Met het huidige beurs”geraas” prangt meer dan ooit de vraag wanneer en op welke wijze de eindfase, een nieuwe Grote Depressie, zich nu precies zal aandienen. Diverse geleerden zijn het er wel over eens dat een eventueel herstel intussen volstrekt onmogelijk is. Er lopen immers te veel grote scheuren door het zelfde huis. Het stutwerk houdt een keer op en resteert de vraag waar het wrikwerk zich het eerst manifesteert.

UBS riep na de chaotische beursdagen in het “maagdelijk” begin van dit jaar ‘Buy gold because a 30% bear market is coming’. Hun analisten Michael Riesner en Marc Müller refereerden aan de 7-jaarse beurscyclus als hieronder weergegeven.

s&p500 monthly cahrt with 7 year cycle

Na de vierde langste bull ooit begonnen in maart 2009 op een S&P stand van 750 punten (begin QE na een terugval vanaf 1.480 punten in januari 2008) zou deze daling zich aan de hand van bovenstaande cyclus vanaf het tweede kwartaal dit jaar moeten ontvouwen. De volatiliteit zoals deze zich al vanaf augustus vorig jaar begon te manifesteren was wat dat betreft reeds een vingerwijzing.

Daar de schuldgroei en tomeloze uitholling van onze koopkracht onverminderd zijn voortgegaan en dus de feitelijke problemen sinds Lehman’s val in 2008 slechts vooruit zijn geschoven, ligt m.i. een daling van minimaal 50% veel meer voor de hand. Gezien de grote verwevenheid van de internationale financiële markten zal deze daling zich op alle beurzen dus mondiaal manifesteren.

02. msci wordl versus msci emerging market and s&p500

Verder wordt gerefereerd aan de correlatie tussen een verkiezingsjaar met een opgaande beurs en het gemiddelde beurspatroon gedurende een 8-jarige ambtsperiode, een nogal tegengestelde boodschap. Zeker in een verkiezingsjaar waar kandidaat Donald Trump nog voor het nodige tumult kan zorgen. Al met al geen jaar om gerust op te zijn, vandaar UBS’ advies om goud te kopen dat tegen alle verhoudingen in hopeloos werd afgestraft. Ongeacht of het edelmetaal uitgedrukt in dollars nog verder onder druk kan worden gehouden, blijkt dat zulks in andere valuta’s niet het geval is die juist tegenover de dollar zijn gedaald naarmate de dollar is gestegen. Over de intrinsieke koopkracht van het edelmetaal gesproken!

03. 5 y ear gold price in euro oz

We hebben het dan nog over één der “sterkste” valuta’s buiten de dollar zodat de goudprijs in euro’s sinds september 2011 (start van het harde ingrijpen op de COMEX in New York) in euro’s met “slechts “26% daalde, ex.daling van de euro/dollarverhouding met bijna 25%. Goud in US$ daalde met 43% dus dat verklaart de geringere daling van het goud in euro’s.

04. 5 year gold

Buiten de rente blijft het edelmetaal vooralsnog één der zwaarst gemanipuleerde markten met eveneens een drukkend effect op de andere commodities. Vooral op dit terrein begint zich nu een zware CapEx depressie af te tekenen daar de meeste producenten hun investeringen sterk moeten terugdraaien, verliesgevende activiteiten stoppen c.q. afstoten en schulden afbouwen.

In dat kader is Caterpillar’s omzet dramatisch gedaald met als grootste uitslagen een min van 28% in Asia/Pacific (vooral China), een min van 36% in Zuid-Amerika, met nog een meevallende min van “slechts” 8% in Noord-Amerika (V.S. en Canada). Caterpillar geldt als de grootste producent van land- en mijnbouwmachines annex apparatuur ter wereld. Uniek is dat de omzetdaling zich zonder onderbreking al ruim drie jaar voordoet, bijna dubbel zo lang als tijdens de Grote Depressie van de jaren ’30. Hieruit valt af te leiden dat de investeringen (CapEx) vooral op het terrein van de land- en mijnbouw maar ook in de zware industrie, infrastructuur, transport en distributie zwaar zijn teruggelopen. Een en ander vertaalt zich dan uiteraard in een almaar dalende Commodity Index. Een zelfde beeld zien we in de Baltic Dry.

tekenen van nieuwe grote depressie: 40 percent decline in income and wealth

Voor een dergelijk peil moeten we terug naar het prille begin van deze eeuw. Let wel, het huidige peil werd bereikt in weerwil van de gigantische stimuli (geleend van onze toekomst!) zoals onderstaande chart van David Stockman, voormalig budgetdirecteur onder president Reagan, voor de zoveelste keer weergeeft. Het gaat hier om het astronomische bedrag van een slordige $225 biljoen (12 nullen!) of wel driemaal het totale mondiale BBP.

Tegen deze achtergrond verwacht Mexicaans zakenmagnaat Hugo Salinas Price, en voorzitter van de Mexicaanse Zilver Associatie een stijging van de goudprijs naar $50.000. Volgens hem nodig om de internationale handel weer in balans te krijgen en de overheidsbudgetten te disciplineren. Het land of regio (EU) met de grootste goudvoorraad en landen met substantiële hoeveelheden (strategische) delfstoffen zullen straks tot de rijkste landen ter wereld behoren!

06. global debt and GDP 1994 and 2014

Als nog altijd zeer gezaghebbend heeft Stockman de Fed alsmede het Congres menigmaal bestookt met zijn visies en analyses die naar blijkt slechts aan dovemansoren gericht waren. Gezien de totale koopkrachtverkrachting van het monetaire systeem kun je in feite spreken van de grootste misdaad aller tijden zonder dat de “de meute” er vooralsnog voldoende wakker van ligt. Om met Joris Luyendijk te spreken: “dat kan toch niet waar zijn!

07. when you combine ignorance and leverage, you get some pretty interesting results

Tijdens het World Economic Forum in Davos de afgelopen week werd ingegaan op de dreigende mondiale ‘liquidity crunch’ (instortende liquiditeit). Dit als gevolg van de renteverhoging door de Fed in december vorig jaar, sterk indruisend tegen de wensen van het IMF (Christine Lagarde). Het Chinese IMF bestuurslid Zu Minh en voormalig lid van de Public Bank of China (PBoC) waarschuwde voor een global sell off that will scare everybody.

