Bitpanda interview:

Deze keer hebben wij een interview met Bitpanda gedaan, een bedrijf dat de missie heeft om de complexe wereld van het investeren te democratiseren. Bitpanda is een platform dat traden toegankelijk, voor iedere generatie, zowel voor de 20-jarige student als voor 50-jarigen. In dit interview zullen we dieper ingaan op de achtergrond van Bitpanda, hoe het Bitpanda platform in zijn werk gaat en de toekomstvisie van Bitpanda. Wij danken Michael Pötscher, Bitpanda CMO voor deelname aan dit interview.

Bitpanda

Opmerking: Onderstaand interview is vertaald vanuit het Engels. Onderaan het Nederlandse interview vindt je het originele Engelse interview.

Michael Pötscher, Bitpanda CMO

Biflatie: Bitpanda lijkt meer te zijn dan alleen een platform om digitale activa te kopen en te verkopen, wat is de belangrijkste focus van Bitpanda?

Bitpanda is op een missie om de complexe wereld van het investeren te democratiseren. Iets wat ons opviel was dat de meeste mensen niet deelnamen aan het investeren. Het leek iets voor slechts een kleine, elitaire groep mensen. Onze belangrijkste focus is om de barrières van de financiële wereld te doorbreken en iedereen de mogelijkheid te geven om deel te nemen. Een ander belangrijk aandachtspunt is innovatie en vooruitdenken, terwijl we dit aan iedereen die het wil toegankelijk maken. Bitpanda is een platform dat zich richt op elke generatie, zowel de 20-jarige student als de 50-jarige jurylid.

Biflatie: Hoe zorgt Bitpanda ervoor dat alle digitale middelen veilig worden opgeslagen voor hun klanten?

Bij Bitpanda werken we er elke dag aan om onze gebruikers de hoogste veiligheid te bieden. Een eenvoudig verificatieproces geeft u toegang tot een intuïtieve, snelle en veilige handelservaring. Bitpanda is een volledig compliant bedrijf en biedt state-of-the-art beveiliging en is in het bezit van een PSD2-betalingsdienstverlenerslicentie. Bitpanda slaat het geld van de gebruiker zo veilig mogelijk op in beveiligde offline portemonnees met behulp van state-of-the-art technologie. Dit in combinatie met de strenge regelgeving en het toezicht van de Oostenrijkse financiële autoriteiten, maakt ons een veilige plek om te investeren. Als het gaat om edelmetalen: De activa worden voor 100% fysiek gedekt, volledig verzekerd en opgeslagen in een hoogbeveiligde kluis in Zwitserland, waar we samenwerken met betrouwbare en bekende partners.

Biflatie: Wat zijn de nieuwe producten waar Bitpanda aan werkt?

Met Bitpanda kan iedereen zijn geld veilig en snel investeren. Door het aanbieden van diensten zoals 24/7 handel, real-time settlement, spaarplannen en cross-platform compatibiliteit, heeft Bitpanda een diepgaand begrip van het klantenbestand en de traditionele pijnpunten laten zien. Wij richten ons op het worden van de toonaangevende neobroker. Dat betekent dat we alle soorten activaklassen zullen dekken en iedereen toegang zullen geven tot beleggen. Onze nieuwste productlancering, de Bitpanda Crypto Index, is een goed voorbeeld van de richting die we opgaan. De Index is een spelwisselaar in crypto en is de eerste echte crypto-index die de barrières in de crypto-handel doorbreekt. Daarnaast ligt het nieuws om de hoek – ik ben in staat om binnenkort meer inzichten te delen.

Biflatie: Hoe ziet u de digitale activa ruimte in de komende 1-3 jaar?

Digitale middelen worden steeds meer mainstream. De gebruiksvriendelijkheid wordt steeds beter, de toegang tot deze assets zal zeer eenvoudig en eenvoudig zijn. Bovendien heeft 2020 laten zien dat crypto er is om te blijven. Er is een enorme instroom van institutioneel kapitaal en een recordaantal nieuwe retailklanten die cryptocurrency’s gebruiken. Bitcoin zal in 2025 een must-have zijn in de – kleine of grote – portefeuille van elke belegger. Bovendien zien we veel meer regulering in de ruimte, wat niet alleen nodig is, maar ook zal helpen om de geloofwaardigheid ervan te vergroten.

