Wat stelt een geleend en beleend BBP cijfer eigenlijk nog voor?

Wat stelt een geleend en beleend BBP cijfer eigenlijk nog voor? Dit terwijl we moeten blijven groeien om niet in de deflatiefuik te lopen en anderzijds terwijl de centrale banken zich klem hebben gezet door al sinds Lehman (2008) de rente op nagenoeg nul te hebben geparkeerd zonder zich te hebben gerealiseerd hiermee het beleidspaneel te hebben verspeeld. Met de inmiddels wereldwijd torenhoog opgelopen schulden zal elke poging tot renteverhoging steevast de scheefgetrokken verhoudingen – nationaal en internationaal – op scherp zetten!

Waar de wereldeconomie ‘by bits and pieces’ krimpt en de rente dus verder omlaag zou moeten, worden er binnen de bestuurskamer van de Fed flinke noten gekraakt over de te volgen rentepolitiek. Alleen al om de pensioenfondsen en spaarders een steun in de rug te geven zou de rente omhoog moeten. Maar dat geldt ook voor de geloofwaardigheid van de Fed in de rol van centrale bank voor de gehele wereld. Maar als dat gebeurt, is het tevens einde oefening wat de groei betreft en lopen de schulden versneld op.

Dit vormt het grote dilemma van deze tijd en doet tevens aldoor de vraag rijzen hoe lang ons huidige door schuld geplaagde monetaire systeem nog weet stand te houden. Bij gebrek aan een “prettige” oplossing dient het leven gemakshalve zo goed en zo kwaad als het gaat dan ook maar zo “prettig” mogelijk te blijven resulterend in ‘business as usual’.

De woorden van St. Louis Fed voorman Williamson zullen toch niet aan dovemansoren zijn gericht: ‘There will be no escape from ZIRP’ en ‘Too big to fail is too big a problem’.

De enige partij die van buitenaf “roet in het eten” zou kunnen gooien is China en daarvoor zijn wel een aantal redenen aan te wijzen: Als geen ander land heeft China de feilen en het falen van ons huidige monetaire bestel “aan den lijve” ondervonden. Het is mede om deze reden dat het land niet aflatend goud “sprokkelt” als buffer tegen de gigantische voorraad aan waardeloos Amerikaans schuldpapier. Met een groeiend aandeel in de wereldeconomie van thans rond 10% wordt bijgevolg een grotere rol voor de eigen munt opgeëist. Een ander gevoelig punt is dat de Chinezen zich zo langzamerhand niet langer wensen te committeren aan de Amerikaanse geostrategische suprematie. .

Om niet langer in hoge mate afhankelijk te zijn van de export, komt het accent meer en meer op de eigen consumptiemaatschappijte liggen waaraan nu al een slordige 600 miljoen Chinezen deel hebben, gelijkwaardig aan het EU inwoneraantal. Tegen deze achtergrond zie je dat het land gegeven het nieuwste vijfjarenplan in versneld tempo de economische transitie wenst door te zetten. Opmerkelijk is dat China als enige een plan met visie voorlegt.

Tenslotte blijkt China ongeacht de regels van het zeerecht een militaire confrontatie met de V.S rond de geclaimde prieteilandjes in het zuidelijk gedeelte van de Zuid-Chinese Zee niet langer te schuwen. De toenemende militaire aanwezigheid van China buiten haar territoriale wateren in de Pacific (alsmede de toenemende Russische militaire aanwezigheid in het oostelijk bekken van de Middellandse zee) waren voor de Amerikaanse marinecommandant admiraal Richardson in elk geval aanleiding om de Amerikaanse mondiale aanwezigheid “in heroverweging” te nemen. Je kunt dat uitleggen zoals je wilt maar is niet mis te verstaan. Minstens zo boeiend is om te zien hoe snel China vaart zet achter de eigen vliegtuigbouw en de ruimtevaartindustrie inclusief de planning van een permanent station op de maan. Hierop bestaan nog geen territoriale aanspraken.

Voorts wordt onderschat dat Rusland en China over een grote grondstoffenreserve beschikken die nu onderling al in de yuan wordt verhandeld. China is er veel aan gelegen om haar munt onder te brengen in de Special Drawing Rights (SDR’s) – de Speciale Trekkingsrechten van het IMF. De vraag is evenwel wanneer deze claim door de V.S. met de grootste stem in het IMF kapittel zal worden erkend. Het huidige SDR mandje kent de volgende verdeling: 41,9% dollars, 37,4% euro’s, 11,3% pond sterling en 9,4% yen. In tegenstelling tot het merendeel der commentatoren die er van uitgingen dat het einde van de dollar reeds in oktober 2015 een aanvang zou nemen, gaat dit scenario volgens insider Jim Rickards er als volgt uitzien:

 • de Executive Board van het IMF doet deze maand een voorstel om de effectieve datum waarop het SDR mandje wordt herzien te verschuiven naar september 2016
 • eerst in maart 2016 zal er binnen dit orgaan een stemming plaats vinden om de yuan al dan niet op te nemen (de V.S. zullen tegen stemmen) met een gewicht van 10% hetgeen nog maar tot een geringe interne verschuiving zal leiden
 • op 30 september 2016 zal dan blijken of deze stemming gestand zal worden gedaan.

Een en ander impliceert dat China nog enige tijd heeft om de munt nog wat te verzwakken met een deflatoire druk op de dollar waardoor deze nog verder aansterkt en de kans op een mogelijke renteverhoging verder verkleint. Maar met de kans op opname in het mandje zal vanaf maart juist de yuan gevraagd zijn. Vooruitlopend op de volgende mondiale liquiditeitscrisis hoopt China zich middels maximale goud acquisities alsmede opname van SDR’s verder uit de dollar te kunnen diversificeren. Tegen die tijd zal het IMF de rol van de centrale banken overnemen door ‘en masse’ nieuwe SDR’s uit te geven om uiteindelijk de zo vurig gehoopte inflatie te kunnen bewerkstelligen. Dat is althans Rickard’s visie.

De V.S. komen natuurlijk dan steeds meer in het nauw enerzijds gezien het opgeven van de dollar als reservevaluta (tevens einde van de petrodollar) en anderzijds de hoogst noodzakelijke inflatie om de schuldenlast te zien verdampen. Om in dollars te kunnen blijven geloven zal de rente fors moeten worden opgeschroefd (bij een Treasury volume van ca. $38 biljoen (12 nullen) anno nu. Dat betekent het einde van het Amerikaanse groeisprookje.

Voor Europa zal er dan stellig een heroriëntatie op het Oosten moeten volgen. Dat vormt het Frankenstein schrikbeeld voor de V.S. en om die reden wil Washington de Chinezen zo lang mogelijk buiten de IMF-deur houden en wordt voorts een confrontatie met China niet langer geschuwd. Dit zou wel eens een eerste testcase kunnen worden!

Op de voor- en achtergrond hiervan blijven alle financiële markten “van bovenaf bestierd”, hetgeen Bill Gates de uitspraak ontlokte: this is a case of institutional corruption, criminal conspiracy and a massive fraud on the investing public’ en zie je de onevenwichtigheden en disconnecties steeds verder toenemen, in vakjargon heet het ‘the system is out of whack’ en zie:

 • de stijging van de rentegedreven S&P met 250 punten ofwel 13,7% vanaf het september dieptepunt tegenover de gemiddelde gedaalde bedrijfswinsten met ca. 4%
 • de stijging van de 30 Dow fondsen van een slordige 2.000 punten of ruwweg 8% tegenover de Russell 2000 die nagenoeg onveranderd is gebleven
 • de Dow Transport Index, een belangrijke economische graadmeter die nog bijna 1.000 punten beneden haar hoogtepunt van 9.200 noteert
 • de stijgende Treasuries in galop met de beurs, doorgaans contraire bewegingen; daarbij heeft het overheidsschuldpapier nog nooit beneden 1% gestaan en/of lager; nu gaat het al om ruim $20 biljoen!

Negatieve yields

Hieronder een dwarsdoorsnede van negatieve yields binnen de eurozone w.o. ons land.

charts 6-11

 • de frappante ‘disconnect’ tussen de commodities gemeten in de CRB Index die al geruime tijd steeds verder wegzakt naar het laagste niveau sinds 1986 versus de aandelen die vooral een stijgende tendens blijven vertonen; Caterpillar – de grootste apparaten- en machinefabrikant ter wereld – heeft nu al bijna 3 jaar van een dalende omzet achter de rug, de langste neergang sinds het bestaan sinds 1952
 • de even frappante ‘disconnect’ tussen de stijgende beurzen en de dalende wereldeconomie
 • tenslotte de totale ‘disconnect’ tussen goud en zilver met een factor 5, m.a.w. de zilverprijs had gemeten naar de huidige goudprijs boven $70 moeten staan.

Deze twijfelachtige opsomming van tegenstellingen heeft zich in de ganse beursgeschiedenis nog niet eerder voorgedaan!

Zolang de BIS (Bank of International Settlements) in Basel in koor met de centrale banken annex het goud kartel de markten voortdurend blijft manipuleren, hoef je beslist niet meer de chartbewegingen te bestuderen, laat staan er conclusies aan te verbinden. Niettemin staart het gros van de huidige generatie analisten en beurscommentatoren er zich nog steeds blind op. Ze kunnen niet anders want in het andere geval kunnen ze hun brood niet meer smeren waarmee de ‘normalcy bias’ keurig in stand wordt gehouden.‘Honi soit qui mal y pense’!

Robert Broncel    

33 reacties

 1. Hoe meer van deze berichten, hoe duidelijker het economisch analfabetisme tot uiting komt. Het begint ‘stilaan’ op een tragische grap te lijken die wel – misschien niet eens tenvolle bewust daarvan – miljoenen mensen treft. Een modern debt jubilee of een monetaire reset liggen voor de hand, blijkbaar is dat voor sommige zelfverklaarde experten uiterst moeilijk om te bevatten, des te tragischer wordt dit ‘economische’ verhaal.

  1. Hoe je het ook wendt of keert Werner, een modern debt jubilee of een monetaire reset zullen naar mijn idee een grote onrust tot gevolg hebben. Ik ben het met jou eens dat het de enige oplossing is. De wereldwijde schuld is simpelweg te hoog. De samenleving wordt door het beleid van ‘gratis geld’ door de centrale banken in leven gehouden. De zogenaamde groei die ons nu wordt voorgeschoteld is puur kunstmatig. Als we goed om ons heen kijken dan zien we de armoede ook in onze westerse welvaartstaat toenemen. De onderkant van de samenleving groeit met rasse schreden, mede veroorzaakt door het interingsproces van de middenklasse. Ik kom altijd weer met de stelling dat het evenwicht in onze maatschappij tussen de superrijken en de uitgeknepen onderlaag volledig uit balans raakt. In de enorme geldverruimingscarrousel van onze centrale banken wordt het gratis geld logischerwijze als een magneet aangetrokken door het grote geld van de machtigen der aarde. Alleen grote beleggers beschikken over alle instrumenten om het grote geld binnen te graaien. Binnen de Quote 500 groeide het miljardenkapitaal dit jaar maar liefst met 10 procent. Bijna onvoorstelbaar. Stel daar tegenover dat bij ons burgers in de onderlaag van de samenleving het kapitaal juist door interen de andere kant op gaat. Wij burgers
   beschikken soms over een beetje spaargeld waarop we nauwelijks nog rente
   ontvangen. Daar bovenop hebben wij (jarenlang) pensioenpremies betaald en zien
   we nu dat onze pensioenfondsen worden geplaagd door de extreem lage rente en
   dat daardoor onze pensioenen worden afgewaardeerd. Hiermee wil ik aangeven dat
   wij dubbel worden genaaid. We teren in met ons spaargeld en met ons pensioen. Waar
   ik mij druk over kan maken is dat veel lotgenoten nog altijd denken dat dit een tijdelijk fenomeen is. Alleen de deelnemers in de discussie op deze website weten wel beter. Ik vrees dan ook op een fatale afloop. Simpelweg door onze enorme schuldenberg die moet worden afgebouwd. Al vaker heb ik een artikel of een reactie al eens aangegeven dat het afschrijven van schuld moet worden neergelegd in een soort van masterplan. Als we dat niet doen dan wordt het een wereldwijde chaos. Wie gaat nu bepalen waarop het eerst moet worden afgeschreven? Het lijkt voor de hand te liggen om te beginnen met de uit de hand gelopen staatschulden. Stel dat ze moeten worden afgeschreven voor bijvoorbeeld 50 procent met inachtneming van een tijdvak van een reeks jaren. Dat houdt in dat de bezitters van staatsleningen, pensioenfondsen en andere beleggers, hun balansen moeten verkorten. Dus kapitaalvernietiging. Ik ben geen econoom en zou daarom willen vragen aan degenen die daarvoor gestudeerd hebben wat de gevolgen daarvan zijn voor onze pensioenfondsen en banken. In ons fiatgeldsysteem is alles zo in elkaar verweven dat het ene het andere meetrekt naar onderen. De bekende neergaande spiraal die zichzelf versterkt doordat ineens iedereen wakker wordt en begint te snappen dat de grote reset is begonnen. Mijn inziens is deze neergang niet in goede banen te leiden door welke beleidsinstrumenten
   dan ook. Een wereldwijd masterplan komt meestal pas op gang als men de noodzaak
   inziet en dan is het kwaad van de armoedeval al geschied. De onrust in de onderlaag van onze samenleving broeit nu al en zal op termijn tot opstand leiden met als gevolg anarchie. We groeien dus langzaam toe naar een situatie dat niemand meer de leiding in handen heeft. Centrale banken zitten nu al met de handen in het haar en de EU ruziet nu bijvoorbeeld over de immigrantencrisis. Genoeg ingrediënten voor toenemende onvrede.

   1. Wanneer we spreken over een Big Reset dan is het in de eerste plaats nuttig en raadzaam om goed te begrijpen waar het over gaat, zelfs hier bestaan nogal wat versies die een en ander verkeerd voorstellen. Binnen deze context bestaan tal van varianten die een fluweelzachte transformatie mogelijk maken, dit is een kwestie van besluitvorming en synchronisatie. In je reactie stel je dat bv pensioenfondsen dienen verkort te worden, hoe kom je aan dat idee?

    1. Leuke verhalen die big reset maar helaas lees de kleine reset die NL. na WO2 uitvoerde tot gevolg had voor het volk uiteraard.

     1. Ja, angstige stuiptrekkingen zijn niet vergelijkbaar met een reset, zo heeft Roosevelt destijds alle aanbevelingen naast zich neergelegd waarna WOII is losgebarsten, het zoveelste bewijs dat er fundamenteel maar weinig van begrepen werd. Ergo, hetzelfde debat wordt vandaag terug gevoerd, denk maar aan Stichting Ons Geld die structurele hervormingen promoot, gelukkig maar.

    2. Wat ik bedoel is dat de bezittingen van de pensioenfondsen op de boekhoudkundige balans bij afwaarderingen van staatsleningen omlaag gaan in waarde. Daarmee wordt hun balans aan de activakant ingekort in de waarde. Of in straattaal verwoord: “Het belegd vermogen van een pensioenfonds keilt naar beneden.” Of als gedupeerde pensioengenieter zeg ik dat ik alvast een stukje pensioen in rook op zie gaan. Behalve dat ik nog werkzaam ben op 4 dagen in de week geniet ik daarnaast van een klein stukje naar voren gehaald ouderdomspensioen. Ik heb noodgedwongen al wat pensioen opgenomen omdat anders een stukje voorwaardelijk pensioen wat ik opgebouwd heb toen we nog VUT-premies(vervroegd uittreden bij leeftijd 57+) betaalden zou gaan meedoen in de versobering door de nieuwe pensioenwet 2015. Maakt allemaal deel uit van de ingewikkelde materie rondom flexibele pensionering en verhoogde AOW- en
     pensioenleeftijd. Veel leeftijd-genoten komen er geleidelijk aan achter dat het opgebouwde pensioen niet voldoet aan de eerder opgewekte verwachtingen. Heeft o.a. te maken met de al ingezette afwaardering van ons pensioenvermogen door de extreem lage rekenrente die DNB verplicht oplegt aan de pensioenfondsen, uiteraard veroorzaakt door kwelgeest Draaki van de ECB. Hiermee wil ik duidelijk maken dat veel ouderen/gepensioneerden de hand op de knip houden bij de constatering dat deze grote groep straks in januari geen inkomensvooruitgang ziet in tegenstelling tot de belofte van onze minister van Financiën. Het vertrouwen bij een paar miljoen Nederlanders slinkt in snel tempo als men ziet dat ook in 2016 genoegen moet worden genomen met een inkomensachtergang.

     1. Ik dacht al zoiets Piet, heb (bv) Willem Middelkoop dat ook horen prediken maar dan slaan we de bal totaal mis wat betreft die reset, zelfs het totaal tegenovergestelde gebeurt bij een Big Reset. Op de manier zoals het wordt voorgesteld (cfr verkortingen) wordt angst aangewakkerd, zie onderstaande verschillenanalyse middels een vereenvoudigd model, het is quasi letterlijk een wereld van verschil. In dit voorbeeld nemen we gemakshalve aan dat de schulden gelijk zijn aan de optelsom van spaargelden en pensioenfondsen.

      http://i.imgur.com/rqOxAwM.png

     2. Sorry, begrijp weinig van het schema. Ben geen boekhouder, ben geen econoom. Ben een eenvoudige analist die de economische en financiële
      verschijnselen beschrijft in een complexe samenleving.

     3. Is kwestie van logica Piet, men (cfr Willem Middelkoop) laat het vermoeden dat schulden (passiva) worden weggestreept tegenover spaargelden en pensioenfondsen (activa), een dergelijk scenario is als een Big Holdup en geen Big Reset. Dat is wat je ziet in het eerste blok in het schema, het andere scenario stelt net het tegenovergestelde. Op deze manier zien we dat zelfs het idee van een Big Reset de nek wordt omgewrongen door misleidende informatie. In beide scenario’s zijn de schulden weg, met of zonder behoud van pensioen en spaargelden.

     4. De balans van het leven is niet in een excelbestand te vatten, Werner. Het IMF probeert hetzelfde, een mandje stront blijft een mandje stront.

      Het kunstmatig opeisen van waarde, aan welke kant van de balans ook, geeft onbalans.

      Het doorslaan van een balans is een politiek issue; onwetendheid maakt macht.

     5. Onevenwichten zijn makkelijk in kaart te brengen in een excelbestand, ook het IMF pleit voor een monetaire reset om het redelijke evenwicht te herstellen. De andere optie is om eeuwenlang rond de pot te blijven draaien en te doen alsof er niets mogelijk is. Zie vooral het stukje waar Christine Lagarde het heeft over een reset, het economisch analfabetisme wordt hiermee mooi in de schijnwerpers geplaatst.

      https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5pLKeBjIKm0

     6. Werner , Zolang jij je rekensommen begint met mooie nul balansen is het niet moeilijk om de uitkomsten ook met een nul balans te laten eindigen.
      Op papier is dat zo makkelijk..
      Je kader ” voor ” aldus de huidige situatie is niet te maken met een nul balans… in de “echte” wereld dan he..
      Hou je weinig over om te schuiven…

     7. Simulaties hoeven niet te beantwoorden aan de werkelijkheid maar maken dynamieken transparant, wijzig vervolgens structureel de setup en problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dogmatisme heeft zo z’n vreemden neveneffecten, vooral verstarring en hokjesdenken beperkt onze manier van denken en creativiteit.

     8. Dream on Werner ! Problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon… met je praatjes gaat dat zeker lukken ! Wel binnen blijven en naar je berekeningen blijven staren want dan is alles opgelost.. op papier klopt het toch ? Als er iemand in “hokjes” en rasters denkt , dan ben jij het zelf wel.. Je geeft niet eens een helder antwoord maar komt weer met vage praatjes.. Simulaties zijn altijd vaag en niet op werkelijkheid berust.. Ze komen hoogstens in de buurt van de echte situatie.. Dan de boekhouder in de bocht met wijzig de setup en problemen zijn spontaan verdwenen.. Heb je vroeger bij IMTECH gewerkt ? Daar zaten ook een paar van die handige jongens die met het schuiven van bedragen dachten dat alle problemen als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen..

     9. Het is nog veel erger dan dat, er zijn zelfs meerdere oplossingen te bedenken. Ken je iets van de paradox van oplossingen? Straks gaan ze nog ontkennen dat ze bestaan, zo vergaat het de mensheid anno 2015. Je kan het bezwaarlijk nog een braindrain noemen, vandaar dat het hier over economisch analfabetisme gaat. 🙂

     10. Yep PP; funded liabilities zijn een scam, laat staan unfunded liabilities zoals pensioenen.

      Zodra je WAARDE begrijpt zoals ik die interpreteer begrijp je dat je jezelf hebt gepositioneerd als vrijwel naadloos volger van eindeloos fiat-fundamentalisme.

     11. Hallo houtskool,

      Sta zelf ver af, van wat zich binnen de pensioenfondsen werkelijk afspeelt en de werkelijke bedoelingen van de politiek daar mee.
      Ik heb daar wel mijn gevoel over geuit.
      Ingelegde pensioengelden staan in principe op naam.
      Even afgezien wat er uiteindelijk van over blijkt te zijn.
      Denk jij, dat het vanaf de invoering er van het in de bedoeling lag om het via de achterdeur weer binnen te halen?

    3. Ik spreek voor mijn beurt, zoals gewoonlijk,

     Een pensioen is een belang; het verplaatsen van miljarden op balansen kent de nodige implicaties; belangen gaan nooit en te nimmer van de plantage eigenaar naar de katoenplukkers, althans niet zonder strijd. En strijd is voor apen.

     1. Je bent voor DIT moment nog iets te zwartgallig.
      Als je geen vertrouwen hebt in het goede, dan zal je de trein uiteindelijk ook gaan missen.

   2. Piet Pineut, het fundament van je pensioen bestaat niet. Je bent slechts een crediteur van een failliet systeem. Via stemrecht en onkunde hebben miljoenen mensen hun fiat gegeven, hoe cynisch, ‘fiat’, aan lamestream media.

    Daarom houdt men o.a. op krampachtige wijze de S&P in het groen; een administratief doch oppervlakkig geloof in eeuwige groei.

    Een ‘wereldwijd masterplan’ is ‘just’ adding insult to illusion.

    Give up your aspirin, it ain’t gonna work.

   3. “Simpelweg door onze enorme schuldenberg die moet worden afgebouwd.”

    Wanneer dit ingang doet, zal jouw pensioen en van vele anderen gedecimeerd worden.
    Wanneer dit gaat plaatsvinden, zal je niet van te voren van je pensioenbeheerder bericht hierover ontvangen.

    Het zal zeker gaan plaatsvinden, maar je zal daar geen invloed op hebben voordat je daadwerkelijk pensioen ontvangen hebt.

    Onrust of niet, het zal op de uiteindelijke procesvorming geen wezenlijke invloed meer hebben.
    Onrust is meestal ondergeschikt in kritieke monetaire situaties.

 2. BBP of BNP van een land is moeilijk te vergelijken met een andere land.
  Verschil in belasting hoogte ken al 10% verschil in BBP tussen 2 landen veroorzaken en niet aantonen dat het land met hoger BBP het slechter doet dan de lagere BBP.
  Indien men alle targets van bv Rusland en de EU gelijk maakt dan komt een ieder er snel achter dat Rusland aanmerkelijk beter presteert als de EU.
  Een belangrijke bijdrage aan het verkeerde beeld is dat de EU een gemiddelde belasting druk kent van 51%, inkomsten belasting en andere heffingen samen, en Rusland dat maar 1 tarief kent 13% en geen heffingen.

  1. Er is nog veel werk om een correct beeld te kunnen krijgen, het BNP is sowieso foutief aangezien de onzichtbare of informele economie niet eens in die cijfers opgenomen wordt. En wie met drijfzand begint, zakt er vroeg of laat ook middenin. En zoals je terecht aangeeft, nog veel meer elementen vertekenen het beeld. Wat een puinhoop natuurlijk, ideaal om te pikken en te graaien en de chaos nog groter te maken.

 3. Haha, another fiat based article for ‘consumption’. Rather laughable, don’t you think?

  Kijk, biflaten, je hebt systeempooiers, en systeempooiers. Het soort dat de grote lijnen bepaalt, zoals het geopolitieke gespuis zoals genoemd in bovenstaand twijfelachtig schrijven, en haar nochthans twijfelachtig gevolg; de filerijdende ambitionist.

  Just another loser.

  Da’s het probleem, biflaten, er zijn teveel verliezers. En ze weten het niet, dat maakt het spel compleet, althans, voorlopig.

 4. Ik geef nog liever een goede vaars gratis weg aan een rechtschapen persoon, dan dat ik er 30% meer winst op zou maken bij een zelfingenomen,zelf verrijkende, dier onwaardige smeerlap, die het dier alleen voor eigen gewin heeft gekocht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.