René Tissen: Leven in EU wordt goedkoper

14

Langs verschillende kanten probeert de Europese Commissie momenteel om haar verloren geloofwaardigheid bij burgers terug te winnen en dat lukt o.a. goed bij het beleidsterrein van Eurocommissaris Kroes, in het kader van het structureel verlagen van de kosten voor mobiele telefonie. Als zij slaagt in haar opzet wordt het leven in heel Europa goedkoper, want de kosten van communicatie slaat voor menigeen een forse deuk in het persoonlijke budget.

Daarnaast haalt de Europese Commissie de bezem door het oerwoud van irritante wet- en regelgeving, ook al wel het probleem van de kromme banaan of de ongelijkvormige komkommer genoemd. Omdat de commissie zich hier van meet af aan belachelijk heeft gemaakt en massale hoon moest incasseren, komt deze schoonmaakactie geen moment te vroeg en blijft het de vraag of er een wezenlijke verbetering van het imago inzit. Ik twijfel daaraan, zeker in het licht van de stille beleidsinvloed die de commissie op andere terreinen heeft weten te bemachtigen (volgens sommigen op on- c.q. quasi democratische wijze), die van veel grotere betekenis is voor het dagelijkse leven van burgers.

De sociale dimensie wordt versterkt

Mijn twijfel wordt versterkt door het voornemen van de Europese Commissie om de sociale dimensie van Europa te willen versterken. Met dat voornemen is op zichzelf niets mis. De onderlinge eenheid wordt inderdaad alleen maar versterkt als de burger van Europa centraal komt te staan, met zijn of haar noden en behoeften, in plaats van de huidige politiek-institutionele versterking die de commissie nastreeft.

Mijn mond viel echter enigszins open van verbazing toen ik kennis nam van de voorstellen van Eurocommissaris Lazlo Andor van Werkgelegenheid en Sociale Zaken, namelijk om een Europees Werkloosheidsfonds op te richten. Dat moet aan iedere burger in Europa een uitkering geven voor bepaalde tijd en van nader te bepalen hoogte, in geval van werkloosheid. Deze voorstellen komen rechtstreeks uit de koker van Frankrijk, dat kansen ziet om dit deel van de sociale zekerheid uit de eigen lidstatelijke begroting te halen en over te hevelen naar Europa. Lees meer op RTLZ>