Hij zal hierbij in het bijzonder aan z’n eigen land hebben gedacht. Hij vertelde erbij dat “augustus 2015” als “een voorproefje” kon worden beschouwd in het geval de Fed het snode plan mocht hebben de rente dit jaar nogmaals te verhogen waarmee de leenkosten verder zouden stijgen. Mijn commentaar: de zwakte van de wereldeconomie kon niet beter worden gedemonstreerd dan met een minimale renteverhoging van 0,25% (dec. 2015)!

Voorts is de internationale marktcorrelatie thans vier maal groter dan in 1932, dus de gehele wereld omvattend. Harvard professor Kenneth Rogoff wreef nog wat meer zout in de wond met zijn uitspraak: central banks are not coming to the rescue (want hebben immers hun laatste kruit verschoten!) er aan toevoegend: the world faces a wave of epic debt defaults (de wereld staat een golf van epische faillissementen te wachten). Onder deze omstandigheden staat niemand meer in de rij om nog nieuwe investeringen te doen tenzij het energie-, tijd- en kostenbesparende innovaties betreft, zoals Nippon Dragon’s revolutionaire mijnbouw technologie aangeduid als Thermal Fragmentation die de productie- en milieukosten met een slordige 40% weet te reduceren.

Professor Rogoff maakte tevens duidelijk dat China van de mythe “bevrijd” kan worden de voortdurende groeimachine te zijn en juist in de transitiefase verkerend zich thans bepaald niet in een benijdenswaardige positie bevindt. De kapitaalvlucht van $1 biljoen in 2015 is wat dat betreft exemplarisch te noemen en zou volgens Rogoff wel eens een forse daling van de Chinese munt met meer dan 20% met zich mee kunnen brengen. Dat zal een wereldwijde schokgolf teweeg brengen en tevens een breekpunt vormen met nog ongekende (geopolitieke) spanningen in de slipstream (eerste trigger).

Paul Singer van Elliott Management met een slordige $27 miljard onder beheer wond er evenmin doekjes om toen hij stelde dat ‘central banks have corrupted global assets markets by $15 trillion, daarmee de totale afhankelijkheid scheppend van de monetaire ‘largesse’ (het monetaire systeem als zodanig) dat op zich niet meer blijkt te zijn dan precies “een papieren tijger”, met directe consequenties voor de obligatiemarkten (tweede trigger). Er zou dan sprake zijn van een ‘tectonic shift should investors loose confidence in central banks (finale trigger). Alan Greenspan, Ben Bernanke en Janet Yellen blijken dan opeens niet meer dan “stervende wezens” te zijn, die slechts gevolg gaven aan “ordinaire” menselijke mythen.

Eén van die mythes was bijvoorbeeld het bereiken van een 2% inflatie period, met een ‘fake’ economische groei genoeg om de staat zogenaamd van voldoende inkomsten te verzekeren. Helemaal na de val van Lehman werd geen middel onbeproefd gelaten om met onjuiste cijfers en statistieken de markten zand in de ogen te strooien! Dat gebeurde in de voormalige Sovjet-Unie evenzo. Een totaal onrealistische doelstelling daar markten en prijzen zich nu eenmaal niet eeuwig laten bemanipuleren, laat staan op “een per sé prik” van 2% laten innaaien. Wie had ooit gedacht dat we anno heden in een cliché vorm van het abjecte staatskapitalisme zouden komen te verkeren waarbij de invloed van de vrije marktfactoren vraag en aanbod als een soort ‘barberous relics’ zouden degraderen.

Op mijn website geschreven in 2008/9 stond dit nooit gewijzigde verhaal ook al. “Men” heeft niet geluisterd of beter: niet willen luisteren ondanks mijn column “missiven” o.a. gericht aan DNB en ook eenmaal aan de centrale bank in Frankfurt, waarop nooit meer dan een ontvangstbevestiging is gevolgd! Alleen DNB heeft me onlangs bedankt voor het toesturen ervan en mijn zorgen (telefonisch) gedeeld. Dat pleit in hoge mate voor dit instituut dat deze zorg niet openlijk naar buiten kan brengen.

Samengevat, de grootste scheuren:

…met als gevolg de sterk toegenomen marktonzekerheden.

Eerder vroeg dan laat moet een en ander uitmonden in een treurniswekkende vertrouwenscrisis die alle beren de straat op jaagt. De emerging markets met China voorop – dat nu met de vastgelopen vastgoedsector, infrastructuur, exportcapaciteit en een overkill aan slecht presterende staatsbedrijven voor langere tijd niet in staat is de rest van de wereld op sleeptouw te houden – dreigen opnieuw het kind van de rekening te worden waarmee de volgende fase van een perfect storm (Deutsche Bank) in het vizier ligt.

Robert Broncel

61 reacties

 1. Interessant artikel, goudprijzen van 50.000 USD wekken natuurlijk de interesse. In volledige tegenstelling tot het geopperde doemscenario staan herstelplannen die heel anders stellen, het zal echter niets baten als er geen aandacht en ontvankelijkheid voor bestaat. Het idee van een ‘monetaire reset’ betekent nog geen ‘monetaire hervorming’ wat zou leiden tot een ‘ethische upgrade’ van de totale economie, in denken en handelen. Een ‘kritische massa’ zal noodzakelijk blijken om enig succes te kunnen boeken, een proces dat veel moeilijker blijkt dan de eenvoud van de theorie. Een beeld zegt meer dan duizend woorden.

  http://i.imgur.com/t9mvsiz.png

 2. Eigenlijk zitten we al sinds 2008 met de val van Lehman Brothers in de Grote Depressie 2.0, is het huidige financiële en monetaire systeem vanaf die tijd hersendood en wordt dat nu kunstmatig in leven gehouden d.m.v. renteverlagingen, QE’s en strikte bezuinigingen/lastenverhogingen om staatsschulden en begrotingstekorten niet te laten ontsporen. Best mogelijk dat de Grote Depressie 2.0 pas op het allerlaatst echt ongemeen zal toeslaan en nog vele malen erger zal zijn dan die van de jaren ’30. En dat dit gebeurt tijdens de Grote Verdrukking wanneer de NWO o.l.v. de antichrist regeert. In Openbaringen 6 staat beschreven dat ons dagelijks voedsel zo duur zal worden dat al onze inkomen daar aan opgaat. Mogelijk zal dit het gevolg zijn van de Grote Depressie 2.0, tegelijkertijd met oorlogen.
  Na de grote beurscrash van 1929 liet men de boel op zijn beloop gaan en was de Grote Depressie daarmee een feit. Wat zou er gebeurd zijn wanneer vanaf 1929 overheden en centrale banken een stimulerend beleid hadden gevoerd met QE’s en renteverlagingen?

  1. Het klinkt allemaal zo bekend in de oren natuurlijk, als een hoogst belangrijk onderwerp waar intelligente mensen onderzoek naar zouden moeten doen. Het valt op dat steeds meer die ‘antichrist’ op het toneel verschijnt, kunnen er dan evengoed Descartes aan toevoegen : “De hele wereld zou een illusie kunnen zijn, gecreëerd door een kwade geest (genus malignum of deceptor).” Anno 2016, de mensheid in strijd met een ‘kwade geest’?

   Als alle schulden worden afgelost zou niemand nog geld hebben. Dit is een onthutsende gedachte. We zijn compleet afhankelijk van de commerciële banken. Elke dollar die we in circulatie hebben moet geleend worden, zowel cash als krediet. Als de banken volop kunstmatig geld creëren leven we in voorspoed, zoniet dan is het bittere armoe. We zijn absoluut zonder permanent geldsysteem. Als men het complete plaatje doorziet, is de tragische absurditeit van onze hopeloze positie haast ongelooflijk, maar toch waar. Het is een hoogst belangrijk onderwerp waar intelligente mensen onderzoek naar zouden moeten doen en over na zouden moeten denken. Het is zelfs zo belangrijk dat onze huidige beschaving in elkaar kan storten, tenzij dit alom bekend raakt en begrepen wordt, en we er snel iets aan doen. (Robert H. Hemphill 1934)

   http://www.webofdebt.com/

   1. Je hebt toch geen last van duivelse nachtmerries?
    Mocht dit zo zijn, dan weet ik nog een heel bekwame priester voor je.
    Leg je huis vol met knoflook en voorzie je huis van vele kruisen.
    Uitwerpselen van wilde zwijnen schijnen ook zeer werkzaam te zijn.

 3. Jammer dat ook Broncel – net als een aantal anderen trouwens – het artikel van Hugo Salinas Price totaal verkeerd beoordeeld heeft met zijn uitspraak dat Price verwacht dat de prijs van goud naar $ 50.000 gaat. Hij gebruikt het inderdaad in zijn rekenvoorbeeld om aan te geven hoe over het algemeen gedacht wordt over de goudprijs en de volgens vele anderen bijbehorende geldhoeveelheid. Maar dat dit zijn mening zou zijn slaat werkelijk nergens op en riekt sterk naar sensatie.

 4. Op http://raptureready.com/rap16.html “Nearing Midnight” lees ik dat de economische problemen in Rusland t.g.v.de lage olieprijs en de Westerse sancties er toe kan leiden dat Rusland Israël zal binnenvallen om daar de buit te pakken. Ook wel de Gog-Magog oorlog uit Ezechiël 38 en 39.

  Surrounding all of these stage-props for the final act of the age, the handwriting is appearing on the walls of human history, perhaps beginning to clarify how the Ezekiel 38-39 scenario will play out. The nation Israel, as the student of Bible prophecy might expect, is in the middle of these most interesting developments.

  News reports have informed for some months the many intrigues of the oil industry while cost per barrel has been tumbling since Saudi reduced its prices. It is believed by many “experts” that that oil-rich nation’s royal family, in concert with the United States presidential administration, cut prices to undercut Russia’s upsurging involvement in oil production and sales around the world.

  The undercutting worked. The ruble fell precipitously, and although the Russian currency unit is now up to around 85 cents against the U.S. dollar, Vladimir Putin’s budding Russian empire continues to suffer. And, while he and his country suffers, he remains resolute in presenting the image of being able to project power in the manner of the Soviet regime at the apex of its being able to threaten the world.

  Despite great concerns that Putin indeed has the military resources and other assets to truly threaten his neighbors–and the rest of the world–experts with first-hand knowledge of Russia’s capability provide interesting perspective to somewhat the contrary.

  Bill Browder, chief executive officer of Hermitage Capital, and a former champion advocating for Vladimir Putin, now believes the Russian president leads a nation in such great peril of likely collapse that the situation portends danger for the world.

  Browder’s ire against Putin was generated as the result of two of his colleagues who opposed Putin’s rule being killed–Browder supposes–by Putin’s henchmen. Browder, himself, was expelled from Russia in 2005 after criticizing alledged endemic corruption in the country.

  Browder told CNBC that Russia is in severe recession and could very soon descend into chaos if money in Russia “runs out.”

  “I don’t think you can underestimate how bad the situation in Russia is right now, you’ve got oil below any measure where the budget can survive and you’ve got sanctions from the West. Russia is in what I’d call a real serious economic crisis,” he said on Thursday [Jan 21]… .

