Biflatie, chaos en orde

Het lijkt misschien ver gezocht, in dit artikel meer info over wat we het ‘evolutionaire imperatief’ kunnen noemen, goedschiks, kwaadschiks. Wat zeggen wetenschappers over de crisis, is er iets dat we – temidden van al het strijdgewoel – flagrant over het hoofd zien? Kennisdeling is een eerste stap, geloof niets zomaar maar op z’n minst geeft het stof tot denken. Ons ‘buikgevoel’ zegt vanalles, kunnen we dat gevoel ook rationeel een plaats geven opdat de situatie helderder wordt? Chaos en orde, welke rol speelt biflatie in dit proces?

Inspiratie

Systeemwetenschappers zoeken naar verklaringen, ze komen hiermee op het spoor van allerhande stromingen die zich op een veel dieper niveau afspelen maar zich toch aan de oppervlakte manifesteren. Is er meer aan de hand dan wat getouwtrek om geld, bezit en macht? In het boek ‘Het Chaospunt‘ van Ervin Laszlo –  grondlegger van de The Club of Budapast – worden een aantal dynamieken beschreven die ons als  zeer congruent voorkomen, verschillende stuwkrachten ‘worstelen’ met elkaar. Het mag interessant zijn om eerst z’n boek te lezen en pas dan een oordeel te vellen. Kunnen we ook een relatie leggen met biflatie als hoopvol alternatief? Een korte toelichting omtrent een ‘vierfasenproces’, een proces dat zich al meermaals heeft afgespeeld in onze evolutie. De laatste cyclus zou gestart zijn rondom 1800 en brengt ons tot de ‘schizofrene turbulentie’ zoals we heden waarnemen.

Chaosdynamiek in de samenleving

We kunnen en mogen niet langer de ogen sluiten voor het feit dat huidige tendensen hard op weg zijn kritische drempels te bereiken – in de richting van de vermaarde (volgens sommigen berucht) ‘planetaire grenzen’ die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werden uitgeroepen tot de ‘grenzen aan de groei’. Over de vraag of het grenzen zijn aan groei valt te twisten maar het lijdt geen twijfel dat het grenzen zijn aan het ‘soort’ groei waarvan we vandaag getuige zijn. Naarmate we deze grenzen naderen, komt het chaospunt dichterbij. Op dat moment zullen sommige tendensen worden afgebogen of wegvallen en komen er nieuwe voor in de plaats. Dit is niet ongebruikelijk, de chaostheorie bewijst dat de evolutie van complexe systemen altijd wordt gekenmerkt door elkaar afwisselende perioden van stabiliteit en onevenwichtigheid, continuïteit en discontinuïteit, ordening en chaos. De transformatie van de samenleving is geen lukraak verlopend proces, het is evenmin star en vooraf bepaald  maar volgt een herkenbaar patroon. Dit soort transformaties worden gekenmerkt door vier belangrijke fasen, een beeld om ons in de sfeer te brengen:

1. Activeringsstadium (1800 – 1960)

Innovaties op het gebied van ‘harde’ technologie (gereedschappen, machines, bedieningssystemen) maken de manipulatie van de natuur in het belang van de mens steeds efficiënter.

2. Accumulatiestadium (1960 – heden)

Innovaties in de harde technologie veroorzaken onomkeerbare veranderingen in de samenleving en het milieu,  en leiden successievelijk tot:

 • een hoger niveau van hulpbronnenexploitatie
 • een snellere bevolkingsgroei
 • toenemende complexiteit van de samenleving en
 • toenemende gevolgen voor de maatschappelijke en natuurlijke omgeving

3. Het chaosvenster (het beslissingsvenster) (heden)

Veranderende verhoudingen in de samenleving en het milieu zetten de gevestigde cultuur onder druk waardoor oude, beproefde waarden en wereldbeelden twijfelachtig worden, samen met de ermee geassocieerde ethiek en ambities. De maatschappij wordt instabiel en hypergevoelig voor alle fluctuaties.

4. Het chaospunt (omslagpunt) (???)

Hier is het systeem kritisch instabiel. De status quo is niet langer houdbaar en de evolutie van het systeem slaat door naar deze of gene richting, namelijk :

Evolutie (‘devolutie’) naar een totale ineenstorting of ‘breakdown’.

De waarden, wereldbeelden en ethiek van een kritische volksmassa in de samenleving bieden weerstand aan veranderingen of veranderen te langzaam, waarbij de gevestigde instituties te weerbarstig zijn voor een tijdig voltooide transformatie. Ongelijkheden en conflicten, samen met een verarmd milieu creëren onbeheersbare spanningen. De maatschappelijke ordening degenereert en valt ten prooi aan conflicten en geweld.

Evolutie naar een doorbraak of ‘breakthrough’

In de loop van de tijd verandert de geesteshouding van een kritische volksmassa in de wereld, waardoor de ontwikkeling van de samenleving wordt afgebogen naar een meer aangepaste modus. Naarmate deze veranderingen houvast vinden, ontstaat er een betere ordening van de maatschappij, die nu wordt gestuurd door aangepaste wereldbeelden, waarden en ethica. De economische, politieke en ecologische dimensies van de samenleving stabiliseren zich hierdoor tot een meer harmonieuze en duurzame modus.

Rol van biflatie

We kunnen ons nu de vraag stellen hoe biflatie een rol van betekenis speelt in heel dit proces, technisch gezien is dat nogal innemend. Door het EN/EN perspectief (inflatie EN deflatie) kan biflatie gezien worden als een ‘neutraliserende attractor’, het biedt ons een haast ongeziene flexibiliteit om tal van monetaire verzuchtigen een oplossing te bieden. Met biflatie wordt het mogelijk om de ‘vastgeroestheid’ van het monetaire systeem los te weken om zodoende een ethische upgrade mogelijk te maken.  Merk vooral op, biflatie biedt deze potentie, geen garantie. Deze garantie wordt niet bepaald door het ontbreken van technische middelen dan wel door de geesteshouding van een kritische massa die biflatie wil integreren en cultiveren, net zoals – in volledige tegenstelling – de weerbarstigheid jegens verandering. Een ideaal scenario is derhalve een vreedzaam scenario, dit is ook de reden waarom politiek zo een cruciale rol speelt. Biflatie speelt rechtstreeks in op het monetaire beleid en geeft ons tijd, rust en ruimte om het geambieerde doorbraaktraject om te zetten in degelijke actieplannen. Op deze manier wordt het mogelijk om het mondiale herstel in te luiden, zelfs in versneld tempo.

Go with the flow

Vooraleer beticht te worden van meewarrige ‘geitewollensokkenpraat’, de uitspraak ‘go with the flow’ mag met deze wetenschappelijke onderbouw meer voeding krijgen. Tenslotte, het is en blijft een menselijke keuze om zich te identificeren met een bepaalde ‘stroming’, welke het ook zij. Voor biflaten zal de keuze duidelijk zijn binnen de context van dit verhaal, hoop kan echter omslaan in wanhoop wanneer we naar een aantal destructieve stuwkrachten kijken. Al bij al, de berichtgeving laat niets aan het toeval over, we leven in woelige tijden waarin keuzemogelijkheden geboden worden. Welke keuze het finaal wordt is vooralsnog koffiedik kijken, het is als een dubbeltje op z’n kant. Kiezen voor biflatie is een mooi traject, een traject dat zich niet stoelt op ‘dwingelandij’ dan wel wederzijdsheid en co-creatie als grondslag kent. Het is kiezen tussen ‘geldgedreven’ of ‘geldonafhankelijk’, een wereld  waarin wij werken voor geld of eentje waarin geld voor ons werkt. Het leven biedt ons deze opties, een kwestie van maatschappelijke besluitvorming, een kwestie van normen, waarden en ethiek.

SWOT

Een SWOT-analyse is een handige tool om onze kans op een goede afloop in kaart te brengen, gezien de monetaire malaise zien we het ‘financieel omslagpunt’ als DE factor om het systeem in deze of gene richting te doen kantelen. Het mag duidelijk zijn dat hiermee verwezen wordt naar talloze berichten omtrent het verlaten van de USD als reservemunt. Vanuit een ‘Westers’ standpunt lijken vandaag de Chinezen en de Russen de grote vijand. Een dergelijk doemscenario kunnen we een andere wending geven, om deze reden kunnen we biflatie als ‘neutraliserende attractor’ labelen. SWOT-analyses kunnen we in  beelden vangen, ze zullen pas echt betekenis krijgen als ze doordringen tot het collectieve debat. To think about?

17 reacties

 1. Er wordt al sinds 2009 en iets daarvoor op meerdere forums gediscussieerd over de maatschappij, de economie, over oplossingen, momenteel is het redelijk rustig, maar geen van alle problemen zijn aangepakt, momenteel hanteert de hele wereld het Japan scenario waarmee Japan begonnen is toen daar de bubbel knapte, het heeft daar niets opgelost behalve dat het als 20 jaar voortsukkelt, we kunnen praten wat we willen, maar het lijkt er het meest op dat men wacht op de daadwerkelijke catastrofe voordat hervormingen worden doorgevoerd. Het vertoont veel overeenkomsten met Duitsland aan het einde van wo2, iedereen in Duitsland had door dat de zaak verloren was, maar niemand durfde te zeggen; we hebben verloren, we geven ons over, het daar voort blijven sukkelen heeft heel veel onnodig verlies opgeleverd. Met dit in mijn achterhoofd kijkende naar de euro crisis, die nu net zolang aan de gang is als WO2. Sinds 2009 tot op heden heeft het beleid, heel veel extra verlies opgeleverd, er is niets opgelost, in plaats van verbroedering neemt de onderlinge afkeer van de EU lidstaten toe, er is geen leider die durft te zeggen; we hebben de EU-Unie expansie-oorlog verloren, laten we maar stoppen voordat we nog meer welvaart verliezen. Het lijkt wel de film der untergang, de toespraak van goebels zou heden ten dage door het hoofd van de Europese centrale bank of de FED hergebruikt kunnen worden en dan het woordje krieg vervangen door quantitative easing. “Ich frage euch: Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?”

  1. we moeten natuurlijk wel oppassen dit soort stukjes te schrijven, want wie weet wordt/is defaitisme weer strafbaar gesteld.

   1. Defaitisme is inderdaad geen goede zaak, het lijkt me wel een situatie/reactie die men creëert door de aanhoudende berichtgeving en maatregelen, een mens is rekbaar maar niet oneindig. Om deze reden hebben we mi meer nood aan het cultiveren van de alternatieven die een ander licht werpen op de situatie. Veel reacties op deze gewaardeerde site verwijzen hiernaar, dat is – in tegenstelling tot veel andere – alvast hoopvol.

    1. Valt het verbieden van defaitisme eigenlijk niet ook binnen de categorie “politiek correct denken?” Mijn stelling in deze is: de meeste mensen zien de realiteit niet meer (beetje vreemd gezegd zo, ik weet), danwel: kunnen deze niet meer aan (aanvaarden) en veranderen deze onderbewust in een acceptabel format. Het begrip defaitisme zou je dus kunnen zien als discriminatie van de feiten (niet: waarheid, da’s wat anders). Ik denk: je zult tot de bodem moeten gaan om opnieuw te klimmen, defaitisme helpt ons bij het vinden en formuleren van de scherpste randjes.

     1. Als we spreken over ‘politiek correct denken’, kunnen we misschien het werk van Fromm in herinnering brengen. Hij sprak over ‘angst voor vrijheid‘, een gegeven dat mi voor veel verschillende interpretaties vatbaar is.

  2. Je verwijzing naar WOII is treffend, de situatie is – mits enkele nuances – vergelijkbaar. Een van de grote verschillen is dat we vandaag – via internet – meer (mondiale) communicatiemiddelen hebben. In technische zin lagen er toen ook valabele alternatieven op de tafel, ook hierin staat biflatie centraal. We kunnen hier denken aan het Chicago Plan Revisited van het IMF, een rapport van 75 bladzijden met allerhande moeilijke termen en fomules die de leek wellicht niet begrijpen/interesseren zal, het volstaat echter om de samenvatting te lezen op de eerste pagina’s. Ter getuigenis:

   At the height of the Great Depression a number of leading U.S. economists advanced a proposal for monetary reform that became known as the Chicago Plan. It envisaged the separation of the monetary and credit functions of the banking system, by requiring 100% reserve backing for deposits. Irving Fisher (1936) claimed the following advantages for this plan:

   (1) Much better control of a major source of business cycle fluctuations
   (2) Complete elimination of bank runs
   (3) Dramatic reduction of the (net) public debt
   (4) Dramatic reduction of private debt

   We study these claims by embedding a comprehensive and carefully calibrated model of the banking system in a DSGE model of the U.S. economy. We find support for all four of Fisher’s claims. Furthermore, output gains approach 10 percent, and steady state inflation can drop to zero without posing problems for the conduct of monetary policy.

   http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf

  3. Leuke terugblik in het verleden Werner,maar wie in het verleden blijft hangen,die heeft of mist de toekomst.
   Wat vandaag gebeurt is,is in principe al verleden tijd. Je kan het niet meer veranderen,maar er wel opnieuw van leren (van je fouten ). Dat is bewustwording.

   1. Je kan het op verschillende manieren bekijken Bertus, wat ik hier wil aangeven is dat we niet zozeer naar oplossingen dienen te zoeken, die zijn er genoeg. En als we al op het spoor van oplossingen komen dan dienen we ze ook nog te begrijpen, voor ons zijn dat twee verschillende dingen. Het valt op dat weinig mensen daarvan op de hoogte zijn, hoe kunnen we ons er dan van bewust worden?

 2. Einde naiviteit in zicht of nog even verder… Begrijp: IMF is alleen een dekmantel. Altijd al geweest en nu nog sterker als tijdens rapport Fisher. Fisher spreekt niet over nationale schulden. Die overstijgen private en bedrijfsschulden zeer ruim. Zie begrip; dekmantel hierdoor behoeven ze nat. schulden niet te verwoorden de burger is de kwaaie. en oorzaak van leed. Op 14 jan gaat de ecb haar inkoop programma bekend geven. Dit betekent dat de nat schulden van alle eu landen op een hoop worden geveegd. Hiermee praat je -met een streek- het gedrag goed van alle landen die frauderen- corruptie met de pet naar gooien .Landen als Bulgarije -Roemenie- Armenie- griekenland- Italie -Spanje ..oekraiene. De gevolgen zullen voor alle landen schadelijk en negatief zijn. Hun gedrag is aanvaard dus de consekwenties hoeven niet aanvaard te worden dus…..geef gas in gelijke richting als vanwaaruit je kwam….geef meer gas zelfs het wordt toch bedekt met de mantel van een paus of politicus. Het betekent dat hun gedrag daarmee uitgave patroon fraude corruptei sjoemelen wordt erkend en als goed-aanvaardbaar wordt weggezet door ECB-Troyka en Merkel. Merkel moet dit accepteren omdatze alleen een hulpstuk van de Troyka is dus zelf geen enkele r ruggengraat bezit een hoop vet meer is zij niet..sorry for this one. De gevolgen zijn te niet te overzien. Dat weten ze zelf ook.De neergang van onze economie kan alleen maar versnellen. Allen uit uitgaande van deze twee feiten en aanstaanden. Waarom neemt Troyka IMF ECB EU Merkel dit besluit..? Ze weten NU al dat het een teneer gaatn betekent o.a van werk gezondheid welzijn en welvaart . Van tevoren.. Gevolg weet jij ook > Hogere werkeloosheid Lager minumumloon. Meer faillisementen- meer geld in omloop- meer opkopen en opkoop programma;s om banken te redden landen te redden.meer opkopen schulpapier om enz enz Dit kan ook niet anders in dit monetair model. Meer private schulden – welke op zich geen probleem – nu door minder te besteden niet afgelost kunnen worden. Alles……meer van t zelfde . Bewust : GEEN OPLOSSING…. Oplossingen. De essentie van dit opkoop programma en de eu troyka meurkel is > Bewust -intentioneel geen oplossing of oplossingen… Begrijp dat hier de aard van het beestje zit. Mario8282 legt het via de steal act en roosevelt historie perfect uit. Klasse. Daar mag iedere ned. best voor applaudiseren. Dit = geen oplossing oplossingen wensen komt van een kleine Elite welke deze op deze manier in de eu kan aansturen en begeleiden. Het klinkt contradictoir- onlogische-niet menselijk a-sociaal … Het probleem hier op Biflatie en ZH is dat velen – op de juiste websites- dit niet tot zich kunnen laten binnenkomen en inzien of zelfs open staan voor de mogelijkheid en feit/ realiteit. Niet denkbaar… mogelijk dus weg. Zelfs nooit gedacht aan deze optie. Omdat op zelfs ZH weinige dit kunnen of willen inzien doorzien binnen laten komen verander t veel doch alles in gelijke richting > down afbraak van…. Deze stap -dit proces -reaktie op- weet de Elite welke Eu heeft tot stand gebracht beter. En gaan er vanuit dit dit nooit tot de burger zal doordringen of aanvaard worden. Ook dat hebben ze juist. Indien je dit kan verplaatsen naar hoe het IMF werkt de Troyka Merkel neem je t gelijke waar. Dit mensen- politici- organisties- welke het worden.perfect vertegenwoordigen. Mede is dat waarom een IMF opeens in t leven werd geroepen en zo in 2002 weer boven water kwam en nu een rol speelt met verstevigen van crisis monetair of banken.economisch.Ze zijn hulpstuk optima. Voorbeeld : de werkeloosheid moet bestreden worden jeugd als eerste maar we doen er alles aan om geen MKB meer te hebben d.m.v krediet weigeringen -zeer hoge lasten aan huur -gem belastingen heffingen -en regels -regelgevingen -en wetten vanuit Spruitjes eu. Ze zijn meester in verbloemen verbergen achter verdeel en heers aanbrengen economische neergang het uitzetten van nog meer gratis geld in de fin markten voor bonds derivaten enz via een prachtig stuk cadeaupapier of een vrouw in gekleed in de zuiverste zijde doch vol met kankergezwelletjes.. Hopelijk gaat bij iemand toch eens een lichtje branden.Betekent : als dit in depubliciteit en daarmee in het bewust komt van 100.000 mesne is europa er beter aan toe. Dit hele proces van je troyka merkel rutte ecb fed gaat zolang door tot dit is bereikt … Ze hebben vrije doortocht . slechts een enkeling- heeft geen belang- want wordt door de kudde massa toch als ….bestempeld. vul zelf maar in : onbegrijpelijk vreemd geniaal enz…

  1. Ik meen te begrijpen dat (3) Dramatic reduction of the (net) public debt verwijst naar de ‘nationale schulden’ zoals het IMF rapport stelt. In het andere geval, als een methodiek wordt toegepast voor één soort schuld, kan het ook gelden voor alle andere soorten schuld. Wat vooral opvalt is dat de meningen binnen het IMF ook verdeeld blijken te zijn, het wil mi niet zeggen dat we het volledige kind in de prullenmand moeten werpen. Binnen politiek en elders zien we hetzelfde fenomeen, om verschillende redenen zijn de meningen verdeeld en dat geldt mi zeker als de maatschappelijke spanning op de spits gedreven wordt. En toch liggen her en der allerhande vreedzame alternatieven te wachten om door te stromen. Binnen het kader van deze ‘chaosdynamiek’ kunnen we dat mi zien als ‘normaal’ maar dat biedt nog geen garantie op succes, jammer genoeg.

 3. De gevolgen zullen voor alle landen schadelijk en negatief zijn. Hun gedrag is aanvaard dus de consekwenties hoeven niet aanvaard te worden dus…..geef gas in gelijke richting als vanwaaruit je kwam….geef meer gas zelfs het wordt toch bedekt met de mantel van een paus of politicus > meer schulden torenhoog ….maar wel ‘ lieve schulden ‘. Dus de ecb doet een z.g historisch besluit door griekenland van hun schulden te bevrijden later bulg Roemen/ Frank /Spa/ itali //die zich slim NA griekenland komen melden om wat ‘ van jouw centen’. Heel slim en goed over nagedacht om griekenland als eerste de buhne op te sturen voor eu burger…. Uitgaande van het nu gas kunnen geven in gelijke richting als vanwaaruit je kwam…….werkt dit ook in hun voordeel en helaas ons nadeel als Nederland. Nederlande r en N-europeaan netjes opgevoed met waarde en normen zal zich niet laten gaan in een fraude onbeleefd corruptie rijdende wagen. Dat wordt direct zeer streng bestraft en hij zelfs gaat de gevangenis -haags juristen collect.- Kijk op dit wordt en is ingecalculeerde. De nederlander blijft betalen en wel het hoogste bedrag en zal dit blijven betalen dus …..ook gas geven voor de kleine Elite en Troyka ……we worden altijd gedekt een stel koeien.. Zo wordt een nederlander ook gezien in het buitenland en terecht. Hij is de beste eu-sul welke ze zich kunnen wensen dus houden zo en dat gaat zeker lukken. Dit = geen oplossing oplossingen wensen komt van een kleine Elite welke deze op deze manier in de eu kan aansturen en begeleiden. Voor een massa koei – is dat niet zo lastig. Hij betaalt voor Koei-zijn een prijs …een bedrag.doch weet niet waarom en hoe dit nu is ontstaan.

 4. Bewust : GEEN OPLOSSING…. Oplossingen. De essentie van dit opkoop programma en de eu troyka meurkel is > Bewust -intentioneel geen oplossing of oplossingen… Begrijp dat hier de aard van het beestje zit. Dit = geen oplossing oplossingen wensen komt van een kleine Elite welke deze op deze manier in de eu kan aansturen en begeleiden TOT ELK Resultaat doel. Het klinkt contradictoir- onlogische-niet menselijk a-sociaal … Over crisis en chaos en hoe en waarom is Romanovich Prigogine voor mij een meester en het lezen waard. Ook de Ubers lezen hem doch heeft voor ‘onze eu ‘ geen belang of toepasbaar. Deze EU/monetaire en fin. crisis is geen natuurlijke doch komt vanuit een heel andere laag van bewustzijn van een klein e groep en eist……. ja eist…. om niet opgelost te worden…… Dus eens praten waar t werkelijk om gaat mag best…

  1. Beste Max, met Prigogine haal je inderdaad een kanjer aan, weet echter niet goed waar je op doelt met ‘GEEN OPLOSSING’. Biflatie geeft ons alle oplossingen die we nodig hebben, we hoeven dus niet ver te zoeken om oplossingen te vinden. Oplossingen toepassen is nog een andere kwestie.

   1. Werner …je bent juist. Doch hopelijk komen de grote lijnen van wat ik neerleg wel naar boven. Het is ook een benadering en begaan zijn met.Ben te direct geweest. Ik heb met glimlachen de speld gezien.Deze website maakt misbruik van cookies…Door het gebruik van cookies is het voor ons eenvoudiger om uw gedachten te lezen. Volgens de NSA zal deze informatie niet aan derden worden verstrekt. Door deze website te blijven gebruiken accepteert u cookies zoals ze zijn…. Begrijp dat ook het aanbrengen van oplossingen al verboden gaat worden. ‘Gefilterd’ door amerikaanse en engelse overheidsdiensten.Wegfilteren van reakties artikelen enz. Het is duidelijk dat eu kiest voor een fasc- corporate benadering zeer eenzijdig zeer vanuit alleen macht en geld gericht. In Denhaag wordt alles nu eerst door min. v financien beoordeelt=corporate fas.eu/ecb/Fed/ Uberrijken. Ons monetair systeem interesseert hen niets ..ze lachen erom. Ze staan erboven en gebruiken het zoals \ze wensen. Omdat mensen niet willen weten wat ze ondergaan waarom hoe en met welk doel en richting is de benadering van de speld zo gek nog niet.Koeien zijn zo gemakkelijk te sturen en de volgende stap is om de niet- koeien te blokkeren. Neem waar. Ze hebben keuze wij niet..wij moeten ondergaan.

    1. Waarom deze website ‘misbruik’ zou maken van cookies is me niet geheel duidelijk, die materie is me ongekend. Dat we geen oplossingen mogen aanreiken lijkt me een brug te ver, internet staat er bol van. De daadwerkelijke toepassing is nog een andere zaak uiteraard maar dat zouden we dan binnen het kader van dit artikel kunnen plaatsen. Ieder van ons kan een keuze maken maar dan moeten in de eerste plaats de verschillende opties wel gekend zijn. Kennisdeling is een eerste stap, volgens het artikel …

     Evolutie (‘devolutie’) naar een totale ineenstorting of ‘breakdown’.

     De waarden, wereldbeelden en ethiek van een kritische volksmassa in de samenleving bieden weerstand aan veranderingen of veranderen te langzaam, waarbij de gevestigde instituties te weerbarstig zijn voor een tijdig voltooide transformatie. Ongelijkheden en conflicten, samen met een verarmd milieu creëren onbeheersbare spanningen. De maatschappelijke ordening degenereert en valt ten prooi aan conflicten en geweld.

     Evolutie naar een doorbraak of ‘breakthrough’

     In de loop van de tijd verandert de geesteshouding van een kritische volksmassa in de wereld, waardoor de ontwikkeling van de samenleving wordt afgebogen naar een meer aangepaste modus. Naarmate deze veranderingen houvast vinden, ontstaat er een betere ordening van de maatschappij, die nu wordt gestuurd door aangepaste wereldbeelden, waarden en ethica. De economische, politieke en ecologische dimensies van de samenleving stabiliseren zich hierdoor tot een meer harmonieuze en duurzame modus.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.