Biflatie: Bitpanda is uniek omdat het een crypto-index biedt, kunt u onze bezoekers uitleggen wat de voordelen hiervan zijn voor beleggers?

Met de Bitpanda Crypto Index, ons eerste gereguleerde product, lanceerden we samen met toonaangevende vermogensbeheerder Vaneck een game-changer die de wereld een stap dichter bij de massale adoptie van cryptocurrencies brengt. De sleutel om dit te doen is het verwijderen van de complexiteit van crypto-beleggingen en dat is precies wat we hebben gedaan. Naast het feit dat crypto-beleggingen supergemakkelijk zijn, zullen onze Indices u helpen om een gediversifieerde portefeuille van activa op te bouwen door de markt in zijn geheel te volgen. Zie het als een meer volwassen, gokvrije versie van crypto beleggen. Wanneer de markt verandert – zo ook de Index – ruilt u elke maand activa uit om investeringen te behouden. Het is een hands-off, stressvrije benadering van crypto beleggen. We zijn blij te zien dat steeds meer gebruikers naar de Index toestromen en het product herkennen als de handigste manier om te handelen.

Biflatie: DeFi is een hot topic geweest voor dit jaar. Hoe belangrijk is de decentrale financieringstrend volgens u geweest voor de groei van de industrie?

Zoals de naam “Decentralised Finance” al aangeeft, is het vrij breed, maar het belangrijkste wat je moet weten is dat de meeste projecten in deze ruimte proberen om de financiële dienstverlening op een gedecentraliseerde manier te herscheppen. Denk aan het verdienen van rente, het krijgen van leningen, het verhandelen van synthetische activa, enz. zonder een beroep te doen op een derde partij of een tussenpersoon. In plaats daarvan vertrouwt u op computercode, of preciezer gezegd, op slimme contracten die meestal op de Ethereum-blokketen lopen. Bij Bitpanda is het ons doel om onze gebruikers toegang te geven tot de nieuwste trends op het gebied van activa waar veel vraag naar is. Daarom hebben we de populairste DeFi-middelen geïdentificeerd en geïntegreerd in ons platform.

Biflatie: Wat zijn de belangrijkste doelen voor Bitpanda voor volgend jaar?

In de afgelopen zes jaar hebben we bewezen dat we in staat zijn om topkwaliteit te bieden voor iedereen die geïnteresseerd is in het kopen van digitale activa. Als u Bitcoin kopen wil, wordt het niet makkelijker dan op Bitpanda. Nu gebruiken we onze lessen om uit te breiden naar meer activaklassen zoals aandelen en ETF. De Serie A-financiering stelt ons in staat om toptalent in te huren en Bitpanda te veranderen in een volwaardige Neobroker voor alles wat met beleggen te maken heeft. Onze visie is om beleggen te democratiseren en iedereen toegang te geven tot de financiële markten, ongeacht hun financiële middelen. Wij maken het voor iedereen mogelijk om hun financiële toekomst in handen te nemen en bieden onze klanten daarbij financiële kennis en educatie. Ons doel is om het leidende investerings- en handelsplatform in Europa te worden, niet alleen voor de mensen die al in de handel zijn, maar voor iedereen.

Biflatie: Hoe belangrijk is de Nederlandse markt voor Bitpanda?

We kijken al een paar jaar naar Nederland omdat het voor ons een zeer interessante markt is. Mensen adopteren meestal eerder en staan meer open voor innovatie en investeringen. Bitpanda is een Europees project met wortels in Oostenrijk. Dat betekent dat we de komende maanden Bitpanda in heel Europa gaan uitrollen. Onlangs hebben we onze diensten gelanceerd in Frankrijk, Spanje, Turkije en Italië – er volgen er nog meer, dat is zeker.

Biflatie: Wat is uw mening over de Nederlandse markt en het publiek, zijn er verschillen tussen deze en andere markten? Is crypto beter of minder geadopteerd in Nederland?

De belangstelling voor digitale middelen is vrij groot; vooral crypto is erg populair in Nederland met zijn zeer open en snel adopterende natie die zeer goed in de Engelse taal is. Het land biedt veel crypto meetups, podcasts, bouwers en investeerders – dit is zo geweldig om te zien. De hoofdstad Amsterdam is een centrum voor starters in de betaalsector – een ander bewijs van de grote vraag naar diensten in deze industrie. Mainstream media noemt crypto regelmatig, maar is vooral gericht op prijsbewegingen. De meerderheid van de Nederlanders heeft een toenemende behoefte om meer controle te krijgen over hun persoonlijke financiën. Het is een kwestie van feit dat het gebruik van cryptocurrencies als betaling, als peer-to-peer elektronisch geld, nog niet zo populair is. Bij betrouwbare financiële instellingen zijn cryptocurrencies meestal een andere troef geworden om te handelen.

OVER BITPANDA

Bitpanda is een toonaangevende Europese neobroker met een missie om de complexe wereld van het investeren te democratiseren. Opgericht in 2014 door Eric Demuth, Paul Klanschek en Christian Trummer, gelooft het bedrijf heilig in transparantie en maakt het voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk om te gaan investeren. Bitpanda neemt ingewikkelde financiële barrières weg door gebruik te maken van de innovatieve kracht van gedigitaliseerde activa en blokketentechnologie. Met lage tarieven, 24/7 handel en real-time settlement stelt Bitpanda gebruikers in staat om hun financiële toekomst vorm te geven – op hun eigen voorwaarden.

Michael Pötscher, CMO Bitpanda
Michael Pötscher is Chief Marketing Officer bij Bitpanda en heeft meer dan 10 jaar ervaring in wereldwijde marketingstrategie, waaronder communicatie, merkleiderschap, productmarketing, e-commerce en vraagontwikkeling. Hij heeft Bitpanda geleid door verschillende lanceringen en landuitbreidingen, waaronder ook de grootste Serie A-financieringsronde van 2020 met Valar Ventures voor 52 miljoen dollar.

Het originele interview met Bitpanda:

Michael Pötscher, Bitpanda CMO

Biflatie: Bitpanda seems to be more than just a platform to buy and sell digital assets, what is the main focus of Bitpanda?
Bitpanda is on a mission to democratise the complex world of investing. Something we noticed was that most people did not take part in investing. It seemed to be something for only a small, elite group of people. Our main focus is to break the barriers of the finance world bringing this everyone – and give them the accessibility to take part. Another main focus is innovation and forward thinking while bringing this to absolutely anyone who wants to. Bitpanda is a platform that addresses any generation, both the 20-year-old student and the 50-year-old judge.

Biflatie: How does Bitpanda make sure that all digital assets are stored safely for their customers?

At Bitpanda, we work every day to offer the highest security to our users. An easy verification process gives you access to an intuitive, fast and secure trading experience. Bitpanda is a fully compliant company and offers state-of-the-art security and holds a PSD2 payment service provider licence. Bitpanda stores user funds as safely as possible in secure offline wallets using state-of-the-art technology. This in combination with strict regulations and oversight from the Austrian Financial Authorities, makes us a safe place to invest. When it comes to precious metals: The assets are 100% physically backed, fully insured and stored in a high-security vault in Switzerland where we work with trusted and well known partners.

Biflatie: What are new products Bitpanda is working on?

Bitpanda enables anyone to invest their money safely and quickly. By offering services like 24/7 trading, real-time settlement, savings plans and cross-platform compatibility, Bitpanda has shown a deep understanding of the customer base as well as traditional pain points. We are focusing on becoming the leading neobroker. That means we will cover all types of assets classes and give everyone access to investing. Our latest product launch, the Bitpanda Crypto Index, is a great example of the direction we are heading. The Index is a game changer in crypto being the first real crypto index which breaks the barriers in crypto trading. Beside that, news are just around the corner – I am able to share more insights soon.

Biflatie: How do you see the digital assets space in the next 1-3 years?

Digital assets are becoming more and more mainstream. Usability is getting better and better, access to those assets will be very easy and straight-forward. In addition, 2020 has shown that crypto is here to stay. There has been a huge inflow of institutional capital as well as record numbers of new retail customers adopting cryptocurrencies. Bitcoin will be a must-have asset in every investor’s – small or big – portfolio in 2025. On top of this we are seeing much more regulation in the space, which is not only needed but will also help boost its credibility.

Biflatie: Bitpanda is unique in that it offers a crypto index, could you explain to our visitors what the benefits of this are for investors?
With the Bitpanda Crypto Index, our first regulated product, we launched a game-changer together with leading asset manager Vaneck that brings the world one step closer to the mass adoption of cryptocurrencies. The key to doing this is removing complexity from crypto investing and that’s just what we’ve done. Apart from making crypto investments super easy, our Indices will help you build a diversified portfolio of assets by tracking the market as a whole. Think of it as a more grown-up, guess-free version of crypto investing. When the market changes – so does the Index – swapping out assets each month to maintain investments. It’s a hands-off, stress-free approach to crypto investing. We’re thrilled to see more and more users flock to the Index and recognize the product as the most convenient way to trade.

Biflatie: DeFi has been a hot topic for this year. How important has the decentralized finance trend been for industry growth in your opinion?

As the name “Decentralised Finance” implies, it’s pretty broad but the most important thing you have to know is that most projects in this space try to recreate financial services in a decentralised manner. Think earning interest, getting loans, trading synthetic assets and so on without relying on any third-party or intermediary. Instead, you put your trust in computer code, or more precisely, in smart contracts running on, mostly, the Ethereum blockchain. At Bitpanda, our goal is to give our users access to the latest trending assets with high demand. Therefore, we have identified the most popular DeFi assets, and integrated them to our platform.

Biflatie: What are the main goals for Bitpanda for next year?
Over the past six years we have proven that we are able to offer top-notch service for everyone interested in buying digital assets. If you want to buy Bitcoin, it doesn’t get easier than on Bitpanda. Now, we’re using our learnings to expand to more asset classes like stocks and ETF. The Series A funding allows us to hire top-talent and turn Bitpanda in a fully fledged Neobroker for everything related to investing. Our vision is to democratise investing and give everyone access to the financial markets, no matter their financial means. We are making it possible for everyone to take ownership of their financial future and are providing our customers with financial knowledge and education in the process. Our goal is to become the leading investment and trading platform in Europe, not only for the people who are already into trading, but for everyone.

Biflatie: How important is the Dutch market for Bitpanda?
We’ve been eyeing the Netherlands for a few years now as it is a very interesting market for us. People are usually adopting earlier and are more open to innovation and investing. Bitpanda is an European project with roots in Austria. That means we’re going to roll out Bitpanda across Europe over the next few months. We recently launched our services in France, Spain, Turkey and Italy – more to follow, that’s for sure.

Biflatie: What is your opinion on the Dutch market and audience, are there any differences you can see between this and other markets? Is crypto better or less adopted in the Netherlands?
Interest in digital assets is quite high; especially crypto is very popular in the Netherlands with its very open and fast-adopting nation that is on top skilled in English language. The country offers many crypto meetups, podcasts, builders, and investors – this is so great to see. The capital Amsterdam is a hub for payment startups – another proof of high demand for services in this industry. Mainstream media mentions crypto on a regular basis but is mostly focused on price movements. The majority of Dutch people have an increasing appetite to take more control of their personal finances. It is a matter-of-fact that the use of cryptocurrencies as payment, as peer to peer electronic cash, is not yet that popular. With reliable financial institutions, cryptocurrencies have mostly become another asset to trade.

ABOUT BITPANDA

Bitpanda is a leading European neobroker on a mission to democratize the complex world of investing. Founded in 2014 by Eric Demuth, Paul Klanschek and Christian Trummer, the company is a firm believer in transparency and making it as easy as possible for everyone to start investing. Bitpanda removes complicated financial barriers by harnessing the innovative power of digitised assets and blockchain technology. With low fees, 24/7 trading and real-time settlement, Bitpanda empowers users to shape their financial futures – on their own terms.

Michael Pötscher, CMO Bitpanda

Michael Pötscher is Chief Marketing Officer at Bitpanda, bringing over 10 years of experience in global marketing strategy, including communications, brand leadership, product marketing, e-commerce and demand generation. He has led Bitpanda through various launches and country expansions, also including the largest Series A funding round of 2020 with Valar Ventures for $52 million.

Michael Pötscher

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: