrijden waardoor een concensus onmogelijk lijkt, het kan dan oeverloos doorgaan. Het RDS kan/mag binnen deze context geplaatst worden, de ‘knop omdraaien’ verwijst naar het wijzigen van hoe we naar de situatie kijken, het integreren van een andere zienswijze (moduele) die tot andere neveneffecten leidt. Elk citaat kan dan ook geplaatst worden binnen een ‘module’ of een veelvoud daarvan, dit kan zeer verwarrend worden. Ik neem dan even je bericht, een aantal zinsneden:

      (1) In het verleden aangegane schulden die nu onbetaalbaar blijken, blijven dat.

      Deze stelling is ‘onwaar’ aangezien het RDS anders aantoont, ze is ‘waar’ binnen de huidige systeemconfiguratie en vanuit de veronderstelling dat ieder z’n lening dient af te betalen. Anders gezegd, technisch gezien is er geen probleem, we blijven echter denken van wel door onze identificatie met een bepaalde manier van denken. Verander van perceptie of denkkader en we zijn getuige van een ‘tragisch absurde’ situatie, letterlijk.

      (2) Je kan dan van mening zijn dat die schulden dan maar gecollectiveerd moeten worden via de belasting of door inflatie (via de balans van de centrale bank ).

      Het RDS zegt niets over belastingen of inflatie, hier maak je een veronderstelling die buiten dit kader valt. Dit is een beetje wat we trachten te zeggen met het mengen van verschillende ‘modules’ waardoor de dialoog bemoeilijkt wordt.

     • Beste Dick

      Eens met wat je stelt, die vraag heb je me eerder gesteld en hebben dat toen ‘op agenda’ geplaatst. Misschien wordt het nu gepast om daar dieper op in te gaan, vooral omdat het zo essentieel is. Tenzij je deze mening niet deelt, het RDS doorbreekt het dogma ‘geld=schuld’ door de neutraliteit van geld in herinnering te brengen. Dan komen we tot de interessante vraag ‘wie is de eigenaar van de balans?’, net zoals je zinsnede ‘natuurlijk is Eigen vermogen aan creditzijde van de balans een schuld’.

      Misschien wordt het vreemd als we zeggen dat ‘chaos’ (cfr niets) de eigenaar is van de balans, gezien je voorliefde voor de Griekse mythologie voeg ik dit element toch graag tussen. Iets pragmatischer vertaald, we zijn allen ‘eigenaar’ en hebben een ‘schuld’ jegens het leven om dit naar ‘best vermogen’ te organiseren. Ons doel is een leven in welzijn voor alle mensen op deze planeet, ieder van ons levert hiervoor ‘eigen vermogen’ of het spreekwoordelijke ‘steentje’. Een balans of consolidatie is een tussentijds rapport om te evalueren hoever we staan vis à vis deze doelstelling, welke correcties adviseerbaar zijn en/of waar we prioritieten dienen te stellen.

      Uiteindelijk is dit eenvoudig te begrijpen, als echter economie wordt omgevormd tot een levensecht ‘monopolyspel’ dan is de uitkomst ook totaal anders. De interpretatie over ‘eigen vermogen’ en ‘schuld’ wordt volgens dat soort spel ook totaal anders. Het ‘spreekwoordelijke steentje’ wordt dan als een ‘rotsblok’, geenszins een getuigenis van gezond economisch verstand. Althans, zo vinden wij, het monetaire beleid staat hierin – hoe dan ook – centraal.

     • Rocksan

      Werner, aan RDS niets vernieuwends of revolutionairs. Het is oude wijn in nieuwe zakken: het collectiviseren van schuld door middel van inflatie. het enige vernieuwende aan RDS is terminologie als ‘sociaal duurzame kas’ die dat klaarblijkelijk moet verhullen.

     • Beste Rocksan

      Het vernieuwende ligt niet in het RDS zelf dan wel wat hierna zou kunnen volgen. In werkelijkheid spreken we over een Aha-erlebnis, dit vinden we terug in economische grondbeginselen zoals de neutraliteit van geld dat is. Je verwijzing naar ‘inflatie’ is hier een getuigenis van de inflatoire conditionering waaraan onze samenleving onderhevig is.

      Het ‘verbloemen’ (cfr sociaal duurzame kas) zoals je het noemt, is hier preventief ter vermijding van die reflexmatig inflatoire gedachte-responsen. Dit is geenszins ‘verhullend’ dan wel als ‘onthullend’ te beschouwen, het transparant maken van een sociaal duurzame modus operandi.

      De conclusie is – hoe dan ook – dat we strijd leveren tegen luchtkastelen (ic schulden), beleidsbeslissingen volgen die trend waardoor heel onze samenleving er lastig van wordt. Anders gezegd, tenzij we deze realiteit willen ontkennen, zijn we slachtoffer van een haast ongeloofwaardige misvatting over economie en monetair beleid. Zoals in het atikel aangegeven wordt, rest de vraag of we hier auto-immuun voor willen blijven of ook niet. En dat is een kwestie van menselijke keuze en bewustwording, het is geen zaak dat er geen vreedzame alternatieven zouden zijn om het probleem op te lossen. Wat betreft ‘nieuw’, in traditionele zin en zonder fundamentele aanpassing van het systeem is dit al gekend van voor Christus. Ter getuigenis:

      Hoge schuldenniveaus en kwijtscheldingsprogramma’s zijn van alle tijden. Zo’n 2000 jaar voor aanvang van onze jaartelling – ten tijde van de Egyptische farao’s en het koninkrijk van Mesopotamië – speelde dit ook al. Bekend is bijvoorbeeld de code van Hammurabi, koning van Babel, daterend uit 1762 voor Christus. In deze code is vastgelegd dat onder bepaalde omstandigheden schulden worden kwijtgescholden. Destijds waren de kwijtscheldingen functioneel om de stabiliteit van de leefgemeen­schap te continueren. Heersers wilden de sociale cohesie behouden door te voor­komen dat mensen te veel schulden of eigendommen hadden. Vandaag de dag kan schuldannulering een pragmatisch onderdeel zijn van een monetaire reset.

      http://www.economie-macht-maatschappij.com/debt-jubilee.html

      Deze informatie maakt de situatie nog erger dan we misschien al dachten, straks wordt het ruzie om te kiezen welke oplossing nu het beste zou zijn. In ieder geval hoeven miljoenen mensen niet het slachtoffer te zijn van een situatie die bijna te absurd is voor woorden. En dan spreken we nog niet over de toepassingsmogelijkheden van biflatie op zich. Eerlijkheidshalve Rocksan, ik denk dat je dit nog steeds benaderd vanuit een ander denkkader dan datgene waarin het RDS genesteld zit en/of waartoe het bewegen wil. Mijn perceptie.

 • Beste Piet, uiteindelijk is het heel eenvoudig, we leven op een tijdbom die mondiaal in ons gezicht kan ontploffen. Hoe langer we wachten om de beschikbare alternatieven volwaardig te cultiveren, hoe groter de spanning wordt. Als Juncker de meest onwaarschijnlijke fiscale constructies kan verzinnen in Luxemburg, hoe zalig moet z’n leven dan niet zijn wanneer hij neutraliserende remedies kan verkondigen?

  Ik vrees dat we nog niet zo goed begrijpen dat WOIII al bezig is, bommen en granaten zijn slechts het sluitstuk op dat wat eraan vooraf gaat. Voor WOII sprak men ook over de ‘tragische absurditeit’ van de situatie, vandaag is dat niet anders. Het grote verschil (en hoop) is dat we vandaag internet hebben en heel de wereld met elkaar in verbinding staat. Financiële ethiek, kennisdeling en bewustwording, net wat anders dan het verhaal dat je hierboven beschrijft. Maar ja Piet, wat kunnen jij en ik doen?

  • houtskool

   Heeft het plebs wel zin om de bajonet op de iPhone te plakken Werner?

   • houtskool

    Of is daar een app voor?

   • Wat niemand misschien gelooft maar uiteindelijk ben ik een vreedzaam man, ik dacht er aan om dat via politiek bespreekbaar te stellen. Een minder afgewerkte versie van hetzelfde ligt ergens in de Nederlandse Tweede Kamer, we denken in het archief inmiddels. Leuke vragen die je stelt, in het artikel staat ook iets over ‘auto-immuniteit’, dat van die bajonetten hoop ik dat je figuurlijk bedoelt maar als de druk steeds hoger wordt, geen garantie dat het anders wordt. Het zijn spannende tijden, zo men zegt.

    • houtskool

     Juist ja. In het archief inmiddels. Deze keer gaat het niet anders Werner. Er is alleen niemand meer om te collecteren voor de verliezers. Dus er is een subtiel verschil met voorgaande crises.

     Nog 1 vraag; ben je tevreden?

     • Beste Houtskool

      Als het dit keer niet anders zal zijn, zal het resultaat ook hetzelfde worden als een tijdje geleden, pakweg 80 jaar geleden. Oorlog is goed voor de economie, je kan terug opnieuw beginnen en het nog eens proberen.

      Tevreden? Uiteraard niet, wellicht komt dat door m’n rechtvaardigheidsgevoel dat danig op de proef gesteld door het zien van allerhande ellende dat mensen treft in hun welzijnsbeleveing. Maar dat is een persoonlijke kwestie, heb wel de indruk dat ik niet de enige ben die daar zo over denk. Op dit gewaardeerde forum lees ik immers niets anders, we kunnen onze frustraties dan misschien wel wegschrijven maar we komen (vooralsnog) niet vooruit. Mijn mening

 • Dre

  Civil Unrest Is Rising Everywhere http://www.zerohedge.com/news/2014-12-12/martin-armstrong-warns-civil-unrest-rising-everywhere-and-government-digging-its-hee

  Er moet een trigger komen, waardoor de meerderheid zich neerlegt bij het imploderen of ontploffen van het system, om daarna met een beter en eerlijker systeem te continueren. Tot dat stadium is het slechts afwachten. De trigger zal komen, de vraag is wat deze gaat zijn. Schulden weg, waarde weg, alles weg. Terug naar basis, vroeg of laat.

  /Studeren biflaten. http://www.mijnmoestuin.nl/moestuin/gewas_rotatie

 • Dre

  Nog even een samenvatting van de huidige stand van zaken door ZH:

  WTI’s 2nd worst week in over 3 years (down 10 of last 11 weeks)
  Dow’s worst worst week in 3 years
  Financials worst week in 2 months
  Materials worst week since Sept 2011
  VIX’s Biggest week since Sept 2011
  Gold’s best week in 6 months
  Silver’s last 2 weeks are best in 6 months
  HY Credit’s worst 2 weeks since May 2012
  IG Credit’s worst week in 2 months
  10Y Yield’s best week since June 2012
  US Oil Rig Count worst week in 2 years
  The USDollar’s worst week since July 2013
  USDJPY’s worst week since June 2013
  Portugal Bonds worst week since July 2011
  Greek stocks worst week since 1987

  WE gaan beginnen. Heerlijk http://www.zerohedge.com/news/2014-12-12/crude-carnage-contagion-biggest-stock-bloodbath-3-years-credit-crashes

 • Beste Dre

  Er zijn veel triggers tegenwoordig, zelfs m’n gepensioneerde moeder lacht zich soms een breuk met al wat er gebeurt, ze heeft nooit economie gestudeerd nochtans. Nog niet zo lang geleden sloeg onze fantasie op hol toen we hoorden dat drugshandel en prostitutie ook in het BBP zal opgenomen worden. Er komen nog veel aftrekposten bij en condooms worden fiskaal aftrekbaar om uiteindelijk de statistieken rechtop te houden. Ironie is de taal van het modernisme, op de volgende bladzijde lees je waarom die statistieken op drijfzand gebouwd zijn. Maar goed, we zitten dan ook niet in de regering natuurlijk. Vergeef me deze uitschuiver, we zijn maar mensen.

  • Dre

   Ha, ‘Ironie is de taal van het modernisme’, mooi gezegd. Veel, of beter bijna alle economische cijfers kunnen we niet meer als waarheid aannemen. Alles wordt moedwillig gemanipuleerd. Want, de politici, de bankiers, de powers that be, varen wel bij de instandhouding van dit systeem, deze leugens, de oneerlijke verdeling, de alsmaar stijgende belastingen en met de onderdrukte burger. Statistieken zijn leugens, de media een grote gecontroleerde grap. Steeds meer mensen komen daarachter. Gelukkig weten de mensen het hier en wordt er over geschreven en kennis over gedeeld. We gaan echter nog zover dat we t massaal de straat opgaan, wat wel in Spanje en zelfs Belgie gebeurd. Maar er komt een dag. Dat voel je aankomen. De trigger. En dan kunnen we boekhoudkundig lullen als brugman, dan alleen wint de slimste. Die voor zichzelf kan zorgen, want zeg nou zelf, dit systeem, deze wereld, maakt het ons maar makkelijk, we zijn verwend en de tijden zijn misschien wel te veel veranderd.

  • Dre

   En natuurlijk Werner, er zijn zo veel triggers, maar ik denk even aan een echter grote. Een uit elkaar vallende eurozone, een ‘ terroristische’ aanslag. Zo’n trigger die de algo’s op de beurs gek maakt. Weer zo;’n voorbeeld, we hoeven geen eens zelf meer te denken. Precies wat ze willen.

 • Dre

  Om het nog even over die waan van de dag te hebben die in de eerste alinea werd aangehaald. In Nederland is vrijwel iedereen bezig met een zeer belangrijk onderwerp. Dat is niet de val van de olieprijs, de mogelijke val van Griekenland, duizenden ebola doden of het bankroet van Venezuela. Nee, iedereen heeft het over de val van Onno Hoes. http://nos.nl/artikel/2008643-onno-hoes-heeft-nergens-spijt-van.html

  Come on……….. Het lijkt een grote groep ook gewoon echt niet te interesseren dat we in de val zitten en richting een nieuwe vette crisis gaan.

  • harrie nak

   Dre,
   Een grote groep intereseerd het ook niet, alleen voetbal.
   Op het werk proberen uit te leggen wat voor een gevolgen de val van de olieprijs kan zijn.
   Er kom volgend jaar 0.8 % groei het gaat weer beter zeggen ze dan, je bent negatief.
   Ze willen alleen maar positive berichten horen. als slot heb ik gezegd er komt een tijd en dan bijt je
   op een blok hout van ellende.

   • moerstaal

    MUST READ:
    De “Gouden Val” van Poetin!
    http://irmaschiffers2014.wordpress.com/de-gouden-val-van-poetin/
    Val olie en goud prijs bedoelt om landen als China en Rusland lam te leggen en de Dollar op te krikken…
    Echter komt de bedoelde economische wurggreep als een boemerang terug.
    Jammer voor jullie is EU en dus ook die polder deel van USA zijn achtertuin.
    En een eventuele oorlog, in ieder geval de economische oorlog, wordt bij jullie uitgevochten!
    Ik zal je wat vertellen.
    Meer en meer mensen, zelfs de hoge lui gaan maatregelen treffen om eea. zeker te stellen.
    Mensen gaan naar rustiger oorden en gaan zelf voedsel verbouwen.
    Zelfs voormalige carrière hoeren maken een U-turn.
    Ik zie het in mijn digitale sociale netwerken maar ik krijg ook foto’s toegestuurd waar mensen mee bezig zijn.
    Ben je nog niet aan het preppen?
    Zou ik maar heel erg snel gaan doen!
    Ondergetekende is ook als een gek aan het aanplanten.
    Zakken aarde, fruitbomen, zaadjes, bakjes, water, wij zijn met de familie als een gek bezig met voorbereiden de dag dat er geen geld meer is maar wij wel te vreten moeten hebben…

    • Piet Pineut

     Dat verhaal van die Dmitry Kalinichenko is zo klaar als een klontje. Ontzettend duidelijk artikel, met dank aan de vertaalster Irma Schiffers. Ik zou iedere biflaat willen aanraden om dit verhaal te lezen. Die gouden val van Poetin ligt ook zo voor de hand en is m.i. door het westen niet meer te stoppen. De grote vraag is, komt er een trigger die de boel ineens doet schuiven, of is het de weg van de geleidelijkheid. Veel westerlingen slapen of feesten nog, maar ja, zo als altijd: de kater komt later…

  • moerstaal

   En die psychisch gestoorde Micha Kat http://www.klokkenluideronline.is/ is wat mij betreft medeschuldig aan het zwart maken van Onno Hoes en het verwoesten van zijn carriere.
   Wat kan mij het GVD schelen met wie die t doet als hij zijn werk maar goed uitvoert. Zolang het geen minderjarigen, dieren of gehandicapten betreft of anderszins iemand beschadigd dan wel misbruikt… BOEIEN

   Mensen, wie deze website klokkenluideronline.is‏ op zwart wil kan een email sturen naar isnic@isnic.is

   Onderwerp:
   Slander on klokkenluideronline.is‏

   Tekst:

   Dear sir, madam,

   Dutch law closed klokkenluideronline.nl/.net because of the slander targetting public figures in politics but also the monarchy.
   Now owner Micha Kat insults our queen and calls him a mass murderer and a pedophile.
   You should investigate the daily slander on klokkenluideronline.is‏ and close this website.
   This website has nothing to do with free speech but is about the personal revenche and probably the mental issues of Micha Kat.

   Kind Regards,

   Eventueel jouw naam.

 • jaren tachtig

  zowel de VS als Rusland, ze zijn beiden meedogenloos, De VS doet alles om de baas over de wereld te blijven en Rusland wil de VS onderuit halen (rancune voor uiteenvallen Soviet Unie) de rest van de wereld mag het gelag betalen, Het zou beter zijn als de EU zijn eigen weg zou volgen en wat meer afstand zou nemen van deze strijd

  • moerstaal

   Het is geen rancune, NAVO schuift tegen alle afspraken in op naar het oosten.
   No fly zones = bombarderen en regime change
   Toen kwam Oekraïne…

   • jaren tachtig

    Het is een hele lastige, maar Rusland wil de dollar breken, met alle chaos die het met zich meebrengt. Het is wel zo dat al sinds de Sovjettijd, Rusland gemaakte internationale afspraken wel nakomt, het westen doet dit duidelijk niet. Zeker de NATO niet. Ook zet Rusland geen wapens in als napalm, agent Orange en bombardeert niet massaal burgerdoelen zoals de VS in de Korea en Vietnam oorlog heeft gedaan. (oh ja, ik was het bombardement van Dresden bijna vergeten, conclusie de VS geeft helemaal niets om gewone burgers)

    Om Rusland beter te begrijpen moet je de geschiedenis van het land bestuderen, één ding om in het achterhoofd te houden is, dat voor wo1 Rusland het bezit had van de voormalige Ottomaanse Europese bezittingen zoals Bulgarije, Roemenië. Het was Rusland die Europa heeft bevrijd van de Ottomaanse dreiging en niet die ‘fantastische’ Engelsen of Fransen. daarnaast vielen Estland Letland Litouwen, Wit-Rusland onder Rusland, de Oekraïne is de bakermat van het oer-Rusland zelf, het is niet vreemd dat zij hier hun invloed willen houden, Als je verder teruggaat in de geschiedenis dan zie je Rusland, Pruissen, Polen, Zweden, Ottomanen continu in oorlog om centraal Europa, waarbij Polen als eerste het volledig onderspit heeft gedolven, een interessant geval is Servië wat voor wo 1 al een onafhankelijke staat was en vermoedelijk daardoor als paria in de geschiedenis is behandeld.

    Toen het Ottomaanse rijk begon te vervallen werd het een wedloop tussen de Engelsen, Franssen en Russen over wie zo veel mogelijk voormalig Ottomaans gebied kon inrekenen. De Franssen en Engelsen pikten het midden oosten in, de russen, de Europese bezittingen. De Engelsen wilden in die tijd al de Krim inpikken van zowel de Ottomanen als de Russen. Als opvolger van Het Engelse wereldrijk zal de VS wel lopen te dromen over de Krim. Wie de Krim controleert, heerst over al het gebied eromheen. Een soort van Gibraltar maar dan in het oosten.

    werd er maar wat meer geschiedenis onderwezen op scholen, dan begrijpen mensen elkaar een stuk beter

    Anyone who knows anything of history knows that great social changes are impossible without feminine upheaval (marx)

    Edmund Burke — ‘Those who don’t know history are doomed to repeat it.’

 • houtskool

  Ik snap precies wat je bedoelt Werner. Misschien moeten we een natuurlijk proces maar gewoon haar gang laten gaan. En op individueel en groepsverband (familie, buurt, Biflatie) trachten om niet te worden geslachtofferd als ‘het moment’ zich aandient. Mijn take althans.

  Met beperkte hulpbronnen en grondstoffen dient de hoeveelheid geld ook eindig te zijn, anders komt het niet goed.

  De moeder aller bubbels komt eraan. En dat houden wij niet tegen.

  • houtskool

   Nog iets, ik heb hiero meermaals aangegeven dat het fundament anders moet worden ingericht; een monetair systeem behoort slechts dienstbaar te zijn, en niet leidend.

   Een basiseconomie dus, NAAST een puur, op duurzame leest geschoeide, kapitalistische tegenpool, zodat de MACHT in de flow komt, en niet in de stock…..

   En de macht van de moneychangers, iets van alle tijden, wordt gebroken.

   Waarmee de vrijheid voor mensen kan terugkeren. De vrijheid van leven, en de vrijheid in de keuze van haar intermediair.

   De rest is bullshit. Met alle respect.

   • Rocksan

    Maar wat is nu toch die basiseconomie waar je het steeds over heb? Licht eens een tipje van de sluier op. Is basiseconomie zelf je eigen brood bakken? Een zelfgebreide trui. ’s Morgens om 5 uur opstaan om de geit te melken?

    • houtskool

     Keuzevrijheid Rocksan. Nu is er geen keuze. Je zit in het systeem. Als je er uit stapt woon je in een tent in het bos, wordt je weggejaagd door de boswachter als een parasiet.

     Ik noem het gemakshalve een basiseconomie die, via de wet van de communicerende vaten, een ‘flow’ op gang brengt. Waar overdruk ontstaat, moet ruimte zijn om die overdruk op te vangen.

     Een basiseconomie die voorziet in de basisbehoeften en functioneert buiten de politiek behoudens enkele stevige grondwettelijke basisprincipes haalt de angel uit het machtsvacuum waar de wereld zich reeds honderden jaren in bevindt; van de landheren tot de huidige status quo.

     Wonen, drinken, eten, zorg en verwarming, in te richten buiten de MACHT van de puppetmasters; teneinde een flow op gang te brengen die het kapitalisme de ruimte geeft die het verdient, zonder de absolute macht op te kunnen eisen; de FLOW.

     Ultieme marktwerking, maar dan voor jou & mij. Als jij ’s morgens de geit melkt, zorg ik voor verse eitjes. Jean Claude Juncker is een systeempooier.