Op 14 oktober 2015 was het zover. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis werd binnen de muren van het Parlement het geldscheppende privilege van commerciële banken ter discussie gesteld. Dit alles naar aanleiding van het Burgerinitiatief Ons Geld.

In het eerste blok was het woord aan de initiatiefnemers van het burgerinitiatief, bestaande uit Luuk de Waal Malefijt, Martijn Jeroen van der Linden en Edgar Wortmann van de stichting Ons Geld én George van Houts, namens de theatergroep De Verleiders. In het tweede blok was het woord aan de ‘experts’. Opmerkelijk daarbij was de boeiende discussie die ontstond tussen Klaas van Egmond (Hoogleraar Geowetenschappen en SER-lid), die het volmondig opnam voor het burgerinitiatief, en een aantal overige deelnemers, die kritischer waren over de voorstellen van de initiatiefnemers.

De initiatiefnemers kregen helaas niet de gelegenheid om te reageren op de geventileerde kritiekpunten. En dat is jammer. Er werden door een aantal critici namelijk behoorlijk wat twijfelachtige opmerkingen gemaakt:

Financiële ongeletterdheid

‘’De huidige schuldenproblematiek is iets wat we met z’n allen hebben gebouwd, niet alleen de banken.’’ (Reinier Pollman, AFM)

Het spits werd afgebeten door dhr. Pollman van de AFM, die stelt dat we de overmatige schuldenproblematiek met elkaar gecreëerd hebben, niet alleen de banken. Deels een terecht punt. Alhoewel je je daarbij kunt afvragen in hoeverre de gemiddelde burger zich realiseert wat er op macro-economisch niveau gebeurt wanneer men collectief geld leent bij de bank. Zo werd bijvoorbeeld het rendement in de huizensector voor het uitbreken van de kredietcrisis in stand gehouden door de instroom van nieuwe leningen. Oftewel, de instroom van nieuw geld hield het rendement in stand en er was dus een steeds bredere basis geld nodig om de boel gaande te houden. Banken creëerden dan ook maar al te graag al dit nieuwe geld. Banken verdienen inherent aan het creëren van geld. In Engeland bijvoorbeeld strijken de banken op deze manier op jaarbasis een totaalbedrag van £ 213.000.000.000 aan rente op.

Tevens zijn het niet alleen de burgers die financieel ongeletterd zijn. Ook veel politici en economen ontbreekt het vaak aan feitelijke kennis over de werking van ons geldstelsel. Het Burgerinitiatief Ons Geld is er dan ook in geslaagd om een maatschappelijke, politieke en academische discussie rondom dit onderwerp van de grond te krijgen en is alleen daarom al een groot succes te noemen!

Duurzaamheid

Daarna was het woord aan dhr. Bezemer, die stelt dat ‘’zolang schuld en inkomen in balans zijn we decennia lang financieel duurzaam kunnen groeien’’. Een valide punt, want zolang de schulden de fysieke economie ondersteunen in de vorm van investeringen in productiecapaciteit en toekomstige innovatie, kan de fysieke economie de toenemende schuldenlast redelijk accommoderen. Ray Dalio (oprichter van s ’werelds grootste hedgefund bedrijf Bridgewater Associaties) maakte hier een briljante animatie over, genaamd ‘How Does The Economic Machine Works’ (zeker kijken!). In deze animatie laat Dalio zien dat we door het gebruik van ons kredietgeldsysteem per definitie opgaande en neergaande schuldencycli creëren. Wanneer we collectief meer gaan lenen en uitgeven dan we schulden afbetalen kan dit echter uit de hand lopen, waardoor de economie zich als geheel zal moeten deleveragen 1, om op die manier het overtollige schuldenniveau af te bouwen.

Toch vraag ik me af wat Bezemer onder ‘financiële duurzame groei’ verstaat. Het huidige geldsysteem is namelijk alles behalve duurzaam te noemen. Met een Soeverein Geldsysteem daarentegen zouden we een steady state economy kunnen creëren. Een economie waarin groei mogelijk is, maar niet noodzakelijk.

Geld als een sociaal construct

‘’Geld is een claim.’’ (Dirk Bezemer, Universitair Hoofddocent RUG)

Vervolgens ontstond er een discussie tussen Bezemer en Van Egmond over de vraag wat geld nu in essentie is. Net als de meeste mainstream economen is Bezemer namelijk van mening dat geld een claim is en dit daarom alleen als zodanig in omloop kan worden gebracht. In tegenstelling tot Van Egmond, die claimt dat geld niks meer is als een sociaal construct, een middel om waarde mee uit te wisselen. Een definitie die op gelijke voet staat met die van Stephen Zarlenga (oprichter American Monetary Institute), die hier het volgende over zegt:

‘’Money is an instrument, a tool for handling claims and debts. The claims and debts, however, are not ‘in’ the money, but are constituted in a mutual relation between a claimant and a debtor. Money thus is not identical with claims and charges. Money is a social medium indeed. Language, for example, ‘is’ not communication, but is a tool for verbal communication. Money need not be something owed and due, it’s what we use to pay something owed and due. Money and debt are two different things, that is why we have different words for them. We pay our debt with money.”

‘’Ik zie er historisch geen precedent voor om geld en kredietverstrekking te scheiden.’’

Bezemer komt echter met het tegenargument dat het fenomeen ‘geld als schuld’ al zo oud is als de Sumerische kleitabletten én dat hij er historisch gezien geen precedent voor ziet om geld en kredietverstrekking van elkaar te scheiden. Dit is simpelweg niet waar.2 Wellicht zou Bezemer dan ook eens het historisch en antropologisch werk van Stephen Zarlenga moeten bestuderen. In zijn meer als 700 pagina’s tellende boek ‘The Lost Science Of Money’ beschrijft Zarlenga namelijk alle geldsystemen die in het verleden hebben bestaan. Wat blijkt: niet alleen hebben er in het verleden wel degelijk publieke schuldvrije geldsystemen bestaan, maar deden deze ook zeer zeker niet onder voor geldsystemen waarin de geldschepping in private handen lag. Tevens zijn argumenten zoals ‘het is altijd al zo geweest’ van weinig meerwaarde (wat voor zich spreekt).

Economische groei

Ook ontstond er een discussie over een uitspraak die Van Egmond maakte. Van Egmond stelt namelijk dat, wanneer je een geldsysteem hebt waarin de overheid verantwoordelijk is voor de geldschepping en waarin geld en kredietverlening van elkaar gescheiden zijn, de overheid zelfs verplicht is om geld bij te maken om op die manier de prijs constant te houden. Volgens Bezemer is dit de omgekeerde wereld. Bezemer claimt namelijk dat je éérst krediet nodig hebt wil je de productieve capaciteit van de economie vergroten. Wat hij hiermee bedoelt is dat het dus niet zo is dat economische groei een gegeven is en je daar met monetair beleid ‘achteraan kunt hollen’ door vervolgens de geldhoeveelheid te vergroten. Toch is dit niet wat de stichting Ons Geld voorstelt. Wat de leden van de stichting wel voorstellen is een hybride geldsysteem, waarin een aanzienlijk deel van de economie draait op schuldvrije tokens, maar waarin ook ruimte is voor kredietgeld, mits dit geld aangewend wordt voor productieve doeleinden. Op deze manier kan geldcreatie ingezet worden om gericht doelen in de productieve economie na te streven (in tegenstelling tot het huidige geldstelsel, waarin banken de geldpers aanwenden voor hun eigen commerciële gewin). We kunnen op die manier een stabielere economie creëren (minder opgaande en neergaande schuldencycli), hebben lagere publieke en private schulden én de economische groei waar Bezemer naar refereert kan nog steeds ‘on-demand’ gecreëerd worden.

Financiële bubbels

Wat mij ook opviel gedurende de hoorzitting was de onwetendheid (of desinteresse?) rondom de voorstellen van stichting Ons Geld bij de meeste deelnemers aan het tweede blok, zowel van de kant van de banken en de wetenschap, als van de politiek. Zo bleef Bezemer vasthouden aan het idee dat in het alternatieve geldsysteem dat stichting Ons Geld voorstelt, geld nog steeds als krediet geschapen wordt, met als enig verschil dat de overheid dan de geldpers in handen heeft in plaats van de banken. Zo zegt hij dat wanneer er een volgende huizenbubbel zich voordoet, mensen zich evengoed in de schulden steken door geld te lenen bij de banken, dat de banken op hun beurt weer lenen bij de overheid. De visie hierop van stichting Ons Geld staat uitgebreid beschreven op de website. Deze visie wijkt af van het verwrongen beeld dat Bezemer hierover creëert.

Dit neemt echter niet weg dat financiële bubbels onder het voorgestelde alternatieve geldsysteem nog steeds voor kunnen komen. Verschil hierbij is alleen dat mocht het mis gaan banken dan gewoon om kunnen vallen omdat risico en beloning op één lijn komen te liggen. Tevens is de kans op long term debt cycles minimaal, omdat er dan effectief anticiperend beleid kan worden gevoerd met betrekking tot een belangrijke bron van conjunctuurschommelingen, te weten de perceptie van risico bij de commerciële banken zelf met als gevolg verruiming en inkrimp van bankkrediet ‘at will’.

Monetarisme

‘’Centrale banken hebben dit in de jaren 70/80 al geprobeerd, zonder succes.’’ (Jan Marc Berk, hoogleraar, divisie directeur DNB, SER-lid)

Naast Bezemer bleek ook dhr. Berk van de DNB de voorstellen van stichting Ons Geld niet serieus te hebben bestudeerd. Zo stelt hij dat soortgelijke monetaire experimenten ook al in de jaren 70/80 zijn geprobeerd, zonder succes. Berk gaat er namelijk vanuit dat wat stichting Ons Geld beoogt hetzelfde is als monetarisme, wat niet het geval is.

Hardnekkige mythes

‘’Historie heeft aangetoond dat het niet verstandig is om de overheid aan de geldpers te laten zitten.’’

‘’Banken kunnen niet tot in het oneindig geld creëren.’’

Ook kwam Berk met een aantal mythes die keer op keer weer de revue passeren tijdens discussies over het geldstelsel. Bijvoorbeeld de claim dat de monetaire geschiedenis ons leert dat het niet verstandig is om de overheid aan de geldpers te laten zitten én dat in het huidige geldsysteem de centrale banken de geldhoeveelheid kunnen managen. Op de website van stichting Ons Geld zijn echter diverse publicaties te vinden die dit soort mythes met de grond gelijk maken.3 4

Regulering

Desondanks blijven veel economen hun heil zoeken in ‘betere regelgeving en meer buffers. Ondanks talloze publicaties waaruit blijkt dat het indirect aansturen van de geldhoeveelheid door monetaire instrumenten zoals bijvoorbeeld reserve-eisen, kapitaaleisen, de rentestand of QE in veel gevallen niet werkt. Maar ook bij nieuwe beleidsmechanismes zoals bijvoorbeeld macroprudentieel toezicht is het nog maar afwachten of deze de gewenste effecten zullen vertonen. Daarnaast kun je je afvragen of nog meer regelgeving het toezicht niet complexer maakt dan het al is. Wat is bovendien nog de waarde van meer regulering in een digitaal tijdperk, waarin banken zich in toenemende mate bezighouden met schaduwbankieren en zich op die manier dus weten te onttrekken aan iedere vorm van regelgeving?

Digitalisering van geld

Tegelijkertijd bieden ICT en digitalisering ook de mogelijkheid om ons geldstelsel te updaten naar de 21ste eeuw. Bijvoorbeeld door een staatsmunt te introduceren die gebruikt maakt van de blockchain-technologie. Op die manier wordt monetair beleid niet alleen volledig transparant, maar kan technologie ook misbruik van de geldpers voorkomen.

Tot slot

In het huidige systeem geldsysteem creëren banken het merendeel van ons geld ‘uit het niets’. Iets wat veel mensen merkwaardig vinden. Toch heeft dit ook een functie. Namelijk het overbruggen van mismatches tussen spaarders en leners. Ik zie het huidige geldsysteem dan ook niet als iets wat inherent slecht is. Wel ben ik van mening dat het vigerende geldsysteem in zijn huidige vorm onhoudbaar is en dat een fundamenteel debat over ons geldstelsel meer dan nodig is. Het liefst ééntje zonder economische dogma’s, ongefundeerde kritiek en misinterpretaties van elkaars ideeën. Die dragen namelijk niet bij aan een zinvolle gedachtewisseling. En zonder partij te trekken voor banken die vrijspel krijgen in reguliere kranten als Volkskrant en FD

Niels Verduijn
Sympathisant stichting Ons Geld

 1. Dalio noemt een aantal middelen die volgens hem ingezet kunnen worden om een neergaande schuldencyclus in goede banen te leiden, namelijk bezuinigingen, herstructureren van schulden, herverdeling van rijkdom en kwantitatieve verruiming. Wat hij helaas niet noemt is ‘kwantitatieve verruiming voor de mensen’, ook wel ‘helikoptergeld genoemd (= geld geproduceerd door de centrale bank dat op één of andere manier aan de bevolking ten goede komt).
 2. Bank of England (2015). Old Money, New Money. Powerpoint, CCBS Chief Economists’ Workshop. Beschikbaar op:http://www.bankofengland.co.uk/research/Documents/conferences/ah0515.pdf
 3. Berk haalt als voorbeeld de hyperinflatie in Zimbabwe en de Weimarrepubliek aan. Hier speelden echter tal van andere factoren een rol:https://biflatie.nl/artikelen/economisch/hitler-en-de-hyperinflatie-duitsland/
  http://onsgeld.nu/de-echte-waarheid-over-zimbabwes-hyperinflatie/
 4. De received wisdom onder veel economen is dat commerciële banken beperkt zijn in hun geldscheppend vermogen. De minicursus Banking 101 van Positive Money toont echter aan dat dit niet op waarheid is berust:https://www.youtube.com/watch?v=FRNHdJGBATE

68 reacties

 1. De grote redenen waarom dit initiatief zal stranden, is de overheid. De financiele sector moet ieder jaar de staatsschuld van de overheid herfinancieren. En deze schuld neemt alleen maar toe. Door deze schuld kan de overheid de spelregels bepalen op de financiele markten, dmv van wetten en richtlijnen.
  De financiële sector op hun beurt gaan hiermee akkoord, zolang zij bescherming krijgen van deze zelfde overheid, tegen een bankroet of het verkrijgen van goekope leningen.
  Deze situatie is niet gezond en de marktmechanisme kan niet meer corrigerend optreden. Dat blijkt ook wel uit het verhaal van de auteur. Geen van betrokken partijen had interesse in deze materie.
  Dit geintje zal nog jarenlang doorgaan. Maar, er komt een moment, zoals bijvoorbeeld griekenland dat er steeds zwaarder wordt opgetreden door andere overheden en met hun, hun eigen banksector.
  En zolang het spel blijft doorgaan, heb je tijd om je eigen oplossing te verzinnen. Red jezelf, want de overheid komt jouw echt niet redden. Die zjn te druk bezig om met jouw geld, de hele wereld te redden, behalve, degene dan waarvoor zij werken. Net de rest van de bevolking, het geld uitgeven van anderen om de rekening te betalen, zolang het niet ten koste gaat van hun eigen beurs of vermogen. Dan gelden er plotseling andere regels.

  1. ‘De financiele sector moet ieder jaar de staatsschuld van de overheid herfinancieren’.

   Er moet helemaal niets. De scheldschepping is geprivatiseerd en daarom zitten we nu tot onze nek in de (staats)schuld. Maar dat is een keuze, geen onvermijdelijkheid.

   1. Onze staatsschuld is ontstaan, omdat de overheid uitgeeft dan zij binnenkrijgt. Dat tekort wordt geleend op de financiële markten. De laatste 100 jaar zijn er bijna alleen maar tekorten geweest. En dat is niet zo vreemd.
    Politici beloven gouden bergen, aan horizon is de rijkdom, en kiezer trapt daar in. Uiteindelijk heeft de overheid en in samenwerking met main stream economen een mooi middel gevonden om altijd tekorten te hebben, namelijk het 3% tekort maatregel. Ik stel voor dat jij dat thuis ook maar eens gaat introduceren. Meer uitgeven dan je binnenkrijgt, dat heb je zelf democratisch besloten, een tekort hebben van 3%. En dat tekort ga je afdekken door leningen. Ik ben benieuwd hoe lang je dat volhoudt, en of je bank de schuld gaat geven, als je bankroet gaat. Tenslotte, volgens jouw denkwijze is dat de schuld van de bank, want die heeft jouw het geld gegeven, wat jij natuurlijk dankbaar hebt geaccepteerd.
    Nee, het is niet de schuld van de banken. Het is de schuld van de kiezer, want die wilt maar niet begrijpen of niet willen begrijpen, dat verkiezingsbeloften onzin is, en dat uiteindelijk de rekening bij diezelfde burger terecht komt als het misgaat. En dat laatste is iets wat de burger ook niet wil horen. Als de overheid failliet gaat, gaan de banken en pensioenfondsen ook failliet, en andersom trouwens ook.
    En zelfs als de banken weigeren de staatsschuld te financieren, dan zal de overheid haar machtsinstrumenten gaan gebruiken. Zij heeft namelijk 2 machtige monopolies, het wetsmonopolie en het geweldmonopolie. De overheid maakt dan gewoon wetten die de financiële instituten dwingen, om de staatsschulden te financieren, of banken worden letterlijk het geweer tegen de kop gehouden. In de economie heet dit repressieve financieren. Het is in de leerboeken zelfs beschreven, kun je nagaan hoe vaak het voorkomt.
    De overheid is niet oplossing, maar het probleem.

    1. Een reden te meer om het initiatief van Ons Geld te steunen, op deze manier kunnen we komaf maken met het verleden en ons bezighouden met de toekomst. Of worden we steeds dezelfde berichtgeving niet stilaan beu?

    2. @ Easymoney

     Alsof de staat het bankwezen nodig zou hebben om haar rekeningen te betalen. (Zonder die tekorten van de staat zou er niet eens geld in omloop zijn). We hoeven alleen maar geldschepping en kredietverlening te ontvlechten; banken verlenen krediet, de staat schept het geld.

     Zie bijvoorbeeld het Chicago Plan Revisited:
     https://www.youtube.com/watch?v=tnehf-U527g

    3. Denk ook, dat er veel waarheden in je reactie zijn verwerkt.
     Het gaat er net even om, welke nieuwe gebeurtenissen het gebouw flink zullen doen schudden en hoe schokbestendig het uiteindelijk is.

  2. ‘De overheid’, is in principe de totale stemgerechtigde bevolking.

   Zolang de bevolking in meerderheid een voor de toekomst verkeerde stem uitbrengt, zal het nog even duren voordat het besef doordringt.

 2. Geef het beestje maar een naampje maar het feit dat er een sterke joodse vertegenwoordiging in de gehele bank en media elite zit maakt het niet makkelijker om die groep te bekritiseren op waar ze mee bezig zijn.. ( Dan zeg ik het nog netjes..)

  Armstrong , Nathanael , Rogers , Faber…

  Je kan bijna verwachten dat diegene die deze info mogen spuien waarschijnlijk ook “part of the plan” zijn want ze mogen kennelijk hun gang nog gaan .

  https://www.youtube.com/watch?v=hneVEmzg36E

   1. Precies ! Het is zo’n doordacht gebeuren. Overal kom je uiteindelijk bij het zelfde clubje uit.. Haha zeg maar is op een verjaardag dat de joden aan het roer staan in het rijke westen.. Ik denk dat je geen taartje meer krijg..
    Het is te hopen dat Rusland , China , Iran , Syrie en Noord Korea sterker zijn dan die domme westerlingen..

    1. Een ander negatief aspect van een gilde was de uitsluiting die men instelde. Onechte kinderen, horigen, doopsgezinden en Joden mochten van het grootste deel van de gilden geen lid worden en waren daarmee uitgesloten van een groot deel van de beroepen. Zij werden voor hun bestaan teruggeworpen op beroepen die geen gilde kende, zoals venten, de veehandel, de markten en de geldhandel.

 3. Fijn en congruent artikel over het initiatief, het mag duidelijk zijn dat fundamenteel onbegrip en misinterpretaties nog diepgaander dialoog vergen. Op deze manier krijgen we geen helder zicht op wat Stichting Ons Geld nu écht wil zeggen.

   1. Heden hebben China/Rusland de VS in de tang.
    Zij bepalen wanneer en of dat de dollar tot wc papier verworden is.
    Dat kunnen wij allen aanschouwen middels de crisis Syrië, Oekraïne en Iran.
    En als ik zo een bericht les elders dat de VS dit jaar 1 maal hun BBP hebben bijgedrukt , dat zij de handdoek al in de ring hebben gegooid het is immers toch niet meer te redden.

 4. Blijkbaar iets niet begrepen, het was een verwijzing naar de Rational Fools die nog steeds hun economische blasfemie voor serieus nemen. Vandaar, zijn ze nog steeds niet tot de rede gekomen? Rede in de zin van logica, dit in tegenstelling tot de irrationaliteit die de waan van de dag zo typeert vandaag.

  1. Blij je weer een keer te mogen waarnemen bij Biflatie, Werner. Dit goede artikel is natuurlijk op jouw lijf en dat van Houtskool geschreven. Er wordt weer eens nagedacht, maar wat ik zelf mis is dat er niet fundamenteel anders wordt gedacht en men zal hierdoor precies weer in dezelfde fouten vervallen. Het denken en handelen zal fundamenteel moeten veranderen en wel door ieder individu. Het gaat niet alleen om de schuldenproblematiek maar om het “systeem” als geheel. Zolang de mens z’n roofdierinstinct niet kwijtraakt is ieder economisch systeem gedoemd weer te verdwijnen zo ook het huidige financiele systeem, waarbij men telkens weer elkaar de hersenen zullen inslaan.

   1. Dat lijkt me een iets te voorbarige conclusie, in eerste aanleg mag dat zo lijken maar dat wijzigt drastisch wanneer we hierover gaan door- en omdenken. En dat is ook wat er tijdens het debat terecht naar voren werd gebracht, sommigen vellen hun oordeel op aannames die helemaal niet gesteld worden door Stichting Ons Geld, zo wordt het natuurlijk heel moeilijk om een volwassen debat te hebben over structurele wijzigingen en de neveneffecten daarvan. Er zijn nogal wat valkuilen waar rekening mee dient gehouden te worden, deze komen allemaal aan bod wanneer het debat kan/mag gevoerd worden, iets dat veel moeilijker blijkt dan de theorie laat vermoeden. Het gaat inderdaad – zoals je terecht stelt – over het totale systeem.

    1. Het hele systeem moet veranderen en een debat hierover gaan voeren zal in meerdere fases moeten gebeuren. Nederland bijvoorbeeld is al decennia een bestuurlijke puinbak. Het Fyra-debacle is daarvan een prachtig voorbeeld. Stichting Ons Geld zou een begin kunnen zijn voor iets, maar daar zal de graaiende elite niet blij mee zijn en is enkel daarom al gedoemd te mislukken. Voor het overige wil ik nog stellen dat geld een schimmig instrument is om dit systeem aan de praat te houden dat slechts gebaseerd is op een flinterdun laagje vertrouwen en in feite fysiek, lees chartaal, niet meer nodig is.

     1. Geld werkt als een sluier, misschien dat de ‘graaiende elite’ er finaal ook blij mee zal zijn? Vooralsnog blijft het koffiedik kijken, het is mi de kritische massa die dat zal bepalen en dat is mi de bevolking zelf. Om deze reden verdient het initiatief al ons respect, zo krijgen we meer zicht op alle beschikbare opties, dat is al een gigantische stap vooruit.

     2. Volgens mij is het niet zo moeilijk..
      De regelgeving die de laatste 30 jaar over boord gegooid is door banken en instellingen moet weer ingevoerd worden..
      Allerlei ingewikkelde constructies verbieden.. Rente verbieden..
      Ook is er wetenschappelijk allang aangetoond dat meer geld niet gelukkiger maakt dus een maximaal inkomen invoeren . Van normale bedragen ontwikkel je bijna geen hebzucht.., mensen worden gek gemaakt door de vele nullen.. Speculeren met hefbomen en turbos verbieden..
      Geld moet een zaak zijn van ONS MINISTERIE van FINANCIEN en niet van een joodse club.. Energie levering moet ook weer een staats aangelegenheid worden.., Al die inkomsten vloeien dan naar staatskas i.p.v. naar de directies van de vele energiebedrijven.
      Daarbij is dit landelijk makkelijker te regelen dan Europees of zelfs globaal.., dus uit die Euro en wel meteen..
      Volgens mij hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden maar er is teveel aan het wiel veranderd door de jaren heen door de belanghebbende elite dat het wiel VIERKANT is geworden en nauwelijks meer draait..
      Het feit dat je met geld , geld kan verdienen met nauwelijks arbeid… ( muisklikken ) is een onhoudbare mogelijkheid en allerminst eerlijk te noemen..

     3. Dit is een begin om het graaien, snaaien en het erbij naaien in alle lagen terug te dringen. Ook het spoor moet weer een staatsaangelegenheid worden. Privatiseren leidt steevast tot wanbeleid waarbij persoonlijke belangen voorop komen te staan.

   2. Cynicus, er zijn 2 wegen; default of de schuld weg inflatteren. De wereld is overgefinancialiseerd en loopt tegen de natuurlijke grenzen aan van groei. In ontwikkelde markten is sprake van een daling in energie-consumptie, deels door efficientie, maar voornamelijk doordat de energieprijs te hoog is om groei te kunnen bewerkstelligen. Het systeem echter, en daarmee de politiek, vereist groei om te overleven. Goedkope energie, in een dusdanige hoeveelheid dat het business as usual kan ondersteunen, komt NIET meer terug. Wat rest is kunstmatig ingrijpen in valutamarkten, aandelen en staatsschuld markten, waarvan we reeds vele excessen hebben mogen aanschouwen. De groei is voorbij, het systeem is dood. Een dalende consumptie van energie is de voorloper van een dalende productie. De alarmsignalen worden met bakken tegelijk over ons uitgestort, voor diegene die kan zien. De dollar wordt als ‘sterk’ gezien omdat de economische oorlogvoering andere valuta’s naar beneden bombardeert t.o.v. de dollar.

    Een ander ‘systeem’ zoals het invoeren van 1 wereldmunt of het mandje stront aka de SDR is slechts uitstel van executie. We spelen Monopoly en de VS mag als enige ongelimiteerd geld aan ‘de bank’ onttrekken. Werner heeft gelijk als ‘ie wanhopig tracht het excelbestand opnieuw in te delen; het alternatief is honderden miljoenen doden en een instorting van landen, regeringen en kritieke systemen. Het is m.i. slechts uitstel van executie.

    1. Een optie is het ‘overnight’ afboeken van alle papier en verder gaan met een sustenance economy, van mijn tweestromen beleid, een basiseconomie naast een puur kapitalistische, ben ik inmiddels afgestapt, er is geen ruimte meer voor groei. Europa haalt bakken vol kanslozen binnen voor toekomstige groei, China is afgestapt van haar 1 kind beleid; allemaal krampachtig gekloot voor ‘eeuwige’ groei. Doodsbang dat ‘onze wereldleiders’ zijn voor een wereld zonder groei. Elke generatie krijgt haar Waterloo, en deze keer gaan er een hoop verzuipen.

     Look for some post industrial hard assets, and pray.

     Hoewel, het laatste is natuurlijk vrijblijvend.

    2. houtskool lusterje (lusterje is een fries woord, het nederlandse woord is luister maareh het kan ook gronings zijn ofuuuh drents of overijssels of .. whatever) Op dit moment van schrijfen, zit ik aan de vodka met daarbij wat (lauwe) melk toegevoegdt. Op een of andere manier smaakt het mij ook nog. Alhoewel het doel gewoon het binnenkrijgen van het promillage is. Maar dat terzijde.

     Houtskool ik volg biflatie inmiddels erg lang en heb toch ook wel de nodige berichten geplaatst op mijn manier. Helaas altijd wel onder een pseudoniem. En soms ook met erbarmelijke ongesgoolde speling. Het is niet anders. Ik vind het vaak ook best wel ontspannend met een biertje/gonkeltje een beetje te ouwehoeren op het forum van biflatie of dft of iex. Doe ik dat vaak? Nee, maar als het even kan dan ga ik er voor.

     Beste houtskool. Ik vind het cool dat je consequent dezelfde naam gebruikt op het forum van biflatie en eigenlijks altijd inhoudelijk reageert op hetgeen de schrijver van een artikel naar voren brengt.

     Ik wil even ingaan op je laatste alinea van je reactie:

     honderden miljoenen doden en een instorting van landen, regeringen en kritieke systemen. Het is m.i. slechts uitstel van executie.

     Ik snap je redenatie. Of ik denk het te snappen.
     Maar licht dommigheid en bedoelde valsheid niet erg dicht bijelkaar…? Ik bedoel; ik kan op basis van dommigheid de boel in het 100 laten lopen. Maar als ik een dubbele agenda heb dan ik de boel als doel opzich in het 100 laten lopen. En iemand die daadwerkelijk een dubbele agenda heeft verstopt zich altijd achter de argumenten van een onschuldige, onwetende (ich habe es nicht gewurst), of als zijnde; ik heb de argumenten en mijn bijhorende gedrag gedaan omdat ik onder druk stond van een crimineel of iets dergelijks.
     Wat mij opvalt is dat het hele financiele systeem vergelijkbaar is met het gedrag van een junk.
     En helaas ondersteunen net wat te veel mensen, ook in de politiek, dit systeem veelal met; wir haben es nicht gewurst argumenten. Tsja wat moet je ook als je net die hypotheek hebt afgesloten. Op dat moment heb je je handtekening gezet voor je eigen financiele gijzeling.
     Het is dan ook best wel een paradox. Van de ene kant de zekerheid van (financieel) huwelijk dat je met elkaar wil aangaan. Zeker in het bedrijfsleven geldt betrouwbaarheid als een van de grootste variabelen in between de economische handelingen anderzijds wil je een economisch huwelijk zo snel mogelijk afbreken als de partner vollledig niet blijkt te deugen.
     Daarom denk ik dat het belangrijk is dat er keuze mogelijkheden zijn ten aanzien van de ruilmiddelen die er zijn. Van de ene kant willen we wereldwijd naar 1 taal toe en 1 munt. Van de andere kant willen we dat niet.
     Het blijft me fundamenteel wel bezighouden.

     1. Grappig dit episteltje van Jelmer :). Veelgelovend, dat wel. Het valt ook niet mee om je eigen weg in het doolhof te zoeken, of is het toch het labyrint met slechts 1 in/uitgang? De fundamentele dan of toch de Cabalistische. Doorhalen wat niet gewenst is.

     2. tsja joko het valt niet mee in het monetaire doolhof maar desondanks toch in het bezit van een aantal bitcoins? Moet je je voorstellen dat je bovenin de pyramide zit van de bitcoin creatie (tsja dan is het ook weer niet zo’n monetair doolhof)? Echter dan krijg je weer hele andere problemen volgens rijke pa arme pa. Maar dat kunnen wellicht luxe problemen zijn.
      Maarreh wat mij opvalt is het principe van de grootste opponent die zich gaat gedragen volgens het gedrag van de grootste tegenstander.
      Ik zal een voorbeelt noemen. Christelijk conservatieve mensen in de VS die hun zoon of dochter willen genezen van homosexualiteit. Doen wij niet hetzelfde in Nederland met ons tbs-systeem. Roofdieren met een aangeboren hersenafwijking (ik bedoel hier pedosexuelen mee, kun je niet genezen)
      Djezus man ik val op vrouwen. Stel je voor dat zo’n tbs-instelling me daarvan wil genezen….?
      Maar goed. Hetzelfde zie je met de uitvinders van de geldcreatie ten aanzien van goud. Al die onwetenden die inmiddels wakker zijn geworden na lehmann 2008 lopen alweer zwaar achter de feiten aan. Maar goed ze hebben wel een heel belangrijke rol: namelijk financieel monetaire heropvoeding
      Maar stel dat de bitcoinoprichters zich hetzelfde gaan gedragen als de machthebbers van het huidige monetaire systeem?
      Concurrentie ten aanzien van ruilmiddelen daar zal en kan toch geen enkele libertarier tegen zijn?
      Verder Joko, het leven is een groot doolhof. It is you against you in life.

     3. Een heel belangrijke rol: namelijk financieel monetaire opvoeding…

      Die huisgenoot van mij, en werkelijk het is me een eer en waar genoegen dat we huisgenoten zijn, en helaas hij ligt nu best wel lam op bed, had het eerder op de avond, in de gesprekken die we hadden, had ie het nog over de awareness na WO II ten aanzien van de jodenvervolging. Feitelijk allemaal mensen die niet ingrepen toen ze moesten ingrijpen maar daarna wel voor awareness hebben gezorgd. Maar goed.

      Wel typisch dat steeds meer leden in dit huishouden aan de euroshopper volle melk met esbjerg vodka zitten.

      https://www.youtube.com/watch?v=Xz7_3n7xyDg

     4. Het is simpel jelmer. Zie het maar als een pendule die heen en weer zwaait. Van gedekt geld naar ongedekte valuta’s, van groei naar krimp, van bloei naar instorting. De geforceerde groei van de afgelopen 100 jaar kwam voort uit achtereenvolgens goedkope energie, financialisering, financial engineering, globalisering, fraude. De trucendoos is leeg en de biljoenen aan papieren artificiele welvaart blazen op. Het gevaar zit ‘m in het potentieel onderuitgaan van kritieke systemen zoals energievoorziening. Alles is aan elkaar geknoopt in een geglobaliseerde wereld van technische hoogstandjes.

      Lees Perfect Storm van Tulett Prebon
      Trade off van David Korowicz of Tipping point, ook van DK

      Google de pdf versies.

      Wodka met melk?

     5. De trucendoos IS niet leeg maar gaat pas open.. Je hebt het over de laatste 100 jaar.. DE families die de boel runnen doen dit al HONDERDEN jaren.. Generatie na generatie creeren ze bubbels , depressies en oorlogen en ondertussen vergaren ze meer macht , meer rijkdom en meer bezit wereldwijd.. Voor hen is dit geen verrassing maar normale gang van zaken..
      Dit is het spel , zo word geld verdiend..

     6. Ja houtskool wodka met melk. Alhoewel ik nu aan een veredeld vruchtensapje zit. Een merlot 2014 uit australie van zo’n duitse supermarkt met 13 % promillage en de prijs was 2,59 euro.
      Het is binnen te houden. En ach het gaat mij om het promillage. Hard drinken kan best wel topsport zijn. Phoe daar ben ik achter gekomen na mijn lauwe wodka met melk. Werkelijk jong, ineens ben je kneitertje lam.
      Houtskool zullen wij een tegenhanger van het bitcoinsysteem opzetten?
      Ik bedoel naast de mcdonalds heb je toch ook een burgerkoning?
      En dan gaan we het team beter laten voetballen. We laten het team voetballen volgens de principes van gelijkheid, broederschap en eer en al wat niet meer.
      Wellicht kunnen we deze munt gewoon de biflatiemunt noemen?

     7. Tis de boer alyke folle, as de kou skijt of de bolle.

      Wij zijn de nieuwe wereldreservemunt jelmer. Een mand van alle digitale currencies met 25% goud/zilverdekking.

    3. Maar dan nog moet het anders in dit land ! Die collapse komt er , dat weten we allemaal hier maar daarna…..
     Als dezelfde club de boel blijft runnen veranderd er nooit wat.

    4. Het huidige systeem is terminaal. QE1 tot en met 3.7 zijn niet meer dan een Pavlovreacties. Gewoon doorgaan met waar we al mee bezig waren en maar hopen dat het wel weer overwaait. De politiek behartigt de belangen van de rijkste families op aarde. Voor het overige zijn we slechts kippen in grote stal waar af en toe een hand voer naar binnen wordt gegooid en dat voer is nagenoeg op en de antibiotica ook.

 5. Dit burgerinitiatief verdient inderdaad ons respect. Het rondetafelgesprek gaf mi mooi aan waar we als maatschappij in verzand zijn geraakt, jammer genoeg is het vooralsnog als ‘ongekend is onbemind’.

    1. minder schijven, overheid en minder bankeninvloed betekenen minder kosten en dat er minder belasting hoeft worden ge-ind. Je pensioenpremie wordt weer afgedragen aan een pensioenfonds die je geld “beheren” en dat kost veel geld omdat het personeel die jouw geld beheert ook weer geld kost, dat nog los van de overige kosten en de risico’s van het zogenaamde beheren, dus zelf geld opzij leggen en dat op een rekening bij een staatsbank zetten. Kortom pensioenfondsen ontbinden al is een volgende parlementaire enquete naar het toekomstige pensioendebacle niet meer te voorkomen.

     1. Mits inachtname van een aantal structurele wijzigingen verandert heel deze situatie. Het burgerinitatief is daarom ook een proces van creatieve destructie, iets dat niet gezien wordt als we er niet over doordenken. In het voorgaande schema zie je dat die pensioenpot automatisch gevuld wordt a rato van private leningen die afgesloten worden. En er zijn meer dingen die hieruit kunnen geventileerd worden, zo kan bv de rente aan de bank door de overheid betaald worden, ik zeg maar wat. Door het element van beperkte rationaliteit missen we dus heel wat opties, deze worden nu allemaal transparant gemaakt. Dit burgerinitiatief is derhalve niet zomaar wat.

     2. Ik zou zelf het liefst zien dat rente helemaal verdwijnt maar dat is te idealistisch gedacht. Dit burgerinitiatief is een mooi middel om eens lekker te brainstormen. Dank je voor het heldere schema, Werner.

 6. De blockchain om de geldpers te knijpen? We hebben toch al goud en zilver? Een blockchain met de code in handen van de minister van Financien zeker? Als het moeilijk wordt verdunnen we de wijn toch gewoon weer? Tot iedereen het bittere aftreksel der eeuwige groei zal uitspuwen zoals reeds duizenden jaren gebruikelijk is? Waarom zou je de waarde van het intermediair blijven ondermijnen zodat het gelijke tred houdt met groei en daarmee interen op de toekomst, aka betaalbare energie? Afijn, de steroiden zijn op, alleen het gif blijft over, het residu onderin het wijnglas, en de kater natuurlijk.

  1. Ook van de twee industriële revoluties heeft men niets geleerd en vervalt men steeds weer in dezelfde fouten. het zal hoe dan ook allemaal duurzamer en schoner moeten want naast alle financiële shit is de wereld een grote (nucleaire) gifbelt.

 7. Als het bestuur niet bestuurt (regering) dan word het een puinhoop.
  Sinds 2002 hebben rechtse regeringen bestuurt en die zijn handlangers van het groot kapitaal en banken dus zie heden het resultaat.
  De grootste Private schuld op de wereld in Nederland en de bewoning dusdanig opgejut dat de komende 2 decennia mede door de algemene salaris verlaging de bewoning wat prijs betreft flink terug zal moeten.
  En alles wat nu opstaat en staat te blèren dat zij het beter weten en het aan hebben zien komen.
  Achteraf kijk je een koe in zijn reet.

 8. Interessante update:

  Agendapunt: Verdere wijze van behandeling van het burgerinitiatief “Ons Geld”

  Zaak: Stafnotitie – griffier, R.F. Berck – 22 oktober 2015 – Stafnotitie verdere wijze van behandeling van het burgerinitiatief “Ons Geld” – 2015Z19664

  Besluit: Besloten wordt over het burgerinitiatief aan de Kamer verslag uit te brengen en het burgerinitiatief aan te melden voor plenaire behandeling.

  Noot: De leden van de commissie Financiën worden schriftelijk geïnformeerd over het procedurele verloop van een plenair debat over een burgerinitiatief. De Stichting Ons Geld wordt geïnformeerd over haar bijdrage aan het plenaire debat.

  Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht om tijdig voorafgaand aan de plenaire behandeling een kabinetsreactie op het burgerinitiatief aan de Tweede Kamer toe te sturen.

  Zaak: Brief derden – Stichting Ons Geld te Utrecht – 20 oktober 2015Reactie Stichting Ons Geld n.a.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Geldstelsel d.d. 14 oktober 2015 – 2015Z19661

  Besluit: De commissie Financiën ziet de brief met de verdere bijdrage van de Stichting Ons Geld, zoals omschreven in haar brief van 20 oktober 2015, met belangstelling tegemoet. De Stichting Ons Geld zal worden verzocht in haar brief ook zo duidelijk mogelijk te formuleren welk concreet besluit zij de Tweede Kamer verzoekt te nemen.

  1. Werner, de ‘problemen’ van alledag zijn m.i. nog niet benoemd.

   Kom eens uit de kast; systeempooier number 7, of meld iets waarop ik je niet met rationele argumenten kan identificeren….

   Bij voorbaat dank.

 9. Oh ja, een ‘hybride’ geldsysteem; da’s toch waar het management haar auto’s oplaadt?

  Je weet wel, waar het plebs niet mag parkeren.

  F*ck you met je ‘systemen’; monetaire permacultuur; ik bepaal zelf wel wat ik denk, zeg, en wat ik als WAARDE een kans geef om mijn toekomst in te richten, daar heb ik d666 of eoa denktank niet voor nodig.

  Balls ’n brains biflaten.

  Distrust everyone who tries to make a throne out of a chair.

  Een ‘systeem’ is leuk voor systeempooiers, niet voor U.

 10. Mad, Werner is slechts een verlengstuk van ‘de autoriteit’, jij en ik weten dat.

  Het is moeilijk om dat te begrijpen. Love ya. Maar verkloot niet telkens een draadje, rationele argumentatie, gaarne.

 11. Mad, misbruik nooit andermans huiskamer.

  Als je op m’n verjaardag borrelnoten rondstrooit flikker ik je eruit.

  Heb nu eindelijk eens, godverdegodver, respect voor het podium dat Koen je biedt. Laatste kans Mad. Biedt je excuses aan, aan Koen. Als je dat niet doet is dit mjn laatste bericht op Biflatie.nl

  1. Waarom zou jij je tent opbreken voor hem?
   Hij heeft maling aan waarschuwingen of tijdelijke blocks.
   Mijns inziens, scoort hij met correcties te laag/slecht om nog toegang te krijgen op Biflatie.
   Het is aan Biflatie om de site te vrijwaren van zinloze, lege reacties.
   Iemands IP adres kan simpelweg geblokkeerd worden.

 12. Absoluut, is het een goed initiatief van Burgerinitiatief Ons Geld.

  Het is zeker dapper van Klaas van Egmond en een aantal andere deelnemers om het
  Burgerinitiatief te steunen.

  Mijns inziens klopt het ook, dat de gemiddelde burger niet
  weet en zich niet realiseert wat er op macro-economisch niveau gebeurt en wat de
  gevolgen zijn op termijn wanneer men collectief geld leent bij de bank.

  De lenende burger kijkt alleen naar zijn eigen situatie en
  dat is logisch en de kwantiteit van leningen is ook niet hun verantwoordelijkheid.

  Daar tegenover, verkopen de meeste particuliere
  hypotheekgevers een groot deel van hun vrije keuze voor de rest van hun leven.

  Het leven van de meeste mensen lijkt er na de 2e
  W.O aanzienlijk op vooruit gegaan te zijn, maar anderzijds werden ze weer in
  een ander verstikkend web geleid.

  De inzichten en verantwoordelijkheid ligt bij de overheid en
  verantwoordelijke instanties (waaronder de Nederlandse Bank ).

  Welke verantwoordelijke rol laatst genoemde heeft gespeeld
  in de 2 decennia voorafgaande aan de kredietcrisis moge duidelijk zijn.

  “In Engeland bijvoorbeeld strijken de banken op deze manier
  op jaarbasis een totaalbedrag van £ 213.000.000.000 aan rente op.”

  Ik schrik hier echt van en geeft aan, hoeveel geld er aan de
  burgers jaarlijks onttrokken wordt, dat voor het grootste deel niet meer in de reële
  economie terecht komt,om de economie te stimuleren.

  Precies, “bestuurders” blijven besturen om te blijven besturen en omdat het lekker oplevert.

  Het stuk onder “Duurzaamheid” kan ik zeker in meegaan.

  Volgens mijn inzichten, is papiergeld te vaak gebruikt om te misleiden en de bevolking systematisch te bestelen.

  Wanneer zich op zeker moment een duidelijke gezonde
  economische groei en expansie zich voordoet, kan de overheid besluiten een beperkte schuld op het land en bevolking te nemen, om de de nodige infrastructuur projecten vooruit te financieren.

  Maar niet voor andere dogmatische onzin, zoals vanaf midden jaren ’70 is gebeurd.

  Het is niet anders dan in een huishouden, een land is een groot huishouden.

  De banken, een groot deel van de wetenschap en de politiek
  zullen dit initiatief meestal niet omarmen, omdat ze te veel boter op hun hoofd
  hebben.

  Er is echter 1 troost, de waarheid is altijd sterker dan de leugen.

  Degene die hier aan twijfelt, nodig ik uit om met volle inzet de uitdaging aan te gaan.

 13. Sociale innovaties leiden maar al te vaak tot chaotische verwarring, een aantal reacties laten niets aan het toeval over maar stagneren elke waarachtige progressie. Het Elaboration Likelihood Model geeft ons meer inzicht hoe deze processen in werkelijkheid werken, perfect toepasbaar op het burgerinitiatief van Stichting Ons Geld.

  http://i.imgur.com/Gh1dBCi.png

 14. Gewoon de goudstandaard..Makkelijker kunnen we het niet maken. En natuurlijk de verantwoordelijken van de staatsschuld persoonlijk aansprakelijk stellen en berechten.

 15. Samen met de ‘goudstandaard’ is het misschien interessant om ook ‘volgeld’ beter te leren kennen, ook dat geeft een andere kijk op de situatie. Intro met pdf:

  Het is juist dat een bepaalde implementatie van een volgeld systeem minder flexibel is dan het huidige monetaire systeem. Dat ligt aan de aard van het gekozen regiem. In het huidige systeem wordt, iedere keer dat een bank een lening verstrekt nieuw geld gecreëerd. Dat geld wordt weer vernietigd met ieder deel van de hoofdsom dat wordt terugbetaald. De daaruit resulterende ‘flexibiliteit’ in de geldhoeveelheid heeft zich niet vertaald in een grotere economische groei, maar in speculatieve zeepbellen in onroerend goed en financiële bezittingen. … In plaats daarvan laten we zien dat een volgeld systeem in ieder geval niet een synoniem is voor een inflexibel systeem. De voordelen samenvattend:

  https://elaboratie.files.wordpress.com/2015/10/flexibiliteit.pdf

 16. Update

  De Stichting Ons Geld schrijft dat ze met de instelling van een Full Reserve Bank de financiële ongeletterdheid bij de wetgever probeert weg te nemen. Als deze veilige bank 16.000 oprichters heeft gaat het van start. Als vervolg op de historische hoorzitting heeft de Kamercommissie Financiën het burgerinitiatief Ons Geld nu aan de Tweede Kamer in behandeling gegeven. De behandeling zal waarschijnlijk in 2016 plaatsvinden. Tijdens deze behandeling krijgt Ons Geld 5 minuten spreektijd om het burgerinitiatief toe te lichten. Daarna begint het kamer debat. De minister van Financiën zal aanwezig zijn. De behandeling van het initiatief zal worden afgesloten met een stemming over de ingediende moties. Enkele voorstellen van Ons Geld zijn door de Kamercommissie ingewilligd. Zo is minister Dijsselbloem verzocht om een kabinetsreactie op het burgerinitiatief te geven. Ook heeft de Kamercommissie Ons Geld uitgenodigd om aan te geven welk concreet besluit zij de Kamer verzoeken te nemen. Eén van de voorstellen heeft betrekking op spaar- en betaalmogelijkheden.

  http://delangemars.nl/2015/11/24/financiele-ongeletterdheid/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: