De grote welvaartstaat gaat wankelen

33

Af en toe is het nodig om te zien wat er zich achter onze dijken afspeelt. Wat gebeurt er binnen en over onze grenzen en welke invloed heeft dat op de samenleving in ons beschermde polderlandschap.

Wat is de staat van onze ‘Welvaartstaat’

Het woordje ‘staat’ kun je ook vervangen door status. Status betekent maatschappelijk aanzien. En dat is nu juist niet meer het geval met onze zogenaamde welvaartstaat. Het aanzien van onze eens zo geroemde welvaartstaat is niet meer het aanzien waard. Nog altijd wordt Nederland gerangschikt onder de welvaartstaten, maar we zullen ons af kunnen vragen of dat nog werkelijk zo is. Ik neem daarvoor de uitleg van de Nederlandse Encyclopedie en geef hier de letterlijke definitie. “Welvaartstaat = de samenlevingsvorm van sommige rijke geïndustrialiseerde landen waarbij een aantal grondrechten van de burger, met het oog op zijn materiële welvaart en de bevordering van zijn kansen tot ontplooïng, binnen een wettelijk raamwerk, effectief gewaarborgd worden, in het raam van de parlementaire democratie en met het behoud van de vrijemarkteconomische productiewijze.We kunnen hierbij anno 2015 behoorlijk wat kritische kanttekeningen opsommen.

De samenlevingsvorm in contradictio

Allereerst durf ik te betwijfelen dat we onze samenlevingsvorm niet meer kunnen vergelijken met de samenleving van een aantal decennia terug. Uiteraard hebben we te maken met de technologische voortgang van ons tijdperk. Maar juist door de technologische ontwikkelingen is onze samenleving veel minder saamhorig en veel minder van elkaar afhankelijk dan zoveel jaren geleden. Het individualisme verdringt het gemeenschapsgevoel en we zien dat om ons heen. Veel mensen leven erg op zichzelf en vaak heel afgezonderd. Wie denkt dat het woordje kluizenaar ouderwets is vergist zich. Er zijn in ons polderlandschap ontzettend veel mensen die als een soort van verstotenen een totaal afgezonderd leven leiden. Denk aan de eenzame ouderen, ja ook in de verzorgingshuizen, en de werklozen die al jaren buiten het sociale arbeidsproces moeten rondkomen met een uitkering. Het is een zorgelijk teken dat zo veel mensen zijn afgezonderd van onze verharde maatschappij. Vandaag nog werd in mijn werkomgeving iemand afgevoerd door de GGZ. De persoon was helemaal de weg kwijt. De broeder vertelde ons dat ze nauwelijks nog kunnen voldoen aan de enorme hulpvraag. Een maatschappij waarin veel mensen buiten de boot vallen is geen gezonde samenleving meer. Er is iets grondig mis.

Rijke geïndustrialiseerde landen

Dan de term ‘rijke geïndustrialiseerde landen.’ Hier kan ik kort over zijn. Hoe kunnen we ons nog rijk noemen wanneer de staatsschuld 460 miljard euro bedraagt en de private schuld (particulieren en kleine ondernemers) 1,3 biljoen(!) Het tegenargument hier is natuurlijk de “rijkdom” van onze pensioenfondsen en de spaargelden op onze banken. Althans zo wordt dat ons gepresenteerd. Tegenover de (staats)schuld staan bezittingen, zo redeneren onze beleidsmakers. Flauwekul natuurlijk. Het is een totaal onjuiste voorstelling van zaken om zo te redeneren dat onze pensioenpotten en spaargelden onze schuldenberg wel compenseren. Op papier gaat dat wel op, maar de praktijk is echt wel even anders. Van mijn pensioenpremie en spaarcentjes blijft de minister van Financiën af, zo zullen wij staatsburgers redeneren. Onze verschuldigde belastingcentjes zullen we netjes betalen maar als ooit bij een te hoge staatsschuld de door het IMF voorgestelde spaardersheffing van 10 procent of hoger aan de orde komt, dan is deze jongen niet thuis. Overigens zal de rangschikking van NL onder rijke industrielanden mondiaal wel opgaan, maar bij het woordje “rijk” moeten we niet vergeten dat we spreken van geleende rijkdom. Onze welvaartstaat is gekocht met schuld.

Grondrechten van de burger

Ook met onze grondrechten gaat het niet de goeie kant op. Steeds vaker worden pogingen ondernomen om via een raadgevend referendum handtekeningen te verzamelen om in de Tweede Kamer zich uit te spreken over voorgestelde wetgeving. Hieruit valt af te leiden dat onze fundamentele vrijheden meer en meer worden ondermijnd. De oorzaak daarvan is duidelijk. Het centrale gezag(politburo) in Brussel neemt vaak ondemocratische beslissingen doordat niet altijd de instemming nodig is van de parlementen van de afzonderlijke unielanden. En wanneer er wel instemming is vereist gaat toch het parlement soms morrend akkoord omdat een tegenstem dus slecht is voor Europa. De stem van de roepende burger in de polder wordt vaak niet eens gehoord. Dat de democratie in NL elk jaar minder wordt bewijst wel het feit dat het aantal stemmers wat bij verkiezingen hun briefje in de stembus mikt de laatste jaren behoorlijk afneemt. Langzaam worden onze vrijheden ingeperkt. Het gaat langs de weg van de geleidelijkheid. Door de aanhoudende bezuinigingen raken we stapsgewijs verworvenheden kwijt. Als de veranderingen langzaam gaan dan accepteren we die lijdzaam. Stop je een kikker in een pan met heet water, dan springt-ie er meteen uit. Stop je de kikker in een pan met koud water en breng je die langzaam aan de kook dan gaat-ie vanzelf dood. Deze metafoor acht ik helemaal van toepassing op de samenleving in ons polderachtige kikkerlandje. We laten ons gezapig in de luren leggen.

Materiële welvaart

De welvaart in ons land is er wel, maar we kunnen ons afvragen bij wie. Als klein land met een verhoudingsgewijs hoog BBP doen we mondiaal goed mee. Alleen is ook hier de verdeling van de welvaart net als in de meeste ontwikkelde landen slecht verdeeld. De term, de rijken worden rijker en de armen worden armer, is ook in NL zeer op z’n plaats. We zien de mooie villaparken in diverse steden, voornamelijk in de Randstad. Maar we zien ook de achtergestelde multi-culti wijken in niet alleen de grote steden maar ook in de provinciesteden. Steeds meer mensen leven van een uitkering en zijn aangewezen op sociale voorzieningen waarvan we onderhand weten dat ons sociale stelsel in een afbraakfase verkeert. Eenvoudig gesteld kunnen we zeggen dat er veel meer arme burgers zijn dan de bekende 10 procent superrijken. Een wel heel foute balans die momenteel al behoorlijk uit z’n evenwicht is en straks nog meer uit balans bij de alsmaar toenemende immigrantenstroom. Onze welvaart moet worden verdeeld onder steeds meer mensen en dat zijn de burgers uit de onderklasse en al behoorlijk uitgeklede middenklasse. De superrijken blijven buiten schot.

Bevordering van kansen tot ontplooïng

Ook hier schiet de Nederlandse samenleving tekort. De huidige regering krijgt het niet voor elkaar voldoende werkgelegenheid te scheppen, ondanks alle mooi beloftes uit Den Haag. Het officieel geregistreerde werkloosheidscijfer is 6,8 procent(aug 2015) maar in werkelijkheid hoger door de niet-geregistreerden. Er zijn langdurig werklozen die uit de WW-uitkering zijn geraakt en niet meer door de UWV worden meegeteld. Sommigen raken in de bijstand en anderen hebben een nog werkende partner en moeten het dan verder doen met een enkelvoudig inkomen. Ook niet iedereen laat zich als werkzoekende registreren in de wetenschap dat of de leeftijd of de hoge kosten van omscholing weinig kans op een baan geeft. De cijfers van onze beleidsmakers worden vaak mooi gepolijst, maar de bittere werkelijkheid is vaak heel anders.

Vrijemarkt-economische productiewijze

Ook onze vrijemarkteconomie is niet meer. Onze beleidsmakers, de overheid en centrale banken te samen met Brussel, bepalen tegenwoordig in hoge mate de ‘geleide’ markt. De overheidsinmenging is in feite enorm. We kunnen gerust spreken over een centraal geleide planeconomie. Vraagt u de ondernemers in uw omgeving er eens op na, hoe belemmert ondernemers zich voelen door de enorme brij van complexe regelgeving. Een groot deel van hun beschikbare tijd wordt in beslag genomen door het bijwerken van de verplichte administratie. Startende ondernemers hebben niet direct geld voor een dure accountant. Het lijkt wel of de kleine ondernemers langzaam worden gedwongen om hun kleine goed lopende ondernemingen over te laten nemen door de grote ondernemingen, de multinationals. Dat is de beweging van kleinschaligheid naar grootschaligheid. De vrije markt is momenteel ver te zoeken.

Westerse welvaartstaat is in slechte staat

Net zoals de afzonderlijke Europese landen opgaan in één grote EU, zo gaan ook de kleine goed draaiende ondernemingen geleidelijk over naar de grote jongens, het grootkapitaal van de multinationals. Hiermee wordt duidelijk dat we in deze tijd als individu volkomen worden geregeerd door het grootkapitaal. De armen worden armer, de rijken rijker. Van kleinschalig naar grootschalig. We zien dus een enorme bubbel in deze wereld van multinationals waar de grote banken mooi weer spelen met het grootkapitaal in het casino van de financiële markten. Tegelijk worden de meest idiote financiële producten verkocht aan de onderliggende samenleving om nog meer winst te genereren ten koste van de hard werkenden middenklasse en het MKB. Derivaten, (rommel)hypotheken, beleggingspolissen, kortom allemaal producten met een zeker risico. Zo naderen wij een climax.

De grote welvaartstaat gaat wankelen

Het wordt tijd dat de grote onbalans in onze scheefgezakte samenleving wordt hersteld. Naar mijn idee gaat dat meestal automatisch door middel van een beurscrash die zich weldra weer lijkt aan te dienen nu de boel zo uit evenwicht is. Kijken we om eens heen in Europa dan zien we in Duitsland al een mooi wankelbankje die siddert van nervositeit. Googelt u maar eens naar alle verhalen rondom de Deutsche Bank en hun derivatenverhaal. Tel daar bij op de fraudeleuze praktijken van de machtige automobielindustrie en de groeiende onvrede bij de Duitse burgers inzake de immigrantenstroom en zie daar een ideale mix om het vertrouwen bij de burgers in hun beleidsmakers omlaag te brengen naar een motie van wantrouwen. Dan de beleggers nog en ziedaar de DAX-beursindex van de trotse trekker van Europa gaat in een glijvlucht het putje in. En de rest volgt.

Piet Pineut

33 REACTIES

 1. Paper assets have to be kept elevated; de artificiele welvaart aka ‘de beurs’ zakt in, en daarmee neemt het risico toe van een implosie van ‘unfunded liabilities’ zoals uitkeringen en pensioenen.

  I see dead people.

 2. Nauwelijks na dat mijn column op deze site werd gepubliceerd vonden onze knuffeleconomen het nodig om op de FTN het tegendeel van mijn beweringen te ‘bewijzen.’ Beste biflaten, het is dus allemaal niet zo erg als ik in mijn column aangeef. Het is aan u om te bepalen wie het verst van de samenleving afstaat, of onze knuffeleconomen, of ondergetekende die toch wat lager op de maatschappelijke ladder staat. Maar juist daarom denk ik beter aan te voelen en te zien wat er om mij heen gebeurt. Overigens zijn de beide heren als ex-linkse politici met hun uitspraken al behoorlijk opgeschoven naar rechts met hun gedachtegoed. Met hun inkomens niet heel verwonderlijk.

  Column Vermeend en Van der Ploeg: Een tevreden land

  http://www.telegraaf.nl/dft/dftavond/24541229/__Column_Vermeend_en_Van_der_Ploeg__Een_tevreden_land__.html

  door Willem Vermeend en Rick van der Ploeg

  Uit internationale vergelijkingen blijkt dat Nederland tot de meest
  welvarende landen van de wereld behoort. We maken ook deel uit van de kopgroep
  van landen met het beste sociale zekerheidsstelsel en een geringe
  inkomensongelijkheid.

  • Die twee idioten..die ene heeft nog in flodder meegedaan als kees.

   Steek je krant in de brand,
   en gooi je tv vanaf je dakgoot naar benee.

   Allemaal vieze vuile nep, propaganda en volksverlakkerij.

   En voordien kon je ook duidelijk zien aan de commentaren dat mensen deze 2 achterlijken niet serieus namen, maar nu hebben ze t snel in het zogenaamde premium jasje gedaan, een laatste wanhoopspoging om de schelegraaf te redden van de ondergang, want het gaat daar zo goed.

   • Je moet geen onzinnige ,achterlijke lul-verhaaltjes verkopen.
    Zeg maar gewoon eerlijk en helder wat je wil zeggen, zonder persoonlijke kramp stuipjes.
    groet,

  • Arghhhhh. Vermeend en Van der Ploeg. Twee nepsocialisten die met hun nepeconomische sprookjes weer eens de status quo van de 1% komen verdedigen.

   http://www.ftm.nl/column/de-extreem-scheve-vermogensverdeling-nederland/

   Economie, dat is een kringloop van produceren, daar inkomen mee verdienen en dat inkomen vervolgens besteden. Zodra de maatschappelijke elites teveel inkomen en vermogen naar zich toeharken komen de bestedingen in het gedrang en dreigt de kringloop te krimpen……..tenzij je die bestedingen op peil houdt door maatschappijbreed meer schuld aan te gaan.

   “In hun artikel Inequality, Leverage and Crises: The Case of
   Endogenous Default constateren Kumhof c.s. op basis van Amerikaanse statistieken een volgens hen opmerkelijke en vaak over het hoofd geziene overeenkomst tussen de Grote Depressie en de kredietcrisis, namelijk dat aan beide een periode vooraf ging met een sterke groei van zowel de inkomensongelijkheid als van de schuldenlast van de huishoudens.”

   http://www.anecpa.nl/kritieken-2/onze-crisis-tijd-voor-een-new-deal-2-0.html

   De economie draait het beste als we elkaar wat gunnen, want wat je produceert moet je ook verkopen. Duidelijk een brug te ver voor de lakeien Vermeend en Van der Ploeg. Daar laat ik het maar even bij.

   • Wat een onzin. Vermeend en van der Ploeg verdedigen helemaal niet de 1%. Als je het stuk leest dan zie je dat ze de middenklasse verdedigen – zij met een baan en een salaris van pak en beet 1 tot 3 x modaal en de kleine ondernemer (MKB). Sorry maar die mensen zijn echt niet ‘rijk’ te noemen.

    En dat artikel gaat over de VS waar de inkomens- en vermogens-ongelijkheid vele male hoger is dan in Nederland. Je kunt de situatie in de VS absoluut niet met die in Nederland vergelijken, simpelweg omdat wij hier een veel meer interveniërende staat hebben.

    Uiteraard moeten wij elkaar wat gunnen. Maar naar mijn mening wordt er al te veel genivelleerd – het verschil tussen een uitkering en een modaal salaris is simpelweg te klein. Wat de 1% kan afdragen aan een eventuele extra belasting is niet genoeg om te compenseren voor alles wat nu “fout” gaat (o.a. bezuinigingen in gezondheidszorg, verlaging uitkeringen, etc.). De rekening zal dan weer bij de middenklasse terecht komen, en dat trekt deze klasse gewoon simpel weg niet meer.

    Solidariteit heeft zo zijn grenzen.

    • @ SAKS

     Vermeend en Van der Ploeg stonden aan de wieg van een hele serie belastingverdragen die er toe hebben geleid dat Nederland de favoriete vestigingsplaats is geworden van brievenbusmaatschappijen die in Nederland de belasting komen ontduiken. Dat deden ze in een periode dat een race naar de bodem ontstond in de tarieven voor de vennootschapsbelasting. In Nederland daalde dat tarief van 48% in 1982 naar 25% in 2013. Maar dan hebben we het slechts over de formele tarieven. De effectief geinde winst belastingen daalde, mede dankzij de door Vermeend en Van der Ploeg geplugde rulings naar 8,8% van de winst in 2011. (Dat was minder dan 10 jaar eerder nog 17,4%).

     https://www.1meikomitee.net/html/63.belastingparadijsNederland.html

     Terwijl de winstbelasting jaar op jaar daalden stegen de winsten jaar op jaar door tot in het absurde aangehouden loonmatiging. Dat was dus dubbel cashen voor het multinationale bedrijfsleven. En hogere winsten en lagere belastingen over die winst. Geen wonder dat ook de middenklasse van Nederland steeds meer werd uitgeperst: wie anders moest bij stagnerende reele lonen de wegvallende winstbelastingen opvangen via een heffinkje hier en een heffinkje daar en vooral een hogere BTW.

     Klagen over de hoge IB is populair, I know. Geen wonder, niemand betaalt graag 52% van z’n inkomen over de top van z’n inkomen. Zeker niet als die schijven erg kort zijn en je relatief snel in het hoogste tarief terecht komt. Vergeet echter niet dat van de 250 miljard aan collectieve lasten slechts zo’n 50 mld binnenkomt via de IB. De rest wordt ingevorderd via indirecte belastingen (bijvoorbeeld de BTW waarvan de totale opbrengsten hoger zijn dan de IB) en de sociale premies. En die heffingen kennen een proportioneel tarief, vaak met premiegrens of zelf vaste bedragen ongeacht de hoogte van het inkomen. De collectieve lastendruk in Nederland is daardoor veel minder progressief dan dat 52% tarief doet vermoeden. Moet ook wel anders zou de vermogensverdeling in Nederland nooit zo scheef kunnen zijn.

     http://www.oecd.org/std/household-wealth-inequality-across-OECD-countries-OECDSB21.pdf

     https://basjacobs.wordpress.com/2014/05/03/hoe-ongelijk-is-vermogen-in-nederland-verdeeld/

     Vermeend en van der Ploeg zijn geen vrienden van de middenklasse. Ze kermen demagogisch over die nieuwe vent van Labour die de vennootschapsbelasting zegt te willen verhogen van 20 naar 30% terwijl ze donders goed weten dat zelfs dat tarief van 20% effectief nergens betaald wordt. Mede door hun toedoen. Ze verwijten vakbonden een ‘irrationele en ouderwetse opstelling’, terwijl die bonden zich in werkelijkheid nog nooit zo slaafs en onderhorig hebben opgesteld als de afgelopen dertig jaar.

     • Ik kan wel met je meegaan Rocksan,wat betreft
      die vele hypocriete,domme,naïeve,leugenachtige,toch maar zich zelf verrijkende
      figuren in linkse partijen, vooral de pvda, die de hele zaak verziekt en
      verkloot hebben over de rug van de bevolking.

      Ik heb nog steeds een hele gore smaak in de mond van die Wim Kok,die de beker verdient
      met volksverlakkerij en zelfverrijking.

      Als oude Drees hem mocht beoordelen, zou hij hem
      waarschijnlijk vervloeken.

      Maar andere partijen hebben zich ook veelvuldig
      schuldig gemaakt aan volksverlakkerij en nog steeds en zullen dit ook collectief gaan terug betalen ( hoeft niet in geld te zijn ).

 3. Ik mis het historische perspectief in dit verhaal. De staatsschuld is nog steeds relatief laag als je het vergelijkt over tijd (zie: http://sargasso.nl/wvdd/nederlandse-staatsschuld-rente-historisch-perspectief-nog-steeds-laag/).
  Daarnaast hoeft een staatsschuld niet schadelijk te zijn. Het ligt er ook maar net aan hoeveel rente er wordt betaald (hoe lager de rente, hoe beter), wat de inflatie is (hoe meer, hoe beter), etc. Daarnaast kan een overheid ook winst maken op een staatsschuld (zie discussie in de link hierboven).
  Als een staatsschuld juist wordt geïnvesteerd (bijv. in educatie of R&D, ik noem maar wat), dan kan het zelfs productiviteitsverhogend werken en een permanent positief effect hebben op economische groei.
  Verder hoeven wij ons niet zo zorgen te maken. De staat heeft nog een grote belastingclaim van ca. 380 miljard op de toekomstige pensioenen. Als je dit afzet tegen alle schulden die we hebben dan valt het allemaal wel mee. We zijn namelijk nog steeds een spaarzaam volk 🙂

  De ‘armen worden armer, en de rijken worden rijker’ slaat ook nergens op, want de inkomensongelijkheid is nog nooit zo laag geweest als vandaag de dag; en ook in internationaal perspectief is deze zeer laag.

  Er is wel een groeiende vermogensongelijkheid; voornamelijk tussen oud en jong. Maar dit komt met name door de pensioenpotten en de waarde van onroerend goed (ouderen hebben namelijk langer de tijd gehad om pensioen op te bouwen en hun hypotheek af te lossen).

  M.i. is de welvaartsstaat failliet omdat mensen er steeds meer willen zonder er zelf iets voor te willen doen. We verwachten allemaal maar dat ‘de rijken’ of ‘de werkgever’ het voor ons oplost. En de ‘werkgever’ en de ‘rijken’ zijn solidair, maar wel tot op een zekere hoogte. De werkgever moet namelijk ook zorgen dat hij zijn toko draaiende weet te houden, en de ‘rijken’ moeten wel beloond worden voor hun inzet of het risico dat zij hebben gelopen.

 4. Tjah, met zo’n reactie kan ik niet zo veel. Wat probeer je te zeggen? Wat is je argument?

  Het enige wat ik eruit kan halen is ‘laten we vechten om een been’. En ik neem aan dat je met ‘been’ ‘geld’ bedoelt.
  Wat ik daar tegen in kan brengen is het volgende: we hoeven niet te vechten om het been, we kunnen er ook met z’n allen onze schouders onderzetten en zorgen dat het ‘been’ groter wordt zodat er indirect ook weer meer te verdelen valt.

 5. Sorry, maar ik moet hier ronduit om lachen. Lekker makkelijk gedacht. Zo lust ik er nog wel een paar!
  Met een dergelijke instelling ga je inderdaad niet ver komen in het leven.

 6. Ik wil wel even reageren hoor, Madman. In het vorige artikel waren 16 van de 27 reacties van jou. Bij dit artikel 9 uit 17. Je scoort niet slecht. Dat is zo mijn 1e gedachte.

   • Voor mij hoef je niets te regelen Madman. Het was wat mij betreft opvallend, vandaar de reactie. Waar het mij om gaat is de site Biflatie. Als er al artikelen staan, die blijkbaar veel gelezen worden, dan zou het wel zo fijn zijn als er ook goede commentaren geplaatst worden. En dan heeft SAKS voor mij helemaal gelijk als hij zegt dat hij gehoopt had op een leuke discussie en dan ga ik ervan uit dat hij inhoudelijk bedoelt. Piet zegt eigenlijk hetzelfde in zijn antwoord aan SAKS iets verderop, hoewel ik die diepgaande argumenten niet zo zie. Maar ja, dat is nu eenmaal mijn insteek.

    • Eindeloos discussieren om te discussieren heeft naar mijn idee weinig zin. Wanneer we niet op zoek gaan naar de werkelijke oorzaak ipv constant te blijven praten over de symptomen.
     Maar schijnbaar is de intreresse hierin niet echt aanwezig. Vandaar dat ik alles maar weg heb gehaald. Ik vind het wel best zo dan.

     • Beste Madman,

      Je vind niks zomaar best, door het weg te halen.
      Je moet geen leugens verkondigen door er laconiek op te reageren.
      Als jouw reserve en innerlijke kracht ontoereikend is om nog een zinnige inhoudelijke reactie te kunnen doen, dan zou ik zeggen “eet je laatste brood maar op uit je broodtrommel” en ga dan ter grave.
      Zo zit jij niet werkelijk in elkaar, maar geef dan ook je zuivere mening..
      Het kan nog, speel geen poppenkast. je kan er nog je laatste positieve kracht in stoppen.

   • je lijkt een zeer geringe bijdrage toe te voegen aan het wezenlijke geheel.
    Je stelt me teleur.

    Verzuip niet in de Braziliaanse modder.

 7. Héé Madman, dat lijkt wel een wanhoopskreet. Blijf kalm en wanhoop niet. Wees blij dat er mensen zijn zoals “SAKS”. Als we allemaal heel negatief gaan denken en handelen dan is het gauw gebeurd met ons. Ga kijken naar “200 Jaar Koninkrijk ”op NPO 1 net zo als half NL doet. Heel de polder feest. Doe ook mee en vergeet niet dat ook toen de Titanic ten onder ging, de muziek gewoon doorspeelde. Houd onze buren overeind en koop een VauWee met een leninkje van de Deutsche Bank. De Duitsers mogen niet gaan glijden, dan glibberen wij mee. We moeten niet gaan somberen maar doen wat Rutte ons vroeg, gewoon geld uitgeven om de hele zwik draaiende te houden. Rutte en veel anderen begrijpen weliswaar niet dat we niet allemaal meer over die nodige centjes
  beschikken. Hij vergat er bij te zeggen dat we dan nog kunnen lenen. Die 1,3 biljoen private schuld kan best nog wel wat bij. Failliet zijn we toch al, alleen de meesten weten het nog niet. Wij hier op Biflatie hebben voorkennis. Dus gebruik die en leef er nog even op los.

  • Dank Piet Pineut!

   Misschien bleek dit niet zozeer uit mijn eerdere post, maar je hebt een interessant stuk geschreven. Vandaar dat ik ook reageerde. Had gehoopt op een leuke discussie! 🙂

   • Toch wil ik wel even reageren. Je vindt mijn opmerking, de armen worden armer, en de rijken worden rijker, nergens op slaan. Niet mee
    eens. Deze situatie is vooral in de VS maar ook in andere westerse “schuld-gedreven-economieën”behoorlijk actueel. Een sterke groei van de schuldenlast van de huishoudens(private sector) leidt in feite altijd tot een grote inkomensongelijkheid. Het grote verval in de middenklasse vindt hier zijn oorzaak in. We zijn in NL koploper met o.a. onze hypotheekschuld. In een dicht bevolkt land is woonruimte (extreem) duur. Daardoor kennen we hoge schuldverplichtingen bij de middenklasse. De rente- en aflossingsverplichtingen slokken een te groot deel op van het besteedbare inkomen. Met een beetje goed betaalde baan heb je al gauw de neiging om je huurhuis om te ruilen voor een koophuis. Tegenwoordig weer met stijgende prijzen en met annuïteitenleningen waarin flinke aflossingsbestanddelen, dus hoge maandlasten. Veel mensen met een goed betaalde baan blijven daardoor onderaan hangen in de middenklasse. Dat verklaart misschien de relatief kleine inkomensverschillen met de ‘onderklasse’(vergeef mij deze benaming). Onder de huurders bevinden zich meestal de mensen uit de ‘onderklasse’ en deze komen vaak in aanmerking voor allerlei toeslagen. De beter verdienende middenklasse met hypothecaire verplichtingen hebben vaak een hoger bruto inkomen, weliswaar met belastingvoordeel i.v.m. hypotheekaftrek, maar missen vaak allerlei (huur)toeslagen en tegemoetkomingen. Dit verklaart misschien jouw
    opmerking dat de inkomensongelijkheid nog nooit zo laag geweest is als vandaag de dag. Tegelijk heb ik hiermee uitgelegd dat de inkomens van de onder- en de middenklasse niet ver uit elkaar liggen. Dus hebben we in feite nauwelijks nog een middenklasse. Wel de superrijken! Na even googelen vind ik de volgende publicatie in Trouw: http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3833040/2015/01/19/Superrijken-in-2016-rijker-dan-rest-wereld-samen.dhtml De allerrijkste 1 procent van de wereld heeft volgend jaar een vermogen dat groter is dan dat van de rest van de wereldbevolking bij elkaar, als de groeiende ongelijkheid niet wordt gestopt. Dat voorspelt de hulporganisatie Oxfam Novib
    aan de vooravond van het jaarlijkse World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Oxfam Novib heeft berekend dat het vermogen van de rijkste 1 procent van de wereldbevolking afgelopen jaar is gegroeid naar 48 procent. In 2013 was dat nog 46 procent en in 2009 was het 44 procent. Als die groei in dit tempo doorzet denkt Oxfam dat het aandeel van de superrijken volgend jaar boven de 50 procent uitkomt.

    Zo, toch even een kleine reactie. In mijn columns blijf ik een beetje oppervlakkig en wil ik niet te diep gaan. Het artikel wordt dan te lang en dan gaat men halverwege afhaken. De bedoeling is om een discussie
    aan te zwengelen waarbij vaak diepgaande argumenten worden aangesleept. Da’s nou net de bedoeling van een discussieplatvorm. Als ik tijd vind doe ik er graag in mee.

    • Met de invoering van de annuïteitenleningen/hypotheken werden kopers in de financiële wildgroei gezogen, in de eerste jaren eerst alle verschuldigde rente betalen aan de bank en vervolgens in de resterende jaren de aflossing doen.
     Wie zouden hier per saldo het beste mee uitgesprongen zijn?
     In de jaren ’70 nog, was een liniere hypotheek normaal, aflossen in 30 jaar en steeds lagere rentelasten in de tijd.
     Als dit systeem was gehandhaafd, was er niet zo’n enorme wanorde ontstaan.
     De mensen werd toen verteld, dat zij er met deze hypotheekvorm veel fiscaal voordeel mee behaalden in de beginjaren.
     Dit klopte ook wel,maar de hypotheeklast ruste nog wel voor 100% op je gezin, terwijl de bank de buit al binnen had.
     Degenen, die niet verder nadachten en geld vrijmaakten om af te lossen, kwamen in problemen en zaten in het fuik.
     Ik heb niet veel medelijden met dit soort slachtoffers, die zich naar de buitenwereld kenmerkten als zich zelf overschattende alles-kunners en egoïsten.
     Allen,die dit vanuit hun eigen persoonlijke ervaringen willen goed praten en recht brijen verafschuw ik.
     Dit hoort niet bij rechtschapen personen en zal op termijn geen Universele winst opleveren.
     Jammer, maar dan moet je je huiswerk maar eens GOED overdoen.
     Fijne week allen.

 8. Tjonge , jonge… Ben je een daagje naar Rotterdam voor een Event..
  Roestig an Madman.., je hoeft de kar niet alleen te trekken maar alles op zijn tijd he.. Ergens heeft Dick wel een punt.. , het begint alweer een Toppop forum te worden waar de halve top 40 uit de tijd van Napoleon uit de kast gerukt wordt. Off topic maar ik ben van de “Energiehal” ( zoek op YT ) generatie en als ik ook wat aardige plaatjes gaat plaatsen hier word het echt een feest !
  Maar…,
  Dat Piet eens tussendoor reageert is zeer positief te noemen en net zoals SAKS vind , is een discussie vele malen vruchtbaarder dan een opsomming van individuele reacties.. Maar dat kikker kook gedoe.. Gebeuren de veranderingen wel zooo langzaam dat we het voor zoete koek aan nemen ?. Een van de problemen is juist dat het te snel gaat en je het amper meer bij kan houden volgens mij..
  .
  De media manipulatie draait op een oorlogsniveau en dat is de grote boosdoener met daarbij dat echt inhoudelijke berichten tegenwoordig alleen te lezen zijn via een abonnement op die krantensite. We moeten het maar doen met , geen keiharde feiten of zo tegenstrijdig dat je niet meer weet wat je moet geloven. De beeldvorming is zo kunstig voorbereid dat het gewoon eng is. De afstemming van “verschillende” mediabedrijven op hetzelfde nieuws is massa- manipulatie ten top !
  .
  De asocialisering tegenwoordig van mensen onder elkaar d.m.v. dataverslaving via telefoons/tablets zorgt ervoor dat het geen breed gedragen maatschappelijke issue wordt.
  Weinig mensen zien of spreken elkaar nog op straat. ( Zembla 23-09-2015 )
  .

 9. “We kunnen gerust spreken over een centraal geleide planeconomie.”

  Als je dat tegen de VVD zou zeggen, wordt je direct gecorrigeerd. Verder heeft minister Asscher onlangs gewaarschuwd voor het uitkleden van de middenklasse door wat de VVD wil met CAO’s en werknemersrechten. Hij noemde het gevaar van de zogenaamde kopvoetersamenleving, namelijk een samenleving waarbij iedereen arm en geen rechten meer heeft, met daarbij een kleine en een schatrijke elite. Wel schijnheilig van hem, want hij regeert ondertussen wel met de VVD!

 10. Inderdaad Biflatie, het begint op psychisch, sociaal vlak ernstige vormen aan te nemen.
  In deze tijd “de boot missen”,of te voet het pad niet kunnen vinden, zal hand over hand toenemen.

 11. Wij zijn gewend om te veel naar ons zelf te kijken, in plaats van ook naar anderen, de andere kant en onze omgeving.
  Wanneer we beginnen te leren en beseffen wat anderen bezielt en te bieden hebben, dan kunnen we gemeenschappelijk werken aan een betere menselijke samenleving.
  Iedereen maakt hierin natuurlijk zijn/haar persoonlijke keuze, maar de tijdspanne wordt steeds korter om de boel persoonlijk bij te sturen.
  Als je intenties en gevoel het voorgaande niet volledig ondersteunen, dan zal het je ook geen voordeel maar ellende opleveren.

 12. Na via Biflatie, een tweet van ik meen Koen Dil, geconfronteerd te zijn met een BV genaamd Vitol, heeft mij dit niet meer losgelaten. En dit is dan duidelijk een kijk binnen onze dijken, die van enorme invloed is buiten die dijken op het wereldgebeuren en een aantal grote spelers tot werkelijk kleine lachertjes reduceert. Lees de navolgende link: http://www.mt.nl/1/71683/home/hoe-vitol-het-bijna-grootste-bedrijf-van-nederland-werd.html
  En zoek verder op het internet naar hun brochure, werkelijk heel interessant voor diegenen die wat meer in geopolitiek geïnteresseerd zijn. Uit mijn periode in de olie-industrie was de naam Vitol niet bekend en ook nooit genoemd. Zo zie je maar weer, het gebeurt onder je neus en je hebt het niet eens in de gaten.

 13. Volgens mij, is het wenselijk en nodig dat de huidige welvaartsstaat gaat wankelen en totaal instort.
  Alleen zo, zal het grootste gros van de mensen op gelijke hoogte komen.
  Het overige % zal daarna zure druiven gaan eten.
  Dit zal echter een inleiding zijn naar een nieuwe periode van bewustzijn.
  En zo zal toch alles weer op z’n pootjes terecht komen.
  Het lijkt net een sprookje.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.