Het schuldencomplex: De schuldenberg

33

In navolging van ‘Een monetaire reset‘. Anno 2014 staan we als mensheid voor een gigantisch probleem. Dit vertaalt zich als een haast onoplosbare schuldenberg die als een donkere schaduw onze toekomst hypothekeert. Het ontneemt ons een heldere kijk op allerhande nobele plannen die in metaforische zin achter de berg liggen maar (vooralsnog) niet voldoende kunnen doorstromen. Een en ander kunnen we in een eenvoudig beeld vatten, deze schuldenberg staat quasi letterlijk tussen heden en toekomst, één van de zovele obstakels op ons evolutionaire pad.

schuldenberg

Schuldenberg

Deze schuldenberg is als een balk in het mondiaal maatschappelijke oog, een berg die we op een of andere manier willen wegwerken. Er bestaan zowel overheids- als private schulden en we hebben twee wegen om aan dit probleem te verhelpen, wegwerken enerzijds, oplossen anderzijds. Tussen ‘wegwerken’ en ‘oplossen’ bestaat een fundamenteel verschil. ‘Wegwerken’ betekent dat we de reële (en derhalve de  bevolking) economie belasten en ‘oplossen’ betekent dat we louter technisch te werk gaan.  Beide opties zijn mogelijk waardoor ook een mix tussen ‘wegwerken’ en ‘oplossen’ mogelijk wordt. We kiezen voor de optie ‘oplossen’ om de eenvoudige reden dat het de reële economie en de bevolking niet extra belast.

Mondiale aanpak

Het oplossen van een mondiaal probleem vereist een mondiale aanpak. Dit brengt ons automatisch tot een macro-economische benadering. Voor deze oefening maken we gebruik van de Fishervergelijking, volgens wikipedia: De Fishervergelijking of verkeersvergelijking van Fisher is een in de monetaire economie veel gebruikte vergelijking. De vergelijking is genoemd naar de econoom Irving Fisher, die haar in 1911 introduceerde. Zij luidt:

MxV = PxT

  • M (money) = de totale hoeveelheid geld
  • V (velocity) = de omloopsnelheid
  • P (price) = het gemiddelde prijsniveau
  • T (tradevolume) = het handelsvolume

Dit alles wordt gemeten binnen een vastgesteld tijdsbestek, bijvoorbeeld één jaar. MV geeft in een economie derhalve de geldomzet weer en PT de goederenomzet waar de geldstroom aan wordt besteed. Alhoewel transacties op de geld- en kapitaalmarkt niet in de formule zijn vervat, kan deze formule toch dienen voor het verklaren van macro-economische gebeurtenissen en hun gevolgen.

Fishervergelijking

De Fishervergelijking weerspiegelt onze basis, producten worden middels arbeid gerealiseerd en het geld rolt door het economische circuit om aan- en verkoop te regelen. De vergelijking herbergt a priori geen schulden, de schulden zijn logischerwijs altijd gelijk aan de vorderingen. Dit ‘schuldencomplex’ voegen we toe aan de Fishervergelijking, dit brengt ons tot een integrale verkeersvergelijking:

fisher

Deze abstractie kunnen we vervolgens toevoegen aan ons beeld. In het heden bestaat het schuldencomplex als een donkere schaduw die ons allen op een of andere manier treft, in de toekomst niet. Althans, onze doelstelling is om deze berg op te lossen middels het monetaire beleid, derhalve zonder extra belasting van de reële economie. Het wordt nu kunst om alle schuldeisers hun kapitaal terug te bezorgen zonder koopkrachtverlies, langs de andere kant de schuldenaars te verlossen van deze schuld, dat is onze opdracht.

schuldenberg heden toekomst

Het aflossen van schulden betekent dat de schuldenaar ergens in het economische circuit geld moet vinden om te kunnen doorgeven aan de schuldeiser. In zekere zin kunnen we dit vergelijken met sparen. Ook dat betekent dat geld uit het systeem wordt gehaald. Met ‘systeem’ bedoelen we uit de reguliere economie zoals weerspiegeld door de Fishervergelijking (MxV=PxT), dit sparen betekent dat de geldhoeveelheid (M) verdeeld kan worden in de zogeheten actieve kas (M1) en het spaargeld of de inactieve kas (M2). (lees meer).