  He told CNBC while attending the World Economic Forum (WEF) that Russia’s Central Bank is “running out of money.” He added: “Eventually they’re going to run out of that money and when they do, that’s when the real trouble begins.”(Rapture Ready News 1/22/16)

  So, perhaps the Gog “evil thought” of Ezekiel 38-39 begins to become increasingly understandable to the diligent student of Bible prophecy. Russia’s movement into the Middle East is itself an astounding development. Astonishing oil and gas discoveries off the coast of the Jewish state and within the Golan Heights area truly add prophetic intrigue in the minds of those who observe. These things, combined with such reports of Russia’s dire economic straits give food for thought, indeed. Does it all add up to being the incentive that will put hooks in the jaws of that prophesied leader termed “Gog”? Stay tuned, as they say…

 5. Online circuleren momenteel veel berichten over een aanstaande crash. Het feit dat er nu al zoveel over wordt geschreven geeft aan dat er wel degelijk wat mis is met onze schuldgedreven-welvaart-maatschappij. Dat de boel een keer gaat schuiven staat als een paal boven water. Het is wachten op de trigger. En daar zijn er diverse van op dit moment. Kijk vooral in de EU. Ik ga er zelf vanuit dat mede de vertrouwenscrisis die nu geleidelijk aan ontstaat in Europa een behoorlijke trigger kan zijn. De immigrantencrisis waarvan nu echt wel begrepen wordt dat deze niet is op te lossen als de onderlinge verhoudingen binnen de EU zover uit elkaar liggen. Ik voorspel dat deze onrust onder de EU-bevolking te samen met de Griekse problemen, waar men deze week volop gaat demonstreren tegen de dwingend opgelegde bezuinigingen, tot een echte vertrouwenscrisis leidt binnen de EU. Het is niet eens te zien als voorspelbaar maar volkomen logisch dat alle onevenwichtigheden die zich nu in Europa openbaren gaan wreken. En wat te denken van een aantal Italiaanse banken die op punt staan van omvallen. En als de beerput wordt opengetrokken over de Deutsche Bank. Kortom, voldoende narigheden die er voor zorgen dat de bijna vergeten schuldencrisis de hele EU zal doen wankelen. De bevolking wordt wakker zoals we nu zien met alle taferelen rondom de vluchtelingenopvang. Als men gaat inzien dat er ook nog iets totaal mis is met ons fiat-geldsysteem dan is de beer los en zijn de beursindexen al een flink eind op weg naar de bodem. Een echte vertrouwenscrisis heeft vaak onvoorspelbare gevolgen. Een beurscrash
  met een ineenstorting van meer dan 50 procent is dan heel goed mogelijk.

  1. Was er toevallig net iets over aan het lezen, over de sociale alternatieven geen woord vandaag …

   ‘Duitsland projecteert nu het imago van totaal gedesoriënteerde politici die zich aan hun postje vastklampen met de laatste strohalm kracht die hen rest. Wat betreft de kanselier is er maar een vraag die moet worden gesteld: ‘Wie vervangt haar?’ […] Ook Zweden ontwaakt nu uit zijn naïeve droom. De regering reageert eindelijk op een compleet onhoudbare situatie, die tot een sociale explosie kan leiden. […] De politieke elites in deze landen hebben gefaald en zullen vroeg of laat moeten opstappen – in tegenstelling tot de meerderheid van politici in Centraal- en Oost-Europa die de ernst van de situatie van bij het begin goed hadden ingeschat, de juiste maatregelen namen en de druk weerstonden van diezelfde politieke leiders, wiens posities nu in eigen land zo goed als onhoudbaar worden.’

   http://nl.express.live/2016/01/29/90970vluchtelingen-eu-getto-oost-europa/

   1. “Was er ’toevallig’ net iets over aan het lezen,”

    Wat wil je hier nu zelf helder over kwijt gluiperd, zonder de bal 2 km verderop neer te leggen voor anderen.

    Lijpe zak friet, wat wil je nu eigenlijk melden?

   1. Was toch al langer geweten, zelfs ‘normaal’ in het soort economie dat we zelf onderhouden, niet?

    Als u denkt dat overheden geleerd hebben uit de financiële crisis heeft u het mis. De Italiaanse overheid gaat zich garant stellen voor rommelkredieten gelijk aan 17% van het BBP! Alle overheidsinterventies uit 2008 hebben niets uitgehaald. De banken zitten nog steeds met serieuze problemen. Als ze hun boekhouding zouden doen als een normaal bedrijf gaan ze allemaal failliet. En de banken in Italië zijn bij de ziekste ter wereld. 17% van de leningen die ze hebben uitstaan wordt niet terugbetaald!

    1. Hoe dan ook is de kans zeer groot dat dit jaar de totale chaos ontstaat en de Nieuwe wereld Orde zal worden ingevoerd. De paus heeft met kerst ook gezegd dat de afgelopen kerst voor sommigen wel eens de laatste kon zijn. Dit wijst op de wegvoering van alle christenen, ook wel de Opname of in het Engels Rapture.

     1. Vind het ook nog al wat.. De paus…ja en ?
      Een geloof kan kennelijk zo’n overtuiging zijn dat men soms denkt de waarheid in pacht te hebben. Opname.. Anti-christ… wie zal het zeggen.. Ik zou toch de optie open houden dat het een kul verhaal is.. In de openbaringen rond de financiele wereld , politieke wereld ( Demmink ) is ook de kerk niet echt goed uit de verf gekomen.. Misschien is de grootste openbaring straks wel dat bepaalde religie niet meer is dan een verhaal en meer ook niet. Ik geloof meer in de zon van god i.p.v. in zijn zoon..

     2. De kerk is iets anders dan de Bijbel, en de paus is een smerige verrader. Hij bidt bijvoorbeeld samen met moslims, waarbij de grootste zonde is om te erkennen dat God een zoon heeft. Exact het tegenovergestelde van de Bijbel.

      Dus; houdt de Bijbel en de rest (kerk, paus, wat christenen doen etc.) UIT ELKAAR.

     3. Het is juist een pot nat… dat uit elkaar houden brengt geen vrede hoor..
      Hij bidt samen met moslims… Foei !!! jonge jonge…

     4. De paus kan niet weten of de christenen worden weggenomen. Zelfs de Zoon weet dit niet, alleen de Vader. Volgens mij kun je het beter zo interpeteren; afgelopen kerst is waarschijnlijk de laatste kerst in deze nog relatieve rust. Volgende kerst is dus de grote depressie begonnen en zullen velen geen kerst kunnen vieren, omdat dat simpelweg voor velen onbetaalbaar zal zijn.

     5. Betekent dan dat bij de grote depressie 2.0 de inflatie enorm omhoog zal schieten, waardoor kerst voor velen onbetaalbaar wordt, of dat wereldwijd lonen en uitkeringen fors dalen? En wanneer zal de Grote Depressie 2.0 daadwerkelijk losbarsten en door wie of wat zal dat getriggerd worden?

     6. Niemand weet de toekomst exact te voorspellen, maar het lijkt me dat in eerste instantie alle prijzen enorm zakken (aandelen, pensioenen, lonen) maar voedsel daalt niet in prijs, kijk maar naar de afgelopen paar jaar. In 2009 kostte een fles 1,5L coca cola nog 1,39 en daar tel je nu 1,80 voor neer. Een goed brood kost nu 2 euro per volle zak. Dus we krijgen…. BIFLATIE! Eerste levensbehoeften worden duurder, de rest (luxegoederen, aandelen, pensioenen, lonen) zullen in prijs crashen.

      Wanneer? Dit jaar kan het zomaar losbarsten, jubeljaar eindigt volgens mij aankomende september en Joods nieuwjaar is op 3 oktober (Eloel 29 valt weer op een zondag, 2 oktober).

      Het lijkt me aannemelijk dat als dit jaar de nieuwe depressie begint, niemand het meer aandurft om uitbundig kerst te vieren omdat de ontslagen om de oren vliegen. Sociale zekerheid zal zomaar kunnen verdwijnen (“participatie-samenleving”) dus voor de bijstanders valt er helemaal geen kip meer te bikken.

      Uiteindelijk is het gevolg hyperinflatie, dat is altijd bij een fiat-geldsysteem. Dus op een dag valt het vertrouwen weg en krijg je dus hyperinflatie, maar dan moeten denk ik eerst alle zeepbellen (aandelen, vastgoed, obligaties) instorten dus eerst een tijdje deflatie voordat de centrale banken uit totale paniek de geldprinters 24/7 aanzetten waardoor het vertrouwen in fiatgeld helemaal wegvalt.

     7. Zijn er wel meerderheden in de Tweede en de Eerste Kamer te vinden voor een drastische versobering, dan wel compleet afschaffen van de sociale zekerheid? Zelfs de VVD wil sociale zekerheid voor diegenen die het echt nodig hebben, maar dan in een wel wat soberder vorm. Of zal de E.U. eisen dat de sociale zekerheid wordt stopgezet? Of de sociale zekerheid verdwijnt vanzelf wanneer het betalingsverkeer compleet stilvalt t.g.v. omvallende banken. In dat geval worden er ook geen lonen meer uitbetaald.

    2. Leuk geprobeerd, maar het is behoorlijk chaotisch.
     Geeft niets, blijf doorgaan, zonder gebruik van een link.
     Het gaat je vast lukken.

   2. Doet overigens denken aan het verschil tussen de expliciete- en impliciete schuld, allemaal oplosbaar middels een monetaire reset.

    Als we spreken over staatsschuld dan hebben we het meestal over de expliciete schuld, het getal dat ergens op een balans leesbaar is. De impliciete schuld ontsnapt hierdoor aan de aandacht maar is veel belangrijker om de situatie correct in te schatten. Zo kan een land schijnbaar een goed rapport voorleggen maar in werkelijkheid de slechtste leerling van de klas zijn.

    https://biflatie.nl/artikelen/schuldencrisis/expliciet-impliciet-een-ander-verhaal/

    1. Goed zo Werner, zorg dat je het laatste woord houd, ook al moet je het doen met een link.

     Je krijgt gaandeweg vanzelf meer vaardigheid om zelfstandig enkele regeltjes op te schrijven.

     Laat je niet uit het veld slaan, de volhouder wint.

  2. Hoe dan ook acht ik dat er een grote revolutie in Europa zal komen, waarbij de gevestigde neoliberale politieke orde zal worden omvergeworpen.

   Op http://www.rpmnet.nl/actueel/antichrist08.htm lees ik het volgende over de huidige situatie in Europa:

   Baanbrekers voor de antichrist
   Wat is er toch aan de hand? Groot is de verwarring. Vluchtelingen? Asielzoekers? Migranten? Moslims? Terroristen? Een kans om moslims met het Evangelie te bereiken? Een oordeel van de HERE over ons goddeloze land en de EU? Een samenzwering van islamitische machten uit het Midden-Oosten en ‘het Beest in Brussel’? Heeft Openbaring 6:1 en 2 hier iets mee te maken?

   Van Eurabië via chaos naar de antichrist
   Baanbrekers voor de antichrist? Hoe dan? Mensen in EU landen komen in opstand als ‘ze’ aan onze pensioenen, spaartegoeden, vrijheden, veiligheid en onze kinderen komen. Rellen, opstanden en ook aanslagen veroorzaken bloedvergieten. Het begin zien we al! Dan ontstaat grote chaos over Europa. Dan komt er uit het ‘niets’ van die chaos een sterke leider die vrede, de ‘valse vrede’ dus, brengt. Het witte paard uit Openbaring 6:1,2. Zoals altijd wordt hier de Here Jezus nagebootst. Hij is de echte Vredevorst die op een wit paard (Openbaring 19:11) echte vrede brengt. Een scenario? Zeker, maar helaas niet onwaarschijnlijk.

   Toegevoegd: 31 januari 2016
   Bron: Het zoeklicht nr.2, 92e jaargang.

   1. Vervolg:

    En de antichrist die uit de chaos komt en de Nieuwe Wereld Orde zal leiden, kan aan de ene kant iemand van de zogenaamde gematigde islam zijn die Europa met het Midden-Oosten weet te verbinden en Eurabië echt vorm weet te geven, maar kan net zo goed een leider zijn die vanuit de extreemrechtse hoek komt. 10 landen zullen hem de macht geven. Volgens sommigen zijn dat 10 wereldblokken, waaronder de E.U., volgens anderen 10 Europese landen, of 5 Europese landen en 5 landen uit het Midden-Oosten.

    Op http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/01/08/in-mei-breekt-hier-de-revolutie-uit-1573894 lees ik dat er een grote revolutie in Europa zal uitbreken.

    “In mei breekt hier de revolutie uit

    Een volksopstand kent vaste ingrediënten. Die van de Arabische Lente zijn ook in Europa aanwezig, waarschuwt Arnold Karskens.
    Herinnert u zich de Arabische Lente? Een volksopstand tegen regeringen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika die in 2010 begon en werd veroorzaakt door werkloosheid, oneerlijke machtsverdeling en een bevolkingsexplosie? Welnu, gelijksoortige ingrediënten vormen ook een serieus geweldsprobleem binnen de Europese Unie anno 2016. Ik voorspel daarom voor mei van dit jaar het begin van een Europese Lente. Een succesvolle revolutie voldoet aan vijf factoren.

    1. Een hechte club neemt de leiding
    2. Economische onvrede
    3. Gebrek aan leiderschap
    4. Een incident
    5. Gunstige weersomstandigheden”

    Mogelijk dat deze revolutie in Europa door de antichrist geleid zal worden en dat hij dan tijdens de revolutie aan de macht komt.

    Op http://www.z24.nl/bijzaken/comeback-varoufakis-start-eigen-linkse-europese-partij-608129 lees ik het volgende over Yanis Varoufakis:

    “De voormalige Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis gaat een eigen linkse Europese partij beginnen, waarmee hij de democratie in Europa wil vergroten. Duitse media melden dat de partij op 9 februari in Berlijn zal worden gelanceerd.

    De partij moet Democracy in Europe Movement 2025 gaan heten. Hij mikt op de kiezer die niets wil weten van de huidige pro-Europese politici, die volgens Varoufakis ondemocratisch zijn, en de nationalistische partijen die de afgelopen jaren een opmars maken in Europa.

    Varoufakis zegt dat hij wil voorkomen dat kiezers op partijen stemmen die een nationalistische koers varen. Hij zegt dat de huidige Europese bestuurders de kiezers in de armen van deze partijen drijft.”

    Ik zie dat Yanis Varouvakis best wel eens de antichrist kan wezen die vanuit Europa aan de macht zal komen, houd deze man dus goed in de gaten!

    Er zijn ook profetische scenario’s in omloop waarin de Islam tijdens de komende Gog-Magog oorlog verslagen zal worden en dat dan pas de antichrist aan de macht komt vanuit Europa. Te lezen op http://raptureready.com/soap2/olsen10.html

    Ook vind ik de opkomst van extreemrechts in Europa net zo gevaarlijk als de opkomst van de Islam, extreemrechts hitst namelijk diverse bevolkingsgroepen tegen elkaar op en speelt groepen ook uit elkaar. Met als gevolg rellen en onlusten.

    1. Lijkt meer op een Grieks dramaspel, de protagonisten worden dan gezien als de antagonisten waardoor de deuteragonisten en tritagonisten in totale verwarring geen nuchter oordeel meer kunnen vellen. De chaos compleet en vervolgens begint iedereen op iedereen te schieten, andere scenario’s zijn wel in de boekhandel te verkrijgen maar dat is pas voor later. Pro forma, het wordt tollen:

     De tegenhanger van de protagonist is de antagonist; dit is de tegenpool van de protagonist. Hij wil meestal het tegenovergestelde en doet zijn best het zo moeilijk mogelijk te maken voor de protagonist. De twee dramatis personae zijn even belangrijk in het verhaal. Andere personages zijn de deuteragonist (het tweede personage) en de tritagonist (het derde personage); ook wel pivotal genoemd. Deze sturen de protagonist een nieuwe richting uit; ze laten hem als het ware ‘pivoteren’, dus tollen.

     https://nl.wikipedia.org/wiki/Protagonist

  3. De manipulatietrommel begint zo langzamerhand leeg te raken, Piet, maar een tijdstip en een trigger zijn niet te voorspellen. Het vertrouwen is slechts een flinterdun laagje en daarop is het gehele financiële systeem gebaseerd dus een relatief kleine gebeurtenis of een black swan event kan de hele zooi doen laten instorten al zal dat niet op een apocalyptische manier gebeuren, want dan schiet de “elite” zichzelf ook in de voeten. Het zal onverwachts gebeuren zodat uiteindelijk weinigen echt zullen zijn voorbereid.

   1. Wellicht zullen we in koor zingen: “Zie je wel !!!” ‘Niet voorbereid zijn’ zal wellicht meer met langdurige ontkenning te maken hebben, vervolgens verbaasd opkijken en doen alsof we het niet wisten.

    1. Waar ben je bang voor?
     Mensen die angstig zijn en het even niet meer weten, die beginnen vaak spontaan te zingen, neuriën of te fluiten.

     Je hebt nu ook te maken met angst en twijfel.
     Dit zijn 2 ingrediënten, die samen gaan met het eerste.

   2. Ik denk dat deze totale instorting wel op een apocalyptische manier zal gebeuren, waarbij er hyperinflatie ontstaat en voedsel extreem duur wordt. Lees het maar in het Bijbelboek Openbaringen 6:5 over de ruiter op het zwarte paard.

 6. We kunnen er boeken over schrijven.. Toekomstige goudprijzen in valutas die geen of nauwelijks waarde vertegenwoordigen.. In een hyper-inflatie scenario zijn alle prijzen mogelijk maar of dat nog iets met werkelijke waarde van doen heeft.. Manipulatie ten top en zolang het word geaccepteerd kunnen we intussen de tijd vol maken door erover te fantaseren…
  Om de “mens” met al zijn verschillen in een grafiekje te stoppen is eigenlijk mensonterend..
  Om de “mens” met al zijn verschillen in een grafiekje te stoppen is eigenlijk mensonterend..

  1. Exact, mits nuancering dat je de mens wel in een grafiekje kan stoppen om aan te tonen hoe mensonterend het wel is. Maar zoals altijd, je kan een paard wel naar het water brengen, je kan het niet verplichten om te drinken. Hoe dan ook, het ontbreekt niet aan alternatieven waardoor de tragische absurditeit des te transparanter wordt. Aan boeken en verklaringen ontbreekt het inderdaad niet, volledig met je eens. Hoeveel erger kan het nog worden?

   http://i.imgur.com/gF35nj1.png

   1. JIJ komt WEER ??? met zo’n grafiekje aan met rare verloopjes en schematische aannames over het gedrag van mensen.. haha Mr Debrowsky stopt alles in hokjes en jij net zo.. Je blijft kritiek doodlullen met pure onzin. Wat probeer je nou te zeggen man ? Je blijft maar afgeven op de stommigheid van de bevolking om de legio aan oplossingen die er zijn niet aan te grijpen maar in je theorieën overal vandaan getrokken en je schemaatjes blijf je het maar “logisch” verklaren waarom dat zo is.. wat een toneel stukje man..

    1. Er zijn geen hokjes, heb je Dabrowsky wel begrepen? Welk zinnig antwoord is er te geven op het economisch analfabetisme van alledag, iets waarvan men zegt dat het niet beantwoord aan de realiteit van alledag? Boerenlogica, is dat nu echt zo moeilijk? Zelfs tekeningetjes volstaan niet, een kind van zes begrijpt het. Hallo? Toneelstuk?

     1. Boerenlogica… haha dat juist jij daar over begint. dat je stelt dat een kind van 6 je tekeningetjes begrijpt , verraad iets over je werkelijke mensenkennis.. Ook een beetje arrogant om te stellen dat volgens jou elk kind je woorden begrijpt terwijl iemand je er op wijst dat niet alles zo duidelijk overkomt als je denkt..Nogmaals , ik weet niet in welke kringen jij je ophoud maar als je bij mij in mn habitat terecht komt beginnen mensen je uit te lachen als je zo praat als jij.. Als je zo je theorieën staat te verkondigen op straat zal je niet veel luisteraars naar je toe trekken. Dat economisch analfabetisme waar je het altijd over hebt , werk je zelf juist in de hand ! je denkt dat je zooo duidelijk bent maar het merendeel loopt halverwege weg. het lijkt echt of je nooit buiten komt of je alleen in hoog opgeleide kringen begeeft.. Je doet zo je best… dus ja , toneelstuk en niet zo’n beste ook..

     2. Alsof er nog nooit een boek geschreven werd, doe rustig verder met er telkens de getuigenis van te zijn. Dat ‘kind’ verwijst naar iets anders dan je wellicht wil denken, dat gaat over gewone mensen die gevangen en onderdrukt worden. Hoe staat het ondertussen met die ‘hotspots’? Wat betreft die ‘donkere nacht’ of ‘grote depressie’:

      In het moderne leven onderdrukken we het kind meestal, want
      kinderlijkheid is een belediging voor het soort ego dat we bewonderen.
      We geven de voorkeur aan de welopgevoede, beheerste, aangepaste en nogal uniforme mens die heeft geleerd dat hij moet passen in de
      doelstellingen van onze maatschappij, die grotendeels vorm hebben
      gekregen door ons geloof in het Kapitalisme. We definiëren rijpheid in
      die termen en steunen een opvoedingssysteem dat die filosofie schraagt.

      Ons gebrek aan wellevendheid is grotendeels te wijten aan het onderdrukte kind dat ingaat tegen de harde eisen die door de maatschappij aan hem worden gesteld. Mensen zijn boos en gedeprimeerd om het vreugdeloze leven dat ze gedwongen worden te leiden en luchten hun frustratie door verwerpelijke manieren van asociaal gedrag, als waren ze kinderen die niet hebben geleerd wat het is om sociaal te zijn. Onze huidige maatschappelijk ‘donkere nacht’ is deels te wijten aan de onderdrukking van het kind in ons.

      http://www.bol.com/nl/p/de-donkere-nachten-van-de-ziel/1001004002095437/

     3. In het volgende geplaatste Artikel ‘Wordt ons contante geld afgeschaft?’
      geef je aan wetenschap te hebben sinds het ontstaan van de oerknal,

      Mensen zoals jij, die het eerste licht hebben aanschouwd, wil ik wel graag ontbrekende kennis van ontvangen en velen met mij.

      Als we dat hebben gehad, dan kunnen we naar de geheimen van het heden.
      Ik kan niet wachten, tot je met deze kennis in de openbaarheid treed.

      Maar wel graag net zo simpel mogelijk verwoord, als dat Einstein dat voorstond.

     4. Het is eenvoudiger om de bevolking te bedriegen dan om ze uit te leggen waarom ze bedrogen worden, dixit Mark Twain. Meer dan het onderstaande heb je niet nodig om je daarvan te vergewissen, net zoals de praktische toepassingen daarbij helpen. Uitleg werd je reeds gegeven, hoeven we derhalve niet meer te herhalen.

      http://i.imgur.com/IVGyvfL.png

     5. Klopt Werner, mijn uitleg was helder.

      Het tekeningetje van jouw, doet mijn neefje uit groep 4 beter en is dan ook direct herkenbaar.

   2. Het lijkt er heel sterk op, dat je weinig tot helemaal geen waardering of respect hebt voor het artikel op zich, of degene die hier veel energie en tijd ingestoken heeft.

    Je hoort het liefste jezelf praten en geilt op je geplaatste schemaatjes.

    Je levert voor mijn gevoel weinig tot geen positieve bijdrage, door het ontbreken van een gezonde, eerlijke en normaal communicatieve dialoog.

    Ik heb het afgelopen jaar hoofdzakelijk negatieve reacties gezien op je postings.
    Dan moet er normaal gesproken toch een keer een lampje bij je gaan branden.

    Dan moet je een Alien zijn.

 7. Ik mis een belangrijk punt in het verhaal, nl. Rusland.
  Rusland toont heden de wereld zijn militaire macht en zijn manier van mogelijke oorlogvoering met de NATO het westen dus.
  Een 7 maanden terug word er in de Zwartezee een VS fregat middels een SU 34 compleet plat gelegt.
  De Theodore Roosevelt een van de grootste vliegdekschepen der VS gebeurd hetzelfde in het kanaal.
  Er word openlijk getoond hoe hun nieuwe tank T-14 Amatie werkt en als klap op de vuurpijl vliegt afgelopen nacht 2 Ty-160 supersonische bommenwerpers over Turkije naar Syrië uiteraard zonder dat de NATO radar hen waarneemt.
  Waarom doet Rusland dat alles, simpel om de NATO duidelijk te maken dat heden een OORLOG tegen Rusland een zinloze daad zal worden met alleen maar negatieve gevolgen voor de Wereld en in bijzonder EU/VS.
  Rusland toont heden aan dat zijn S-400 radar systeem superieur is over de NATO systemen.
  Dat zijn vliegtuigen maar dat kunnen ook Iskander raketten zij niet traaseerbaar zijn voor de NATO.
  Het z.g.n. anti raket systeem tegen Iran de schurkenstaat werkt NIET.
  Resultaat, de ultiem gewenste doel van de Bilderberg-groep en VS/EU een oorlog tegen Rusland te voeren om vele plooien glad te strijken maar ook het bezit te verkrijgen over alle belangrijke bodemschatten ter Wereld IS ONMOGELIJK.
  Met het resultaat van heden.

  1. He Bart , nice info.. We zouden inderdaad wel een beetje dankbaar kunnen zijn in de richting van de Russen en Putin. Voorlopig zorgen ze voor een beetje chemo tegen de Zionistische kanker die vandaag over de wereld woekert..
   Ff wat anders , inderdaad is Russia high tech geworden en hun nieuwe wapentuig is state of the art om het zomaar te zeggen MAAR is het dan zo toevallig dat het uit de lucht geschoten vliegtuig door Turkije zo’n oud graf-ding was uit de jaren 70 ?? , in zo’n SU-24 word eigenlijk niet meer gevlogen volgens mij.. maar net dat ouwe ding word uit de lucht geschoten..

   1. SU-24 is de vliegende tank en geheel uptodate alleen ten tijden van het neerschieten waren er nog afspraken met VS NATO.
    Helaas zoals altijd komen zij dat niet na met het huidige resultaat voor de de NATO.
    Ook wel grappig gisteren bleek dat drie rebellen groepen vernietigd zijn in Syrië hoefden dus niet meer mee te praten in Genève waar VS natuurlijk tegen is maar helaas.
    Valt een ieder het niet op dat sinds een jaar alle gesprekken in Moskou zijn en niet in Washington, wie de baas is bepaalt.

     1. Mijn oude tweecylinder met carburateurs en contactpuntjes is ook niet meer van deze tijd. Maar heeft nooit problemen met de CPU of een vn de sensoren. Als je begrijpt wat ik bedoel en dat is volgens mij dan ook het sterke punt van het Russische materieel. Check ook even de prognose voor onze vliegende Fyra…

     2. Dat heeft u goed gezien, vele willen de winterstraat in Siberie rijden maar er gaat tegen betaling wel een Ural mee dat je zeker weten ook weer thuis komt.

     3. Nou zou toch maar eens wat nieuws over Syrie bekijken op YouTube dan zie dat er elke dag een 10 stuks minimaal opstijgen v.a. Latakia

 8. Off topic. Humor ligt op straat.
  Als een econoom en een belastinginspecteur beide in het water liggen en op het punt staan te verdrinken en je kan maar één van de twee redden. Wat zou je dan doen? Uit lunchen gaan of de krant lezen.

  1. haha, ouwe zot, nou, ik heb laatst ook wat meegemaakt.

   Ik was een stukje aan t wandelen en ik zag een man gehurkt zitten naast een waterpoel waar hij met zijn hand uit aan het scheppen was en dat naar zijn mond bracht om te drinken.
   Wat hij waarschijnlijk niet in de gaten had gehad was dat er 10 meter achter hem een bordje stond met: GIFTIG WATER GEMENGD MET KOEIEMEST. NIET VAN DRINKEN!

   Dus ik riep in het zweeds: NIET VAN DRINKEN! DAT IS GEVAARLIJK!

   Draaide die kerel zich om, waarop ik meteen zag dat het het een telg was van de rothschilds, ik herkende zijn kop van een foto op internet,
   Hij riep terug naar mij: WAS??

   Waarom ik riep naar hem: MIT ZWEI HäNDEN! 🙂

    1. Grappig experiment vanavond. Ik luisterde naar een live uitzending van een (nederlands) internetradiostation gepresenteerd door 20 jarige mennekes (thuiswonend) , de zoon en vriend van de eigenaars van het station, en ik begon (op skype) over het verdienen van geld en waarom ze dat deden en of ze het normaal vonden…en wat geld was en waarom.

     Het algemeen antwoord was: Zo is het gewoon, ik doe met mijn geld wat IK wil , en als we geen geld zouden verdienen zou het een mooie boel worden… dan zou iedereen maar doen wat ie wou en niemand zou nog iets doen wanneer dit niet moest.

     Het onderwijs doet goed zijn werk. hahaha, nog meer lachen , toch

 9. het lijkt erop dat we in een overtreffende fase zijn van 2008, want japan heeft al negatieve rente, ik dacht dat het marc faber was die in een interview zij dat in zwitserland het voordeliger is als belastingbetalers later hun belasting betalen in verband met negatieve rente, de geluiden om contanten te verbieden zijn nog nooit zo luid geweest, als je naar de negatieve economie nieuwsberichten kijkt, lijk het mij een wonder als we het volhouden tot na 2018 met de huidige ontwikkelingen, japan heeft het jaren volgehouden met hun QE politiek en schuldenopbouw omdat de rest van de wereld het niet deed, nu doen alle landen het japan scenario en dan gaat het japan spelletje niet meer werken (gek genoeg rusland, heeft een lage staatsschuld en reserves gevormd in de tijd dat de olieprijs hoog was, die staan er eigenlijk niet zo slecht voor in vergelijking met het westen)

 10. Jazeker, na een fikse chemokuur vanaf 2009, is de patiënt wel even aanspreekbaar, maar heeft een zware aanslag gepleegd op de rest van zijn lichaam.

  Een serieuze ziekte/aandoening kan je niet blind van buiten behandelen, maar moet je een interne diagnose/behandeling vaststellen/in gang zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: