Graaiende handen zonder wil?

De economische theorie stelt dat eigenbelang het nastreven van maximaal nut is, waarbij nut een maat is voor relatieve tevredenheid. Een belangrijke vraag is dan of dit individuele streven collectief kan leiden tot een maximaal nut voor iedereen, oftewel of de onzichtbare hand van Adam Smith inderdaad het algemeen belang dient. De vraag of en in hoeverre de onzichtbare hand zelfregulerend werkt zonder overheidsingrijpen is tot op heden actueel. Naast die vermeende onzichtbare hand bestaat ook het Aliën Handsyndroom, dit betekent dat de hand – buiten de wil om – onwillekeurig vreemde handelingen gaat verrichten. Eureka, we hadden hiermee plots een verklaring voor de hebzucht van een aantal die al het geld naar zich toe willen trekken, ze kunnen er echt niets aan doen. Het begon bij een grap, bij nader inzien is het misschien minder grappig dan het lijkt. Hoezo?

Technische fiche

Het alien-handsyndroom (AHS) is een neurologische aandoening, waarbij een ledemaat (meestal de hand) van een persoon gedragingen vertoont, zonder de intentie van de persoon. Het ledemaat lijkt een eigen wil te hebben. De klinische definitie vereist “het gevoel dat een ledemaat vreemd is of een eigen wil heeft, samen met aantoonbare onvrijwillige motoriek” (met nadruk “zonderling”). Het syndroom is vaak het gevolg van een beschadiging aan het corpus callosum, enerzijds wanneer het is gescheiden ter behandeling van hardnekkige epilepsie, of te wijten aan een beroerte. De standaard neurologische verklaring is dat de gevoelde wil weergegeven door de taaldominante linker hemisfeer niet correspondeert met de handelingen uitgevoerd door de niet-taaldominante rechter hemisfeer, en zo suggererend dat de twee hemisferen onafhankelijk besef van vrije wil zouden kunnen hebben.

Pikken en graaien

De berichtgeving laat niets aan het toeval over, we leven in een pik- en graaimaatschappij. Het is voor iedereen nuchter waarneembaar, een eenzijdig inflatoire systeemconfiguratie leidt tot een aangepast denken en handelen. En zo gebeurt het dan ook, als je genoeg met je kop tegen de muur loopt dan krijgt het iets wetenschappelijks met in het verlengde dubieuze economische wetmatigheden. De beste manier om dit te testen is door extra geld in het circuit te pompen, een mens moet dan bliksemsnel zijn om er graantje van mee te pikken. Het is als een goocheltruc, het ene moment is er geld genoeg maar plots verdampt het geld in het stijgen van de prijzen. Helaas pindakaas, alweer schaarste aan geld. De overeenkomst met het Aliën Handsyndroom is treffend, bij het zien van geld gaat het verstand op nul en beginnen onze ledematen als vanzelf te graaien, de volgende economische beroerte is alweer in aantocht waarna het niet meer beter wordt. Hierover kunnen we dan weer vergaderen, het houdt ons bezig en zelfs de overheid tast in het duister van hoe het nu verder moet. De beste remedie lijkt om gewoon mee te doen, in het andere geval heb je immers helemaal geen graan.

Absolute ontevredenheid

Economie is de kunst van het redelijke evenwicht, een individueel collectief proces waar iedereen z’n spreekwoordelijke steentje toe bijdraagt. Anno 2015 mag het duidelijk zijn dat er iets over het hoofd gezien wordt en dat leidt nu tot absolute ontevredenheid. Jammer genoeg gaat het spel gewoon verder, onbewust neemt de linkerhand het op tegen de rechterhand met als gevolg dat niemand nog weet waar het over gaat. Het monopolyspel werpt dus z’n vruchten af, de wereld is op drift en we hebben geen idee waar het eindigen zal. Gelukkig is er ook goed nieuws, een aantal begint zich bewust te worden van deze tragische absurditeit en hoopt dat het tij nog tijdig gekeerd kan worden. Maar dan komt het, het probleem is niet dat er geen oplossingen zijn, het probleem is dat ze niet worden opgenomen in het maatschappelijke besluitvormingsproces. En sterker, er zijn zelfs meerdere oplossingen die consensus genoodzaken om niet terug in chaos te belanden, dit is geen gewoon probleem maar een luxeprobleem. De slotsom is dermate eenvoudig dat we het amper kunnen geloven, toch werden er al duizenden boeken over geschreven. Maar wat nu?

42 reacties

 1. Beste Werner,

  Een van de kritieken op je bijdragen betreft de moeilijkheidsgraad. Waarom zijn je betogen zo lastig te doorgronden? Zijn de onderwerpen die je aansnijdt zo immens diepgravend en van een dusdanige complexiteit dat alleen degenen met bovengemiddelde verstandelijke vermogens je betogen kunnen volgen? Ik dacht het niet. Je betogen lijden aan een ander manco. Ik zal dat uitleggen aan de hand van twee voorbeelden uit je recente artikel getiteld: Graaiende handen zonder wil? Dit artikel is gepubliceerd op biflatie op 19 maart 2015.

  Je schrijft in dat artikel: ‘Economie is de kunst van het redelijke evenwicht, een individueel collectief proces waar iedereen z’n spreekwoordelijke steentje toe bijdraagt.’ In het eerste deel van de zin geef je aan dat economie een kunst is. Ogenblikkelijk corrigeer je jezelf door economie een proces te noemen. En niet zomaar een proces maar een ‘individueel collectief proces’. Wat mag dat betekenen: ‘individueel collectief’? Individueel is het tegenovergestelde van collectief. Vervolgens maak je de zin af met een metafoor. Omdat je vreest dat de lezer de steentjes die je in het individueel collectief proces werpt, letterlijk zal nemen, voeg je het adjectief ‘spreekwoordelijk’ toe. Vermoedelijk bedoel je te zeggen. De ene mens biedt een dienst of product aan en een ander mens neemt dat af. Dat is een waarheid als een koe en niets anders dan de wet van vraag en aanbod.

  Een tweede voorbeeld uit hetzelfde betoog. ‘De berichtgeving laat niets aan het toeval over, we leven in een pik- en graaimaatschappij. Het is voor iedereen nuchter waarneembaar, een eenzijdig inflatoire systeemconfiguratie leidt tot een aangepast denken en handelen.”
  Wanneer berichtgeving niets aan het toeval overlaat, dan is berichtgeving een persoon. Hoewel berichtgeving een term is om het geheel aan informatie die via de diverse media tot ons komt bondig in een woord samen te vatten, gebruik jij het als een personificatie. Zoiets werpt onmiddellijk vragen op zoals wie is die ‘berichtgeving’, waar woont hij of zij, wat is zijn of haar emailadres? Je concludeert uit je observatie dat de berichtgeving niets aan het toeval overlaat, dat we in een pik- en graaimaatschappij leven. Hoezo? Verklaar u nader. Wat betekent ‘nuchter waarneembaar’? Iets is waarneembaar, een beetje waarneembaar, duidelijk waarneembaar, helder waarneembaar of wat dies meer zij. Maar nuchter waarneembaar… De eerste gedachte die bij je opkomt is dat het alleen waarneembaar is als je nuchter bent. Als je niet nuchter bent mag je ook niet autorijden. Wat het doel is van deze mededeling is duister en feitelijk volstrekt overbodig.
  Dan komt de uitsmijter: ‘eenzijdig inflatoire systeemconfiguratie.’ Systeemconfiguratie wordt in het Nederlands wel gebruikt maar dan als een slechte vertaling van ‘System Configuration’, dat is het op elkaar afstellen van softwarecomponenten op je computer. Een systeem, bestaat uit elementen en verbindingen tussen die elementen. Een systeem is daarmee een specifieke vorm van een configuratie. Als je systeemconfiguratie schrijft is dat net zo’n grote onzin als ‘runderkoe’ in een opstel neerpennen. Dan heb ik het nog niet gehad over ‘aangepast denken en handelen.’ Wat bedoel je in deze context met ‘aangepast’? Kan dat niet wat specifieker geformuleerd worden? Het blijft giswerk, maar het lijkt erop dat je bedoelt te zeggen: ‘Mensen denken en handelen op dezelfde manier als de pikkers en de graaiers omdat zij hen als voorbeelden zien: wie slecht doet wie slecht ontmoet.’

  Kortom je betogen bevatten de ene onheldere term na de andere onheldere term, de ene onheldere formulering na de andere onheldere formulering. Geen wonder dat veel mensen moeite hebben je stukken te begrijpen. Er valt niks te begrijpen. Je stukken zijn niet diepgravend en doorwrocht maar geschreven in een zelf verzonnen orakeltaal, die voor anderen onbegrijpelijk is.

  Je noemt jezelf filosoof. Dan ken je vast de werken van Ludwig Wittgenstein. In zijn Tractatus Logico-Tractatus Logico Philosophicus schrijft hij: ‘Alles wat gezegd kan worden, kan helder worden gezegd.’ En ‘Waarover men niet spreken kan moet men zwijgen.’

  1. Beste Tjeu, oprecht dank voor inhoudelijke reactie en ga daar graag op in, gezien de breedheid van de kritiek bijna onmogelijk om het – al zou dat mogelijk zijn – in één zinnetje te beantwoorden. In de eerste plaats, we hebben wetenschap herhaaldelijk om assistentie gevraagd maar dat werd evenveel keer geweigerd, de reden blijft duister. Onderzoek wijst uit dat er nogal wat platitudes het economische debat doorkruisen, naar onze mening ligt een eenzijdig inflatoire systeemconfiguratie hieraan te grondslag. Het hoeft dus uiteindelijk niet moeilijk gebracht te worden maar als dergelijke platitudes onwrikbaar blijken dan plaatst dat – quasi letterlijk – een rem op het debat zelf, in het verlengde ontstaat dan een vermeende moeilijkheidsgraad. Ik verwijs dan even naar je reactie van gisteren, zo ik dat begreep betekent het vergroten van de geldhoeveelheid ook prijsinflatie. Is dat werkelijk zo en welke economische (of andere wet) dient hier als grondslag?

   1. Oostenrijkse School. Werner je verwijst naar mijn eerdere reactie dat het vergroten van de geldhoeveelheid prijsinflatie inhoudt en vraagt je af of dit werkelijk zo is. De economen van de Oostenrijkse School definieren inflatie als een toename van de geldhoeveelheid met prijsstijgingen als gevolg. Dit omdat wel de hoeveelheid geld, maar niet de hoeveelheid goederen toeneemt. Een fraai historisch voorbeeld vormen de prijsstijgingen in de 16de eeuw door de invoer van goud en zilver vanuit Zuid Amerika door de Spanjaarden. Toename van geld, maar geen toename van goederen die met dat geld gekocht konden worden. Logisch gevolg: prijsstijgingen.

    1. Beste Tjeu, met verwijzing naar de context van gisteren. Ik meen dat je antwoord hier een andere context weerspiegelt, namelijk ‘geld maar geen goederen’. In ons geval ligt dat iets anders, twee levels zijn dan te onderscheiden:

     (1) tabula rasa schuldencomplex zonder koopkracht- en/of kapitaalsverlies
     (2) veronderstelde prijsinflatie

     Vraag stelt zich in hoeverre (1) een invloed heeft op (2).

  2. Beste Tjeu, wat betreft contexten, nuchtere waarneembaarheid, metaforen … plaats ik deze benchmark hier even tussen waarbinnen dialogen kunnen gezien worden. Een aantal mensen hier verwijzen er regelmatig naar, als we de mens in het verhaal vergeten dan heeft dat een impact op onze welzijnsbeleving met bijhorende ’turbulentie’. Het aanbod aan werken is uiteraard immens, net zoals de verwarring wanneer we alles door elkaar klutsen. En dat ‘klutsen’ is eerder courant in onze maatschappij, meen ik.

   Correspondentieconcept

   De meeste algemene opvatting is dat een uitspraak over een ervaring waar is als die uitspraak correspondeert met een stand van zaken in de werkelijkheid. Iets is waar als het een echte situatie vertegenwoordigt. Dit concept wordt het ‘correspondentieconcept van waarheid’ genoemd. In filosofische zin handelt de correspondentietheorie van waarheid onder andere over theorieën die corresponderen met feiten of over uitspraken die corresponderen met standen van zaken. Voor correspondentie geldt: een theorie is alleen maar waar als ze zo min mogelijk subjectief is. Wetenschap en jurisprudentie bijvoorbeeld stoelen op dit concept van waarheid. Het concept impliceert het bestaan van objectiviteit.

   Coherentieconcept

   ‘Subjectieve waarheid’ of het ‘coherentieconcept van waarheid’ wordt genoemd als tweede concept. Het gaat om twee elementen, als eerste opschorting van de vraag naar het bestaan van objectieve waarheid en als tweede consistentie of coherentie binnen een groter systeem van betekenis. Het opschorten betekent overigens niet dat in dit concept de objectieve waarheid wordt ontkend. Volgens het coherentieconcept bestaat de waarheid van een uitspraak dus uit haar samenhang met andere aanvaarde uitspraken: een uitspraak is waar als deze harmonieert of coherent is met andere uitspraken. De notie van standen van zaken is hier verdwenen. Hermeneutiek of fenomenologie schorten beide vragen aangaande externe realiteit op om via introspectie innerlijke ervaringen te onderzoeken en de structuren van deze innerlijke ervaringen te schetsen. Dit concept van waarheid wordt daarom ook omschreven als het hermeneutische of fenomenologische concept van waarheid.

   Pragmatisch concept

   Een derde concept is de ‘pragmatische waarheid’. Volgens dit concept is een ervaring ‘waar’ als deze ervaring het individu helpt om een probleem op te lossen of om een situatie meester te worden. Ervaringen of overtuigingen worden beschouwd als handelingen zoals alle andere handelingen, en ware ervaringen en overtuigingen zijn die ervaringen en overtuigingen die positieve consequenties hebben. Pragmatisten hebben kritiek op het correspondentieconcept van waarheid, omdat ze vinden dat dit weinig met het alle daagse leven te maken heeft. Zij willen een mensgerichte theorie en zeggen: iets is waar omdat het waarde voor iemand heeft. Dit concept is dus subject betrokken en probeert niet het subject uit te schakelen. Waarheid is hier valuatie: iets is waar als het samenhangt met onze belangen, iets is niet waar als het niet samenhangt met onze belangen.

   Metaforisch concept

   Een vierde concept is het ‘metaforische concept van waarheid’. Een trance-ervaring zoals de ervaring van een engel die zover de blik reikt zich vertoont of van onbeschrijfelijk mooie ‘werelden’ wordt niet gezien als een representatie van een innerlijke of uiterlijke realiteit, maar als een metafoor voor een complex en mysterieus verschijnsel. Twee elementen zijn belangrijk bij dit concept van waarheid: ten eerste wordt er gerefereerd aan een ondefinieerbaar of onuitsprekelijk iets, en ten tweede is er sprake van een specifieke ervaring die wijst naar deze mysterieuze realiteit. Mystici gebruiken meestal dit metaforisch concept van waarheid, daarbij benadrukkend dat hun beschrijvingen slechts analogieën zijn voor een ultieme realiteit die woorden of beelden overstijgt. Dit metaforisch concept van waarheid hanteert verschillende criteria om de waarheid van een uitspraak te beoordelen. Juiste metaforen geven een gevoel van herkenning. Het in de metafoor gebruikte symbool voegt op adequate wijze iets toe aan een tot dan toe mysterieuze, ondefinieerbare realiteit en onthult daardoor iets nieuws. Tegelijkertijd roept een juiste metafoor een gevoel van verwondering op.

   Presentationeel concept

   Als laatste is er het ‘presentationele concept van waarheid’: een ervaring wordt geaccepteerd zoals zij zich voordoet zonder enige referentie naar iets buiten die ervaring. De onmiddellijke ervaring wordt niet gezien als een symbool of als representatie van iets anders maar als iets compleets in zichzelf. Beschrijvingen van ervaringen van verlichting vanuit verschillende tradities bijvoorbeeld benadrukken het presentationele concept van waarheid. Tijdens verlichting ervaart of ziet het individu de dingen zoals ze zijn zonder meer, zonder analyse, zonder verklaring, zonder de ervaring in stukjes te knippen of te vervormen.

   http://www.bol.com/nl/p/transpersoonlijke-psychiatrie/1001004001827952/

  3. @Tjeu, ik heb het artikel eenmaal gelezen en heb het als volgt geïnterpreteerd: Graaiers, wellicht in de vorm van zakkenrollers kunnen een geveinsde spierziekte, als zij betrapt worden bij de stelende handeling, als excuus aanwenden. ‘Nee, ik was helemaal niet op uw portemonnaie uit, het waren mijn spieren.’ Sorry meneer van Gaal maar mensen bedenken soms de meest vreemde dingen.. Echt ! Nou vooruit dan… Ik zal het nogmaals lezen.

   1. Meer is het niet R, in eerste instantie toch niet. Een aantal spreken over een auto-immuunziekte, een soort van auto-conformatie zonder er verder vragen bij te stellen.

  4. Beste Tjeu, wat betreft redelijke evenwicht en individueel collectief proces. Individueel en collectief zijn niet noodzakelijk tegengestelden maar sterk afhankelijk vanuit welke context we dit beschouwen. In-dividu komt mi van onverdeeld waardoor het collectieve aspect niet kan uitgesloten worden, we kunnen hier het element van utopische gespletenheid in rekening brengen. Allemaal veel te moeilijke woorden om te zeggen dat we allen een respectabel leven willen genieten maar daar blijkbaar moeilijk in slagen. Aangezien ieder op zich daar zo z’n mening over heeft, is het kunst om hierin het redelijke evenwicht te bewaren. Verwijzingen hiernaar vinden we al terug in bv de Advaita, en uiteraard in veel andere werken wat eerder logisch is omwille van het universele kenmerk daarvan. Maar dit alles zijn maar woorden, als we onze economie en besluiten baseren op manke data dan maken we het onszelf gigantisch moeilijk. Mijn mening uiteraard, ter dialoog.

 2. Werner. Met je reactie komen we op het terrein van de kennistheorie terecht. Zoals je als filosoof weet zijn er drie bronnen van kennis: (1) puur via de rede (rationalisme), (2) door de werkelijkheid onder de loep te nemen (empirisme) en (3) datgene wat ons gewordt via het zesde zintuig, via dromen, via navelstaren of door naar de blauwe lucht te staren. In onzekere tijden zoals de onze wordt vooral de laatste bron van kennis door zelfbenoemde goeroes, valse profeten en dwaallichten in het zenit gehesen. Over het algemeen leidt dat tot niet veel meer dan vaag- en dwaaspraat. Immanuel Kant wist al, bijna 250 jaar geleden, dat het de mens niet gegeven is om te weten hoe de werkelijkheid echt in elkaar zit. Dat hoeft niet te betekenen dat we in den blinde moeten ronddwalen. Door de elementen van de werkelijkheid die we kunnen waarnemen, helder te benoemen, de relaties tussen deze elementen helder te beschrijven en vervolgens logisch te redeneren, hebben we auto’s, radio’s, televisies, mobieltjes, satellietplaatsbepalingssystemen, vliegtuigen, ebikes en wat al niet meer dat ons leven veraangenaamt weten te bouwen. Waarom zouden we, als we weten hoe we modellen kunnen bouwen die althans een deel van de werkelijkheid redelijk adequaat beschrijven moeten terugvallen naar middeleeuwse orakeltaal, vaagpraat en metafysisch geleuter als het om zoiets eenvoudigs gaat als het geldsysteem. Want het geldsysteem is een menselijke constructie en het systeem zelf en de gevolgen die dit systeem voor de mens als individu en als collectief heeft, kan dus ook in heldere taal worden uitgedrukt en langs klare lijnen worden beschreven. Nogmaals verwijs ik naar Ludwig Wittgenstein.

  1. Zeker Tjeu, en materie bestaat uit 99,999 % lege ruimte. Wie heeft dan de economische crisis veroorzaakt? Wittgenstein z’n antwoord daarop was heel eenvoudig 🙂

   1. Beste Werner. Ik verkeer in de veronderstelling dat we een serieuze discussie voeren. Wat betreft je vraag ‘Wie heeft dan de economische crisis veroorzaakt?’ Zie voor het antwoord mijn artikel ‘De schuldenpest kan iedereen treffen.’
    https://biflatie.nl/artikelen/economisch/de-schuldenpest-kan-iedereen-treffen
    gepubliceerd 27 september 2014.

    PS Wittgenstein heeft zich nooit beziggehouden met economie. Als logicus hield hij zich bezig met wat je in de taal helder kunt uitdrukken. Als zodanig heeft hij een grote invloed gehad op Popper.

    1. Beste Tjeu, de situatie is te zwaarwichtig om dit niet serieus te nemen. Dat filosofie-gedoe is een keertje goed voor in de kroeg en mensen die zich in bepaalde crises bevinden. Ik plaats al even iets anders over de herinvoering van de goudstandaard, heel eenvoudig en geen filosofie voor nodig.

     1. Sorry, Werner. Ik begrijp niets van de manier waarop jij discussie voert. Als ik mij niet vergis, wat jij het die met dat filosofie-gedoe begon. Discussie is wat mij betreft gesloten.

     2. Beste Tjeu, als we dit ernstig nemen en je beticht mensen van vanalles en nog wat, zou het je ook sieren om te (h)erkennen dat je verschillende contexten gebruikt om iets anders niet te moeten (h)erkennen. Als het ernstig kan, graag.

     3. Werner, niet om het een of ander, maar als nou de een na de ander tegen je zegt dat ze niet begrijpen dat je je zo moeilijk uit moet drukken. KEER op KEER STEEDS andere mensen die hetzelfde tegen je zeggen. En jij blijft maar vrolijk doorgaan op dezelfde manier en doet het af met allemaal wazige reacties. Hoe zit t dan eigenlijk? Het lijkt wal of je ze niet allemaal op een rijtje hebt, zo komt t over. Heb je dan echt zon dikke plaat voor je kop of ben je hier alleen maar om verwarring en onrust te zaaien? Het lijkt wel het verhaal van die man die zei : Ik ben niet gek…de hele wereld is gek. Ga nou toch eens nadenken , man. Keer op keer andere mensen waarbij jij zo overkomt. Zou het dan niet een keertje tijd worden om eens te gaan nadenken en naar je gedragingen te kijken? En je hoeft hier niet eens op te reageren, want ik weet al vooraf dat er weer een of ander wazige uitleg komt hoe eenvoudig biflatie is en zo…dus lamaar. Maar neem t eens in overweging.

     4. Beste Madman, denk je dat het zomaar crisis is? Ik zal je iets eenvoudigs verklappen maar tegen niemand zeggen aub, geld komt uit het niets. Nu mag jij me eens proberen uit te leggen waarom sommigen op het absurde idee gekomen zijn om miljoenen mensen wijs te maken dat er een tekort aan geld is. Je antwoord ken ik al. 🙂

  2. Beste Tjeu, als we zeggen dat geld neutraal is dan betwist je dat door het dogma ‘geld=schuld’ aan te houden, zelfs Wittgenstein zou daar geen woorden voor hebben. 🙂 De neutraliteit van geld is nochtans een economisch grondbeginsel, heel eenvoudig is dat.

    1. Beste Tjeu, volgens wikipedia … Neutraliteit van geld houdt in dat wijzigingen in de geldhoeveelheid geen invloed hebben op reële grootheden, zoals het reële inkomen en de werkgelegenheid, maar alleen op monetaire grootheden zoals het prijspeil. Neutraliteit van geld houdt in dat “geld een sluier” is en dat geld- en goederensfeer volledig van elkaar zijn gescheiden.

 3. Mede door die Werner ben ik dus vertrokken en meestal klik ik biflatie meteen weer weg tenzij ik madman zie reageren, met wie ik overigens achter de coulissen graag contact zou willen hebben. Madman? Maar goed, over de Belg Werner van Ginneken https://www.linkedin.com/in/wernervanginneken/en. Wat een merkwaardig profiel… Doet me denken aan de sociaal volkomen onbeholpen leden van de hoge IQ vereniging Mensa… Werner is ergens in blijven steken en heeft een enorm bord voor z’n kop. Koen vond het wel interessant vermoed ik, pseudo filosofisch gelul over biflatie… Als je het niet begrijpt dan zal het wel aan jouw zelf liggen niet? TJEU vat het verder goed samen, niets aan toe te voegen. Sorry als ik persoonlijk en hard overkom bij de andere lezers maar Werner heeft z’n plaat voor z;n kop dat ik waarschijnlijk weer een antwoord krijg in de trant van dat het toch echt aan de kunstzinnige biflatie ligt en collectieve individuële processen ofzo…

  1. Dank voor de reclame Moerstaal, heb je op basis daarvan een uitnodiging gestuurd. Interessant profiel heb je, toevallig zoek ik naar mensen met de competenties zoals je die hebt. Herinner nog een bericht van jouw hand laatst, je maakte een onderscheid van verschillende typetjes, weet je nog? Vond dit een mooie basis om het discours verder te zetten maar toen ben je – jammer genoeg – vertrokken. Je aversie jegens star dualisme of intellectualisme zonder speelsheid heb je ons kenbaar gemaakt, geen probleem. Dit thema “The paradox of playfulness” is uiterst interessant, toevallig heeft in m’n nabije omgeving iemand daarmee nu net de graad van doctor in de filosofie gehaald, we spreken er al eens over hoe diep de maatschappij gezonken is. Bij ‘platen’ voor onze kop kan je gelijk hebben Moerstaal, zoals altijd vergt dat diepgaander onderzoek of nuancering. Een anecdote staat misschien gepast, laatst vroeg een trajectbegeleider naar wat ik op zoek ben. Heb hem wat info doorgestuurd, vervolgens stelde hij daar geen tijd voor te hebben aangezien hij snel verder moest met de ‘waan van de dag’. Dit was natuurlijk koren op de molen want daar ging die info nu net over, wij (ik niet alleen dus) blijven werkloos achter en de trajectbegeleider dankt z’n inkomsten aan die ‘waan van de dag’. Maar zo je het terecht stelt, het zal wel aan ons liggen.

  2. Beste Moerstaal, m’n excuses dat ik dat verkeerd interpreteer maar blijkbaar vind je het nodig om ook de initiatiefnemer van deze site aan te vallen. Je verwijzing ‘pseudo filosofisch gelul over biflatie’ laat dat vermoeden. Heb het daar met Koen over gehad toevallig, misschien dat je mening zou kunnen veranderen wanneer we het wel een keertje over biflatie kunnen hebben. Enfin, ‘kunnen’ is misschien niet het juiste woord, de vraag is of we dat wel ‘mogen’ van je? We hebben een studie gedaan over wat we nu de ‘frustratietrommels’ noemen, begrijp je een beetje Moerstaal? We zullen dit alles plaatsen binnen de ’tand des tijds’, op deze manier vinden we een verklaring zonder dat mensen elkaars kop moeten afrukken. De maatschappelijke situatie is ernstig, zoveel is wel duidelijk, niet?

  3. Heerlijke reacties van Tjeu (complimenten), iemand die wel de techniek van het zuivere denken beheerst. Verder wat Moers zegt in de eerste regel in inmiddels ook mijn protocol geworden. De mooiste vindt ik wel deze: “Je wil onze mening daarover niet weten…” aldus Werner op 19 maart 2015 20:51 Doet me denken aan De Gelukkige Schizo van Gerrit Komrij (RIP).

   1. Beste SW, vergeef ons dat we maar mensen zijn die het af en toe beu worden om telkens aangevallen te worden op onze integriteit. In de eerste plaats alle respect voor de inhoudelijke reactie van Tjeu, dat is meer dan gewaardeerd. Los van alle aantijgingen die in het bericht staan, dat vermeende zuivere denken staat wel boordevol aannames en contextuele verwarringen. Wanneer deze verschillende contexten gebruikt worden om kritiek te spuien en de persoon aan te vallen dan wil dat in de eerste plaats iets totaal anders zeggen, wie het begrijpt zal het slechts beamen. Los daarvan en concreter, Tjeu start z’n redevoering vanuit de aanname ‘geld=schuld’ dat schijnbaar een onwrikbare inprenting betreft die we schools hebben meegekregen maar geen economische rechtsgeldigheid kent. Het siert Tjeu dat hij wel een bijkomende vraag stel over wat die ‘neutraliteit van geld’ betekent, enkel dit toont aan dat economische basisbeginselen naar de collectieve achtergrond werden verdreven. En dit is geen verwijt maar nuchter waarneembaar voor wie het aandacht geeft, het is nu eenmaal het gevolg van de ideologie die ons allen werd opgedrongen maar nu leidt tot het element van de omgekeerde effectiviteit. In alle zuiverheid van denken gaat het debat verder over inflatie, ook dat dient geëvalueerd te worden binnen de context van het onderwerp (ic RDS). Jammer genoeg stellen we vast dat de repliek een andere context in de plaats stelt om het gelijk te halen, een redevoering die totaal naast de kwestie is en daarmee ook het inhoudelijke veronachtzamend. En toevallig of niet, dat inhoudelijke gaat nu net over de dogmatische aanname van ‘geld=schuld’ die – quasi letterlijk – een blokkade vormt voor de herinnering en integratie van de vermelde neutraliteit van geld. En als dat van jullie nog mag op een site die over biflatie gaat, biflatie herinnert vrijwel automatisch aan deze basisbeginselen waardoor ook duidelijk wordt dat we als mensheid strijden tegen virtuele getallen in de vorm van schulden. Met een ‘vingerknip’ en kennis terzake kan je dat oplossen, het is de eenvoud zelve voor wie iets van monetaire systemen kent. En waarom denk je dat deze eenvoud niet begrepen wordt? Omwille van het zuivere denken misschien? Ouwehoeren kan iedereen en het zal ons weer niet in dank afgenomen worden, wees aub een beetje eerlijk en voel je daartoe niet verplicht. Uiteindelijk gaat het vandaag over onze toekomst, we hebben nood aan co-creatieve samenwerking maar het staat iedereen vrij om te blijven strijden. Biflatie is eenvoudig, het simultaan gebruik van zowel inflatie als deflatie betekent op zich al herstel en dat is in de eerste plaats een mentaal proces.

    1. Geld IS schuld omdat geld in essentie een uitgestelde dienst of levering betekent. Volgens mij is dit meer dan een aanname. Met dat muntje in de hand kun je naar de schilder en gebruik maken van zijn ervaring als vakman, je kunt ook naar de Starbucks gaan voor een bak koffie. Zolang DAT geld de juiste tegenwaarde vertegenwoordigd is er niets aan het handje. Als iemand 3,50 euro wil uitgeven aan een bakje slootwater is dat prima: hij/zij heeft het er blijkbaar voor over. Als iemand 80 uur per week wil werken om een sportwagen te bezitten idem. Het gaat er om: wat is het (de dienst, het product) je waard. Het gaat mis daar waar perverse prikkels leiden tot manipulatie van de markt. En dat vindt plaats op vele-vele fronten en uiteraard sinds mensheugenis: de zilversmeden, de postagentschappen van weleer, georganiseerde criminaliteit, misbruik van voorkennis, de beurzen met al die afgeleide producten, de politiek met haar immer wijzende vingertje zonder de rottigheid echt aan te kunnen pakken, de geo-politiek van oorlogen en imperialisme, kartelvorming, wetgeving etc etc. Je zou kunnen stellen dat al deze “types” die je overal in de maatschappij tegenkomt het “geld” van de gewone man hebben afgenomen. Als gebruiksmiddel en van haar oorspronkelijke waarde.
     Omdat het eigen gewin in ons systeem hoog staat aangeschreven, en zeker bij de grote groep mensen die via dit mantra de maatschappelijke ladder beklimmen, ben ik er zeker van het kapitalistische syteem in de huidige vorm onhoudbaar is.

  4. Der is geen geldig email adres meer van mij bij biflatie bekend , moers. Behalve elandknackerbrod.se en deblokhut.se hihi.

   1. Precies,ze gaan de site aanpassen en je kan plots niet meer inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.
    Er wordt direct een puinhoop van gemaakt.
    Wel mooie verdienste voor voor de hosting die de site vernieuwd.
    Verder een primitieve zooi.

 4. Ook mijn complimenten voor tjeu die Werners Wartaal weet te doorgronden en het daarna helder uitlegt. Bijzonder om waar te nemen hoe Werner reageert in een wij vorm als je hem op zijn persoonlijke MANIER van schrijven bekritisreerd. Bizar om te zien hoe blind en koppig iemand kan zijn en ons blijft overspoelen met wartaal. De overdreven aanwezigheid van deze stoorzender maakt dat goede discussies vast lopen op toegevoegde onzin. Heel jammer voor biflatie.nl

  1. Ik weet het! Werner is Beatrix! Die heeft niet veel meer te doen en nu is ze wat aan t bijverdienen door op internet te trollen. Ze viel inderdaad door de mand omdat ze nog steeds uit gewoonte in de wij vorm bleef praten. Eindelijk. We zijn eruit! 🙂

  2. Hier MaD, misschien was je dit ondertussen al vergeten? “Hoge schuldenniveaus en kwijtscheldingsprogramma’s zijn van alle tijden. Zo’n 2000 jaar voor aanvang van onze jaartelling – ten tijde van de Egyptische farao’s en het koninkrijk van Mesopotamië – speelde dit ook al. Bekend is bijvoorbeeld de code van Hammurabi, koning van Babel, daterend uit 1762 voor Christus. In deze code is vastgelegd dat onder bepaalde omstandigheden schulden worden kwijtgescholden. Destijds waren de kwijtscheldingen functioneel om de stabiliteit van de leefgemeen­schap te continueren. Heersers wilden de sociale cohesie behouden door te voor­komen dat mensen te veel schulden of eigendommen hadden. Vandaag de dag kan schuldannulering een pragmatisch onderdeel zijn van een monetaire reset.” Maar wat stellen we vandaag vast? De linkerhand is in strijd met de rechterhand waardoor je die sociale cohesie op je buik kan schrijven, zo eenvoudig is het allemaal.

 5. Wie zegt dat ik jou in mijn netwerk wil? En was niet jij werkzoekende? Sorry Werner, met een biertje erbij zullen wij elkaar vast aardig vinden maar voor nu laat ik het hierbij…

 6. Werner, als mens zul je vast heel aardig zijn maar als schrijver en reaguurder jaag jij iedereen op de kast, ondergetekende incluis.
  Je maakt je schuldig aan quasi intellectuele prietpraat maar je brengt niets nieuws.
  Dat zie je bij die Mensa ook vaak…. veel geblaat, weinig wol…
  Overigens doe ik niet aan vrijwilligerswerk of zandbak spelen zoals ik dat noem.
  Jij bent echt een van de velen die in een zelfgemaakte tredmolen stappen en proberen anderen er in mee te trekken. Het levert zelden iets op behalve nog meer stress.
  Werner, ook voor jou een welgemeende tip; PC uit, deur dichttrekken en wat anders gaan doen!
  De groeten

  1. Beste Moerstaal, mocht net vernemen dat het contract is stopgezet, goed nieuws dus. Ik laat de conclusie van het onderzoek voor wat ze is en niemand wordt iets gevraagd. De conclusie mag misschien hard zijn maar wel oprecht en congruent met m’n bevindingen, een proefondervindelijk proces dat jaren in beslag heeft genomen maar geen twijfel laat bestaan. Meer dan respect gaat uit naar het nobele studiewerk van velen, de Financiële Relativiteitstheorie en het Reverse Debt System kunnen hierdoor slechts bekrachtigd worden. Echter, vandaag blijken er nog steeds mensen die wiskundige bewijzen dermate kunnen verbasteren waardoor de schijn wordt gewekt dat we een nieuw soort wiskunde moeten verzinnen om de bewijslast te kunnen ontkennen. Dit gaat natuurlijk een brug te ver en kan slechts begrepen worden als een haast wonderbaarlijk spel van het intellect dat zichzelf en anderen om de tuin tracht te leiden. Gezien de omstandigheden zou het me te ver leiden om hier de filosofische aspecten aan toe te voegen, het gaat immers niet over woorden dan wel over het algemeen belang en welzijn. Kortom, als mensheid leveren we strijd tegen een virtueel schuldencomplex dat we – mits correcte toepassing van economische basisbeginselen – gewoon technisch kunnen wegwerken. Er is dus werkelijk geen nood om deze last op de schouders van de bevolking te leggen. Gezien de ‘wispelturigheid’ van de psyche is het echter niet altijd mogelijk om een eenduidig antwoord te geven, het is altijd een combinatie die zeer variabel kan zijn naargelang de gesprekspartner. Aandacht, ontvankelijkheid en oprecht co-creatieve samenwerking zijn dan ook primaire voorwaarden tot succes.

 7. De enige die zich hier belachelijk maakt is Mr Wartaal zelf. Het onvermogen van diegene om goed de reacties te lezen en daarop te antwoorden is tenenkrommend om te lezen. Ik vind het bijna sneu want dit probleem lijkt me lastig in het dagelijks leven. Misschien dat achter de schermen het een keer uitgelegd kan worden aan Werner wat er steeds bedoeld word.

  1. Hier is de cavalerie weer, ze zijn weer op hun kleine kinderteentjes getrapt en als bij wonder ontstaat er een hartverwarmende solidariteit, even een traantje wegpinken. Beste MaD, weet je waar absurdistan ligt? Je hoeft echt niet ver te zoeken, je vriend Moerstaal heeft er net een getuigenis van gegeven van hoe ze daar handelen en denken. Hij stelt namelijk dat er niets nieuws gezegd wordt, tot daar gaat het wonderwel goed en een mens begint te hopen dat het allemaal nog wel goed komt. Maar dan komt het, zelfs dat niets begrijpt Moerstaal niet, logischerwijs weet hij dan ook niet wat er wel aan nieuws gebracht werd, net gemist maar het is er nog steeds. En als er één ding centraal staat bij biflatie dan is het toch wel dat niets zeker, hoezo? Heel vreemd is het allemaal, in absurdistan noemen ze het wartaal, daar zijn mensen pas normaal zolang ze zich aanpassen aan de gekte van de maatschappij. En sterker, ze zijn zelfs expert om absurd economische verhalen te verzinnen die gebaseerd zijn op fundamenteel verkeerde premissen over economie. Kan je nagaan hoe complex dat zoiets moet zijn, de wereld in een deuk en men staat er nu verbaasd naar te kijken, het is als een tragisch wonder dat het überhaupt mogelijk is. En pas op MaD, hier stopt het verhaal lang niet, men begint zelfs economische grondbeginselen hun bestaan te ontkennen, hoeveel gekker kan het worden, enig idee? En over de rest zullen we dan maar zwijgen, je snapt niet eens dat je getallen in een raster van plaats kan verwisselen maar hooghartig ga je wel beweren iets van monetaire systemen te kennen? Je doet er beter aan om gewoon wat te trollen zoals altijd beste MaD. No hard feelings, Tissen heeft het nu bevestigd dat de wereld gek is, begrijp je nu al waarom? Of is dat ook weer wartaal, nog even en we gaan moeten denken dat het artikel inhoudelijk bevestigd zal worden. Maar ok, laat maar, het zal wel weer wartaal zijn dat spontaan het AHS activeert. Man man, wat een drama is het in absurdistan!!! Het heeft ondertussen iets van een grap, enkel voor hen die het begrijpen natuurlijk. En wees gerust MaD, we kunnen dit ook in een regeltje van drie omzetten, dan nog zal je het wartaal vinden. Er zit logica in, je kan het nalezen in de boekjes. We amuseren ons te pletter, straks mogen we dat weer letterlijk nemen misschien. Getekend, Mr Wartaal 🙂

 8. Met alle respect Werner,

  “Een belangrijke vraag is dan of dit individuele streven collectief kan leiden tot een maximaal nut voor iedereen”.

  Wanneer sprake is van individueel,egoïstisch streven kan van nut voor het collectief geen sprake zijn.
  Wanneer hyperinflatie z’n intrede doet zullen de meeste mensen de middelen naar zich toe willen graaien.
  Het gebeuren in de geschiedenis is daar wel duidelijk in.
  97% van de mensheid is in meer of meerdere mate geestelijk gestoord,2% meer dan Einstein destijds had becijferd,omdat de gestoorden zich in % meer vermeerderen dan de ongestoorde mens.

  1. Zo is dat Bertus, dat soort inflatie komt voort vanuit een pathologische situatie en derhalve niet als ‘economisch’ te waarderen. Op deze site sommigen dit als een natuurwet waardoor die ‘gestoordheid’ mooi zichtbaar wordt gemaakt. Anders gezegd, men neemt het dogma voor het ware maar gaat vervolgens oplossingen zoeken vanuit dat soort denken. Het is als zeggen dat de deur kapot is omdat je alsmaar trekt terwijl je moet duwen. Het leidt tot een vorm van psychische blindheid waar men het dogma halsstarrig gaat verdedigen, een deel van de hersenen is door dergelijke manipulatie dan ook inactief gemaakt. Het simultaan gebruik van linker en rechterhersenhelft is dan nog een andere zaak natuurlijk. Die percentages komen wonderwel overeen met verschillende werken die daarover geschreven werden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: