Angst voor vrijheid (Erich Fromm)

3 antwoorden

We hebben het al vaker opgemerkt, binnen onze samenleving is er geen gebrek aan informatie en/of bevrijdende alternatieven. Het ‘Reverse Debt System’, de ‘Voorwaardelijke Lotto’ en/of de ‘The Big Mac Adjusted’ zijn daar slechts voorbeelden van. Mits nuances situeren dergelijke ideeën zich in dezelfde perceptiesfeer waardoor andere omschrijvingen mogelijk zijn. Wat ze gemeen hebben is dat ze het mondiale herstel kunnen faciliteren. Ieder van ons kan hierover reflecteren waarbij een ‘muisklik’ volstaat om meer informatie in te winnen. Zoals altijd zijn de meningen verdeeld. In de veronderstelling dat het onderwerp de interesse geniet, onderscheiden we drie groepen die we in een beeld kunnen vangen.

Angst voor vrijheid

Het debat is bizar, langs de ene kant kunnen we niet ontkennen dat er voldoende technische middelen zijn om ons te verlossen van allerhande ‘economische’ kwellingen, aan de andere kant blijkt er toch iets te zijn dat ons weerhoudt om ze daadwerkelijk toe te passen. Ook hier ontbreekt het niet aan verklaringen en dat alsof het eeuwige wijsheden betreft. We citeren ze te pas en te onpas, het aanbod immens. Een opmerkelijk paradoxale verklaring vinden we in onze ‘angst voor vrijheid’. Het is als zeggen dat allerhande remedies op de tafel liggen maar toch kennen ze geen doorgang tot het collectieve bewustzijn en/of maatschappelijke besluitvormingsproces. Ook hier volstaat een ‘muisklik’, we citeren een aantal paragrafen uit een recensie van de hand van Dirk Verhofstadt (Verhofstadt?), handelend over het gelijknamige werk van Erich Fromm.

Immuniteit

angs vrijheidMensen ontvluchten hun persoonlijke verantwoordelijkheid en daarmee eigenlijk ook hun vrijheid en keuzemogelijkheden. Het is alsof ze bang zijn voor die vrijheid. Dit idee werd ontwikkeld door Jean Paul Sartre die in ‘L’existentialisme est un humanisme’ wees op het feit dat de mens tot de vrijheid veroordeeld is en derhalve van die vrijheid verlost wil worden door te geloven. Daarbij geeft de mens zich over aan religieuze en etnische denkbeelden die het hem aldus ‘houvast’ bieden. Deze psychologische ingesteldheid werd uitstekend aangetoond door Erich Fromm in zijn boek ‘De angst voor vrijheid’.

Frisheid

Alhoewel neergeschreven in 1941 heeft dit boek nog niets aan actualiteitswaarde verloren. Het beschrijft de paradox van de vrijheid die hand in hand gaat met autoritarisme, destructivisme en conformisme. De mens zit voortdurend geklemd tussen zijn hang naar meer vrijheid en de vlucht voor diezelfde vrijheid. Die vlucht uit zich in de vrijwillige onderwerping aan fundamentalistische religies en aan politieke ideologieën, in de neiging tot zinloos geweld, en in de maatschappelijke aandrift tot sociale aanpassing en maatschappelijk conformisme.

Schijnvrijheid

Erich Fromm benadrukt ook de schijnvrijheid die vele mensen hebben. In werkelijkheid onderwerpen ze zich aan anonieme autoriteiten zoals de ‘publieke opnie’, het ‘gezond verstand’ en de ‘zwijgende meerderheid’, die juist zo machtig zijn wegens de grote bereidheid van de mens om te beantwoorden aan de verwachtingen die anderen van ons hebben, en onze even grote angst anders dan die anderen te zijn. Deze anonieme autoriteit is vandaag doeltreffender dan een openlijk gezag, omdat niemand vermoedt dat er een bevel in het geding is waaraan men zou moeten gehoorzamen. Hier ligt mijn inziens een probleem voor het liberalisme dat als vernieuwende beweging ingaat tegen gewoonte en traditie en juist de zelfontplooiing van de mens voorstaat.

Drie vluchtwegen

Erich Fromm ziet drie verschillende vluchtwegen die de mens gebruikt om zijn vrijheid en verantwoordelijkheid te ontlopen. In elk van de drie vluchtwegen doet de mens afstand van het recht op handhaving van een eigen mening, eigen belangen en eigen geluk.

 • Autoritarisme

Het eerste is autoritarisme of de neiging om de onafhankelijkheid van het eigen zelf op te geven en dat te doen samensmelten met iemand of iets buiten de eigen persoon teneinde zich de kracht te verschaffen die men zelf mist. De mens wordt de indruk gegeven dat hij alleen geluk zal kennen als hij zich onderwerpt aan deze krachten. In feite beschrijven we hier het conservatisme als een tegenpool van het liberalisme.

 • Destructivisme

Een tweede vluchtweg is het destructivisme of het gevoel van de eigen machteloosheid tegenover de wereld buiten zichzelf door deze te verwoesten. Deze drift zou voortvloeien uit de individuele en sociale omstandigheden die het leven onderdrukken.

 • Automatisch conformisme

Tenslotte is er de meest voorkomende vluchtweg, namenlijk het automatisch conformisme. Daarbij houdt het individu op zichzelf te zijn. Hij neemt volledig de persoonlijkheidsvorm aan die hem door zijn culturele omgeving wordt aangeboden en waardoor hij gaat gelijken op datgene wat anderen van hem verwachten.

Onbaatzuchtigheid

Het woord ‘onbaatzuchtigheid’ is vaak gebruikt en misbruikt om mensen in een carcan te stoppen. Hitler prees dit begrip aan als een positieve zaak waarbij ‘het individu zijn aanspraken op eigen mening en belangen opgeeft voor een hoger doel’. Liberalen moeten steeds wantrouwig staan tegenover dat woord. Het mag immers niet leiden tot afstand van individuele vrijheid en afhankelijkheid. Een ander probleem is evenwel het feit dat de mens ontmoedigd wordt zelf te denken en te besluiten. Mensen worden steeds minder getroffen door woorden, geluiden en beelden. We worden er gevoelloos voor.

Onverschilligheid

Daardoor dreigt een vorm van cynisme en onverschilligheid. De machteloosheid die de mens ervaart kan ertoe leiden dat hij zijn vrijheid inruilt voor ‘de bereidheid om iedere ideologie en iedere leider te aanvaarden, als hij maar opwinding belooft en een politieke structuur en symbolen biedt die het individuele leven geveinsde zin en orde geven.’ Deze omschrijving lijkt me perfect van toepassing op het succes van Pim Fortuyn in Nederland. Alvast geen geruststellende gedachte in het besef dat heel wat mensen zich in onze samenleving onmachtig voelen omdat ‘politici niet naar hen willen luisteren‘. (einde citaat)

Tragische absurditeit

De recensie staat mooi op zich, de vraag stelt zich hoe we hierop reageren. Wat doen we? Mogen we stellen dat een eventuele ontkenning onze angst voor vrijheid bevestigt? Nee want, ja maar, ja … en/of een mengeling waardoor we belanden in een chaotische brij van conflicterende meningen die beslist het volwassen debat niet gunstig stemmen? Het brengt ons letterlijk tot een ‘tragische absurditeit’, iedereen weet het wel maar toch schijnt er fundamenteel niets met dat ‘weten’ te gebeuren. Sociale impact?

Mijlpalen

We horen het graag zeggen ‘het gaat niet om geld’, mits correcte toepassing van BIFLATIE kunnen we dat vrij eenvoudig aantonen maar dat volstaat lang niet om ons te verlossen van de ketenen die we – zo laat ‘angst voor vrijheid’ vermoeden – onszelf aanbinden. Technisch gezien kan een ‘monetaire reset’ helpen maar of dat ook zal lukken is nog maar de vraag, een aantal mijlpalen blijken in de weg te staan. Angstvallig benieuwd, er is geen vuiltje aan de lucht, toch leven we in economisch donkere tijden die niet veel goeds voorspellen. Tenzij…

35 reacties

 1. Goed artikel. Hmmm… De hele wereld is ‘interconnected’, veel meer dan in 1941. “Men” kan zich zelfs geen verkiezingen permitteren in Griekenland, bang dat men is voor de eerste domino. Nieuw leiderschap wordt vanzelf afgedwongen binnenkort. De vraag is: wordt het Goebbels of Ghandi?

 2. Zolang het menselijk handelen voor meer dan 95% volstrekt onbewust gebeurt hoeven we geen substantiele verandering te verwachten. 🙂

 3. Verandering vindt van onderaf plaats, vanuit het volk dus. Kijkend naar de huidige polls over zetelverdeling in de tweede kamer, zie je dat Nederlanders hopeloos verdeeld zijn. Maar liefst vijf ! partijen scoren rond de 20 zetels. Verandering kun je dus wel vergeten, het blijft pappen en nathouden. Ik verwacht niet dat er iets veranderd en mocht dat al gebeuren dan gaat dat over een termijn van tientallen jaren. Mijn advies: conformeer je aan je eigen normen en waarden en zie de wereld voor een doedelzak aan. Je verandert niets. Pas wanneer de mensen geen eten meer hebben gebeurt er (wellicht) iets. Fijne dagen nog.

  1. In hetzelfde boek zette Schumpeter een theorie van de democratie uiteen, die tot doel had, dat wat hij de “klassieke leer” noemde, uit te dagen. Hij betwistte het idee dat democratie een proces was, waarbij de kiezers zich identificeren met het algemeen belang, en dat politici dit algemeen belang vervolgens uit naam van de kiezers uitvoerden. Hij betoogde dat dit onrealistisch was, en dat de onwetendheid en de oppervlakkigheid van de mensen betekende dat zij in feite tot op grote hoogte door de politici zouden worden gemanipuleerd. De politici bepaalden de agenda. Dit maakte een ‘regering door het volk’ concept naar zijn mening zowel onwaarschijnlijk als ongewenst. In plaats daarvan bepleitte Schumpeter, sterk beïnvloed door Max Weber, een minimalistisch model, waarbij democratie een mechanisme is voor de concurrentie tussen leiders, vergelijkbaar met een marktstructuur. Hoewel periodieke verkiezingen, waar iedereen zijn stem uitbrengt, regeringen legitimeren en verantwoordelijk houden, is het beleidsprogramma een zaak van de regering en niet van het volk. De participerende rol van individuen is meestal ernstig ingeperkt.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter

   1. Ik denk dat Schumpeter van wat hij noemt de ‘klassieke leer’ dan volkomen verkeerd inschatte. Het idee dat één volk één mening zou kunnen hebben is op zich een volkomen idiote voorstelling van zaken. Een cynisch voorbeeldje hiervan: THOUGHT FOR THE DAY! “I was walking across a bridge one day, and I saw a man standing on the edge, about to jump off. So I ran over and said ‘Stop! don’t do it!’ ‘Why shouldn’t I?’ he said. I said, ‘Well, there’s so much to live for!’ He said, ‘Like what?’ I said, ‘Well…are you religious or atheist?’ He said, ‘Religious.’ I said, ‘Me too! Are you Christian or Buddhist?’ He said, ‘Christian.’ I said, ‘Me too! Are you Catholic or Protestant?’ He said, ‘Protestant.’ I said, ‘Me too! Are you Episcopalian or Baptist?’ He said, ‘Baptist!’ I said, ‘Wow! Me too! Are you Baptist church of god or Baptist church of the lord?’ He said, ‘Baptist church of god!’ I said, ‘Me too! Are you original Baptist church of god, or are you reformed Baptist church of god?’ He said, ‘Reformed Baptist church of god!’ I said, ‘Me too! Are you reformed Baptist church of god, reformation of 1879, or reformed Baptist church of god, reformation of 1915?’ He said, ‘Reformed Baptist church of god, reformation of 1915!’ I said, ‘Die, heretic scum,’ and pushed him off.” — Emo Phillips
    En ik denk dat dit is hoe je tegen democratie aan moet kijken. Groffe lijnen scheppen partijen, die het grotendeels met elkaar eens zijn. Naarmate je verder in dat proces komt – en het dus verfijnt – kom je op de verschillen. En dan plotseling is daar het moment van de waarheid, waarop de minuscule verschillen verheven worden tot een zaak van leven en dood. Hieruit mag je de conclusie trekken dat mensen niet gelijk zijn en al zeker niet gelijk denken, als ze dat al doen.

    1. Beste Dick, ben het volledig eens dat mensen niet ‘gelijk’ zijn, het is mi net daarom dat Schumpeter de ‘klassieke leer’ uitdaagt om hier eens ernstig over na te denken. Politiek wordt geacht de bevolking te dienen, door het betalen van belastingen geven we ze daar tijd en ruimte voor om dat in degelijke plannen om te zetten en de bevolking via bewustzijnscampagnes hierover in te lichten. Wat vandaag gebeurt strookt hier niet mee aangezien de beschikbare en praktisch toepasbare alternatieven niet als keuzemogelijkheid worden aangeboden, er wordt mi zelfs niet eens over nagedacht waardoor – tenzij een minderheid die daar wel over reflecteert – de bevolking ‘onwetend’ wordt gehouden. De proef op de som maakt dit snel duidelijk en dat hoeft echt geen raketwetenschap te zijn, integendeel. Enkel door de invoering van een biflatoir systeem verdwijnen diverse problemen als sneeuw voor de zon, ter getuigenis het Reverse Debt System dat zich baseert op deze methodologie. De ‘klassieke leer’ conformeert zich nog steeds aan een eenzijdig inflatoir systeem, de neveneffecten worden afgewenteld op de schouders van miljoenen, dat is een democratie onwaardig. Om al deze redenen kunnen we zeggen dat we de mens en zijn groeipotentieel niet volwaardig respecteren, net dat wat je van politiek zou mogen verwachten omwille van de beleidsrol die ze willen opnemen. Als echter politiek ontaardt in ego- en machtsspelletjes dan wordt de bevolking gezien als middel in functie van dat doel met alle neveneffecten die daarbij komen kijken. Anders gezegd, moest politiek morgen wel de alternatieven opnemen in het besluitvormingsproces dan krijgen we een totaal ander verhaal, een verhaal van verruiming, niet van vernauwing dat ons allen lastig maakt vandaag.

   2. Meer systemen naast elkaar, politieke permacultuur. Helaas moeten we dan ‘dealen’ met tribaal gedrag; de strijd om resources. Maar ja, dat hebben we nu ook. Als het tij keert voor het westen komen we thuis van een koude kermis. Ik verkies vrijheid boven cultivatie. En gij?

 4. Heel imposant geschreven! Het huidige maatschappelijke beeld komt exact overeen met het slaafse afhankelijkheidsdenken van de massamens, al dan niet voor gekozen.

 5. het kapitalistisch systeem heef onze aarde om zeep geholpen. Ik het Westen heeft ‘iedereen’ alles, consumeren we er op los, maar het meeste hebben we al dus hoeft er niet meer geproduceerd te worden. Vicieuze cirkel waar velen niet meer uit kunnen als men het mij vraagt. Als zingeving van het leven gekoppeld wordt aan produceren en consumeren is dit het resultaat > http://www.cijfers.net/zelfmoord.html

  1. Koen, ik begin een beetje te balen, mijn reactie verdwijnt in het niets!!! Kwartier soms half uur typen voor niets!!! Dit is de derde keer al en pas sinds enkele dagen het geval. Gelukkig kon ik als heuse nerd mijn reactie nog uit de response headers plukken… Beste denkwolk, diep, heel diep, mijn complimenten%21 Het is nog erger, leest u even mee%3F Circa 50%25 van de Nederlanders heeft -op dit moment- een chronische ziekte. Circa 40%25 van de inwoners van de Europese Unie heeft -op dit moment- een hersenaandoening %28van ADHD tot depressie en van schizofrenie tot dementie%29. Circa 700.000 Nederlanders hebben -op dit moment- een burn-out. Circa 1,7 miljoen Nederlanders zijn -op dit moment- bijna burn-out. Bron%3A http%3A2F%2Fwww.nu.nl%2Feconomie%2F2962686%2Facht-werknemers-heeft-burn-outklachten.html Circa 40%25 van de Nederlanders slikt per 14 dagen zelf verkregen medicatie. Circa 37%25 van de Nederlanders slikt elk jaar voorgeschreven medicatie Bron%3A http%3A%2F%2Fwww.cbs.nl%2Fnl-NL%2Fmenu%2Fthemas%2Fgezondheid-welzijn%2Fpublicaties%2Fartikelen%2Farchief%2F2005%2F2005-048-pb1.htm Circa 7 miljoen rechtszaken per jaar in Nederland. Nederlandse baby wordt geboren met circa 25.000 euro schuld. Nederlander moet 1,1 miljoen euro in zijn leven aan belasting betalen. Circa 52.000 zelfmoorden per jaar in de EU. http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FList_of_countries_by_suicide_rate Een aantal bronnen ontbreken want die had ik enkele jaren terug niet bewaard maar de cijfers worden keer op keer bevestigd %28%2B-10%25 ofzo%29. Welcome to the pleasure dome….&submit=Plaats reactie&comment_post_ID=98993&comment_parent=207125&ct_checkjs=0

   1. Steeds minder websites werken nog zoals ze zouden behoren te werken……….. Echter blokkeer ik gewoon scripts van derden. Ik heb niets te maken met Google of Facebook en wil echt anoniem posten en zit nu via een betaalde proxy. Blijkbaar werkt het dan soms wel en soms niet…. Okay, nieuwe poging: Circa 50% van de Nederlanders heeft -op dit moment- een chronische ziekte. Circa 40% van de inwoners van de Europese Unie heeft -op dit moment- een hersenaandoening (van ADHD tot depressie en van schizofrenie tot dementie). Circa 700.000 Nederlanders hebben -op dit moment- een burn-out. Circa 1,7 miljoen Nederlanders zijn -op dit moment- bijna burn-out. Bron: http://www.nu.nl/economie/2962686/acht-werknemers-heeft-burn-outklachten.html Circa 40% van de Nederlanders slikt per 14 dagen zelf verkregen medicatie. Circa 37% van de Nederlanders slikt elk jaar voorgeschreven medicatie Bron: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2005/2005-048-pb1.htm Circa 7 miljoen rechtszaken per jaar in Nederland. Nederlandse baby wordt geboren met circa 25.000 euro schuld. Nederlander moet 1,1 miljoen euro in zijn leven aan belasting betalen. Circa 52.000 zelfmoorden per jaar in de EU. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate Grofweg helft Nederlanders heeft hypotheek en andere dure huur.

    1. hehe, toen deed ie het opeens wel…. zucht…. NB daarnet per ongeluk zonder proxy en nu via proxy… Moet niet gekker worden…

    2. Al deze tendensen zijn mi logisch verklaarbaar vanuit de ontwikkelingspsychologie bekeken, veel minder ‘logisch’ is dat al het studiewerk dat hiernaar verwijst niet maatschappelijk gehonoreerd wordt. Diepgaander onderzoek brengt ons steeds tot dezelfde conclusie, we kunnen bezwaarlijk nog spreken van een ‘economisch’ systeem, punt.

 6. @moerstaal & feedback service biflatie.nl, Het reactiesysteem rammelt wel een beetje de laatste tijd inderdaad, terwijl ik er eigenlijk nooit veel problemen mee heb ondervonden tot aan de laatste tijd dan. . Zo had ik een tijdje terug een moderatiemelding terwijl moderatie niet van toepassing bleek te zijn maar daar heb ik al eens contact met Koen over gehad. . Eergisteren kreeg ik een reactie er niet door omdat ik deze al eerder zou hebben gepost maar heel die reactie is nergens terug te vinden, is dus niet gepost. Eerst kreeg ik een ‘spam protectie melding.’ En na nogmaals proberen te posten kreeg ik een melding zoiets als ‘Dubbele reactie ontdekt: het lijkt erop dat je dit al hebt gezegd!’ dit in een redelijk blanco boodschappenvenster. Na herhaaldelijk proberen kreeg ik tot 3 keer toe deze laatste melding. Maar de reactie wordt uiteindelijk niet geplaatst. . Veel dank overigens voor het toevoegen van het menu ‘Reacties’ (rechts van ‘Home’ bovenin de website) echter het springen naar de juiste reactie gaat vaak fout. En volgens mij gaat het springen naar een reactie vanuit de kolom ‘Laatste reacties’ ook vaker fout, vreemd want juist dit ging in het verleden volgens mij wel goed. Sinds wanneer dat weet ik niet precies. Sinds een paar weken geleden ? Een paar maanden geleden ? Misschien wel sinds de nieuwe layout van de website maar dat het me nog niet eerder was opgevallen ?

  1. Klopt wat je schrijft. Als ik probeer te posten zonder in te loggen zie ik dit: CleanTalk. Spam protection *** Forbidden. Please enable JavaScript. Request number 6f410af9a196ded596738101fe041a46. Antispam service cleantalk.org. *** « Terug

   1. @moerstaal, Inderdaad wat jij schrijft klopt ook. Ik heb het reeds ingelogd en niet ingelogd geprobeerd en JavaScript is bij mij enabled. Maar het mag niet baten.

   1. Test by poem… Je moet werken om je vrijheid te verdienen complex of abstract, hoeveel van die vrijheid dat staat in je arbeidscontract. Een arbeidscontract is een luxe als je die geniet, misschien had je die ooit maar nu als zzp-er, even niet. Een zzp-er is in zijn vrijheid op zoek naar werk, Indien gevonden financiert hij zo, de ambtelijke klerk. Werken zal je, voor je melk en je honing, belasting betalen, desnoods gessommeerd, ‘uit naam van de Koning !’ De Koning betaalt geen belasting maar hoe wordt hij betaald ? In een mum van tijd is je sofinummer achterhaald ! Als je niet werkt dan ben je dus lui, maar zeker een parasiet. Bedrijven willen efficiëntie bij voorkeur een robot, maar in dat geval werk jij mooi niet.

    1. Mooi gedaan R! Heb je dit al eens gezien? Die man heeft een leuk idee vergelijkbaar met wat je schreef 🙂 /watch?v=21j_OCNLuYg Plak dit op joetoep bij zoeken, want vanwege de spamfilter mogen links daarnaartoe blijkbaar niet meer

     1. @Madman, En dan kom ik uit bij een TedX van Jon Jandai ? Als dat zo is (ken ‘m verder niet) wil ik wel even kijken maar ga eerst ff eten.

     2. @Madman, Wat een geweldige vent ! En hij heeft nog gelijk ook al is het me in Nederland moeilijk voor te stellen. Een hele goeie Joetjoep als antwoord op mijn gedichtje en eigenlijk ook nog eens zo on topic als wat ! Al heet dit artikel niet ‘Kom eens met een oplossing’ maar zie hier. Mijn nichtje doet (en gauw deed) niet eens zoveel anders dan jij maar dan in Noord Frankrijk. Ze gaat nu toch echt weer naar Nederland komen (beetje tegenzin) en het heeft met ouder worden te maken een beetje van haarzelf maar vooral van haar moeder…

     3. Ja, mooi he. Het is ook allemaal nie zo moeilijk , maar t wordt moeilijk gemaakt want dat slavendrijft beter. Dat je nicht uit zorg voor haar moeder terugkomt dat siert haar. verstuurd vanaf mijn xp-pc ook wel RetroParadise genoemd. hihi

 7. MUST SEE: Everything Is a Rich Man’s Trick op YT. Indrukwekkende docu. Het lukt me niet om de link hier te plaatsen (probeerde meermaals maar iets deugt er niet, ik voel nattigheid) daarom zul je zelf moeten zoeken daar. Snel doen want deze zal wel van het web geweerd gaan worden.

 8. Op xandernieuws punt nl zeer leesbaar en informatief: Frankrijk verbiedt kritiek op de Islam. Echt even lezen, de wereld op haar kop. Newspeak (niet van Xander) in the make. Op depostonline punt nl lees ik de volgende reactie (niet de mijne): Eén derde van de Duitse bevolking schijnt ”begrip” voor Pegida te hebben. Dan gaat het m.i. niet om een ”marginaal” verschijnsel. Wat ze op dit moment daar meemaken is m.i. de ”veenbrand” die opeens aan de oppervlakte treedt, zoals wij die 12 jaar geleden meemaakten met Pim Fortuyn. Ook bij onze oosterburen zal gelden wat Pim Fortuyn 12 jaar gelden al zei over de autochtone Nederlanders: ”De mensen zijn het zat!” En zo is het. Los van de juistheid van aantallen, er heerst een spook in onze maatschappij, nietsontziende machten die sterker en sterker worden. Happy new year, pray and be prepared!

  1. Beste sickworld, Xandernieuws is een beruchte christelijk conservatieve eindtijd website. Je zou ze met een flinke korrel zout moeten nemen. Ik volg ze al jaren en er staat met grote regelmaat regelrechte onzin op uit extremistisch christelijk joodse hoek. Men verwacht dat jezus terug komt en dat gebeurt pas als de wereld vergaat. Verder is Xander een link boer en moet het van de hits hebben. Slecht nieuws verkoopt en zijn doelgroep zijn christelijke fundamentalisten die de eindtijd aanhangen. Wat betreft dit artikel; kijk eens naar de bronnen. Een joodse website en een half joods/christelijke thinktank welke wordt gerekend tot de neo conservatieve denktanks. Maar goed, ieder zijn mening natuurlijk. Ik hou afstand van websites als Niburu (nine4news), boinnk, xander, martin vrijland, donquijotte, KLOK (Micha Kat). Allemaal lui die het van de advertentieinkomsten en donaties moeten hebben en een bepaalde doelgroep hebben als je begrijpt wat ik bedoel. Vaak zit er bij de eigenaar(s) ook een steekje los… Hou het maar bij Biflatie. Visionair en Achterdesamenleving zijn ook aanraders alhoewel weer op het randje van zweefkezen. Internet begint helaas steeds meer het putje te worden. De tijden van 10 a 15 jaar terug waar pioneers het medium op verantwoorde wijze gebruikten ligt ver achter ons. Het is een oorlog geworden om jouw brein en hun geld… Groet

   1. irmaschiffers2014.wordpress.com/ is een van de weinige alternatieve sites die er echt bovenuitsteekt. Zelf http ervoor tiepen, anders kwam ie niet door de spamfilter… Een bezoekje waard. En o, o , moerstaal, wat ben je toch een ouwe vent aan t worden 🙂

    1. Deze website alsook visionair en achterdesamenleving zijn de enigste plekken waar ik nog geen ban heb gehad. Men heeft liever op de man spelende trollen dan iemand die spitsvondig de consensus onderuithaald. Ik bedoel, wat is beter voor de klikcijfers? Men wil vooral geen enge dingen zien die onrust kunnen veroorzaken. Hier op biflatie en die twee andere websites heerst er een open sfeer en komen intelligente denkers. Dat geeft een hele andere sfeer. Op xandernieuws heerst de sfeer van bange mensen met een zware programmering waar ze nooit meer vanaf komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: