Mintos Interview

Biflatie en Martins Sulte (Mintos) Interview:

Mintos, een bedrijf dat zich richt op alternatieve investeringen in de vorm van leningen. In dit interview spraken wij met Martins Sulte van Mintos, om meer over het bedrijf te weten te komen.

Mintos investment
Meer informatie over Mintos

Opmerking: Onderstaand interview is vertaald vanuit de Engelse taal.

Biflatie: Hoe lang is Mintos al actief op de Nederlandse markt?

Sinds de lancering in 2015 biedt Mintos aan iedereen die in het Europese Unie, zo zouden we kunnen zeggen – voor vijf jaar. We hebben gezien dat sommige markten geopend om sneller te investeren in leningen, en sommigen – nemen de tijd om het concept te leren kennen. We zijn altijd blij geweest om Nederlandse particuliere beleggers te verwelkomen – zowel, ervaren als die pas beginnen te investeren.

Biflatie: Kunt u binnenkort uitleggen hoe Mintos werkt voor ons publiek?

Mintos opent een nieuw type alternatieve investering – investeren in leningen. In wezen is Mintos een marktplaats – zie het als een ruimte waar twee verschillende partijen elkaar ontmoeten: investeerders die hun kapitaal willen laten groeien door te investeren, en leners die op zoek zijn naar extra geld. Leners sluiten leningen af, die leningen worden vervolgens op Mintos geplaatst door een ongeëvenaard aantal leenbedrijven uit de hele wereld, en dan kunnen investeerders kiezen in welke leningen ze willen investeren. Zodra de kredietnemers de lening beginnen af te lossen, ontvangen de investeerders een deel van de investering (hoofdsom) samen met de verdiende rente.

Biflatie: Wat maakt Mintos zo interessant voor investeerders?

Mintos biedt –

1 – een nieuw type alternatieve investering.

2 – een ongeëvenaard leenaanbod van kredietverlenende bedrijven over de hele wereld.

3 – een investeringsmogelijkheid voor kleine beleggers om klein te beginnen.

Sinds we zijn begonnen, hebben we de markt van het investeren in leningen in Europa bijna in één hand opgebouwd tot € 6,6 miljard, waarmee we ongeveer 45% van de markt in handen hebben. Dit is te danken aan het reeds genoemde grote aantal kredietverstrekkers op Mintos die een ongeëvenaard bedrag aan leningen plaatsen. Tot nu toe zijn we getuige geweest van een ongekende groei dankzij de grote product-marktgeschiktheid. Er liggen nog steeds enorme marktkansen voor het bedrijf. Alleen al in de Europese Unie hebben retailbeleggers investeringen ter waarde van 7 biljoen euro in handen. Wij zijn van mening dat we in een geweldige positie verkeren om aan deze toenemende vraag naar alternatieve beleggingen te voldoen en te profiteren van de stijging van de niet-bancaire kredietverlening.

Biflatie: Is Mintos beïnvloed door Covid en hoe gaat het bedrijf hiermee om?

De belangrijkste impact was dat investeerders hun investeringen vertraagden of/en stopten vanwege macro onzekerheid in het voorjaar. Vervolgens waren sommige van de kredietverlenende bedrijven niet in staat om de pandemie en de crisis te doorstaan en moesten zij hun toevlucht nemen tot liquidatie of herstructurering. Dat resulteerde op zijn beurt in een toename van het aantal niet-presterende leningen die de investeringsbereidheid van investeerders verder beïnvloedde.

We doen dit door ons opnieuw te richten op de lopende zaken en door actief te werken aan het herstel van de fondsen van de investeerders en het herstel van het vertrouwen in het investeren in leningen. Vorige week heeft Mintos de fondsen van beleggers volledig hersteld van een leningverstrekker in het Verenigd Koninkrijk. Andere kredietverstrekkers volgen een aflossingsschema dat al bestaat of zijn bezig dat op te zetten.

Biflatie: Heeft u de afgelopen maanden meer leningen in gebreke zien blijven omdat we de laatste tijd meer bedrijven failliet zien gaan?

Als leningen niet presteren op de markt, dan gaan de kredietverstrekkers failliet omdat ze hun geldbron verliezen. De laatste keer dat er leningen van Mintos Primary en/of Secondary markets werden opgeschort, en dus in gebreke bleven, was in augustus van dit jaar. Onlangs hebben we de criteria voor de status van wanbetaler herwerkt en als gevolg daarvan werden sommige reeds geschorste kredietverstrekkers als wanbetaler aangekondigd – respectievelijk ook hun uitgegeven leningen. Toch verandert dat praktisch niets voor de beleggers, aangezien we het herstel van de fondsen die geïnvesteerd zijn in de leningen die door die kredietverstrekkers zijn uitgegeven, voortzetten.

Biflatie: Heeft Mintos de strategie veranderd sinds de start van COVID?

In grotere termen, zou ik zeggen – nee. Net als iedereen in eender welke industrie, hadden we meerdere leerjaren en moesten we ons snel aanpassen. Al voor Covid-19 waren we begonnen met het werk om een gereguleerde marktplaats te worden, wat veel veranderingen met zich meebrengt in onze manier van werken en het beter maakt voor investeerders op Mintos.

Biflatie: Zoekt Mintos actief naar geldschieters of komen deze bedrijven vooral naar Mintos?

Dat hangt af van de markt. In markten waar we al actief zijn, zien we kredietverstrekkers naar ons toe komen. Terwijl we in nieuwe markten graag de markt willen kennen en zelf onderzoek willen doen naar de kredietverstrekkers.

In beide gevallen past na de eerste introductie slechts een klein deel van hen bij onze due diligence-eisen. Tijdens de pandemie zetten wij nieuwe kredietverstrekkers in de wacht. Onlangs zijn we weer aan boord gegaan met een nieuwe kredietverstrekker uit Mexico – Podemos Progressar.

Biflatie: Ik heb gelezen dat Mintos bezig is om een officieel investeringsbedrijf te worden, om meer gereguleerd te worden. Hoe ver is Mintos in dat proces tot nu toe?

We werken aan de eisen van de Investment Firm en de Electronic Money institution-licenties om een gereguleerde marktplaats te worden. Omdat we in Letland zijn opgericht, werken we samen met de Commissie voor de financiële en kapitaalmarkt, de lokale regelgevende instantie voor de sector. Wij zijn van plan de verandering op onze marktplaats door te voeren zodra de toezichthouder er vertrouwen in heeft dat ons bedrijfsmodel aan de noodzakelijke vereisten voldoet. We hebben vertrouwen in de samenwerking en het werk dat we al hebben gedaan en het werk dat nog voor ons ligt.

Biflatie: Waarop richt Mintos zich als bedrijf zich op dit moment vooral?

We zijn crowdfunding! Dit is ons laatste nieuws dat we graag willen delen met onze gemeenschap. Zoals sommige van uw lezers misschien al weten – we plannen voor de volgende financieringsronde volgend jaar met venture capital firma’s. Als onderdeel van deze ronde willen we eerst een kans geven aan onze gemeenschap door een kans te bieden om mee te doen aan onze volgende groeifase.

Als iemand geïnteresseerd is om meer te weten te komen – we hebben onlangs het preregistratieformulier gelanceerd – zal iedereen die zich aanmeldt de eerste zijn die het laatste nieuws en een vroege toegang krijgt om te beginnen met investeren in Mintos. Ga met ons mee!

  • Wij danken Martins Sulte voor deelname aan het interview
Meer informatie over Mintos

Orginele Engelstalige interview:

Biflatie: For how long has Mintos been active on the Dutch market?

Since the launch in 2015, Mintos has been offering investing in loans to anyone in the
European Union, so we could say – for five years. We have seen that some markets have
opened to investing in loans faster, and some – taking their time to get to know the concept. We have always been happy to welcome Dutch retail investors – both, experienced and
those only starting to invest.

Biflatie: Could you explain shortly how Mintos works to our audience?

Mintos opens up a new alternative investment type – investing in loans. Essentially, Mintos is a marketplace – think of it as a space where two different parties meet: investors who wish to grow their capital by investing, and borrowers who are looking for extra money. Borrowers take out loans, those loans are then placed on Mintos by an unmatched amount of lending companies from around the world, and then investors can choose in which loans they wish to invest in. Once the borrowers start repaying the loan, the investors receive part of the the investment (principal) together with interest earned.

Biflatie: What makes Mintos so interesting for investors?

Mintos offers –
1 – a new alternative investment type.
2 – an unmatched loan supply from lending companies around the world.
3 – an investment opportunity for retail investors to start small.
Since we started, we have almost single-handedly built up the market of investing in loans in Europe to € 6.6 billion, holding about 45% of the market. It is thanks to the already mentioned large amount of lending companies on Mintos which place an unmatched amount of loans. So far we have witnessed an unprecedented growth thanks to the great product-market fit. There is still a huge market opportunity ahead of the company. In the European Union alone, retail investors hold investments worth € 7 trillion. We believe we are in a great position to meet this increasing demand for alternative investments and to capitalize on the rise of non-bank lending.

Biflatie: Has Mintos been impacted by Covid and how does it handle it?

The key impact was that investors slowed down or/and stopped investing because of macro
uncertainty back in spring. It was followed by some of the lending companies not being able to withstand the pandemic and crisis and having to resort to wind-down or restructuring. That in turn resulted in an increase of non-performing loans that further impacted investor appetite for investing.
We handle it by refocusing on current business and working actively to recover investors’ funds and rebuild confidence in investing in loans. Last week Mintos finalized investors’ funds full recovery from a lending company in a wind-down in the UK. Other lending companies follow a repayment schedule already in place or are in process to establish such.

Biflatie: Have you seen more loans defaulted the last months as we have seen more companies go bankrupt lately?

If loans don’t perform on the marketplace, then lending companies go bankrupt due to losing source of funds. The last time there were loans suspended from Mintos Primary and/or Secondary markets, and hence were defaulted, was in August this year. Recently we re-worked the criteria of what constitutes a default status and as a result, some already suspended lending companies were announced as default – respectively, their issued loans as well. Yet practically that doesn’t change anything for investors since we continue the recovery of the funds invested in the loans issued by those lending companies.

Biflatie: Has Mintos changed the strategy since COVID started?

In larger terms, I would say – no. Just like anyone in any industry, we had multiple learnings andhad to adapt fast. Even before Covid-19, we had started the work to become a regulated marketplace, which entails a lot of changes of how we operate and makes it better for investors on Mintos.

Biflatie: Does Mintos actively look for lenders or do these companies mostly come to Mintos?

It depends on the market. In markets where we already operate, we see lending companies come to us. Whereas in new markets – we are eager to know the market and investigate it by ourselves approaching the lending companies.
In both cases, after initial introduction only a tiny part of them fit our due diligence requirements. During the pandemic, we put on hold onboarding any new lending companies. Just recently, we re-started onboarding with a new lender from Mexico – Podemos Progressar.

Biflatie: I read that Mintos is working on becoming an official investing company, on being more regulated. How far is Mintos in that process so far?

We are working on the requirements of the Investment Firm and Electronic Money institution licences to become a regulated marketplace. Being founded in Latvia, we cooperate with the Financial and Capital Market Commission, the local regulator of the sector. We plan to implement the change on our marketplace as soon as the regulator is confident about our business model fitting the necessary requirements. We are confident of the cooperation and the work we have already done and the work still ahead of us.

Biflatie: What is Mintos as a company focusing on mostly at this moment?

We are crowdfunding! This is our latest news we are happy to share with our community. As some of your readers might already know – we plan for the next funding round next year with venture capital firms. As a part of this round, we first want to give an opportunity to our community by offering an opportunity to join us in our next growth phase. If anyone is interested to know more – we have recently launched pre-registration form – everyone signing up on it will be the first to get the latest news and an early access to start investing in Mintos. Join us!

  • We would like to thank Martins Sulte for participating in the interview.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: