Nederland is politiek failliet


In ons land is er sinds 1917 sprake van een zogenaamde constitutionele monarchie met een representatief parlementair stelsel. Door dit stelsel kunnen Nederlandse burgers niet rechtstreeks meeslissen. Ze mogen wel kiezen, wie zij als volksvertegenwoordiger deel willen laten uitmaken van de zogenaamde Tweede Kamer. Om een en ander vorm te geven kunnen politieke partijen of groeperingen deelnemen aan de verkiezen. Naar gelang van het aantal verkregen stemmen krijgt elke partij/groep een representatief deel van de 150 zetels waaruit de Tweede Kamer bestaat.

1900-2012

Anno 2012 moet worden geconstateerd dat het, uit het begin van de vorige eeuw stammende stelsel, niet meer voldoet. Dat het in feite failliet is en geen antwoord  kan bieden op de problemen die we in onze huidige tijd, met name die rond en met Europa samenhangen, het hoofd moeten bieden. Steeds meer burgers voelen zich niet meer vertegenwoordigd door de huidige politieke elite. Ze zijn boos, wenden zich af, besluiten om niet meer te stemmen of om alleen nog een proteststem uit te brengen ongeacht wat daarvan het gevolg is.

Grote veranderingen

Onze samenleving is enorm geëvolueerd in afgelopen honderd jaar.  Denk aan veranderingen in de rol van geloof en kerk, de ontzuiling, het sterk gestegen opleidingsniveau, de welvaart, globalisering  en de opkomst van de communicatie maatschappij. Door het internet en satellietverbindingen kunnen we wereldwijd meekijken. Met de mobiele telefoon, sms, twitter, whatsapp, blogging, youTube en meer kunnen we zelf mee gaan doen. Invloed uitoefenen.

Verkiezingen en kiezen

Eén keer in de zoveel tijd kiezen en vanaf dat moment geen enkele invloed meer kunnen uitoefenen doet anno 2012 geen recht aan de belangen van de burger. Door de waan van de dag vliegen politici alle kanten op. Kunnen we niet meer vertrouwen op wat eerder beloofd of gesteld is.

Zorg, Woningbouwcoöperaties en Scholen

Al een lange tijd gaat er geen dag voorbij of er komen wel schandalen of manipulaties aan het licht in o.a. de zorg, het onderwijs of bij de woningbouwcoöperaties. Het gaat hierbij om honderden miljoenen of zelfs miljarden. Steevast volgt de zelfde riedel. De bestuurders die het verknoeit hebben gaan weg met koffers vol geld in de vorm van afkoopsommen en de politici roepen dat het allemaal erg is maar dat ze er niets aan kunnen doen.

Wetgevende macht

Dat niets kunnen doen is natuurlijk grote onzin. De overheid kan op allerlei manieren invloed uitoefenen. Als het anders niet lukt dan kan het parlement uit zich zelf of op aandragen van de regering wetten vervaardigen en daarmee dwingend bepalen wat er wel of niet kan.

Wereldbrand en Nederland in Europa

Als laatste gaan we naar de hoofdpunten waar in deze tijd bijna alles omdraait. Bankiers en politici fungeren al vele jaren als een soort tweeling. De ene hand wast de ander. Twee handen op één buik. Politici houden de bankiers uit de wind en de bankiers zorgen er voor dat de overheid gemakkelijk aan geld kan komen. Om bonussen binnen te halen hebben de bankiers van alles en nog wat verkocht en flinke sommen geld uitgeleend. Zowel aan burgers als regeringen. Met de verkoop en het uitlenen kwam de bonus per direct binnenrijden. Kassa!

Nu blijkt dat veel van de terug te betalen gelden niet meer geïnd kunnen worden, klopt men bij de regeringen aan en die weer bij ons burgers. Dit om te voorkomen dat de o zo belangrijke banken omvallen en daardoor het geldsysteem zijn vertrouwensbasis verliest. De aandeelhouders van de banken blijven buiten schot en van de bonussen hoeft natuurlijk ook niets te worden terugbetaald.

Verplicht in de Europese trein

Om de steeds groter wordende problemen het hoofd te bieden worden er door de Eurofielen en regeringsleiders telkens weer nieuwe maatregelen bedacht. Vele technocraten bemoeien zich inmiddels met van alles en nog wat en zien hun ultieme kans om een groot Europa op de kaart te zetten. Wij burgers komen in het hele spel niet voor, worden niet of nauwelijks geïnformeerd  of zijn gewoon niet in staat om te snappen wat met allerlei technische termen en mechanismen bedoeld wordt of wat daar de uitwerking van kan zijn.

Verkiezingen

Nu er in Nederland verkiezingen op het programma staan wordt nog eens goed duidelijk hoe krom het systeem is. Vele Nederlanders hebben geen goed gevoel over Europa. Het basisidee is helemaal niet slecht maar in de praktische uitwerking blijkt dat Europa zich overal mee aan het bemoeien is. Een octopus met vele tentakels die hoe dan ook zijn invloed wil uitbreiden.

Onze politici proberen op allerlei manieren om hun handen vrij te houden. Rutte van de VVD durft niet echt te zeggen dat hij voor Europa is. Wilders roept wel duidelijk dat hij tegen is maar vertelt niet wat het dan in zou houden als hij aan de macht zou komen. Roemer van de SP roept ook wat over en tegen Europa, houdt echter alle slagen om de arm om alle kanten uit te kunnen. We mogen kortom wel kiezen maar krijgen geen idee wat daar het gevolg van zou kunnen zijn. Voor alle partijen geldt dat met betrekking tot de verkiezingen gedane uitspraken geen enkele garantie geboden wordt voor het beleid en de uitvoering daarna.

Afleggen verantwoording en Raadpleging burgers

Op basis van het voorstaande is het mijn conclusie dat het meer dan tijd is voor het vaker en meer betrekken van ons burgers bij allerlei bestuurlijk- en politiek gebaseerde zaken. Voor echte grote vraagstukken, als bijvoorbeeld Europa, zou een uitgebreide informatieronde gevolgd door een referendum, bestaande uit meerderevragen, ons al heel wat kunnen brengen.

Voor zaken als de misstanden bij geprivatiseerde instellingen, semi overheidsbedrijven of direct overheidshandelen kunnen panels van deskundigen op een prima manier de betrokken bewindspersoon bevragen, als een soort aanklager/ verdediger, waarom het zo en zo gegaan is en niet anders. Een systeem van juryleden, bestaande uit een grote diversiteit aan burgers,  als bijvoorbeeld gebruikt in het in het rechtssysteem van de VS kan bij die bevraging toehoren en uiteindelijk uitspraak doen over, het naar hun mening, goed of niet goed handelen.

Ten slotte

Natuurlijk weet ik als bestuurskundige dat dit soort zaken eigenlijk het werk is van ons parlement. Als echter al lange tijd blijkt dat het systeem van parlementaire controle niet meer werkt. Dat allerlei politieke en persoonlijke belangen een rol spelen, dan moeten we durven kiezen voor andere wegen.  Door voorlopig het oude te handhaven en aan te vullen met wat extra’s kan het draagvlak bij de bevolking worden vergroot en kan er weer meer betrokkenheid ontstaan rond Nederland, de Nederlanders en onze rol in Europa en de wereld.

67 reacties

 1. De vraag is of het politiek systeem al niet veel langer failliet is. Misschien kun je zelfs zeggen dat het altijd een soort schijndemocratie is geweest. Echter vanaf de jaren 80 staat er steeds duidelijker een kaste van carriere politici, die na hun loopbaan op leuke baantjes in het bedrijfsleven mikken. Door deze technocraten verloor de grote massa het vertrouwen al, en we leken een rustige technocratische toekomst tegemoet te gaan, totdat Fortuyn in de pot met stront ging roeren. Opeens werd er werd gediscussieerd op de straat er leek wat te gebeuren. Melkert de gedoodverfde nieuwe Minister President werd afgeserveerd omdat hij niet eens fatsoenlijk en simpele weerwoord had tegen Fortuyn. Fortuyn werd neergeknald, de gevolgen leidden tot een zootje. Het oude partijen kwamen weer terug en namen de boel weer over. Al snel bleek er toch weer onvrede te zijn over het hele politiek correcte gebeuren en Wilders stond op. Ook Wilders lijkt of leek nadat hij wat verantwoordelijkheid mocht nemen van het ene moment op het andere uitgerangeerd te worden door de oude politiek die eigenlijk slechts bezig zijn met eigen carriers en belangen.
  Telkens blijkt weer dat vernieuwende impulsen de het establishment de kop in worden gedrukt., de status quo blijft gehandhaafd. De enige “vernieuwing” die te verwachten valt is dat de EU meer macht krijgt waardoor mensen nog verder van alles af komen te staan. Helaas

 2. Ik hoop nog altijd dat er een 1 issue partij komt die Nederlnd verlost van de Eu en de Euro. Nadat dit bewerkstelligd is direct nieuwe verkiezingen uitschrijven!

  Verder kan de overheid minimaal 10 keer zo klein en moeten de mensen veel meer zelf regelen in plaats van apatisch naar media geile politici te luisteren.

 3. Conclusie: de wereld is moreel, financieel en politiek faiiliet! We zullen het echt samen met elkaar gaan oplossen 😉

 4. Bankiers en politici fungeren al vele jaren als een soort tweeling. De ene hand wast de ander. Twee handen op één buik. Politici houden de bankiers uit de wind en de bankiers zorgen er voor dat de overheid gemakkelijk aan geld kan komen. Om bonussen binnen te halen hebben de bankiers van alles en nog wat verkocht en flinke sommen geld uitgeleend. Zowel aan burgers als regeringen. Met de verkoop en het uitlenen kwam de bonus per direct binnenrijden. Kassa!

  Nu blijkt dat veel van de terug te betalen gelden niet meer geïnd kunnen worden, klopt men bij de regeringen aan en die weer bij ons burgers. Dit om te voorkomen dat de o zo belangrijke banken omvallen en daardoor het geldsysteem zijn vertrouwensbasis verliest. De aandeelhouders van de banken blijven buiten schot en van de bonussen hoeft natuurlijk ook niets te worden terugbetaald.

  De echte oorzaak van de problemen.

  HEEL WAAR! BEN HULDE!

 5. Volgens mij is er niets mis met het systeem. Misschien wel een referendum als Zwitserland. EN ! bestuurders bij landverraad en wanbeleid levenslang of liever de doodstraf ! Tevens zouden dit soort banen eigenlijk een soort vrijwilligerswerk moeten zijn. Maar dit gaat lekker door zo want de Nederlander is een van de meest onnozele die ik op de wereld ben tegengekomen.

 6. Het Nederlandse politieke stelsel zit nog wel vrij goed in elkaar vind ik. Probleem is alleen, dat we nu steeds meer van ons stelsel (of onze macht/soevereiniteit) verliezen aan Brussel. DAT moet tegengehouden worden. We moeten ons eigen land blijven met ons eigen overheid en dus eigen politieke stelsel!

  De europese unie is de main enemy van haar eigen lidstaten!

 7. Wat mijninziens de oorzaak is.

  Angst….

  Angst om hetgeen te verliezen wat we nu hebben (materieel gezien) zorgt ervoor dat de incompetente politci nog steeds de voordeel van de twijfel genieten en iedere keer nieuwe leugenachtige constructies bedacht worden.

  Dit was ook de reden geweest van
  1) goedkope zut uit Aziatische landen
  2) dat de bevolking toch voor het neoliberale experiment is gegaan omdat dit economische groei zou opleveren (not)…
  3) de excessieve leencultuur zo een groot succes is geworden
  4) dat paren/gezinnen ipv 40 uur 70 uur zijn gaan werken.
  5) en de politci zich keer op keer door de banken laten chanteren. Stel je voor dat alle spaargelden en pensioenen als sneeuw voor de zon verdwijnt.

  Daarbij is economische groei en het platte materialisme nog steeds heilig. De bovenlaag graait die groei, terwijl de bevolking door worst aan worst en bliksemafleider aan bliksemafleider laat verarmen. Sorry, met de SP en de PVV zal er ook letterlijk niets veranderen. En nog steeds is economische groei het hoofdthema van alle politieke partij programma’s. Niemand behalve een handje vol dissicenten die dit in twijfel durft te trekken.

  Men voelt dat het niet goed gaat en dan begint men te kankeren. Echt goed geinformeerd is de bevolking niet die zijn info van o.a. het Mickey Mouse 20 uur journaal haalt.

  Verder proberen we ons eigen leven alleen maar te vergeten. Consumeren, amusement. Kortom je kunt alles lappen als je het volk brood en spelen geeft. De oude succesnummers van de Romeinen werken nog steeds.

  En helaas neemt de bevolking geen verantwoordelijkheid en burgerschap op zich, anders zou men in gaan zien dat economische groei op een eindige planeet niet mogelijk is en men nu tegen grenzen aan loopt.

  Dit is een beetje tegendraadse visie van mij op dit fenomeen.

 8. OK, maar wat is de toekomst en heeft de politiek nog wel invloed?

  Nou, dat maakt niets meer uit of links of rechts of centrum kabinet. We gaan hoe dan ook flink bloeden……reken maar op een achteruitgang in welzijnsniveau van meer dan 30% tussen nu en 5 jaar! Daarbij moet geen paniek uitbreken of een mega inflatie, dan zal de schade nog groter zijn.

  Waarom is dit scenario met grote zekerheid te voorspellen. Eenvoudig omdat er te veel is geconsumeerd en op de pof geleefd. Er is geen vet meer op het bot, dat is allemaal verteerd. De politiek heeft namelijk verzuimd om (toen het nog kon) in te grijpen en de tering naar de nering te zetten.
  Dus de politiek heeft gefaald om het mega consumeren te stoppen (lees, veel te grote uitgave van de overheid, ofwel speel maar voor Sinter Klaas “Griekenland als mooiste voorbeeld). Nu is het te laat, de val is onmogelijk te voorkomen. Natuurlijk blijft de geldpers draaien in de hoop de status quo te rekken. Leuk, maar dat zal uiteindelijk de val niet stoppen, slechts uitstellen.

  U weet het dus! We gaan flink inleveren de komende jaren, ook al stemt U op een ” mooi prater” ,want dat kunnen onze politici wel (liegen). Uiteindelijk komt de rekening en dat wordt dus op een houtje bijten. Geen WW, geen AOW, geen ZW, geen WAO, misschien nog een beetje arbeid voor veel minder salaris (lees, koopkracht ivm inflatie, vanwege de geldpers). De oplossing is misschien wel een staatsuitkering voor diegene die alles zullen verliezen (werk, eigen huis etc.). Natuurlijk wel op minimum niveau, meer kan echt niet.
  O, ja…nog bedankt ,politici, voor jullie leugens en huichelarij.
  O, ja, burgers wordt wakker en pas je aan de nieuwe Europese maatschappij.

 9. Angst? Onwetenheid van velen… niet verder kijkend dan de neus… want wat de tv uitzend is waarheid… en ons gezin gaat het goed…
  Hoe gaan we hier uit komen? De volgende generatie bescheidenheid, tevredenheid, realiteit, moraliteit en nog wat meer in rap tempo proberen bij te brengen!

 10. @9, 30% in welvaart op achteruit gaan, gaan we dan naar het niveau van de jaren ’80 en begin jaren ’90? Is dat zo erg dan, toen hadden we het ook heel goed!

 11. @11 hoe kom je er bij dat 30% minder welvaart vergelijkbaar is Met de welvaart van de jaren ’80 en ’90? Ik denk dat de welvaart alleen maar minder is geworden sindsdien hoor..

  Tuurlijk, technieken zijn beter geworden. Maar dat is niet hetzelfde. En we zijn meer gaan verdienen, maar dat komt puur door inflatie..

  Als je kijkt naar hoeveel mensen nu schulden hebben en onder de armoede grens leven, in vergelijking met de jaren 80 en 90, denk ik dat je wel tot de conclusie komt dat het slechter is geworden..

 12. We kunnen wat de [b]EU-top [/b]betreft op diverse websites, bijna live meekijken en luisteren wat er aan het gebeuren is. Eén ding staat denk ik al wel vast. Alles wat beloofd, gesteld, ontkend of als nooit is bestempeld kan in enkele minuten veranderen. Europa is een enorme draaikolk. Een orkaan van alles en niets.

  De zuidelijke landen beginnen in hun wanhoop en dreiging steeds meer touwtjes in handen te krijgen.

  Democratische rechten verdwijnen, zoals vandaag de president van het EU parlement zelf nog eens aangaf in het niets. Er zal vast stof genoeg zijn voor een artikel daarover. Eerst maar eens kijken hoe het afloopt

 13. @moin, Inderdaad, er is/was niets mis met de jaren 90!
  Als ik kijk naar wat de jeugd van tegenwoordig doet, vraagi ik me soms af wat hen bezield.

  Verder een kristalhelder verhaal Ben en wat Madman al aangeeft, dat is inderdaad het pijnpunt!

  @Hanspolderman, ik ben ook voor de doodstraf maar alleen voor kinderverkrachters, pedofielen etc. Een zware gevangenisstraf van zeg 20 jaar zonder uitzicht op vroeger verlof is prima lijkt me.

 14. Hoe ironisch…Duitsland – Italië : 0 – 2 in eerste helft. Zou het op die EU-top ook inmiddels 0 – 2 voor Italië zijn? 😉

 15. Het is duidelijk dat het vertrouwen in de politiek hier op biflatie tot een nulpunt is gedaald. Ik vraag me af of mensen hier ueberhaupt nog stemmen. Verder hoor ik hier nauwelijks alternatieven.

  Zoals ik in mijn posting boven al zei, zijn er de afgelopen jaren echt wel punten geweest waardoor er meer betrokkenheid leek te komen (door Fortuyn en Wilders). Fortuyn heeft nooit de kans gehad om iets te doen, Wilders lijkt er niet veel van gebakken te hebben. Hoewel hij wel leek te proberen. Hij heeft echter de boel wel opgeblazen op het moment dat hij specifieke bezuinigingen niet meer voor zichzelf kon verantwoorden (of dit een politieke truc was laat ik aan de beoordeling van de lezer over). VVD en CDA zijn daarna snel uit de brand geholpen de D66, GL en CU. Die ook hard aangekondigden dat Wilders rol was uitgespeeld, dus het herstel van de status quo was weer een feit.
  Over de SP kan je ook alles beweren, tot nu toe is hun stemgedrag altijd heel consistent geweest, zij hebben echter nog nooit iets kunnen proberen en zullen zich nog moeten bewijzen. Daarnaast kun je Roemer alles noemen maar hij is geen technocraat, zoals die leiden van de andere politieke partijen. Ik geloof weldegelijk dat zowel PVV en SP sturend zouden kunnen optreden als ze maar groot genoeg zouden zijn. Volgens mij is de ESM er ook zo snel doorheengejast omdat de oude politiek tot bang is voor verschuiving van de macht (over angst gesproken…@8 )

  Zelf denk ik dat bewegingen tijdelijk best veel invloed hebben, maar zodra ze institutionaliseren het snel gedaan kan zijn omdat er veel andere dingen gaan spelen (ego’s, macht, geld, etc.)

 16. Zoals ik al zei, Onnozele Nederlanders. Zie hierboven. We zijn failliet !!! En men lult nog over spelen. Het is niet te geloven dit wordt echt geen spelletje onnozelen !

 17. @HansPolderman, je kan je er enorm druk over maken, maar dat moet je eigenlijk niet doen, niet goed voor je hart. Gewoon zorgen dat je jezelf ingedekt hebt en verder trachten om zoveel mensen op SP of PVV te laten stemmen.
  @Pe, ik ga wel stemmen. Ik heb eerder al eens geschreven dat ik niet zou weten op wie, maar ik denk dat ik dan maar moet gaan kiezen uit de beste van de kwaden.
  Mijn turkse buurman gaat op Wilders stemmen heeft hij me vanmiddag laten weten…samen met heel veel vrienden en kennissen van hem….ik keek er nogal van op 😉

 18. @Pe, meen je dat nou? Ja, het kan ook niet anders. Ze moeten wel. Als ze het niet doen houden anderen er mee op. Ik denk dat de zuidelijke landen haar het mes op de keel hebben gezet…als het zo is natuurlijk.

 19. @ 21 Persconferentie was tweet, Eurobonds cynische opmerking minerzijds. Als ik alle betrouwbare bronnen op het net mag geloven, zal Dld nooit ja zeggen, maar taktisch iets van misschien wellicht of ja maar en altijd met een maar komen. Na de overwachte nederlaag van de Duisters zou Merkel misschien ook zo maar kunnen kapituleen, de druk is immers immens groot, het is eigenlijk de 3 grote EU landen + Obama tegen Dld.

 20. Niet alleen de nederlandse politiek is failliet…..

  Monti gaat niet naar huis voordat er iets gedaan is aan de hoge leenrente in zijn land 🙂

  Weer even uitstel voordat hij the full monty gaat :))

 21. Laatste nieuws EU – top

  EU LEADERS HAVE AGREED A GROWTH PACKAGE OF 120 BLN EUROS BUT ITALY AND SPAIN NOT PREPARED TO SIGN OFF ON IT – EU OFFICIALS – BBG

  In other words, beggars continue to be choosers, as Italy and Spain will not agree on getting aid (!) until Germany relents on buying their bonds.

 22. Overheid heeft de taak om het volk te beschermen. Hun zijn onze bakermat van wetten en regels. Nu is ons kabinet gevallen. Is het niet tijd dat we weer moeten stemmen. Want ik heb op al die rakkes die daar nu zitten niet op gestemd. Leuk voor ze, dat ze willen laten zien hoe goed en braaf ze zijn.
  Ze bakken in mijn ogen niks van. ( Mijn mening)

  Kleine steekje onderwater (ziektekosten naar €350,-)
  Volgens mij een klein steekje los. En volgend jaar (€400,-)

  Of het is roof, of het is inflatie. Jullie mogen het invullen.

 23. Gewoon stoppen met de illusie.

  Even een gedachte:

  De gewone man, zoals jij en ik…vanaf 2000 toen de EU begon….. Wat zijn wij er beter van geworden… denk gewoon aan je eigen situatie…..

  Weet je wie er rijker en beter van zijn geworden? Banken en internationale bedrijven…. En die hebben ook de macht over de media, vandaar dat we te horen krijgen dat we er allemaal beter van geworden zijn, en dat het een ramp is om het terug te draaien….

 24. @ Jankees, de politci zijn de uitvoerende macht van de banken…denk je nou echt dat die aan de kant van het gewone volk staan?

  Ze willen alleen de illusie geven….dat je een keuze hebt..en je zo kalm te houden…

  Wel mooi dat je zo voorzichtig je mening uit…dat zouden meer mensen moeten doen:))

 25. 1 July gaat het ESM in….in Duitsland is daar zelfs een grondwetverandering voor geweest…het instemmen is slechts een formaliteit.

  Er word doelbewust armoede gecreeerd om als zodanig de onderlaag zo wanhopig te maken dat je alles met ze kan doen.

  All part of the plan…de complotters werden doelbewust belachelijk gemaakt uitgelachen maar krijgen steeds meer gelijk.

 26. @Madman

  Je kan niet bouwen op de overheid. Ga dan vriendendiensten doen. Hulp kunnen mensen goed gebruiken in crisis tijd.

 27. @jankees

  Het is schipperen op dit moment, vooral wanneer je zelfstandig bent… schipperen tussen overleven en weldoen..

 28. 1 ding is zeker …dat we dom gehouden worden door de MSM met de billen van doutze kroes, de WK en andere futuliteiten, ten minste dat proberen ze, terwijl het fascistme hand over hand toeneemt…wereldwijd.

 29. Stiekem zijn ze bezig om de middenklasse te laten verdwijnen en een megalaag van armoede te creeeren, die ze daarna volledig in hun macht hebben…

  Kijk maar eens naar die ultra domme videos op youtube in de VS waar ze een zwerver 10 euro geven om 5 sigaretten op zijn voorhoofd uit te drukken , dat te filmen en dan daarmee geld te verdienen door t filmpje te exploiteren ….

  Dat is wat er nu aan het gebeuren is op grote schaal.

 30. @ Madman

  Misschien een tip. De euro is game over!

  We kunnen lange verhalen houden hier. Maar we brengen geen zoden aan de dijk. Volk moet wakker worden zo niet dan blijft dit gerommel lekker lang doorgaan. Mensen worden bezig gehouden door de ipad en samsung. En al die anderen achterlijk rommel prullen in de winkel. Om het volk jaah niet … te maken. En het lukt ze aardig. Maar ik ga mijn teksten niet vies maken waar veel mensen zich aan verheerlijke aan hun monopolie geld. Want die aarsen op deze negatieve uitspraken. Speel het spel en beheer de bank maar. Op den duur ga je graaien in de pot.

 31. @Jankees het is groter dan je denkt…er wordt gestreeft naar een wereldregering die oppermachtig is , een top. Daarbij een ultraarme en gecontroleerde slavenmensheid.

  Wat je nu ziet zijn allemaal stapjes daar naar toe. Door figuren die denken dat ze er voordeel aan gaan gebben, want dat is ze beloofd..

  De vraag is wie de ultieme machthebber wil zijn, en wie dit allemaal daar naar toe stuurt,

  En ik denk dat dat niet iemand is die zich nu onder het mensdom bevind.

  Niemand die mens is kan zo slecht zijn.

 32. Wij worden bezig gehouden door hun. Moet je eens kijken hoe wij zoeken naar het antwoorden op bepaalde vraagstukken.
  Dus de macht hebbers geilen op de meeste filosofische denk gedachtes. Inplaats dat wij zoeken naar een andwoord moet je ze blokken. Want ze lezen graag mee op dit soort site,s. Dus probeer niet meer achter de media aan te hobbellen. Probeer gezamelijk een oplossing. Bied bonnen aan die bij jou een betaal middel is. Zo dam je het geld systeem uit.

 33. Jankees. heb je wel eens gehoord van de grote meester die onze wereldleiders elk jaar op de bohemian grove aanbidden?

  Dezelfde die de binnengroep van de bilderbergers als leider zien?

 34. zijn wedergeboorte zal met wereldwijde barensweeen zijn… en dat begint er nu zon beetje op te lijken….geholpen door zijn dienaren… ik baseer mijn verhaal op eeuwenoude voorspellingen uit diverse richtingen.

 35. De meeste Nederlanders verwachten dat de economische situatie het komende jaar verder zal verslechteren. 60 procent houdt rekening met minder werk, minder bestedingen, stijgende prijzen en een verder stagnerende huizenmarkt. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat donderdag is gepubliceerd.

  De economische verwachtingen zijn al weinig rooskleurig sinds het derde kwartaal van vorig jaar. In het tweede kwartaal van 2011 was nog maar 26 procent pessimistisch over de economie. De toegenomen somberheid komt voort uit negatieve berichten in de media en de aangekondigde bezuinigingen. Burgers vinden dat de overheid besluiteloos optreedt tegen de economische malaise.

  Het vertrouwen in de politiek is verder afgenomen door de val van het kabinet op 21 april. Tot die datum had 54 procent vertrouwen in de Tweede Kamer en 47 procent in de regering. Daarna daalden die percentages tot respectievelijk 47 en 43 procent.

 36. Luister even allemaal : alle landen, wereldwijd, en zeker de westerse, worden in werkelijkheid niet bestuurd door de (eventueel gekozen) politici , maar door de Khazaren-banken-elite die ondersteund wordt door de ‘lokale’ (=nationale) geheime diensten, in ons geval de AIVD.
  Punt.

  Van beide verneemt men dan ook logischerwijze niets in de MSM, om de simpele reden dat deze volmaakt privé-eigendom zijn van de bovengenoemde K-elite, en zij hun trouwe waakhond, de Zoete Zio-jongens uit Zoetermeer, er op afgestuurd worden in het geval informatie te ‘vrijelijk’ wordt gespuid door een eventuele ‘recalcitrante’ journalist.

  Nou snap ik die natie-loze Khazaren-bankenfamilies heel goed om de simpele reden dat een begrip als vaderlandsliefde hen volkomen vreemd is, Israël inbegrepen (ik weet wat ik hier zeg)

  Maar de AIVD, waarvan een nederlander normaal gesproken mag aannemen dat deze de nederlandse belangen (veiligheid, stabiliteit en continuïteit) zou moeten behartigen… nee, ik snap niet hoe die gasten nog ’s avonds in een spiegel durven te kijken.

  Die geïnfiltreerde en omgekochte lamlullen staan er bij en zien toe hoe (ook) HUN vaderland op Khazaren-bevel financieel ‘over the cliff ‘ wordt geduwd, [u]de toekomst van hun eigen (gepensioneerde) ouders en kinderen inbegrepen[/u].

  Dat is toch gewoon onvoorstelbaar ?

  Ik bedoel, de macht èn de plicht hebben om in te grijpen om shit (overheid-implosie/anarchie/Balkan-achtige-toestanden/burgeroorlog) in NL te voorkomen, om vervolgens [u]niets van betekenis [/u] te doen, oftewel alleen maar [u]actief méé te werken [/u] aan de totale vernietiging /oplossing van ‘hun’ eigen land in een natie-loze Wereldstaat / Universele [u]Communistische[/u] Wereld-Republiek ?

  U weet ongetwijfeld hoe ik op ‘onze’ nationale-hoertjes-op-afstandsbediening (‘onze’ politici) neerkijk , maar WAT bezielt de aivd -‘ top ‘ ? ? ?

  Een extra streepje op de schouders ?
  De garantie van hun job onder de toekomstige Khazaren-wereldregering ?

  Wàt een (vet-betaalde) [u]landverraders[/u], die AIVD …

  gatverrrr …

 37. @ ktm vriend, en wat wanneer er achter die khazarenelite een macht zit die hen ook stuurt?

  je hoeft niet gelovig te zijn om tezien dat de chaos die nu wereldwijd oplaait een feit is.

  Verlies je niet en dat geldt voor iedereen in de details of groepen.

  Er is een kwade macht die al lang woedt en mensen en groepen mensen misbruikt zgn voor hun eigen belang maar uiteindelijk in belang van de ultieme kwade macht van het echte kwaad.

 38. Dat ultieme kwaad is niet van deze wereld. Net zoals iemand zei,…mijn koninkrijk is geen deel van deze wereld.

  De kwade macht is omzichtig als een slang en zaait de ultieme verdeeldheid onder de mensen…ik weet niet hoe je het echt moet noemen maar het is duidelijk aanwezig en wordt gekoesterd door groepen hier op aarde, voor macht voor zichzelf, hoewel dat ook bedrog zal blijken achteraf.

 39. De beste truuk van deze macht om zich te ontdoen van bestaan, en de schuld van kwaad, op anderen, liefst mensen of mensengroepen te schuiven.

 40. @Madman : [u]Natùùrlijk[/u] gaat het hier om de Pyramide van Bedrog, waarin iedere onderliggende ‘laag’ voorgelogen wordt door de bovenliggende, zodat die bovenliggende ‘laag’ [u]ook weer [/u] voorgelogen wordt etc-etc…

  En [u]natùùrlijk[/u] zit er boven op die Pyramide van Bedrog een spiritueel wezen van volmaakte haat tegenover alles en iedereen, zichzelf inbegrepen, maar dat neemt niet weg dat ik een statistisch-onmogelijke-oververtegenwoordiging van (bankster-) Khazaartjes bespeur in de ‘Top’ ; dwz de éérste laag (de ‘hoogst menselijke’ in die pyramide zeg maar) direkt onder De Ultieme Chef (fokking satan-bitch) , zodat ik [u]helaas[/u] keer op keer in naam van de objectiviteit [u]moet constateren [/u] dat (een klein deel van) de Khazaartjes de ‘generaals’ van die Synagoge van het Onrecht vormen, hoe zeer me dat ook ingaat tegen mijn ‘staats-prorammering’, die bij nader inzien niets anders dan hùn programmering is.

  Ik had persoonlijk liever geconcludeerd dat Antillianen of Eskimo’s of Belgen [u]procentueel belachelijk oververtegenwoordigd [/u] in die ‘Top’ aanwezig waren, maar helaas …

  Dus meld ik wat ik waarneem / heb waargenomen als gezonde NL-er … hoezeer de uitkomst me ook tegenstaat, snap je ?

  Ik [u]schijt [/u] namelijk op ‘programmeringen’ , van wie of wat ook afkomstig ; ik heb namelijk mijn Rede als gids …

  … de Rede van de Waarheid, [u]die zichzelf niet ontkent omdat zij zich niet tegenspreekt [/u] / géén leugens bevat …

  Afijn …

 41. Madman (en anderen) willen jullie aub ipv telkens weer een nieuw bericht plaatsen, gewoon je vorige bericht bewerken, als je vorige bericht nog de laatste is? Wordt het een stuk overzichtelijker van allemaal 🙂

  Over het stemmen: ik hoop eigenlijk dat er in NL vóór we moeten stemmen nog een nieuwe partij opstaat die wél precies weet hoe de dingen in elkaar zitten…

 42. @MP,

  Volgens mij hebben we hier al een stuk of tien leden voor die nieuwe partij.
  Wanneer die nieuwe partij maar 1 thema neemt, uit de EU, dan behoort hij bij de volgende verkiezingen bij de grootste partijen, en functioneerd hij als een soort verkapt referendum.

  Dus, misschien eens ophouden met lullen en in actie komen, groeperen, uitzoeken wie wat gaat doen, uitzoeken hoe deze partij op te richten etc. Ik heb zin om deze Khazaren club op alle mogelijke manieren dwars te zitten.

 43. Nou, de problemen zijn weer allemaal opgelost lees ik op de site van De Telegraaf.

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/12455133/__EU_wil_gemeenschappelijk_toezicht_op_banken__.html

  Een citaat:

  “Het zal enige tijd duren voor er een gezamenlijk Europees bankentoezicht is, maar het moet er voor het einde van het jaar zijn.”
  en
  Premier Mark Rutte bestempelde het als een logische stap. ,,Pas als er bankentoezicht is en we weten hoe banken er voorstaan, en als er een aanvraag is gedaan, pas dan is het denkbaar dat banken via het fonds direct kapitaal kunnen krijgen.”

  Dus hoeven de gewraakte landen alleen nog maar een maandje of 5 te wachten en dan zijn alle problemen voorbij.

  In reactie is de verwachting dat de beurs tussen de 4 en 8 punten hoger zal openen.

  Ik zie nog geen Eurobonds.
  Maar zie wel het EFSF met 440 mld (?) heel snel leeg raken, of zie ik dat verkeerd. Is dat niet die pot waaruit de hele PIIGS momenteel steun krijgen?

  Ergo…mijn gevoel zegt dat we weer tijd gekocht hebben, 3 maanden denk ik.

 44. Nou we hebben weer wat tijd gewonnen. Volgens mij is die EFSF-pot al bijna leeg. Zat toch 440 mld in? Daaruit worden reeds die hele PIIGS betaald.
  Het enige voordeel dat ik zie is dat ik met een iets geruster hart volgende maand op vakantie kan gaan.

 45. Excuses, admin mag deze en laatste comment van mij deleten. Zag hem niet terug, maar blijkt op page 2 te staan 😉

 46. @49 mash
  Als jij nu voor een paar bevlogen sponsors zorgt dan heb ik in mijn hoofd een [b]compleet en innovatief concept beschikbaar wat betreft programma, marketing en structuurontwerp.[/b]

  Een en ander kan op enkele A4tjes en ik weet zeker dat het een enorm succes kan en zal worden voor Nederland, jong en oud en alles daar tussen in.

 47. Maatregelen EU. Consequentie. Zuid kan nu zonder problemen Noord leegtrekken. Zoals Italie gisteren al gehakt maakte van Dld zo kunnen nu Spanje en Italie Gehakt maken van ons. Het is een totale overwinning van de banken die rechtsstreek geld kunnen zuigen uit het ESM.

  Het begin is er al

  “Vergeleken met gisterenavond is de Nederlandse rente op 10-jarige staatsobligaties met 0,2% omhooggeschoten, wat overeenkomt met 0,8 miljard/jaar meer rentelasten voor de Nederlandse belastingbetaler. Dat is 115 Euro per Nederlands gezin aan extra kosten, enkel vanwege de hogere rentelasten die een bankenunie te weeg brengt in NL. Ook in Duitsland is de rente met 0,2% omhoog geschoten.
  De rente in Spanje en Italie is sinds gisteren dan wel gedaald met 0,5%, maar wij betalen daar de prijs voor. Zo werkt dat in de Transferunie die Merkel en Rutte mede mogelijk maken.”

 48. EU bruger verplicht een huis in SPANJE….Met AFTREKBARE Hypotheek. Geen geld aan de spaanse BANKEN dus, maar naar de OORZAAK, de spaanse huizen

  Dat is dan ons pensioen…..verplicht naar europa …we moesten toch ? komt dan ook weer goed met de banken …reiskosten ook aftrekbaar ?? stem vvd

 49. @ Ethan

  Libertarisme is ook niet alles. Ik ben het met veel libertarische standpunten wel eens, maar een aantal toch vrij belangrijke punten in mijn ogen niet. Libertarisme is in theorie erg mooi, maar in de praktijk werkt het niet perfect. Maarja, geen enkele partij heeft alle punten precies zoals in mijn ogen perfect is 😛

  Plus: ik wist niet eens dat er in NL ook een libertarische partij was, laat staan dat mensen die niet eens weten wat libertarisme betekent er vanaf weten. Heeft weinig zin om op een partij te stemmen waarvan je weet dat ze toch nooit een zetel krijgen. Dan moeten ze eerst wat meer campagne voeren, zodat meer mensen er vanaf weten, dan wil ik nog wel op ze stemmen.

 50. WTF wie zijn dan die Khazaren? Zoek en gij zult vinden dacht ik meteen.

  “Khazaren: Een volk van turkse oosprong, waarvan leven en geschiedenis verweven is met het allereerste begin van de geschiedenis van de Joden in Rusland,…..voortgedreven door nomadische stammen uit de steppen en door hun eigen verlangen naar plundering en wraak….het koninkrijk der Khazaren was stevig gevestigd in het grootste deel van Zuid Rusland, lang voor de vestiging van de Russische monarchie door de Varangians (in 855)…in deze tijd stond het koninkrijk der Khazaren op het toppunt van zijn macht en voerde steeds oorlog….aan het eind van de achtste eeuw….omhelsde de koning der Khazaren met zijn hofhouding, tezamen met een groot deel van zijn heidense bevolking het joodse geloof….de bevolking van het gebied der Khazaren moet in de periode tussen de zevende en de tiende eeuw zeer talrijk geweest zijn…omstreeks de negende eeuw lijkt het alsof alle Khazaren Joden waren en dat ze nog maar korte tijd daarvoor tot het Judaïsme bekeerd waren.”

  http://www.bovendien.com/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren

  Bedankt KTM voor deze extra verdieping in het huidige actieve complot, waarin we allemaal zwaar de sjaak zijn.
  Ik ben bang je aardig in de juiste richting denkt.

 51. @Papaloe : ik vrees het niet alleen, ik wéét het inmiddels gewoon …

  Sorry voor de ‘boinnk’-link hierna, maar ook die heeft af en toe goede artikels ; héle goeie zelfs …

  Deel 2,3 en 4. Ongekende kwaliteit !

  http://boinnk.nl/blog/tag/erfgenamen-van-de-khazaren/

  ( Deel 5 : vervolg van hierboven : )

  http://boinnk.nl/blog/24027/de-wereld-in-gijzeling-deel-5-van-5-delen/

  Conclusie 1 : de (nakomelingen van de ) Khazaartjes hebben de Joodse identiteit (volledig ! ) geursurpeerd / opgeslokt.

  Conclusie 2 : ONDER die fake ‘jews’ (Khazaartjes) hebben de Zionisten (mbv (onuitputtelijke)Rothschild-fondsen) de Khazaren-identiteit vervolgens weer gehijacked om als ‘front’ voor deze banken-familie te dienen. Illustrerend is dat rond het jaar 1900 nauwelijks 10% van de ‘joden’ in de VS ook helemaal geen ‘eigen’ (Rothschild-) staat wilden ; ze hadden het gewoon relaxed goed in de VS ; ze konden zijn wie ze wilden zijn / leven zoals ze wilden leven daar ginds, en daar gaat het uiteindelijk toch om : iedereen die binnen zijn eigen ‘zelf-definitie’ een plaatsje tussen zijn of haar medemensen verwerft om een gelukkig bestaan op te bouwen. toch ?

  Conclusie 3 : van anti-semitisme van mijn kant [u]kan[/u] dan ook geen sprake zijn omdat het totààl niet om een semitsch volk gaat.
  Met de ‘beschuldiging’ (?) van anti-Zionisme heb ik daarentegen dan ook [u]geen enkel probleem[/u], integendeel, het gaat hier namelijk om een indirect kompliment, gemaakt door de wereldwijd regerende banken-dynastiën die 99,9954872% van de wereldbevolking willen onderdrukken en uitbuiten en die zich dan ook (te pas en te onpas) bedienen van de ‘beschuldiging’ “anti-semiet” , dit zonder de minste claim op (historisch betrouwbare) waarheid / objectiviteit.
  Heel simpel.

  En dààrom scheld ik de Rothschilds ook regelmatig de huid vol, snappie ?

  Ook hier op Biflatie …

  [u]Dat gore, immer uitzaaiende k*t- tumor der mensheid [/u] …

 52. Hmm we kunnen elke zondag op de marktplaatsen in nederland een schavot oprichten en daar alle graaiers leugenaars en bedriegers terechtstellen.
  Kop eraf en na deze ceremonie speelt de plaatselijke fanfare en is er gratis drank ( op kosten van slachtoffer)
  Volgens mij krijgen we dan heel snel een fatsoenlijke en eerlijke samenleving en is het gegraag en bedrog verleden tijd

 53. @ KTM

  De financiering inzake de plannetjes van Adolf Hitler kwam toch ook uit de Khazaren hoek?

  Toch is het knap hoe ze de wereld compleet manipuleren. Gelukkig weten we nu wel waar de grote schoonmaak moet gaan beginnen.

 54. @59 Ethan,

  Ik ben zeer goed op de hoogte van de LP en ben zelf 90% libertarier. Maar ik weet zeker dat 95% van de Nederlanders nog helemaal niet klaar is voor een land met een extreem kleine regering .Dat vindt iedereen maar eng want hen is geleerd dat vadertje staat ze helpt en alle problemen voor ze oplost *kuch*

  Vandaar een 1 issue partij die enkel het grootste probleem van het moment oplost nl de EU en Euro.

 55. @Ben. Heel goed en helder neer gezet! Helemaal mee eens behalve dat we ‘wat extra’ aan moeten vullen op ‘het oude systeem’. Want dat zal nog veel te weinig zijn om de versnelling in de samenleving met ‘dat wat op gepimpte’ systeem uit de tijd van paard en wagen kunnen bijbenen. In het huidige digitale tijdperk moeten er toch veel vaker en snellere sonderingen gedaan kunnen worden dan dat rode potloodgeknoei om de 4 jaar! En waar is die minister van Bestuurlijke Vernieuwing gebleven? Kaltgesteld? Ook omdat met die vernieuwingen teveel heilige huisjes en persoonlijke belangen in de knel kwamen? Is dat dan niet een veel stillere vorm van ‘corruptie’ dan die waarop wij afgeven in b.v. Griekenland?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: