Youhodler Interview

Deze keer hebben wij een interview met Youhodler gedaan, een bedrijf dat zich richt op crypto gedekte leningen, oftewel crypto staken en het aanbieden van rente op je cryptocurrency. Nu het hebben van een goed gevulde spaarrekening niets meer oplevert, of zelfs geld kost, zijn vele mensen op zoek naar alternatieven hiervoor. Youhodler behoort tot één van de meest populaire alternatieven in de vorm van crypto lending. In dit interview lees je meer over de achtergrond van Youhodler en hoe Youhodler precies in zijn werk gaat. Youhodler

Opmerking: Onderstaand interview is vertaald vanuit het Engels. Onderaan het Nederlandse interview vindt je het originele Engelse interview.

Biflatie: Hoe lang bestaat het bedrijf?

 • We zijn begonnen in 2018.

Biflatie: Kunt u een kleine introductie geven over wat het bedrijf te bieden heeft?

 • Het YouHodler FinTech-platform is gericht op crypto-backed lending met fiat (USD, EUR, CHF, GBP), crypto (BTC) en stablecoin loans (USDT, USDC, TUSD, PAX, PAXG, DAI, HUSD), crypto/fiat en crypto/crypto conversies, evenals hoogrenderende spaarrekeningen. Het platform ondersteunt BTC, BCH, BNB, ETH, LTC, XLM, XRP, DASH, HT, REP en andere populaire cryptocurrencies en tokens. De digitale activa van de gebruiker worden veilig bewaakt met de geavanceerde bewakings- en beveiligingsopties van Ledger Vault.
  YouHodler is een in de EU en Zwitserland gevestigd bedrijf met twee hoofdkantoren in Cyprus en Zwitserland.
  YouHodler is actief lid van de Blockchain Association of Financial Commission en de Crypto Valley Association. Klanten worden beschermd door het efficiënte proces van geschillenbeslechting van de onafhankelijke Financiële Commissie.

Biflatie: Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van YouHodler?

 • Onze missie is om mensen te helpen met het stoppen van passieve hodling en het gebruik van crypto activa hier, op dit moment, op een productieve en efficiënte manier. Om dit te doen, heeft YouHodler een paar kernfuncties om de waarde van crypto activa te ontsluiten:
  Crypto-backed loans helpen je om geld te krijgen voor regelmatige behoeften en tegelijkertijd te blijven hodlen. Omdat het uitgeven van crypto activa vandaag de dag voorkomt dat houders van cryptocurrency profiteren van een toekomstige groei in de waarde van de activa, moeten beleggers die lage aankopen doen hun activa vasthouden om te kunnen profiteren van de verkoop van hoge bedragen.
  De integratie van alle betaaloplossingen – stabiele munten, bankdraden, creditcards – opent verbindingen met de echte wereld en maakt het gebruik van crypto mogelijk om “boodschappen te kopen, vluchten te boeken en rekeningen te betalen”.
  Handelsoplossingen helpen gebruikers om te spelen met hun activa en deze te vermenigvuldigen.
  Web- en mobiele portemonnees zijn een veilig en gemakkelijk te gebruiken alternatief voor zinloze crypto-portemonnees.
  Bij spaarrekeningen gaat het gewoon om het verdienen van hoge rente op deposito’s.

Biflatie: Youhodler biedt enkele van de hoogs verdienende tarieven in de markt, hoe maakt het bedrijf dit mogelijk?

 • De reden waarom wij dergelijke spaarrentes kunnen aanbieden is ons leen/spaarmodel. We gebruiken Spaargelden als onderdeel van onze eigen liquiditeitspool om leningen te verstrekken. Tegelijkertijd maakt de winst uit leningen het mogelijk om de liquiditeitspool op te frissen. De balans tussen deze twee producten stelt ons dus in staat om de voorwaarden te hebben die u in ons platform kunt zien.

Biflatie: Voor welke landen is Youhodler op dit moment beschikbaar?

 • YouHodler is een internationaal FinTech bedrijf dat wereldwijd crypto-gerelateerde diensten levert aan haar klanten. Door enkele technische en juridische nuances zijn er echter minimale eisen aan een persoon als hij of zij gebruik wil maken van ons platform.
  Op dit moment kunnen we geen diensten leveren aan burgers van de volgende landen:
  De VS;
  Bangladesh;
  China;
  Irak;
  Pakistan;
  De Krim;
  Cuba;
  Iran;
  Noord-Korea;
  Soedan;
  Syrië;
  Palestijnse gebieden

Biflatie: Kun je me iets vertellen over de veiligheid van de stortingen van klanten, hoe garandeert u dat dit veilig is voor deposanten die wat rente willen verdienen?

 • Alles wat u moet weten over de veiligheid en beveiliging van deposito’s vindt u in dit artikel: https://help.youhodler.com/en/articles/2790668-is-youhodler-safe-reputation-insurance-and-security.

Biflatie: Negatieve rentetarieven worden de standaard in Europa, denkt u dat dit invloed zal hebben op de hoeveelheid mensen die willen overstappen naar digitale activa om rente te verdienen op hun geld?

 • Ja, absoluut. We zien het al uit eerste hand. Mensen zijn het beu om hun geld op de bank te houden en er niets voor terug te krijgen. In sommige gevallen betalen ze ’s avonds de bank om hun geld daar te houden. Centrale banken hebben verklaard dat de nul of negatieve rente niet snel weggaat, dus het is tijd om over te stappen naar de nieuwe digitale economie en te profiteren van ultrahoge rentetarieven zoals onze 12% APY. Maar ook deze lage rentes zijn niet zo slecht. Ze laten sommige slimme traders toe om te profiteren van de “Crypto carry trade”.
 • Technisch gezien veroorzaken lagere tarieven een stijging van de “totale vraag”, dat wil zeggen de vraag naar goederen en diensten op een bepaald moment. Vandaar dat cryptohandelaren hun “goedkope” fiat kunnen inruilen voor stabiele crypto, zoals Tether (USDT), en die crypto vervolgens kunnen storten op een hoogrenderende spaarrekening.
  Hoe de crypto handel werkt
 • YouHodler betaalt bijvoorbeeld rente tot 12% APR over stablecoin deposito’s. Zij zijn in staat om deze rente te financieren via crypto-backed leningen aangeboden aan “HODLers” en crypto handelaren. Aangezien de rentetarieven voor traditionele banken blijven dalen, is deze crypto carry trade strategie een haalbare optie voor crypthandelaren om de nieuwe digitale economie en winst te benutten.

Biflatie: Hoe ziet u de markt voor crypto-leningen in de komende jaren?

 • In de begindagen van de crypto-leningmarkt zagen we dat mensen leningen aannamen voor meer traditionele doeleinden. Zoals het gebruik van Bitcoin als onderpand voor een lening om een creditcardschuld af te lossen of iets dergelijks. Maar nu zien we dat meer gevorderde handelaren leningen gebruiken als hefboom om hun crypto te vermenigvuldigen. We hebben eigenlijk een tool gemaakt die dit proces automatiseert, genaamd Multi HODL. Mensen kunnen de markt lang of korten en krijgen crypto leningen als hefboom om hun cryptocurrency te vermenigvuldigen, afhankelijk van de manier waarop de markt beweegt. We staan zelfs toe dat mensen meerdere posities tegelijkertijd openen voor hetzelfde activum in verschillende richtingen, iets wat je niet kunt vinden op de traditionele beurzen. Deze functie is zeer populair en ik denk dat dit de toekomst van het lenen zou kunnen zijn. Ze transformeren de eens negatieve connotatie van wat een lening is in een krachtig instrument dat kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot meer koopkracht zonder dat er veel geld nodig is om te beginnen.

Biflatie: Wat zijn de belangrijkste dingen waar Youhodler nu aan werkt en voor de komende jaren?

 • Het belangrijkste voor ons is altijd onze klanten. YouHodler is een uniek platform omdat onze product roadmap sterk beïnvloed wordt door onze klanten. Wij zetten hen op de eerste plaats en zij zijn de reden dat we zo ver zijn gekomen in de industrie. We blijven luisteren naar onze klanten en ontwikkelen het platform voor hun vraag. De smaak van onze klanten is altijd in ontwikkeling, dus we moeten mee-evolueren.
 • Op persoonlijk vlak hopen we onze activiteiten in heel Europa en de rest van de wereld verder uit te breiden en we kijken ernaar uit de kloof tussen traditionele financiën en cryptografie te overbruggen om een efficiënter financieel ecosysteem te creëren voor mensen met alle mogelijke achtergronden.
 • Cryptocurrency is een ongelooflijk spannende industrie om in te werken en we kunnen niet wachten om te zien wat de toekomst in petto heeft voor deze prachtige technologie. Heel erg bedankt dat u ons heeft uitgenodigd!

Het originele interview met Youhodler::

Biflatie: How long does the company exist?

 • We started in 2018. 

Biflatie: Could you give a small introduction to what the company offers?

 • YouHodler FinTech platform is focused on crypto-backed lending with fiat (USD, EUR, CHF, GBP), crypto (BTC) and stablecoin loans (USDT, USDC, TUSD, PAX, PAXG, DAI, HUSD), crypto/fiat and crypto/crypto conversions, as well as high-yield saving accounts. The platform supports BTC, BCH, BNB, ETH, LTC, XLM, XRP, DASH, HT, REP and other popular cryptocurrencies and tokens. User’s digital assets are safely guarded with Ledger Vault’s advanced custody and security options. YouHodler is an EU and Swiss-based company with two main offices in Cyprus and Switzerland.
 • YouHodler is an active member of the Blockchain Association of Financial Commission and the Crypto Valley Association. Customers are protected by the independent Financial Commission’s efficient dispute resolution process.

