Economische crisis is goed voor het milieu

0

Overheden, bedrijven, pensioenfondsen, maar ook gewoon particulieren hebben last van de economische crisis. De schulden van overheden zijn nog nooit zo groot geweest, bedrijven kampen met een dalende vraag en de dekkingsgraad van menig pensioenfonds ligt ver onder niveau. De crisis raakt iedereen op z’n eigen manier. Gelukkig zitten er ook voordelen aan alle economische perikelen. Zo’n crisis doet het milieu namelijk wel goed, omdat de uitstoot van broeikasgassen door de recessie flink is verminderd. Dit blijkt uit een publicatie van het Centraal Bureau voor de statistiek.

Crisis: goed voor het milieu!

Vorig jaar was de uitstoot van broeikasgassen bijna 3% minder dan in 2008. Deze daling is vrijwel geheel toe te schrijven aan de vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide met 5,5 miljard kg. Door de economische crisis in 2009 zijn veel minder aardolieproducten en steenkool verbruikt. De uitstoot van de overige broeikasgassen bleef nagenoeg gelijk.

In 2009 is voor het vijfde opeenvolgende jaar de uitstoot van broeikasgassen in ons land verminderd. De uitstoot lag met 201 miljard CO2-equivalenten bijna 6% onder het niveau van 1990, het basisjaar van het Kyotoprotocol Volgens dit protocol moet Nederland in de periode 2008–2012 de uitstoot van broeikasgassen met gemiddeld 6% verlagen ten opzichte van 1990. Een deel van deze reductie mag met inzet van Nederlands geld in het buitenland worden gerealiseerd. Nederland kan bijvoorbeeld emissierechten opkopen in andere landen of projecten financieren die emissiereducties in het buitenland opleveren.

Ook minder files

Ook daalde het aantal files door de economische recessie vorig jaar met zo’n 15% ten opzichte van 2008. Door een afname van de economische bedrijvigheid waren er minder vrachtwagens, bestelbusjes en zakenauto’s op de weg. Ook werd er door het bedrijfsleven en de industrie minder afval geproduceerd.

Twee derde van de vermindering van de CO2-uitstoot deed zich voor bij de industrie en de raffinaderijen, een kwart bij het wegverkeer. In de industrie nam vooral de productie van de basismetaalindustrie sterk af. De emissie van koolstofdioxide daalde daardoor met bijna 20%. Transportbedrijven hebben ruim 7% minder dieselolie verbruikt doordat zij minder kilometers hebben gereden. De uitstoot van koolstofdioxide door het wegverkeer is met 4% afgenomen