Op weg naar Nederland Denkland

29

Kennis is communicatie: vluchtig en verstrooiend en het huidige onderwijs leidt tot ‘zombificering’ van onze samenleving. Twee meningen waarmee René Tissen de discussie op scherp zet dat onderwijs niet om hapklare en meetbare kennis gaat, maar om denken. “Zodra het onderwijs de overstap van kennis naar denken maakt, ontstaan er nieuwe kansen voor het onderwijs om een funderende bijdrage aan mensen en aan de samenleving te leveren.”

kennis

De essentie van het onderwijs aan jongeren in Nederland was, is en zou altijd gericht moeten zijn op het ambitieus ontwikkelen, stimuleren en begeleiden van hun vermogen om zelfstandig te kunnen denken. Zowel in de context van onze nationale identiteit – de wijze waarop de samenleving dingen deed – als onze nationale cultuur – de wijze waarop de samenleving dingen doet –. Het onderwijs moet jonge mensen helpen mentaal open en scherp te kunnen bewegen tussen hun eigen denken en dat van anderen. Uiteindelijk gaat het niet om kennis. Uiteindelijk gaat het om denken.

Zombificering

Momenteel lijkt echter van het tegenovergestelde sprake te zijn. Het huidige onderwijs draagt bij aan wat ik de ‘zombificering’ van de samenleving noem, waaronder ik het proces versta van ontgeesting van mensen. Dat begint bij de standaardisering en modularisering van kennis en wordt momenteel krachtig versneld door een brede waaier van technologische innovatie op het gebied van communicatie en media. Ongewild, onbedoeld en nog grotendeels ongemerkt leiden we in Nederland mensen op tot consumptieve dombo’s. De parallel met de wereld van werk en organisaties dringt zich op. Eerst stond in ondernemingen handwerk centraal. Toen dat geautomatiseerd werd nam kenniswerk de zaak over. De stand van de techniek is nu al zover gevorderd dat ook hoofdwerk door niet-mensen kan en wordt verricht. De tijd dat een organisatie een gebouw is met mensen die er naar toe gaan, erin werken en eraan loyaal zijn is allang voorbij. Voor jonge mensen zijn organisaties niet veel meer dan Apps waarmee vluchtige kennis wordt geproduceerd en geconsumeerd.

Technologische innovatie

Sinds lang wordt technologische innovatie als het grootste goed van de moderne samenleving beschouwd. Vandaar ook in Nederland de maatschappelijke nadruk op productie en techniek en op de exacte wetenschappen, inderdaad terreinen waarin wij opmerkelijk achter zijn gebleven ten opzichte van menig concurrerend buitenland. Vroeger was de Sociale Academie belangrijk (ik kom er zelf uit voort). Nu draait alles om ict en die is veelzijdig maar zonder denken uiteindelijk voor mens en samenleving ondermijnend, voor zover de wereldwijde rat race richting het maken van de eerste volledig aan mensen gelijke robot succesvol zal blijken te zijn. Hoewel ik bijna 59 jaar ben en de (hersen)ziekte van Parkinson heb, verwacht ik over enige tijd zeker nog een nieuw mediaprogramma te zullen zien, een soort ‘Wie van de drie’, waarin twee echte mensen het opnemen tegen een (bijna) niet van echt te onderscheiden humanoïde.

Geneuzel?

Onze westerse samenleving is inmiddels al zover afgestompt dat we de gevaren van deze ontwikkeling niet willen zien en als dat wel het geval is, deze afdoen als geneuzel van oudere generaties die ‘vergeten’ zijn dat nieuwe technologieën altijd tot nieuwe mogelijkheden leiden en dus tot welvaart en welzijn alom. Het argument dat nog niet eerder in de geschiedenis technieken in ontwikkeling zijn die ons mens zijn kunnen en zullen zombificeren, wordt door veel jongeren als weinig tot niet spannend afgedaan. Er wordt kennis van genomen. Maar wordt er ook over nagedacht? Ik meen van niet.

Het merendeel van de kennis die relevant is in ons leven is routine kennis. Dat moet ook zo zijn want anders moeten we het wiel telkens weer opnieuw uitvinden en dat is onwerkbaar en onleefbaar. Kennis moet en kan efficiënt in organisaties en het onderwijs worden ingezet, bij voorkeur met behulp van ondersteunende technologieën. In het onderwijs is inmiddels vrijwel alles in kennisvakjes en -doosjes gestopt en van leerdoelen en labeltjes voorzien, zelfs in die mate dat het onderwijs zichzelf in snel tempo overbodig aan het maken is. Ik ben zelf verbonden aan Nyenrode, een prestigieuze universiteit voor bedrijfskunde, maar zelfs daar wordt alle lesstof verpakt in hapklare en meetbare brokken, in voorverpakte vormen die uitnodigen tot gemakkelijke kennisconsumptie. Tegelijkertijd kun je de tegenwoordige lesstof net zo goed op het net zetten, gratis toegankelijk voor een breed publiek – zoals bijvoorbeeld Harvard doet – en met docenten die naast inhoud ook scoren op vermaak. Kennis is een glijmiddel geworden dat de kelen smeert en de mond niet doet opdrogen. Kennis is communicatie, vluchtig en verstrooiend.

Weten en vergeten

Toegegeven, jongeren zijn goed in kennisconsumptie. Zelfs zo goed dat ze het onderwijs er niet meer voor nodig hebben. Voor de meeste jongeren is kennis iets om kennis van te nemen en die zo snel mogelijk weer te vergeten. Jongeren zitten daar vervolgens helemaal niet mee en toeteren alles op elk moment naar elkaar door, niet eens in de hoop dat er iets zal blijven hangen. Daarvoor is kennis te vluchtig en te makkelijk vervangbaar door andere kennis. Eén plus één is niet langer drie, maar gewoon nul, tenzij er van een toevalstreffer sprake is.

Ook leerkrachten vallen ten prooi aan zombificatie, niet alleen omdat zij in toenemende mate gestandaardiseerd-methodisch moeten werken, maar ook omdat zij uniform les moeten geven. Het simpele gegeven dat alle docenten aan universiteiten tenminste over de BKO-leskwalificatie moeten beschikken, komt op menigeen als modern en professioneel over, maar maakt eenheidsworst van de betrokkenheid en bevlogenheid van leerkrachten en leidt er uiteindelijk alleen maar toe dat ook het voor de klas staan verder geautomatiseerd zal gaan worden. De trend dat leerkrachten in de toekomst als de quasi-persoonlijke ‘Avatar’ van leerlingen zullen worden ingezet leidt al op dit moment tot een verschuiving van het zelfbeeld van docenten, namelijk van leiders met kennis tot arbeiders in de moderne kennisindustrie met leveringsplicht. Op hun beurt voelen klanten zich verlost van de noodzaak tot denken en hebben zij niet in de gaten dat ze tot een product zijn gereduceerd.

Het duurt even

Technologische innovatie op scholen komt in Nederland niet snel, maar wel degelijk van de grond. Vrijwel alle scholen gebruiken smart tools en zijn gedeeltelijk of geheel op tablets gebaseerd. De Maurice de Hond scholen blijven een omstreden fenomeen, niet vanwege de visionaire blik van deze maatschappelijke ondernemer, maar omdat scholen nog onvoldoende in staat zijn de overstap van kennis naar denken te maken. Het is inderdaad moeilijk om die twee los van elkaar te zien, maar dat is wel essentieel als het gaat om modern onderwijs voor jong en oud.

Weten wij wat denken is en zo ja, kunnen mensen daar dan in worden opgeleid? Als het over denken gaat dan zijn daar in de aloude traditie van de beroemde filosofen volle bibliotheken over geschreven, echter die kennis (!) bedoel ik niet. Ik zie denken meer als het vermogen van mensen om wijs te worden uit hun eigen omgeving en de actuele context waarin zij zich bevinden, in relatie tot zichzelf en datgene wat zij denken te kunnen c.q. te leren. In mijn denken staat denken gelijk aan mentaal ondernemerschap, in de context van het zelfstandig en met elkaar verkennen van de geestelijke ruimte van mensen en de inzichten en mogelijkheden die daaruit voortkomen richting het ontwikkelen en realiseren van nieuwe mogelijkheden voor een goed bestaan van henzelf in relatie tot de huidige en gewenste samenleving. Ik zie daarom denken als een min of meer gewone utiliteit die door kennis geprikkeld kan worden en door onderwijs aangeleerd kan worden en tot volle wasdom gebracht. Daarbij komt dat denken pas echt betekenisvol en nuttig wordt, wanneer dat denken tot stand komt in confrontatie met eigen en gedeelde morele kaders van goed en kwaad. Ook die processen kunnen onderwezen worden en leiden ertoe dat mentaal ondernemerschap op een gegeven moment maatschappelijk ondernemerschap wordt, ten gunste van het gewenste bestaan van mensen en de gewenste samenleving.

De geregelde werkelijkheid

Met de samenleving is overigens veel aan de hand. We worden telkens weer verrast door snel opeenvolgende crises, de een nog bedreigender voor ons voortbestaan dan de ander. Uit alle macht proberen we zaken onder controle te krijgen c.q. te houden, onder andere door steeds meer en steeds fijnmazigere regelgeving en georganiseerd toezicht. Voor elk maatschappelijk probleem van enige indringendheid wordt een ‘achteraf’-commissie in het leven geroepen, die moet, mag en wil leren van datgene dat is fout gegaan, maar doorgaans er slechts toe leidt dat kennis het denken verdrijft en zelfs uitbant.

Sterker nog, met enige geloofwaardigheid kan gesteld worden dat de huidige westerse samenleving alles met kennis heeft en niets met denken. Niet geheel onterecht beweren sommige critici zelfs dat denken niet van mensen verwacht wordt en al helemaal niet zelfstandig denken. Burgers – jong en oud – moeten zich als makke lammetjes en schapen gedragen en worden niet veronderstelt wezenlijk onderscheid te kunnen maken tussen wat goede en kwade informatie en kennis is en dus wat al dan niet goed voor hen en hun denken is. Ik zeg niet dat de overheid ons de heersende – politiek correcte – paden wil laten bewandelen, omdat zaken als kuddegedrag en tunnelvisie veel voorkomende fenomenen zijn die zich spontaan voordoen en niet rechtstreeks aan kennis en denken gekoppeld kunnen worden. De rol van emoties en het rood voor de ogen zien, vormen cultuur bepaalde zaken die vaak verward worden met kennis en denken – als collectieve uitkomsten daarvan – maar daar niet zoveel mee te maken hebben.

Spannende denkplekken

Van het Nederlandse onderwijs kan gezegd worden dat het braaf en beheersbaar is. Spannend is het geenszins. Zeker, leren wordt zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt omdat we er anders geen trek in hebben en soms worden er nieuwe leerwegen ontwikkeld om te laten zien dat het onderwijs bij de les is, maar spannende plekken waar ‘het’ gebeurt zijn scholen al lang niet meer, mogelijk met uitzondering van het kleuteronderwijs waar voor de jongsten alles nog fris en nieuw is en zekerheid en vertrouwen van kennis (nog) belangrijker zijn dan het denken op zich. De technologie die het mogelijk maakt om spannende denkomgevingen voor iedereen te maken, met behoud en (financiële) erkenning van de persoonlijke mentale inspanningen van mensen, is mondjesmaat in opkomst en zeker niet wijdverspreid. Het zal nog een tijd duren voor dat mijn toekomstige kleinkinderen hun Socratische computer zullen raadplegen en hun bestaan kunnen ontlenen aan hun mentale ondernemerschap. Maar het komt eraan. Ik ben er zeker van. Of ik dat leuk zal vinden? Wel als mensen, mensen kunnen blijven.

Nederland Denkland: Kennissamenleving

De afgelopen decennia heeft Nederland zich ontwikkeld tot een hoogwaardige kennissamenleving. Er was zelfs enige tijd sprake van het doorontwikkelen van Nederland tot een van de belangrijkste concentratieplekken voor de Europese kenniseconomie, waarmee we als land goed ons brood zouden kunnen verdienen. Van handelsnatie tot kennisnatie. Allengs begint steeds duidelijker te worden dat met de meeste kennis geen droog brood valt te verdienen en dat de meeste mensen juist deze kennis hebben. Kennis blijkt daarenboven veel minder grensoverschrijdend te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Wat voor de een waardevolle kennis is, is voor de ander waardeloze informatie. Zelfs het efficiënt en industrieel produceren van kennis, leidt niet tot economisch voordeel omdat de technologie die er voor nodig is vervangen wordt nog voordat deze er aan toe is.

Met denkwerk kun je alle kanten op

Voor kennis om waarde te hebben moet er denken ingestopt worden. Zoveel is zeker. Omdat denken alle richtingen en vormen kan aannemen, variërend van kennisarm tot kennisrijk, gaat het er vooral om het vermogen tot denken van mensen te activeren, te ondersteunen en maatschappelijk te waarderen. Zodra het onderwijs de overstap van kennis naar denken maakt, ontstaan er nieuwe kansen voor het onderwijs om een funderende bijdrage aan mensen en aan de samenleving te leveren. De geografisch geconcentreerde samenleving wordt er herkenbaarder door. De virtueel vrije samenleving wordt er waardevoller door.

Vindt er dan helemaal geen denken meer in het onderwijs plaats? Moet denken van iedereen verwacht worden? Nederland kenmerkt zich aantoonbaar als een modern land, waarin onderwijs, onderzoek en ontwikkeling steeds beter op elkaar zijn afgestemd en elkaar onderling versterken. Daarbij komt dat niet iedereen een Willy Wortel kan zijn. Het vermogen en de wil tot denken is bij mensen onderling verschillend en daar moet ruimte voor zijn. Vaststaat dat in de aloude industriële samenleving niet iedereen arbeider was. Net zomin als in de moderne samenleving iedereen denker moet zijn. Tenzij er geen werk zonder denken meer is. Dat laatste is in toenemende mate het geval. We gaan onmiskenbaar een toekomst tegemoet waarin er geen werk meer is, in ieder geval geen werk op basis van een reguliere arbeidsovereenkomst. Ook Nederland zal in de (verre?) toekomst geen werknemers meer kennen, maar ondernemers. De ‘BV-ik’ is groeiende. Nu al is Nederland een economie van zzp’ers; hoogopgeleid, weinig werk en slecht betaald. Tegelijkertijd is er een constante vraag in de wereld naar verbetering en vernieuwing en naar voorlopers in de ontwikkeling en spin-offs van kennis. Daar is vermogen tot denken voor nodig, zelfs essentieel. Het onderwijs moet hiervoor zorgen en krijgt er een nieuwe ‘license-to-operate’ door. Het wachten is momenteel op de omslag van kennis naar denken. De tijd is er rijp voor.

René Tissen

De auteur is als hoogleraar Business Studies verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Dit artikel is met medewerking van Barry (Barendina) Rooimans tot stand gekomen.

29 REACTIES

 1. Gedenkwaardig memorandum van René Tissen. Om bij stil te staan:
  “In mijn denken staat denken gelijk aan mentaal ondernemerschap, mentaal ondernemerschap wordt op een gegeven moment maatschappelijk ondernemerschap.”
  Denken is omzien, verkennen, combineren met geheugen, begrijpen en vooruitzien. Het gaat vooraf aan richting en doel. Vooraf aan kiezen, aan diversiteit. Geen kunstmatige intelligentie zal ooit het denken, begrijpen en aanvoelen vervangen.
  “kuddegedrag en tunnelvisie zijn veel voorkomende fenomenen”
  Geestelijke monocultuur. Gebrek aan mentaal ondernemerschap belet gefundeerde discussie en diversiteit. Het ligt voor de hand dat mentaal ondernemerschap leidt tot onderscheid en verschillen als impuls voor maatschappelijk ondernemen, verbeteren en vernieuwen, en grenzen verleggen. Kortom, voortgaan, voortbestaan. Op een manier.
  Het spijt mij hier van uw ziekte te vernemen. Ik heb een mooie, geestrijke en prikkelende periode onder uw gedachten beleefd. Waarvoor hierbij dank.

 2. Hallo heer Tissen,

  “Ik zie daarom denken als een min of meer gewone utiliteit die door kennis geprikkeld kan worden en door onderwijs aangeleerd kan worden en tot volle wasdom gebracht. Daarbij komt dat denken pas echt betekenisvol en nuttig wordt, wanneer dat denken tot stand komt in confrontatie met eigen en gedeelde morele kaders van goed en kwaad.”.

  Heb respect voor u,als Professor aan de Universiteit van ……………
  U heeft veel kennis vergaard uit boeken en van goed bedoelende rectors.
  Maar deze kennis was al ontdekt, door de echte wetenschappers uit het verleden,zoals: Newton,Galilei,Pythagoras,Einstein.
  U heeft zich waarschijnlijk ook jaren lang gevoeld,als iemand die bovengemiddeld was.
  Nu met uw ziekte,komt u voor mijn gevoel tot andere inzichten.
  Heb zelf in de familie iemand met dezelfde ziekte,dus weet wat het betekent en de gevolgen zijn.
  Het verstand,is niet meer dan een stuk gereedschap.
  In het verstand,ligt alles wat we geleerd hebben,onze positieve en negatieve ervaringen en wat ons is aangepraat opgeslagen.
  En daar houd het mee op!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Het nieuwe tijdperk “Aquarius” waar we nu in beland zijn,is het verstand niet relevant meer.
  Ons verstand,kan gemiddeld maar +/- 70 frames per seconde verwerken.
  We leven toch al in een wereld van PROZAC.
  Het is een ware plaag aan het worden.
  Onze Intuitie,kan gemiddeld 5 miljard schakelingen verwerken.
  Ons verstand,kon 100-200 jaar geleden nog prima z’n werk doen,maar nu is dat history.
  Het Universum,zal de komende decennia alles en iedereen op z’n plek zetten waar het hoort,zoals dat ook 1,26 miljard jaar geleden begonnen is.
  Iedereen,die meent zaken vergaart te hebben,zal tot de orde geroepen worden en op z’n plaats gezet worden.
  Dat is een wet van het Universum.
  Mensen denken veel geleerd te hebben,of slim,sluw en slecht te zijn geweest naar anderen,maar zijn in feite zeer dom en onwetend.
  De wetten van het bewuste en het Universum,zullen het slechte overwinnen en afstraffen.

  • het tijdperk van de waterman is onzin, het lentepunt staat nu inderdaad voor het noordelijk halfrond in de waterman, wat voor het noordelijk halfrond lente is, is voor het zuidelijk halfrond het herfstpunt, dus voor het zuidelijk halfrond is het tijdperk van de leeuw aangebroken??? want het lentepunt op het zuidelijk halfrond is het tegenovergestelde van het noordelijk halfrond. daar hoor je die nieuwe tijd goeroes niet over, daarom is al dat astrologische gedoe onzin. “it is the dawning of the age of the Leo, the Leo”

   • Volgens mij heb je de klok wel horen luiden maar heb je geen idee waar de kerk staat.. Er is altijd een tegenstelling te vinden als je aan de andere kant staat en het is wel erg makkelijk om dan alles maar als onzin af te schilderen.
    Rechts kan ook links zijn en andersom , net waar je staat…
    Dat astrologie niet iets is om de week mee te plannen is wel duidelijk maar dat de sterrenbeelden invloed op ” het geheel ” uitoefenen lijkt me onderhand duidelijk.

    • 1 de positie van de sterrenbeelden komen niet meer overeen met de positie van de astrologie sterrenbeelden.
     2 als het een seizoen cyclus zou zijn waarbij met de lente het sterrenbeeld ram begint, waarom is dit dan niet omgekeerd voor het zuidelijk halfrond???
     3 bij de evenaar doet het lentepunt er niet toe (dagen zijn even lang) , dus daar hebben ze daar ivm het ontbreken van een lentepunt geen tijdperk van de waterman???
     die astrologische theorieën lopen gewoon stuk of bestaat de wereld slechts uit het noordelijk halfrond???, wat een onzin allemaal, tijdperk van de waterman.

 3. Het gaat het er niet om kennis in je hoofd te stampen in je schooltijd om alles daarna weer snel te vergeten maar uiteindelijk gaat het om nadenken.
  Zelf nadenkende mensen hoeven hun kennis niet uit een boekje halen maar ontwikkelen hun intelligentie op hun eigen gebied en dit in de praktijk brengen.
  De meest innovatieve en ondernemende mensen hebben niet al te veel scholing gehad blijkt uit onderzoek.

  De hooggeschoolde wonen in een 2 onder een kap woning en werken bij grote bedrijven en doen wat ze gezegd wordt, hebben/tonen geen zelf initiatief en gaan voor hun salarisstrookje .
  De echte slimme mensen wonen in de mooiste huizen en hebben hun eigen bedrijf en geven bevelen aan de hooggeschoolde.
  Echte ondernemers gaan niet voor geld maar gaan voor om hun visie en idealen te verwezenlijken.

 4. Als mensen konden denken, stuurden ze massaal de groeidoctrine naar het hiernamaals.

  Haha; van voorgekauwde kennis naar denken, en van vaste baan naar een hongerige concurrentie-kloon in het geglobaliseerde landschap, alwaar jaarlijks in India 35.000 ingenieurs afstuderen.

  Maar in de basis heel goed, hr Tissen, in de basis heel goed. Mits dat ‘zelf denken’ wordt omgezet ter voorbereiding op de komende transitie.

  Het plebs zal moeite hebben met het loslaten van hun multimediale zekerheid.

  Heheh, biflaten.

 5. Knowledge is a deadly friend
  If no one sets the rules
  The fate of all mankind I see
  Is in the hand of fools
  Yes I fear tomorrow I’ll be crying.

  Lyrics- King Crimson

 6. de tijd dat Nederland nog iets voorstelde met wetenschap was in de tijd dat Philips nog nieuwe technologie ontwikkelde, de basis van die wetenschappers was de oude lts/mts/hts, de oude stijl waar nog discipline heerste en gewoon de basiskennis erin werd gestampt door herhalen/herhalen/herhalen en praktijklessen met oefenen/herhalen, niet van dat onderwijs waarin leerlingen aan hun lot worden overgelaten met ‘ze moeten zelf het wiel uitvinden’ waarbij 1 op de 1000 succes heeft omdat zijn ouders het onderwijs maar zelf gaan verzorgen. de overige 999 gooit er met de pet naar en gaat muziek luisteren op iTunes

  Als je de basis niet beheerst met je ook geen kapstok om mee te kunnen werken als je echt probleemoplossend wil gaan werken.
  Als je de mts boeken van voor WW2 bekijkt sta je paf van het niveau van wiskunde en natuurkunde dat vereist was. (en alles zonder rekenmachine, men rekende nog zelf)

  de meest succesvolle scholen zijn momenteel privéscholen waar orde en tucht heerst. De gewone scholen zijn zo onveilig voor docenten dat de goede elders een beter betalende baan vinden. waarom denken jullie dat de beste software ontwikkelaars uit India komen, ouderwetse school / herhalen/herhalen/herhalen, eerst de basis beheersen dan pas zelf denken.

  Zelf denken lukt enkel als je een goede basis kennisachtergrond hebt, zonder dit roepen mensen de meest domme dingen, kijk maar wat een gemiddeld kamerlid uitkraamt. (mijn eeuwige voorbeeld is de spaarlamp die bij het chemisch afval moet (kwik) en ondanks dat wordt beweerd dat hij beter voor het milieu zou zijn, hahahahaha)

  • Basiskennis zit tegenwoordig in chips en daar staan we mee op en gaan we mee naar bed .
   Waarom boeken vol kennis opslaan in ons hoofd terwijl chips veel sneller en beter u deze informatie 24/7 kunnen geven.

   • wie programmeert de chips/microprocessors?

    tegenwoordig wordt apparatuur door sommige fabrikanten zo gemaakt dat de chips een teller hebben die na een bepaald aantal keren gebruik een foutmelding geeft bij apparatuur zodat je weer nieuwe kan kopen, hoe zuinig je er ook mee bent omgegaan, op techniek vertrouwen is leuk, op jezelf vertrouwen is beter.

    • Ik geloof tegenwoordig een hoop als het gaat om de steeds meer verdorven consumptie maatschappij. Zo zag ik tot mijn ontzetting enkele jaren terug een video op YT waar vrijwel nieuwe luxe auto’s zoals Volvo total loss werden gemaakt omdat dit beter is voor de economie.
     Ik kon het eerst gewoon niet geloven maar dit is of in ieder geval was een wet in de USA dat gebruikte import lease auto’s onklaar gemaakt moesten worden. Zetten ze alle auto’s op een rij, dan een vloeistof bij de olie of benzine welke gaat schuren en zorgt voor warmte ontwikkeling. Je hoort de auto’s piepen en de Volvo bleef het langste lopen.
     Schandalig gewoon dat wij als mensheid zo laag gezonken zijn en dat het werkvolk dit ook gewoon uitvoert.
     Ik zou weigeren en deze practijken aan de schandpaal nagelen maar ja, ik ben dan ook arm hè… Oftewel, ik denk zelf nog na en doe wat goed is waar anderen alleen maar lullen maar eigenlijk gewoon carriere hoeren zijn…
     Dus van die voorgeprogrammeerde chips zal ook wel waar zijn.
     Toch wil ik graag jouw bronvermelding hebben.

    • kan ik mij een stuk bij aansluiten, ik denk dat de toegang tot informatie het belangrijkste is, waarbij er meerdere bronnen dienen te zijn zodat je deze tegen elkaar kunt afzetten.

     • Toegang tot informatie is natuurlijk heel belangrijk, maar het moet niet zo zijn dat zoiets eindigt in het alleen maar het overnemen van conclusies. Daar is nou juist denken voor nodig en dan komen er regelmatig nieuwe invalshoeken naar voren.
      Een stelling is en blijft een stelling totdat of het tegendeel bewezen is, of dat die stelling een noodzakelijke wijziging (nieuwe inzichten) ondergaan heeft. Daarna begint dat proces overnieuw.
      Een aantal stellingen (wetten) zijn inmiddels al zo ver gevorderd dat het wel erg moeilijk wordt deze op grond van een beetje basiskennis onderuit te halen. Maar daar zijn dan wel eeuwen van trial and error overheen gegaan. Niettemin staat er eens in de zoveel tijd een briljante geest op, die op basis van zijn kennis, in staat is, bestaande bewijzen te weerleggen en met betere bewijzen te komen, of het geheel naar nieuwe niveaus te tillen. Daarom is geschiedenis ook zo belangrijk, dat geeft nl. het pad aan waarlangs wij tot bepaalde conclusies gekomen zijn. Moet de geschiedschrijving wel correct zijn natuurlijk.

   • “Basiskennis zit tegenwoordig in chips en daar staan we mee op en gaan we mee naar bed “.

    Is het Kennis of Informatie wat het brengt en van wie?

    De enige kennis en info die betrouwbaar is,is datgene wat je eigen bewustzijn je doorgeeft.
    Maar de sniekies willen graag alles en iedereen aan de chips verbinden.
    Lekker alles makkelijk controleren in 1 van die supercomputers en databasen.
    Als de mensen eens leren terug te gaan naar hun basis en begrijpen,dat in het menselijk bewustzijn ieders eigen unieke persoonlijke kracht huist,dan is het geen wonder waarom die kliek mensen er van af wil houden om hun bewustzijn wakker te maken en te raadplegen.
    Je eigen bewustzijn is uniek en geheel persoonlijk,ze kunnen je het niet afnemen,je kan het zelfs niet weggeven.
    Neem maar eens een 20 min in rust en stilte en probeer in contact met uw ziel te komen.
    Plussen en minnen hoor ik nog wel

 7. Een min voor u Goof. Voor een deel heeft u wel gelijk. Maar een basis uit de computer halen is wat we nu doen. Behalve de Kamasutra kan de jeugd (gemiddeld) niet veel. En de basis uit de computer halen is wat men nu doet. Als een supermarktmedewerker al niet weet wat peterselie is dan zakt mijn broek af. Het fatsoen, beleefdheid en waardigheid is tegenwoordig ook in de computer gebleven. Dit land is op.

 8. Misschien dat we juist het onderwijs moeten schrappen.
  Stop met leren en start met denken..
  Hele interessante video van iemand die hierover goed nagedacht heeft.., Sluit mooi aan op Tissen en wellicht bied het een ander perspectief.

  Geef aub heel de video een kans want deze jongen is duidelijk niet gek.

  http://www.youtube.com/watch?v=Uq-FOOQ1TpE

  Graag reacties wat jullie van deze invalshoek vinden.. Zelf vind ik het eigenlijk een super idee en laat mijn kinderen thuis morgen..

  Stop learning and start thinking
  Follow your hart and start creating

  • Dit jochie geeft inderdaad een leuke aanvulling waar het artikel van biflatie.nl / Tissen over gaat.

   Wat mij opvalt is dat best wel veel mensen (in de tijd van school, klasgenootjes) blijkbaar redelijk moeilijke materie voor een paar dagen kunnen onthouden en er dan een proefwerk of examen voor konden doen.
   Maar als ik dan in het heden tegen deze mensen zou zeggen:
   Watt = Volt x Ampere dan lijken ze me aan te kijken alsof ik de reïncarnatie ben van James Watt en dat terwijl ze dat zelf ook ooit geleerd hebben op de middelbare school.

   Ikzelf ben een luie hoofdrekenaar. Een calculator is sneller dan ikzelf. De uitkomst tussen een paar getallen vind ik niet boeiend. Wel vind ik het belangrijk dat je wel weet hoe je kunt rekenen. Over een formule -nadenken- dat vind ik dan weer wel boeiend want dat is creatief. Een computer maakt gehakt van elk mens als het gaat om rekenen maar een formule bedenken dat kan het niet.

  • @Madman

   Deze film / DVD (de LP en de CD heb ik al jaren en jaren) zet me al jaren aan het -denken- In dit meesterlijke muziekstuk dat aanregen is van verschillende nummers, hier zit een boodschap in maar wat ze nou eigenlijk echt bedoelen weet ik eerlijk gezegd toch nog steeds niet helemaal. Wellicht is de boodschap enkel en alleen hetgeen ze waarover ze zingen:

   De verveling, verveelde popartiest, drugs, weelde, rijkdom. Ketende tieners, sex, tweede wereldoorlog. Een zoon die zichzelf bekijkt vanuit moeders ogen, de gierende geluiden van gevechtsvliegtuigen uit de 2e wereldoorlog. Ik heb altijd het idee gehad alsof hier een grotere boodschap achter zit. Maar misschien is het alleen maar een aaneenrijging van verschillende boodschappen. Stiekem blijf ik maar geloven in dit grote mysterie en hoop nog jaren hiernaar te mogen luisteren…

   Pink Floyd – The Wall, my all time favourite.

   Eigenlijk zou ik deze grote boodschap uitgelegd willen krijgen en eigenlijk ook helemaal niet zodat ik er nog lang over na mag denken.

   ‘Mother do you think they’ll drop the bomb ?’

   • Bij de meeste aparte,indringende groep artiesten en individuen uit het verleden en heden huist juist een grote spiritualiteit.
    En daarnaast waarschijnlijk nog meer,wat nog niet precies is blootgelegd.
    Is het realiteit wat men ziet,of is het illusie.

 9. Ach het is niet gemakkelijk om het in een verhaal te vertellen denk ik , R.

  Het gemis van een vader, de zinloosheid van oorlog , de ongevoeligheid van moeder, de angst die je ouders je inpompen, de goedkeuring die je zoekt van ouders, het onderdrukken van de geest van de jeugd door er eenheidsworst van te maken via het onderwijssysteem, de jacht op macht materie, sex, drank, compensatie als compensatie verlangen naar liefde.
  Een muur om je heen bouwen als zelfbescherming in een wereld die gevoelige mensen vergruisd. En die gevoelige mensen gebruikt als artiesten om hun gevoeligheden in vorm van muziek of film te laten gieten en daar weer gewin uit te halen, of de artiest er nou aan onderdoorgaat of niet.

  Het is moeilijk om alles te betitelen, en je ziet elke keer weer meer.
  Ik weet niet of het mijn favoriet is maar wel een van de.
  En het was een ommekeer in mijn leven, vooral door de herkenning van perceptie.

  • @Madman

   Jij legt het wellicht nog beter uit dan ik maar ik koester het mysterie. Een buitenstaander die dit album niet kent zou kunnen denken dat het om ordinaire rock gaat zoals ik het in mijn vorige reactie uitleg. Dat is simpelweg misschien nog deels waar (‘Empty Spaces’ –> ‘Young Lust’) maar toch past dit album prima bij dit artikel het zet aan tot denken.

   Veel mensen zeggen ‘Het boek was beter dan de film’.
   The Wall:
   Ik zou zeggen: ‘De LP / CD is beter dan de film. Door het denkeffect heb ik mijn eigen film allang gemaakt nog voordat de echte film uitkwam.

   Aanrader voor anderen. Ga zitten op de bank, doe niets en luister naar de muziek en het verhaal. Je wordt meegezogen in een onbeantwoordbare(?) vraag… En… maak je eigen film. ’t Kan zijn dat het aangrijpen pas gaat werken na een paar keer draaien.

   Een toppertje uit alweer 1979…

 10. We leven in een fantasie die voor ons uitgedacht is en verspreid wordt via de bekende media die in handen is van enkelen. Scholen zijn niks anders dan propaganda-instituten en het onderwijsniveau is om te huilen. De geschiedenis zoals die op scholen wordt onderwezen zitten vol gaten en leugens.

  We worden geregeerd door een stel psychopaten en narcisten die niet veel op hebben met de mensheid, daarvoor hebben ze Agenda 21 voor bedacht. Deze ging van start met de
  United Nations Conference on the Human Environment en de Earth Summit, Stockholm Declaration etc

  UN Agenda 21/Sustainable Development is the action plan implemented worldwide to inventory and control all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all energy, all education, all information, and all human beings in the world. INVENTORY AND CONTROL.—-Rosa Koire – See more at: http://www.democratsagainstunagenda21.com/#sthash.gXmQZM9L.dpuf

  De bangmakerij in de media die gaande is, is bedoeld om chaos te creeren en onze vrijheden te vernietigen. We zitten in een crisis omdat ze dat willen en niet omdat het nodig is. Het dient een bepaald doel en dat is ons te verzwakken voor hetgene dat komen gaat. Stap voor stap komen er meer wetten en regels, het is onze vrijheid die op het spel staat en bijna niemand heeft het in de gaten.

 11. Dit artikel doet me denken aan de analyse van Michel Foucault, hij kwam tot vier elementen die simultaan beschouwd gezien kunnen worden:

  (1) element van utopische gespletenheid
  (2) element van (systeem)overmacht
  (3) element van omgekeerde effectiviteit
  (4) element van samenhangende kennis

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.