Biflatie: What are the main goals of Youhodler?

 •  Our mission is to help people to stop passive hodling and use crypto assets right here, right now in a productive and efficient manner
 • To do this, YouHodler has a few core features in order to unlock the value of crypto assets:
 1. Crypto-backed loans help one get cash for regular needs and keep hodling at the same time. As  spending crypto assets today prevents cryptocurrency holders from gaining from any future growth in asset value, investors who buy low need to hold onto their assets in order to benefit from selling high.
 2. Integration of all payment solutions – stable coins, bank wires, credit cards – opens up connections to the real world and enables usage of crypto to “buy groceries, book flights, and pay bills”.
 3. Trading solutions help users to play with their assets and multiply it.
 4. Web and mobile wallets are a safe and easy-to-use alternative to senseless crypto wallets.
 5. Saving accounts are simply about earning high interest on deposits.

Biflatie: Youhodler offers some of the highest-earning rates in the market, how does the the company makes this possible?

 • The reason, why we can provide such Savings interest rates is our loan/savings model. We use Savings assets as a part of our own liquidity pool to provide loans. At the same time, the profit from loans allows refreshing the liquidity pool as well. So the balance between these two products allows us to have the terms that you can see in our platform.

Biflatie: For which countries is Youhodler available at this moment?

 • YouHodler is an international FinTech company that provides crypto-related services to its customers on a worldwide scale. However, due to some technical and legal nuances, there are minimal requirements for a person if they want to benefit from using our platform. At this time, we cannot provide services to citizens of the following countries:
 • The USA;
 • Bangladesh;
 • China;
 • Iraq;
 • Pakistan;
 • Crimea;
 • Cuba;
 • Iran;
 • North Korea;
 • Sudan;
 • Syria;
 • Palestinian Territories

Biflatie: Could you tell me a little bit about the safety of the deposits of customers, how do you guarantee this is safe for depositors who want to earn some interest?

Biflatie: Negative interest rates are becoming the standard in Europe, do you think this will have an influence of people wanting to switch to digital assets to earn interest on their money?

 •  Yes, absolutely. We are already seeing it first hand. People are sick of keeping their money in banks and getting nothing in return. In some cases, they are evening paying the bank just to keep their mony in there. Central banks have stated that zero or negative interest rates are not going away anytime soon so it’s time to move to the new digital economy and take advantage of ultra high-interest rates like our 12% APY. But also, these low-interest rates are not so bad. They allow some savvy traders to take advantage of the “Crypto carry trade.
 • Technically speaking, lower rates cause a rise in “aggregate demand,” meaning demand for goods and services at a given time. Hence, crypto traders can exchange their “cheap” fiat for stable crypto, like Tether (USDT), then deposit that crypto into a high yield savings account. 
 • YouHodler, for example, pay interest up to 12% APR on stablecoin deposits. They are able to fund this interest earned via crypto-backed loans offered to “HODLers” and crypto traders. As interest rates for traditional banks continue to slide down, this crypto carry trade strategy is a viable option for crypto traders to utilize the new digital economy and profit.

Biflatie: How do you see the crypto lending market in the next couple of years?

 • In the early days of the crypto lending industry, we saw people taking loans for more traditional purposes. Like using Bitcoin as collateral for a loan to pay off a credit card debt or something like that. But now, we are seeing more advanced traders use loans as leverage to multiply their crypto.
 • We actually made a tool that automates this process called Multi HODL. People can long or short the market and get crypto loans as leverage to multiply their cryptocurrency depending on which way the market moves. We even allow people to open multiple positions at the same time for the same asset in different directions, something you cannot find on traditional stock exchanges.
 • This feature is extremely popular and I think this is what the future of lending could look like. They are transforming the once negative connotation of what a loan is into a powerful tool that can be used to access more buying power without needing many funds to start. 

Biflatie: What are the most important things Youhodler is working on now and what it will be for the next few years?

 • The most important thing for us is always our clients. YouHodler is a unique platform in that our product roadmap is heavily influenced by our clients. We put them first and they are the reason we’ve gotten this far in the industry. We will continue to listen to our clients and develop the platform for their demand. The taste of our clients is always evolving so we must evolve with it.
 • On a personal level, we hope to continue to expand our operations throughout Europe and the rest of the world and we look forwards to bridging the gap between traditional finance and cryptocurrency to make a more efficient financial ecosystem for people from all backgrounds.
 • Cryptocurrency is an incredibly exciting industry to work in and we can’t wait to see what the future holds for this beautiful technology. Thank you so much for having us on!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: