Boekhoudfraude in Nederland maakt slachtoffers

1

Het is geen academische kwestie! Het is harde realiteit! De ongekende boekhoudfraude bij menige gemeente en provincie maakt slachtoffers! Het kan gaan om grote bedragen! U bent ook slachtoffer! Registeraccountant drs. Leo Verhoef, als accountant niet alleen werkzaam bij ondernemingen van klein tot groot, maar de laatste jaren van zijn werkzame leven als accountant ook en in het bijzonder bij gemeenten en provincies, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving in begrotingen en jaarrekeningen van gemeenten en provincies. Zijn bevindingen zijn ronduit schokkend. Wat vrijwel alle gemeenten en provincies in hun begrotingen en jaarrekeningen publiceren als saldo van opbrengsten en kosten (zeg maar: wat zij in enig jaar overhouden of tekort komen) is NIET het werkelijke saldo! Met misleiding en bedrog wordt gemaskeerd of bijvoorbeeld uw gemeente uw Onroerendezaakbelasting en of bijvoorbeeld uw provincie uw provinciale aandeel in de Motorrijtuigenbelasting wel echt nodig had en heeft om rond te komen.

De gemeente is er niet voor u

Ook het omgekeerde komt voor. Met misleiding en bedrog wordt gemaskeerd dat bijvoorbeeld uw gemeentebestuur verantwoordelijk is voor enorme verliezen bij te ambitieuze en/of te weinig doordachte grond- en bouwprojecten, waardoor uw belastinggeld van jaren er onbedachtzaam doorheen is gejaagd. Menigeen leeft in de nogal naïeve gedachte dat “de overheid”, waaronder gemeenten en provincies, altijd geld tekort komt. Inderdaad, nogal naïef, want menige gemeente en provincie heeft in de afgelopen jaren grote bedragen over gehouden. Sommige gemeenten zelfs zoveel dat met groot gemak de Onroerendezaakbelasting één of meer, soms zelfs heel veel meer, jaren had kunnen worden overgeslagen. In zo’n situatie kan heel gemakkelijk de neiging ontstaan bij gemeente- en provinciebesturen, en vergeet hun ambtenaren niet, om in de begrotings- en jaarrekeningcijfers te knoeien. En als gemeenteraden en Provinciale Staten, uw volksvertegenwoordigers, en gemeente- en provincie-accountants dat ook nog allemaal goedkeuren, en als Justitie ronduit weigert om aangiften van boekhoudfraude bij gemeenten en provincies in behandeling te nemen, dan is het hek van de dam. En dit gebeurt dus! Op grote schaal en met grote bedragen. U bent als belastingbetaler daarvan het slachtoffer. Leo Verhoef is als klokkenluider uiteraard ook geslachtofferd: hij werd als lastpost ontslagen, kreeg een maximaal gekorte WW-uitkering (zijn ontslag was “immers” zijn “eigen schuld”, had hij maar niet lastig moeten zijn), was “uiteraard” persona non grata, en belandde “uiteraard” in de bijstand.

Amsterdamse cijfers kloppen van geen kant

U dacht dat boekhoudfraude alleen in het bedrijfsleven voorkomt? De boekhoudfraude bij Ahold verbleekt totaal bij de boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam. Verantwoordelijke bestuurders van Ahold werden strafrechtelijk gestraft. De laatst verantwoordelijke wethouder Financiën van Amsterdam is thans minister en vice-premier in het huidige kabinet. Het meest schrijnende voorbeeld is gemeente Amsterdam. Leo Verhoef volgt Amsterdam al vanaf de jaarrekening over 1998. Zijn bevindingen zijn ook hier ronduit schokkend. Volgens de officiële cijfers in de jaarrekeningen en de persberichten en andere berichten van het gemeentebestuur erom heen, heeft Amsterdam in de jaren 1998 tot en met 2011 € 458 miljoen overgehouden. U leest het goed: 458 miljoen euro. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting, opgebracht door de Amsterdamse belastingbetalers, was in die jaren in totaal € 1.997 miljoen. Dat betekent dat alleen al op grond van de officiële cijfers geconcludeerd kan worden dat die Onroerendezaakbelasting ruim 20% onnodig te hoog was. Geen volksvertegenwoordiger die dit opmerkte, laat staan hierop actie ondernam. In werkelijkheid was het vele malen erger. Het onderzoek van Leo Verhoef leverde op dat Amsterdam in werkelijkheid in deze jaren € 4.231 miljoen (4,2 miljard euro!) had overgehouden. Conclusie: de hele Onroerendezaakbelasting was in deze jaren compleet overbodig. Hoe raakt u dit als niet-Amsterdammer? Amsterdam hield in deze jaren € 4.231 miljoen belastinggeld over, waaronder uw inkomstenbelasting; dat is zo’n € 250 per Nederlander. Ongebruikt bijgeschreven op de bankrekening van Amsterdam, waar het uiteraard nog steeds is.

Verschillende dossiers

Op de website van Leo Verhoef (www.leoverhoef.nl) heeft hij een lijst opgenomen van alle gemeenten die zich in de afgelopen jaren ook hieraan hebben schuldig gemaakt. Boven aan de lijst prijken na Amsterdam de gemeenten Rotterdam en Den Haag en daarna nog zo’n 300 gemeenten, van klein tot groot, die zich in meer of mindere mate in een of meer van de afgelopen jaren hieraan hebben schuldig gemaakt. Kijk hier.
Hoe het met provincies zit en hun al dan niet onnodig opgelegde Motorrijtuigenbelasting, is hier te zien. Op de website van Leo Verhoef heeft hij ook een lijst opgenomen met gemeenten die in drie of meer van de afgelopen jaren er niet voor terugschrokken om “Griekse” jaarrekeningen te maken, jaarrekeningen die een beter, soms heel veel beter beeld gaven dan de de werkelijkheid, waardoor bijvoorbeeld grote verliezen op grond- en bouwprojecten gemaskeerd werden. Maar wel: weg belastinggeld! De lijst telt ruim 200 gemeenten. Interessant is ook dat op de lijsten steeds wordt doorverwezen naar de “Dossiers” waar Leo Verhoef per gemeente en provincie nader op zijn onderzoeksresultaten ingaat en waar hij ook al zijn correspondentie met de betreffende gemeenteraden weergeeft. Gemeenteraden en Provinciale Staten die er allemaal niets mee doen. Het interesseert ze totaal niet. Het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als uw belastinggeld! En de belastingbetalers vinden het toch allemaal prima!

De accountants kijken toe

Is Leo Verhoef een roepende in de woestijn of worden zijn bevindingen door anderen bevestigd? Interessant is dat bijvoorbeeld de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en de Rekenkamer Dordrecht de bevindingen van Leo Verhoef ronduit bevestigd hebben. En wat deden onze volksvertegenwoordigers, de gemeenteraden van deze gemeenten? Alleen maar kwaad worden op hun eigen rekenkamers, en verder helemaal niets. Alles te lezen in “Dossier Amsterdam“, “Dossier Rotterdam” en “Dossier Dordrecht“. Interessant is ook dat bijvoorbeeld de Raad van Tucht voor Accountants, waar Leo Verhoef verschillende accountants vanwege hun goedkeurende, dus foute, accountantsverklaringen bij deze misleidende jaarrekeningen had aangeklaagd, Leo Verhoef geheel gelijk gaf door te erkennen dat het “binnen de provinciale en gemeentelijke verslaggeving niet ongebruikelijk is dat bedragen buiten de rekening van baten en lasten worden gehouden”. Verbijsterend is dat dezelfde Raad van Tucht de foute accountants vervolgens vrijuit liet gaan om reden dat er wettelijke jaarrekeningvoorschriften bestaan voor naamloze en besloten vennootschappen. Nou, en? Er bestaan heel veel wettelijke voorschriften op velerlei gebied. Het slaat werkelijk nergens op. Gemeente- en provinciebesturen mogen daarom dus van die Raad van Tucht liegen en bedriegen en hun accountants mogen daarom dus verklaren dat die misleidende foute jaarrekeningen desondanks de werkelijkheid weergeven? Ongelofelijk! Gevolg was wel dat die foute accountants en menigeen daar achteraan het deden voorkomen dat Leo Verhoef “dus” helemaal ongelijk had met zijn bewering dat wat de meeste gemeenten en provincies als saldo van opbrengsten en kosten presenteren, niet het werkelijke saldo is. Een gedachte die er blijkbaar makkelijk ingaat waardoor iedereen weer in zijn of haar naïviteit verder kan slapen. Alles is te lezen, inclusief de uitspraken van de Raad van Tucht, in “Dossier: Tuchtzaken“. En hoe wordt Leo Verhoef behandeld door zijn eigen beroepsorganisatie, het Koninklijke NIVRA? Allerschandaligst. Lees verder op www.leoverhoef.nl in “Dossier: NIVRA“.

Tweede Kamer steekt kop in het zand

Schrijnend is dat Tweede-Kamerleden Leo Verhoef en zijn bevindingen na herhaalde waarschuwingen volkomen negeren en daarmee hem maar ook u als belastingbetaler compleet in de kou laten staan. Leo Verhoef doet daarvan verslag op zijn website in “Dossier: Tweede Kamer“. Maar ja, veel Tweede-Kamerleden komen zelf uit de gemeente- en provinciepolitiek en gaan dus niet zeggen dat ze in hun gemeente- en provincietijd regelrechte boekhoudfraude hebben goedgekeurd of zelfs zelf hebben gepleegd! Wat las u over dit mega-bedrog in uw krant? Helemaal niets, ondanks alle persberichten die Leo Verhoef in de afgelopen jaren verspreidde. Benieuwd naar deze persberichten? Kijk op www.leoverhoef.nl onder “Persberichten“. Benieuwd waarom uw krant u er niet allang uitvoerig over heeft bericht? Neem contact op met uw krantenredactie!

We worden buitenspel gezet

Wat deden uw belangenverenigingen (Vereniging Eigen Huis, waar het gaat om de onnodig te hoge Onroerendezaakbelasting, ANWB, waar het gaat om de onnodig te hoge Motorrijtuigenbelasting, en de Consumentenbond) met de waarschuwingen van Leo Verhoef? Helemaal niets! U leest het allemaal onder “Belangenbehartigers“. Ten slotte, wat doet u nu? Doorgaan met dit alles te tolereren? Niet de door uzelf bij de laatste gemeente/provincie/landelijke verkiezing met het rode potlood gekozen volksvertegenwoordig(st)er aanspreken op zijn/haar wangedrag? Doorgaan met onnodige belasting betalen? Accepteren dat u niet naar waarheid verslag wordt gedaan over hoe uw belastinggeld er doorheen is gejaagd bij ondoordachte grondspeculaties? Accepteren dat een accountant die weigerde bij foute jaarrekeningen waarin misleidend verslag wordt gedaan van de besteding van uw belastinggeld, een goedkeurende verklaring te geven, een klokkenluider als Leo Verhoef, buitenspel werd gezet en uiteindelijk in de bijstand moest komen?

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie