Op 17 juni 2015 presenteert de onderzoekscommissie over de Griekse schulden zijn eerste bevindingen aan het Griekse parlement. “Deze schulden werden opgelegd met onwettelijke en kwaadaardige methodes om Duitse, Franse en Nederlandse banken te redden, wetende dat dit voor de Grieken een sociale ramp zou worden”, aldus Renaud Vivien, Belgisch lid van de onderzoekscommissie.

Dat deze betoger in januari 2015 chef van de politie in Griekenland zou worden hadden de Europese instellingen niet voorzien (twitter Yannis Baboulias)
Dat deze betoger in januari 2015 chef van de politie in Griekenland zou worden hadden de Europese instellingen niet voorzien (twitter Yannis Baboulias)

In april 2015 nam Zoe Konstantopoulou, voorzitster van het Griekse parlement, het initiatief om een waarheidscommissie op te richten om de wettelijkheid van het memorandum van 2010 te onderzoeken, waarin de voorwaarden voor de leningen aan Griekenland werden vastgelegd. Een aantal internationale experten hebben alle documenten onderzocht.

Deze commissie staat onder leiding van de Belg Eric Toussaint. Hij is historicus en heeft meerdere werken over de problematiek van de schuldenlast van de Derde Wereld gepubliceerd. Hij nam tevens deel aan het onderzoek van een gelijkaardige auditcommissie in Ecuador in 2005. Dat onderzoek heeft er toen toe geleid dat de schuldeisers een groot deel van hun eisen dienden in te trekken, wegens de onwettelijkheid van de opgedrongen contracten en betalingsvoorwaarden.

Eric Toussaint toont op 17 juni 2015 een IMF-rapport van maart 2010 aan het Griekse parlement, waarin staat dat de leningen in het Europees memorandum van 2010 zullen leiden tot een humanitaire catastrofe (foto CADTM.org)
Eric Toussaint toont op 17 juni 2015 een IMF-rapport van maart 2010 aan het Griekse parlement, waarin staat dat de leningen in het Europees memorandum van 2010 zullen leiden tot een humanitaire catastrofe (foto CADTM.org)

De auditcommissie van Griekenland is de allereerste ooit in de Europese Unie. Woensdag 17 juni presenteert de onderzoekscommissie haar eerste bevindingen aan het Griekse parlement. Op deze voorstelling van het rapport is ook de voorzitter aanwezig van de onderzoekscommissie van Argentinië, die in september 2015 zijn rapport zal neerleggen voor het Argentijnse parlement. (De samenvatting van het rapport in bijlage onder dit artikel in het Engels).

DeWereldMorgen.be sprak met Renaud Vivien, medewerker aan het onderzoek en co-secretaris-generaal van de organisatie CADTM.

dscn1478Openbare schuldenlast

“Wat vandaag (17 juni 2015) aan het Griekse parlement wordt voorgesteld zijn slechts preliminaire bevindingen die verder in detail zullen worden onderzocht. In een ‘executive summary‘ vatten we de eerste algemene conclusies samen die we nu al kunnen trekken. In grote lijnen kunnen we reeds volgende vaststellingen doen.”

(Zie ‘Executive Summary in bijlage onder dit artikel)

“We hebben de aard en omvang van de schuld geanalyseerd die de Griekse staat had opgelopen voor 2010, dus voor het memorandum dat met de Europese instellingen en het IMF werd vastgelegd. Daaruit konden we vaststellen dat de Griekse overheidsschuld weliswaar aanzienlijk was, maar niet wezenlijk verschilde van de openbare schuldenlast van andere EU-lidstaten en zeker niet erger was dan die van andere landen van de Europese Muntunie (EMU – de groep van 15 landen met de euro als gemeenschappelijke munt).”

“Het probleem zat daarentegen bij de Duitse, Franse en Nederlandse banken die volledig roekeloos leningen hadden aangegaan met Griekse banken, zonder na te gaan of er wel voldoende garanties waren op terugbetaling. De exacte cijfers pluizen we nog uit, maar dat is dus reeds een eerste vaststelling die we kunnen stellen.”

[pullquote]”De Griekse overheidsschuld was in 2010 niet zo dramatisch, dat een zo drastisch akkoord diende opgelegd te worden, tenminste niet als het de bedoeling was de overheidsschuld te saneren.”[/pullquote]

“Daarna hebben we de leningen geanalyseerd, die werden aangegaan in de periode 2010-januari 2015, volgens de voorwaarden van het memorandum. De nieuwe schuldeisers waren het IMF, de Europese Centrale Bank (ECB), de European Financial Stability Facility (EFSF) (ingesteld in 2010 voor ondersteuning van Ierland, Portugal en Griekenland) en een aantal EU-lidstaten van de EMU. Samen vertegenwoordigen deze schuldeisers ongeveer 80 procent van de totale Griekse schuld aangegaan tussen 2010 en januari 2015.”

“Waar de Griekse schuld tot 2010 in hoofdzaak een zaak was van de privésector, meer bepaald de banken, werd vanaf 2010 de schuld volledig verschoven naar de Griekse overheid. Daarmee werden de Duitse, Franse en Nederlandse banken gered die in de problemen kwamen omdat de Griekse banken hun schulden niet langer konden betalen. Die schuld werd door het Europees akkoord volledig verschoven naar de Griekse overheid, dus naar de bevolking. Met andere woorden, de ‘oplossing’ die Griekenland werd opgedrongen had als enige bedoeling de privéschuldeisers in Duitsland, Frankrijk en Nederland te redden.”

Staatssoevereiniteit

“We hebben die schulden ook afzonderlijk per schuldeiser verder geanalyseerd. Zo konden we vaststellen dat in de akkoorden die aan de Griekse regering werden voorgelegd ontoelaatbare clausules werden opgenomen, waarmee Griekenland werd gedwongen delen van zijn staatssoevereiniteit op te geven.”

“Er staat letterlijk in de teksten van deze akkoorden dat, zelfs als deze voorwaarden onwettelijk zijn volgens het Griekse recht en volgens het internationaal recht, de schuldeisers hun leningen onverminderd blijven opeisen. Elke eventuele klacht van Griekenland mag uitsluitend in een Britse handelsrechtbank behandeld worden. Het Britse handelsrecht is van alle EU-lidstaten het meest voordelig voor schuldeisers.”

[pullquote]”In feite zijn de voorwaarden die aan Griekenland werden opgelegd dezelfde als die die in de aasgierfondsen worden opgelegd aan landen in de Derde Wereld.”[/pullquote]

“We hebben ook rapporten gelezen waarin staat beschreven dat het IMF ervan uitging dat het memorandum van 2010 tot een onhoudbare situatie zou leiden voor de bevolking, dat er geen groei meer zou zijn, dat de productie zou stilvallen, dat de werkloosheid spectaculair zou toenemen en dat Griekenland hier nooit alleen zou uit geraken.”

“De voorwaarden voor de leningen vastgelegd in het memorandum overtreden meerdere internationale verdragen waar Griekenland lid van is, zoals de Internationale Overeenkomst voor Sociale en Politieke Rechten. De voorwaarden maken het voor Griekenland onmogelijk om dit verdrag te respecteren. Het is volgens dit verdrag aan de lidstaten ook verboden om andere landen verplichtingen op te leggen die het verplichten dit verdrag schenden. De schuldeisende landen en instellingen overtreden zo zelf deze internationale verplichtingen.”

Mensenrechtenverdragen

“Dit memorandum schendt tevens de Griekse grondwet die stelt dat alle internationale overeenkomsten dienen te worden geratificeerd door het Griekse parlement, alvorens ze kunnen worden uitgevoerd. Dat is nooit gebeurd. Evenmin werden de voorwaarden van het memorandum aan het parlement medegedeeld.”

“Het memorandum van 2010 en zijn opvolgers tot en met 2015 zijn bovendien een overtreding van artikel 9 van het Verdrag van Lissabon. Daarin worden sociale rechten van de Europese burgers gegarandeerd, zoals het recht op werk, het recht op gezondheid, het recht op onderwijs.”

“De leningen van het IMF werden uitgekeerd door de eigen statuten met de voeten te treden. De voorwaarden van deze leningen overtreden meerdere mensenrechtenverdragen. Dominique Strauss-Kahn, toenmalige voorzitter van het IMF, heeft ook speciaal het interne reglement aangepast om deze leningen aan Griekenland er door te duwen. Dat deed hij met de expliciete bedoeling de Franse en Duitse banken te redden, voor wie deze leningen vitaal waren voor hun overleving. De leningen van het IMF zijn met andere woorden onwettig en illegitiem.”

“Bovendien zijn ze kwaadaardig (odieux in het Frans). Het IMF wist immers onmiddellijk dat ze tot een ineenstorting van het Griekse bruto nationaal product zouden leiden, tot massale werkloosheid en tot een ineenstorting van de sociale taken van de overheid”.

“Dit werd door meerdere getuigen tijdens het onderzoek bevestigd. Philippe Legrain, in 2010 adviseur van voorzitter van de Europese Commissie, getuigde dat het niet de bedoeling was de Griekse overheidsschuld te herschikken maar dat het redden van de privé-banken de doelstelling was. Hij zei tegen de commissie:

[pullquote]”In 2010 hebben de Europese leiders en Dominique Straus-Kahn, de directeur van het IMF, moedwillig geweigerd om Griekenland insolvabel te verklaren met de bedoeling de belangen te beschermen van de grote Europese banken”[/pullquote]

Sociaal drama

“Bovendien, de Griekse Raad van State heeft zopas een vonnis geveld over een specifiek onderdeel van de opgelegde sociale inleveringen. De inkrimping van de pensioenen van 2012 werd onwettelijk verklaard.”

“De commissie gaat haar onderzoek nog in detail verder zetten, maar heeft nu al genoeg elementen in handen om voor te stellen aan de regering om een groot deel van de Griekse schuld onhoudbaar, onwettig, illegitiem en kwaadaardig te verklaren. Via een juridische procedure kan Griekenland dan de opschorting van betaling van deze schulden opeisen.”

De mensen en instellingen die dit hebben bekokstoofd zijn geen dommeriken en moeten vanaf het begin geweten hebben dat wat zij deden niet wettig was en dat dit voor de Griekse bevolking op een ramp ging uitdraaien. Dachten die dan echt dat dit nooit zou uitkomen?

“Neen, dit zijn zeer verstandige mensen. Die wisten perfect wat er gebeurde. De trojka was om de zoveel maanden ter plaatse om de situatie in Griekenland te evalueren en kende perfect de cijfers van het sociale drama dat zich afspeelde.”

“Je mag niet uit het oog verliezen dat dit in feite geen financiële operatie is maar een ideologische. In de eerste plaats dient dit akkoord om de zwakkere EU-lidstaten in het gareel te houden ten dienste van de banken en van de andere EU-lidstaten met meer macht. Dit is bovendien een aanval op de sociale rechten van de bevolking, niet alleen van Griekenland, maar van heel de EU.”

[pullquote]“De boodschap van deze operatie is politiek. Griekenland moet als voorbeeld dienen voor de rest van de EU, niet alleen voor Spanje, Portugal, Ierland en Italië. Dit gaat niet over het ‘aanzuiveren van overheidsbudgetten’. Dit gaat over het afbouwen van de sociale rol van de staat. Men wil komaf maken met de sociale welvaartsstaat en uiteindelijk met de democratie.”[/pullquote]

“Om de publieke opinie hierop voor te bereiden wordt al jaren een bikkelharde, eenzijdige mediacampagne gevoerd, waarbij het mantra ‘Griekenland en Griekenland alleen is schuldig’ voortdurend wordt herhaald met allerlei voorbeelden.”

“Zo hoorde ik op 15 juni nog op de RTBF beweren dat als Griekenland zijn leningen niet afbetaalt, dat dit iedere Belg 609 euro zou gaan kosten. Daarbij gaat men er volledig aan voorbij dat de 1,9 miljard euro die België in 2010 aan Griekenland heeft geleend een peulschil is in vergelijking met de 33 miljard euro belastinggeld waarmee toen de Belgische banksector werd gered. Bovendien heeft Griekenland al een aanzienlijk deel van die Belgische schuld met rente terugbetaald.”

Syriza

“Wat deze personen en hun instellingen niet hadden voorzien is wat er op 25 januari 2015 is gebeurd, de overwinning van Syriza en al helemaal niet de oprichting van deze onderzoekscommissie.”

Maar dit moest toch onvermijdelijk ooit uitkomen?

“Natuurlijk, maar zij die dit hebben in elkaar gestoken, gingen ervan uit dat dat volledig ondergesneeuwd zou geraken, met medewerking van de Griekse regering en de media, of hoogstens zou uitkomen in een verre toekomst, wanneer het niet langer relevant zou zijn. Dat er ooit een regering aan de macht zou komen in Griekenland die dat spel niet mee zou spelen, dat hadden ze uiteraard niet verwacht.”

Toespraak van Eric Toussaint tot het Griekse parlement op 17 juni 2015 bij de voorstelling van het eerste rapport van de waarheidscommissie over de Griekse openbare schuld (in het Frans):

[iframe id=”https://www.youtube.com/embed/x_Y3CUZUIN4″ align=”center” mode=”lazyload” autoplay=”no”]

Bijlage: executive-summary

Lode Vanoost | Bron

69 Responses

 1. Ja Biflatie, deze template heeft een beter hart dan de Cyprus template. De situatie is niet langer dienstbaar, maar parasiteert. Het lichaam zal trachten haar imuunsysteem in te zetten om te overleven. Een must read; kennis is macht, antibiotica in dit geval.

  Odious debt…. heheh…

 2. Dit is niet voor niks. Griekenland is enkel een testbed; als ze weten hoe ze de bakermat van de democratie (Griekenland) kunnen vernietigen, dan is het een eitje om de rest van de E(U)SSR)-lidstaten te vernietigen en werkelijk alle macht van alle lidstaten aan Brussel over te dragen. En die gasten die daar zitten worden niet democratisch gekozen, maar door de elite aangewezen.

  Ook dit artikel bewijst maar weer eens dat deze Griekse “crisis” doelbewust is verergerd, met als doel het op termijn uitroeien van de democratie en op die manier de Federale Europese Republiek op dictatoriale wijze te bewerkstelligen en last but not least; op totaal dictatoriale wijze te regeren.

  De Sovjet-Unie zal er achteraf gezien NIKS bij zijn. Maar op het moment dat we dat met z’n allen kunnen concluderen is de volledige EU al totaal vernietigd en gaan we met z’n alleen een paar eeuwen terug in de tijd.

  Welk land is er ook al weer zo slecht? Met hun “invasies” in Oekraine en het “annexeren”, terwijl dat parlement van die A-U-T-O-N-O-M-E R-E-P-U-B-L-I-E-K Krim er zelf mee heeft ingestemd? Welk land zit vol met grondstoffen en dumpt opzettelijk al hun intrinsiek waardeloze Amerikaanse staatspapier voor (nu nog) de volle waarde? En hamstert vervolgens goud?

  Het Westen gaat echt binnenkort “verloren”, de dag van de waarheid is echt niet ver mee en zal zich waarschijnlijk dit jaar nog openbaren.

  En dan blijkt Rusland vanwege zijn (ook agrarische/voedsel)onafhankelijkheid toch een betere plek om te zijn.

  1. Precies Karl, goed gezien :
   bloed in de straten binnen een (paar?) jaar.
   .
   Mensenbloed.
   .
   Eérst de politici en de bestuurders.
   .
   Dàn komen de rijken en welgestelden aan de beurt.
   .
   De natte droom van je naamgenoot, Karl Marx.
   .
   Maar goed, dit was ook van begin af aan de opzet hè ?

   .
   Afijn, tip van de week : koop een paar goede laarzen bij de Boerenbond.

   1. Waarom ben je zo haatdragend,egoïstisch?
    Wat je hebt vergaard,zal je op termijn toch weer moeten afstaan.
    Niet leuk om te moeten horen,ik weet het,maar het is de enige weg voor velen om de uiteindelijke rust te vinden.
    Wat je er voor terug kan krijgen is veel meer waard.

 3. Via Zerohedge, de bevindingen van het Griekse schuldencommittee:

  In June 2015 Greece stands at a crossroad of choosing between furthering the failed macroeconomic adjustment programmes imposed by the creditors or making a real change to break the chains of debt. Five years since the economic adjustment programmes began, the country remains deeply cemented in an economic, social, democratic and ecological crisis. The black box of debt has remained closed, and until now no authority, Greek or international, has sought to bring to light the truth about how and why Greece was subjected to the Troika regime. The debt, in whose name nothing has been spared, remains the rule through which neoliberal adjustment is imposed, and the deepest and longest recession experienced in Europe during peacetime.

  There is an immediate need and social responsibility to address a range of legal, social and economic issues that demand proper consideration. In response, the Hellenic Parliament established the Truth Committee on Public Debt in April 2015, mandating the investigation into the creation and growth of public debt, the way and reasons for which debt was contracted, and the impact that the conditionalities attached to the loans have had on the economy and the population. The Truth Committee has a mandate to raise awareness of issues pertaining to the Greek debt, both domestically and internationally, and to formulate arguments and options concerning the cancellation of the debt.

  The research of the Committee presented in this preliminary report sheds light on the fact that the entire adjustment programme, to which Greece has been subjugated, was and remains a politically orientated programme. The technical exercise surrounding macroeconomic variables and debt projections, figures directly relating to people’s lives and livelihoods, has enabled discussions around the debt to remain at a technical level mainly revolving around the argument that the policies imposed on Greece will improve its capacity to pay the debt back. The facts presented in this report challenge this argument.

  All the evidence we present in this report shows that Greece not only does not have the ability to pay this debt, but also should not pay this debt first and foremost because the debt emerging from the Troika’s arrangements is a direct infringement on the fundamental human rights of the residents of Greece. Hence, we came to the conclusion that Greece should not pay this debt because it is illegal, illegitimate, and odious.

  It has also come to the understanding of the Committee that the unsustainability of the Greek public debt was evident from the outset to the international creditors, the Greek authorities, and the corporate media. Yet, the Greek authorities, together with some other governments in the EU, conspired against the restructuring of public debt in 2010 in order to protect financial institutions. The corporate media hid the truth from the public by depicting a situation in which the bailout was argued to benefit Greece, whilst spinning a narrative intended to portray the population as deservers of their own wrongdoings.

  Bailout funds provided in both programmes of 2010 and 2012 have been externally managed through complicated schemes, preventing any fiscal autonomy. The use of the bailout money is strictly dictated by the creditors, and so, it is revealing that less than 10% of these funds have been destined to the government’s current expenditure.

  This preliminary report presents a primary mapping out of the key problems and issues associated with the public debt, and notes key legal violations associated with the contracting of the debt; it also traces out the legal foundations, on which unilateral suspension of the debt payments can be based. The findings are presented in nine chapters structured as follows:

  Chapter 1, Debt before the Troika, analyses the growth of the Greek public debt since the 1980s. It concludes that the increase in debt was not due to excessive public spending, which in fact remained lower than the public spending of other Eurozone countries, but rather due to the payment of extremely high rates of interest to creditors, excessive and unjustified military spending, loss of tax revenues due to illicit capital outflows, state recapitalization of private banks, and the international imbalances created via the flaws in the design of the Monetary Union itself.

  Adopting the euro led to a drastic increase of private debt in Greece to which major European private banks as well as the Greek banks were exposed. A growing banking crisis contributed to the Greek sovereign debt crisis. George Papandreou’s government helped to present the elements of a banking crisis as a sovereign debt crisis in 2009 by emphasizing and boosting the public deficit and debt.

  Chapter 2, Evolution of Greek public debt during 2010-2015, concludes that the first loan agreement of 2010, aimed primarily to rescue the Greek and other European private banks, and to allow the banks to reduce their exposure to Greek government bonds.

  Chapter 3, Greek public debt by creditor in 2015, presents the contentious nature of Greece’s current debt, delineating the loans’ key characteristics, which are further analysed in Chapter 8.

  Chapter 4, Debt System Mechanism in Greece reveals the mechanisms devised by the agreements that were implemented since May 2010. They created a substantial amount of new debt to bilateral creditors and the European Financial Stability Fund (EFSF), whilst generating abusive costs thus deepening the crisis further. The mechanisms disclose how the majority of borrowed funds were transferred directly to financial institutions. Rather than benefitting Greece, they have accelerated the privatization process, through the use of financial instruments.

  Chapter 5, Conditionalities against sustainability, presents how the creditors imposed intrusive conditionalities attached to the loan agreements, which led directly to the economic unviability and unsustainability of debt. These conditionalities, on which the creditors still insist, have not only contributed to lower GDP as well as higher public borrowing, hence a higher public debt/GDP making Greece’s debt more unsustainable, but also engineered dramatic changes in the society, and caused a humanitarian crisis. The Greek public debt can be considered as totally unsustainable at present.

  Chapter 6, Impact of the “bailout programmes” on human rights, concludes that the measures implemented under the “bailout programmes” have directly affected living conditions of the people and violated human rights, which Greece and its partners are obliged to respect, protect and promote under domestic, regional and international law. The drastic adjustments, imposed on the Greek economy and society as a whole, have brought about a rapid deterioration of living standards, and remain incompatible with social justice, social cohesion, democracy and human rights.

  Chapter 7, Legal issues surrounding the MOU and Loan Agreements, argues there has been a breach of human rights obligations on the part of Greece itself and the lenders, that is the Euro Area (Lender) Member States, the European Commission, the European Central Bank, and theInternational Monetary Fund, who imposed these measures on Greece. All these actors failed to assess the human rights violations as an outcome of the policies they obliged Greece to pursue, and also directly violated the Greek constitution by effectively stripping Greece of most of its sovereign rights. The agreements contain abusive clauses, effectively coercing Greece to surrender significant aspects of its sovereignty. This is imprinted in the choice of the English law as governing law for those agreements, which facilitated the circumvention of the Greek Constitution and international human rights obligations. Conflicts with human rights and customary obligations, several indications of contracting parties acting in bad faith, which together with the unconscionable character of the agreements, render these agreements invalid.

  Chapter 8, Assessment of the Debts as regards illegtimacy, odiousness, illegality, and unsustainability, provides an assessment of the Greek public debt according to the definitions regarding illegitimate, odious, illegal, and unsustainable debt adopted by the Committee.

  Chapter 8 concludes that the Greek public debt as of June 2015 is unsustainable, since Greece is currently unable to service its debt without seriously impairing its capacity to fulfill its basic human rights obligations. Furthermore, for each creditor, the report provides evidence of indicative cases of illegal, illegitimate and odious debts.

  Debt to the IMF should be considered illegal since its concession breached the IMF’s own statutes, and its conditions breached the Greek Constitution, international customary law, and treaties to which Greece is a party. It is also illegitimate, since conditions included policy prescriptions that infringed human rights obligations. Finally, it is odious since the IMF knew that the imposed measures were undemocratic, ineffective, and would lead to serious violations of socio-economic rights.

  Debts to the ECB should be considered illegal since the ECB over-stepped its mandate by imposing the application of macroeconomic adjustment programs (e.g. labour market deregulation) via its participation in the Troïka. Debts to the ECB are also illegitimate and odious, since the principal raison d’etre of the Securities Market Programme (SMP) was to serve the interests of the financial institutions, allowing the major European and Greek private banks to dispose of their Greek bonds.

  The EFSF engages in cash-less loans which should be considered illegal because Article 122(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) was violated, and further they breach several socio-economic rights and civil liberties. Moreover, the EFSF Framework Agreement 2010 and the Master Financial Assistance Agreement of 2012 contain several abusive clauses revealing clear misconduct on the part of the lender. The EFSF also acts against democratic principles, rendering these particular debts illegitimate and odious.

  The bilateral loans should be considered illegal since they violate the procedure provided by the Greek constitution. The loans involved clear misconduct by the lenders, and had conditions that contravened law or public policy. Both EU law and international law were breached in order to sideline human rights in the design of the macroeconomic programmes. The bilateral loans are furthermore illegitimate, since they were not used for the benefit of the population, but merely enabled the private creditors of Greece to be bailed out. Finally, the bilateral loans are odious since the lender states and the European Commission knew of potential violations, but in 2010 and 2012 avoided to assess the human rights impacts of the macroeconomic adjustment and fiscal consolidation that were the conditions for the loans.

  The debt to private creditors should be considered illegal because private banks conducted themselves irresponsibly before the Troika came into being, failing to observe due diligence, while some private creditors such as hedge funds also acted in bad faith. Parts of the debts to private banks and hedge funds are illegitimate for the same reasons that they are illegal; furthermore, Greek banks were illegitimately recapitalized by tax-payers. Debts to private banks and hedge funds are odious, since major private creditors were aware that these debts were not incurred in the best interests of the population but rather for their own benefit.

  The report comes to a close with some practical considerations. Chapter 9, Legal foundations for repudiation and suspension of the Greek sovereign debt, presents the options concerning the cancellation of debt, and especially the conditions under which a sovereign state can exercise the right to unilateral act of repudiation or suspension of the payment of debt under international law.

  Several legal arguments permit a State to unilaterally repudiate its illegal, odious, and illegitimate debt. In the Greek case, such a unilateral act may be based on the following arguments: the bad faith of the creditors that pushed Greece to violate national law and international obligations related to human rights; preeminence of human rights over agreements such as those signed by previous governments with creditors or the Troika; coercion; unfair terms flagrantly violating Greek sovereignty and violating the Constitution; and finally, the right recognized in international law for a State to take countermeasures against illegal acts by its creditors , which purposefully damage its fiscal sovereignty, oblige it to assume odious, illegal and illegitimate debt, violate economic self-determination and fundamental human rights. As far as unsustainable debt is concerned, every state is legally entitled to invoke necessity in exceptional situations in order to safeguard those essential interests threatened by a grave and imminent peril. In such a situation, the State may be dispensed from the fulfilment of those international obligations that augment the peril, as is the case with outstanding loan contracts. Finally, states have the right to declare themselves unilaterally insolvent where the servicing of their debt is unsustainable, in which case they commit no wrongful act and hence bear no liability.

  People’s dignity is worth more than illegal, illegitimate, odious and unsustainable debt

  Having concluded a preliminary investigation, the Committee considers that Greece has been and still is the victim of an attack premeditated and organized by the International Monetary Fund, the European Central Bank, and the European Commission. This violent, illegal, and immoral mission aimed exclusively at shifting private debt onto the public sector.
  Making this preliminary report available to the Greek authorities and the Greek people, the Committee considers to have fulfilled the first part of its mission as defined in the decision of the President of Parliament of 4 April 2015. The Committee hopes that the report will be a useful tool for those who want to exit the destructive logic of austerity and stand up for what is endangered today: human rights, democracy, peoples’ dignity, and the future of generations to
  In response to those who impose unjust measures, the Greek people might invoke what Thucydides mentioned about the constitution of the Athenian people: “As for the name, it is called a democracy, for the administration is run with a view to the interests of the many, not of the few” (Pericles’ Funeral Oration, in the speech from Thucydides’ History of the Peloponnesian War).

 4. Vreemd eigenlijk dat er helemaal niets over Finland’s houding t.o.v. leningen aan Griekenland wordt gezegd en hoe die zaak er nu voorstaat. Ik kan me herinneren dat zij de enige waren die destijds om onderpand gevraagd hebben en ook gekregen. Zouden de Grieken daarmee dan zoveel beter af geweest zijn?

  1. Ik kan me ook herinneren dat er een lijst van 200 Grieken was, die zwart geld in Zwitserland geparkeerd hadden. Er zijn ook Grieken die hele flatgebouwen in Duitsland bezitten. Waarom wordt daar geen werk van gemaakt?

  2. Heel eenvoudig Dick,

   De bewoners en bestuurders van Griekenland en Finland,hebben meer IQ,gevoelsmatig/natuurlijk/rationeel vermogen.
   Als het er op aan komt,zal Griekenland met Finland samenwerken,om tot progressie te komen.
   Het maakt allemaal niet zo veel meer uit op EU niveau,omdat het op internationaal niveau beslecht zal gaan worden op termijn.
   Deze ontwikkeling zal waarschijnlijk op termijn niet meer te keren zijn.
   We zien alle Internationale propaganda op korte termijn nog tegemoet.

 5. En wat in Griekenland gebeurde met het definitief opleggen van de feodale Eussr slavernij , gaat dus ook in nederigland gebeuren ,en is reeds bezig zich te nestelen .

 6. “De boodschap van deze operatie is politiek. Griekenland moet als
  voorbeeld dienen voor de rest van de EU, niet alleen voor Spanje,
  Portugal, Ierland en Italië. Dit gaat niet over het ‘aanzuiveren van
  overheidsbudgetten’. Dit gaat over het afbouwen van de sociale rol van
  de staat. Men wil komaf maken met de sociale welvaartsstaat en
  uiteindelijk met de democratie.”

  Dit is de route die de hyena’s hebben uitgestippeld.
  Op hun bestemming wacht hen pas de verrassing.

  1. @Bertus:

   Dit gaat over het afbouwen van de sociale rol van de staat. Men wil komaf maken met de sociale welvaartsstaat en uiteindelijk met de democratie.”

   Dit speelt al vanaf 1980 toen onder Reagan en Thatcher het neoliberalisme werd doorgevoerd. Sindsdien wordt er alsmaar bezuinigd op uitkeringen, toeslagen en andere sociale voorzieningen.

   Kan de E.U. rechtstreeks besluiten om alle uitkeringen stop te zetten in ons land?

   1. Hallo DrM,

    Als dit laatste een gemeenschappelijk standpunt wordt,dan zal dit geniepig in fasen gerealiseerd gaan worden.

 7. Gaat Griekenland de Eurozone en dus ook de E.U. verlaten, dan zal de E.U. in zijn huidige vorm ophouden te bestaan. Uit deze chaos zal dan een nieuwe E.U. komen, bestaande uit 10 landen met aan het hoofd één krachtige leider.

  1. Vervolg:

   Op http://www.goldcore.com/us/gold-blog/greek-contagion-abyss-looms-wealth-preservation-strategies/ lees ik het volgende:

   Were Greece to exit the euro, wilfully or not, it would lead to surge in nationalism in Europe. We have seen hostility towards Greece being whipped up in sections of the German media and vice versa.

   In the core of the eurozone there is also a surge in nationalism as taxpayers resent what they see as their subsidising of inefficient and unproductive welfare states.

   Het is juist mogelijk dat deze sterke leider vanuit het rechts-nationalistische fractie met o.a. de PVV in het Europees Parlement aan de macht komt.

   1. All states are inefficient and unproductive, according to “the diminishing returns of complexity”.

    Hoewel er in het Amazonegebied nog een stam schijnt te huizen die haar productiviteit weet te verbeteren met een procentje of 0,003 elke 28 jaar. Maar dan moet je wel een bot door je neus zien te peuteren.

    Overigens, wist je dat de productiviteitsgroei van de afgelopen decennia enkel en alleen ten goede is gekomen aan de winsten van multinationals aka de facilitaire dienst van ‘haute finance’?

    Qua koopkracht is er niet zo gek veel gebeurd, behalve dan de denkbeeldige koopkracht uit schuld.

    School’s out.

   2. Niemand hoort toch naar z’n buurman/buurvrouw te kijken en te reageren,om zijn/haar eigen beslissingen te nemen.
    Hoe lang wil de ene mens zich nog door de andere mens de les laten lezen?
    Wat is de eigenwaarde van die ene nog,als je daar aan toe geeft.

   1. Niet te “bijbels” gaan doen Harold, daar houden ze hier niet van, das flauwekul , hahaha..ow? dat staat ook in diezelfde openbaringen…?? 🙂

    1. Nee haha, maar ik vroeg mij af of DrM, dat van die 10 landen met 1 krachtige leider als verwijzing naar openbaringen bedoeld.
     Als dat niet zo is dan is het toch frappant. 🙂

     1. Er staat een hoop waarheid in de openbaringen, waarbij je de maya (en andere oude volkeren) voorspellingen ook niet moet vergeten.

      maar dat soort dingen worden in deze tijden belachelijk gemaakt.. en je moet je afvragen ten gunste van wie en wat.

     2. hallo Harold,

      Waarom laat je je de mond snoeren door die vlegel van een Beelzebub.
      Als je gevoelig bent voor zulke onnozele elementen,dan zal je niet je eigenwaarde ontdekken/verkrijgen en het bewustzijn waar je naar op zoek bent.
      Ga op je eigen kompas,als je je eigen kracht wilt ontdekken en jezelf bewust wilt ontwikkelen.
      Het zal je geen windeieren leggen.

 8. Over de titel: “Onhoudbare leningen aan Grieken”, ehhh… world debt/gdp 320%, overheden, bedrijven en huishoudens tesamen. Wat wilde u ook alweer zeggen over “onhoudbare leningen”?

  I call bullshit. Het einde van een debt super cycle ligt niet in Griekenland, noch aan het einde van de regenboog. Perceptie?

  Haha biflaten, de eerste domino valt vooralsnog in de watten van de lender of last resort. De creatie van schuld is de enige route, tot de TomTom op hol slaat door alle omleidingen.

  Heheh, biflaten.

 9. Voor diegene die pas via disqus de site biflatie hebben leren kennen , je moet weten dat dit ooit een goed lopende site was met veel vernieuwingen en keiharde feiten uiteengezet in de vele reacties.. 40 reacties op een dag was niet vreemd waarbij sommige reacties eigenlijk geweldige artikels op zich waren maar als reactie te boek stonden..
  Gisteren bij RTLZ het artikel van 15 juni van Tissen zitten lezen , word hier ook al niet meer genoemd… , hetzelfde verhaal daar . Een paar aardige reacties maar niet meer dan 1 pagina . Er zijn volgens mij biflaten die ook nog weten dat het daar ook anders was..
  Met alle respect maar dit is een trieste boel geworden..

  1. Money as Debt,

   Ik weet het ook niet… Ik kijk nog dagelijks, meestal tegen beter weten in maar er is nog maar weinig beweging te bespeuren. Ik heb zo het vermoeden dat Koen heel druk is met andere zaken. Goud zoeken in Australië ? 😉 Eigenlijk zou er een “Artikel der verklaring” moeten worden geschreven, weten we tenminste waar we aan toe zijn. Ik moet er echt niet aan denken dat biflatie.nl op deze manier als een nachtkaarsje uitgaat.

   Laten we het beste ervan hopen, ouwe pragmatische konijnenvanger ! 😉

   1. Hoi R ,
    Ik zou het ook echt niet weten waar Koen nu mee bezig is wat betreft deze site.. Misschien wel eieren voor zn geld gekozen.. Ik ben het helemaal met je eens dat het eeuwig zonde zal zijn als biflatie.nl toch langzaam uitdooft.
    Of een dezer dagen via google de melding ” pagina niet gevonden “.
    Ik zou daarom best graag je prive mail willen hebben om toch over dit onderwerp contact te kunnen houden en elkaar op de hoogte houden met belangrijke links enzo.. Zo af en toe een update ofzo.. Als je het ermee eens bent kan Koen of Marcel misschien iets betekenen .
    Met vriendelijke groet , Bas
    En KTM , jij bent de kers op de taart die niet mag ontbreken natuurlijk.
    Graag zou ik jullie prive mailadres willen krijgen om af en toe eens contact te kunnen houden voor dat jullie onvindbaar zijn geworden..
    Met vriendelijke groet , Bas

    1. Fijn dat maar gedeeltelijk mn reactie word geplaatst.
     Voor de kers op de taart was het verzoek aan houtskool om mail uit te wisselen omdat ik op de hoogte wil blijven van je gedichten en je visie op peakoil en de crisis-situatie.. Alvast bedankt !

     1. Riep er iemand? Biflatie draait nog wel ff denk ik MaD. En bedankt voor je belangstelling.

      Wat we beleven is het einde van een groeicyclus. Er is exponentieel meer nodig om een systeem overeind te houden dat exponentieel moet groeien om te overleven. Schuldgroei, betaalbare olie, stijgende lonen etc etc. Exponentieel is hier het kernwoord. Het is onmogelijk op een eindige planeet. Industriele revolutie, financialisering, globalisering; alles om te groeien. Het boeltje stagneert op zeker moment, en dan gaan centrale banken strooien met artificiele welvaart onder het slaken van Troikaeske wanhoopskreten. Het einde van een debt super cycle ligt achter ons, we bevinden ons in een soort niemandsland; hoor je de krekels?

     2. Babylonische spraakverwarring.
      Mensen klampen zich ten einde raad vast aan een ander,in plaats eerst bij hun eigen intuïtie en bron te raden te gaan.
      Mensen,alleen uw eigen ziel en Bron kan de waarheid verkondigen.
      Daar zal de grootste leugenaar achter komen.

    2. @Money as Debt,

     Bij deze heeft biflatie.nl mijn goedkeuring om mijn email-adres aan jou te geven. Jij bent een man van de oplossingen en doen ! Maar ehhh… ik heb het boek van Joris Luyendijk en gelezen maar oplossingen ? Ik zou het zo gauw niet weten….

     R.

   2. Op dit moment is biflatie.nl inderdaad weinig vernieuwend. Dit kun je las negatief zien, maar ook als positief, aangezien feitelijk alle mankementen van het huidige systeem inmiddels bij alle biflaten bekend zijn. Het is dus min of meer wachten op de volgende crisis (lees: de crisis van 2008 die terug komt van weggeweest – omdat alleen de gevolgen zijn aangepakt maar niet de oorzaak). En die crisis gaat er al snel komen hoor, maak je niet druk, misschien komt hij al eind 2015. En dan zal Biflatie.nl herleven als nooit tevoren.

 10. berichtje tav nederland, ik keek weer eens naar de website van de cpb, de werkloosheid neemt iets af, maar een interessanter artikel kan je als pdf bekijken http://www.cpb.nl/onderwerp/arbeidsmarkt
  het pdf-je dat ik las betreft de langdurige werkloosheid, deze cijfers nemen toe, de kortdurende werkloosheidscijfers dalen, veel mensen van boven de 40 die hun baan verliezen komen niet meer aan het werk, ik vermoed dat de reden dat juist de langdurige werkloosheid toe neemt komt omdat juist oudere mensen met een groter arbeidsleden werkloos raken, hoe langer je arbeidsverleden hoe langer je recht op WW, dus deze mensen zitten ook langer in de werkoosheidsuitkeringen cijfers, jongere mensen hebben minder lang recht op ww dus deze zullen minder invloed hebben op de langdurige cijfers, al met al geen herstelverhaal, tevens valt mij op dat de layout van de cpb website gewijzigd is en lastiger toegankelijk om snel de werkloosheidscijfers te vinden, je moet veel meer je best doen om bij de cijfers te komen dan een tijdje terug, dit soort acties voelen ook niet als een herstelverhaal.

  1. JT je kunt net zo goed aan wc eend vragen wat ze adviseren, komt helemaal overeen met op de site van het cpb kijken.

  2. Bepaalde partijen en organisaties ventileren al reeds hun standpunten over de WW duur.
   Nogmaals,de WW is geen volksverzekering maar een werknemersverzekering waar procentueel premie voor wordt afgedragen over het bruto loon.
   Elke werknemer kon oorspronkelijk een maximale WW opbouwen in zijn werkzame leven van 5 jaar ( betekende +/- 35 jaar premie betalen.
   Wijlen Minister Zalm van Financiën heeft daar hondsbrutaal enkele jaren geleden al ineens 2 jaar van af gestolen,werd gewoon geaccepteerd,ook door de vakbonden.
   Zoals de massa van hun geld wordt afgeholpen,zo zal ze ook van z,n opgebouwde rechten worden beroofd.
   Als je op het systeem leunt kom je bedrogen uit.

   1. Gezien het uitblijven van pos/neg reacties,zal de massa recht hebben om nog een poosje door te lijden.
    Ik hoef het niet perse te horen.
    De mens wil op de proef gesteld blijven worden,teneinde tot andere inzichten te komen.

 11. Dit gaat helemaal nooit meer goed komen. Maar dat zeggen we hier al jaren. We hebben gelijk, alleen niemand in de hogere machten durft het te erkennen en de trekken over te halen, bang voor de grote gevolgen en besmettingen. Got gold&silver?

  1. Mocht dit weer geblust worden, of beter gezegd, gesmoord, laait t volgende weeral op…frexit , brexit , enz enz… allemaal kwestie van tijd.

   1. En was t nou maar net dat, maar de brandhaarden laaien op allerlei vlakken op, wereldwijd… alsof de boel in een stroomversnelling aan het komen is…

 12. Dat er een soort “stilte” is op biflatie heeft denk ik inderdaad te maken met dat de kern van de zaak wel zon beetje langs alle kanten besproken is nu en een constante herhaling weinig nut heeft.
  Er gebeuren nu zoveel dingen die erop wijzen dat we in een soort stilte voor de storm zijn terecht gekomen dat iedereen een beetje zit te wachten op de klap.
  We zullen zien wat er van komt maar de spanning stijgt…

  Rapppapaaaa rappaapaaaa Ome Willem…

  We gaan het allemaal meemaken 🙂 🙂

  Hou jullie goed allemaal!

  1. Leuk dat je af en toe TOCH nog onder igen, ‘vertrouwde’ naam reageert.
   .
   Zweeds populiertje van me 😉
   .

 13. ik wil even deze toevoegen, hij is algemener maar altijd actueel, ik ken hem uit een boek van van rene diekstra, maar het is er een van redelijk algemene bekendheid, maar iedereen moet hem een keertje gelezen hebben: “Een herder hoedt zijn kudde schapen op een veld ver en verlaten, als hij een blinkende BMW in een stofwolk ziet naderen. De bestuurder, een stoere jongeman elegant gekleed in een pak van Versace, schoenen van Gucci, een bril van Ray Ban en een stropdas van YSL stopt en leunt uit het raam: “Als ik jou precies vertel hoeveel schapen je hebt, krijg ik er dan eentje van je?”, vraagt hij aan de herder.
  De herder kijkt de yup aan en zegt “okay, waarom niet”.
  De yup trekt onmiddellijk zijn laptop van Dell op schoot en verbindt deze met blue tooth met zijn mobieltje van de KPN. Hij maakt een GPRS verbinding met Internetsurft naar een website van NASA en selecteert een navigatiesysteem om zijn exacte positie te bepalen. Hij stuurt vervolgens de dat naar een andere satelliet van NASA, die het hele gebied scant en hem een ultrascherpe foto stuurt. De yup opent Adobe Photoshop en stuurt de foto naar een laboratorium in Hamburg dat hem na enkele seconden een e-mail stuurt op zijn Palm Pilot met de bevestiging dat de foto is bewerkt en opgeslagen. Via een ODBC connectie maakt hij verbinding met een MS-SQL database en in een sheet van Excel met honderden ingewikkelde formules laadt hij alle data via de email van zijn Blackberry.
  Na enkele minuten genereert het programma een antwoord van 150 pagina’s in kleur en de yup drukt deze af op zijn mini HP-laserjet.
  Daarna kijkt hij de herder aan en zegt: “Je hebt exact 1586 schapen”.
  “Dat klopt”, zegt de herder. “Je mag dus een schaap uitzoeken”.
  De yup komt uit zijn auto, zoekt een dier uit en doet hem in de achterbak.
  Dan zegt de herder: “Zeg vriend, als ik jouw beroep raad, geef je me dan het dier terug?”
  De yup denkt even na en zegt “ Okay, waarom niet”.
  De herder zegt: “je bent een organisatie-adviseur”.
  “Ongelooflijk”, zegt de yup. “Hoe weet je dat?”
  “Da’s niet zo moeilijk”, zegt de herder. “Je verschijnt terwijl niemand daarom gevraagd heeft. Je stelt een vraag waar niemand op zit te wachten en je wilt betaald worden voor een antwoord dat ik al weet en… je begrijpt helemaal niks van mijn werk. Dus geef me mijn HOND terug!”
  adviseurs en mensen die zeggen kennis van zaken te hebben zijn de nachtmerrie van deze tijd en de meest geldverslindende ramp van onze economie.

  voor de compleetheid, ik heb hem gekopieerd van deze link: http://www.adjustintime.nl/over-de-herder-en-de-organisatie-adviseur-anekdote/ (om plagiaat te voorkomen.)

  1. Om der nog even 1 aan toe te voegen…

   An executive from America was standing at the pier of a Mexican village, taking a much needed vacation. It was his first in more than 10 years. He noticed a small boat with just one fisherman had docked. Inside the small boat were several large yellow fin tuna. The executive complimented the Mexican fisherman on the quality of his fish and asked how long it took to catch them.

   The Mexican replied, “Only a little while.”

   The executive then asked, “Why didn’t you stay out longer and catch more fish?”

   The Mexican replied, “I have enough to support my family for a little while.”

   The executive then asked, “But what do you do with the rest of your time?”

   The Mexican fisherman said, “I sleep late, fish a little, play with my children, take siesta with my wife, and stroll into the village each evening where I sip wine and play guitar with my amigos, I have a full and busy life.”

   The executive scoffed, “I am a Harvard MBA and could help you. You should spend more time fishing and with the proceeds, buy a bigger boat and with the proceeds from the bigger boat you could buy several boats, eventually you would have a fleet of fishing boats. Instead of selling your catch to a middleman you would sell directly to the processor, eventually opening your own cannery. You would control the product, processing and distribution. You would need to leave this small coastal fishing village and move to Mexico City, then LA and eventually NYC where you will run your expanding enterprise.”

   The Mexican fisherman asked, “But, how long will this all take?”

   To which the American replied, “15-20 years.”

   “But what then?”

   The American laughed and said that’s the best part. “When the time is right you would announce an IPO and sell your company stock to the public and become very rich, you would make millions.”

   “Millions…Then what?”

   The American said, “Then you would retire. Move to a small coastal fishing village where you would sleep late, fish a little, play with your kids, take siesta with your wife, stroll to the village in the evenings where you could sip wine and play your guitar with your amigos.”

   – See more at: http://jeremymccommons.com/business/defining-success-the-story-of-the-mexican-fisherman/#sthash.tWmLVAer.dpuf

    1. Denk dat we op biflatie , omdat het een ” economisch” (haha economisch betekent in het woord : met zo weinig mogelijk middelen zo maximaal mogelijk leven) blog is, we ons te veel gericht hebben op wat er mis is inside the matrix.. waar het woord economie een 180 graden gedraaide betekenis heeft…
     Terwijl de menselijke ziel dit materialistme , gepromoot door de msm en de elite , focus op materialiste ABSOLUUT NIET nodig heeft!

     En ik denk dat dat is waarom het huidige systeem in elkaar aan het storten is.. het gaat tegen de menselijke natuur in.

     Ik wacht graag de commentaren af, beste vrienden!

     1. Ach ja, de democratie sgijnt er uitgevonden te zijn.

      .

      http://www.zerohedge.com/news/2015-06-26/tsipras-rejects-ultimatums-says-wont-be-blackmailed
      .
      Dus waarom niet hè ?
      .
      Breek dus de kruiken !

      .
      (dan krijg je sgerfjes (‘ostrae’) waarop je je stem kunt sgrijven/uitbrengen)
      .
      Vandaar het woord ‘ostracisme’ overigens.
      .
      In afgelegen cq arme gebieden gebruikten ze boombladeren om de stem op te sgreiven ; ‘petalae’
      .
      Vandaar ‘petalocisme’.
      .
      Ziezo.
      .
      Heeft u toch nog iets geleerd vanavond.
      .
      Kunt u uw ega mee geruststellen.
      .

      Hihi
      .

 14. De meeste Grieken hebben inmiddels genoeg geld onder hun kussen om het even uit te kunnen zingen.
  En de Grieken helpen elkaar tegen het Brusselse monster.
  Oudere (warme)volken hebben meer solidariteit gevoel dan de (koude) Noordelijke volken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: