De rol van goud met betrekking tot de Yuan

11

Onlangs schreef ik over de Yuan en haar eventuele rol als wereldreserve munt. Nu geeft ook Julian Phillips zijn mening over deze zaak en die wil ik u niet onthouden. De Chinese autoriteiten hebben laten lekken dit jaar met plannen te willen komen voor een vrijere stroom van haar Yuan in zowel binnen- als buitenland. Het is de bedoeling om de controle op de Yuan en China’s commerciële rentetarieven te laten vieren. Oorspronkelijk was het plan tot een volledig vrijgeven van de Yuan, na 2022 te laten plaatsvinden. Maar het is nu duidelijk dat deze plannen versneld zullen worden uitgevoerd. Hoe ver en hoe snel ze zullen gaan met deze volgende fase van een vrij verhandelbare Yuan op de valutamarkten zullen we aan het eind van dit jaar kunnen zien.

dollar yuan grafiek

Een geleidelijk proces

Het spreekt vanzelf dat dit proces heel voorzichtig zal worden uitgevoerd, want men wil beslist geen extra crisis veroorzaken. Ook zullen we steeds in ons achterhoofd moeten houden dat wat China op dit gebied doet, uitsluitend Chinese doelen zal dienen en niet die van de gehele wereld. Maar de conclusie die we kunnen trekken is dat de Yuan de US$ voor een steeds groter deel zal gaan vervangen naarmate deze meer en meer op het wereldtoneel zal verschijnen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot meer onzekerheid in de wereld en instabiliteit van de dollar, omdat de hegemonie van de dollar wordt aangetast. Dat op zich zal reden zijn tot meer volatiliteit in de valuta wereld. De toekomstige marktreacties hierop konden wel eens heftig zijn en naar Phillip’s mening wel eens gunstig voor goud kon uitpakken.

Goud en zilver in het monetaire systeem

Phillips denkt ook dat het onvermijdelijk is dat goud weer een spilfunctie in het monetaire systeem gaat innemen na verloop van tijd. Dat zou dan het begin zijn van aanzienlijke structurele veranderingen in het globale financiële systeem en in het bijzonder in de goudwereld. Dat zal gebeuren op een moment dat het globale huidige financiële systeem zich in een zwakke fase zal bevinden, worstelend om een economische groei met alle mogelijke middelen te bewerkstelligen. Dat wordt dan ook zeker een tijd om het nationale perspectief te verlaten en meer aandacht te schenken aan de globale economische en financiële stromen. En wat Phillips betreft zal de vraag naar goud en zilver voor een nieuw anker zorgen voor deze edelmetalen, in een groeiende rol naar de toekomst toe.

De wereld maakt zich op voor de mogelijke aardschokken die zich kunnen voordoen in de gevaarlijke en precaire positie van de twee belangrijkste valuta: de Dollar en de Euro. En ondertussen maakt China zich klaar om in het spel rond goud mee te gaan spelen. Hoewel goud tot op heden geen formele rol meer speelt als officiële bezitting in het monetaire systeem, heeft het dit systeem nooit echt verlaten en zal ongetwijfeld weer haar spilfunctie gaan innemen. Velen zien goud als een relikwie van het verleden of als een slechte , ontoereikende dekking tegen inflatie. Maar gezien vanuit het asset management evenals de politieke situatie, heeft goud nog steeds veel dat voor haar pleit. En wel in het bijzonder vanwege haar negatieve correlatie met de US dollar. Er is geen enkele andere bezitting die bestand zal blijken te zijn tegen de komende dollar schok.

Druk op de dollar zal toenemen

Als het spook van de ineenstorting zich aandient en de belangrijkste van de huidige reserve valuta’s, de dollar, veel minder waard zal maken, zal de wereld op zoek gaan naar andere veilige havens wanneer de druk op deze valuta’s toeneemt. Ondertussen heeft de Yuan zijn benodigde tijd  genomen om zich te positioneren, En met de verwachte vrije inwisselbaarheid van Yuan tegen het einde van dit jaar kon het wel eens heel verstandig zijn om je plan klaar te hebben voor dit soort eventualiteiten. En goud kon wel eens de enige echte reserve bezitting zijn, dat over de juiste eigenschappen beschikt, hoeveelheid en historische achtergrond om de druk die vanaf het jaar 2014 op het globale monetaire systeem zal ontstaan, op te heffen.

dollar

Overgangsperiode

De westerse wereld zit zo langzamerhand in de langste economische crisis sinds de jaren ’30. Ondermijnd door de verplaatsing van productie van het Westen naar het Oosten, waarbij uiteraard ook de rijkdom zich verplaatst. In het verleden slokte de ontwikkelde wereld 80% van het wereld inkomen op, terwijl het slechts 20% van de wereldbevolking herbergde. Volgens Wolfensohn, voormalig hoofd van de Wereldbank, zal dit vanaf 2020 nog slechts 35% van het wereld inkomen bedragen en 65% zal gaan naar de opkomende landen, waarbij het de natuurlijke vraag naar de dollar en de euro die er was, zal doen afnemen. De opkomende landen, aangevoerd door China, hebben inmiddels enorme overschotten in de vorm monetaire reserves opgebouwd. Dit geeft nu natuurlijk aanleiding tot diversificatie in andere bezittingen dan de monetaire, zoals o.a. goud.

Voorbereidingen en uitvoering van de strategie

De Chinezen hebben tot nu toe een goed geplande en voorbereidde koers gevolgd om de Yuan tot een international aanvaarde munt te maken. Maar ook het aanpassen van hun banksysteem was hiervoor noodzakelijk en dit in samenhang met de vele bilaterale handelsovereenkomsten die ze inmiddels afgesloten hebben, wordt deze positie steeds sterker ten nadele van de dollar die zij dus o.a. vervangt. En nu komt de enorme omvang van het Chinees/Aziatische handelsblok (SCO), nu nog ’s werelds op één na grootste en waarschijnlijk vanaf 2016 het grootste handelsblok, in een positie waarin het de rest van de wereld een monetair systeem kan opleggen, dat ook voor hen acceptabel is. Let in dit verband ook op de BRICS. Het is inmiddels duidelijk dat China niet aan een monetair systeem wil deelnemen, waarin alleen Amerika de dienst uitmaakt. Als opkomende grootmacht zal het proberen zoveel mogelijk de valkuilen uit het verleden te vermijden en hoopt d.m.v. haar eigen standaarden, dat zij krachtig genoeg is de rest van de wereld te laten volgen.

De rol van goud

Hoewel de laatste 42 jaar alles in het werk is gesteld om de rol goud als effectief geld te ontmantelen, wordt het toch nog steeds als een zeer belangrijke monetaire bezitting gezien. Het fiatgeld experiment met ongedekte valuta’s, wat ontworpen was om de kracht van de ontwikkelde wereld te gebruiken, ligt onder vuur vanwege een veelheid van redenen. Maar in deze poging heeft het goud juist klaargestoomd om het vacuüm, dat door het overduidelijke falen van de dollar en euro, op te vullen. Misschien dat de Yuan daar nog verandering in kan brengen. Voor de goudprijs is het niet van belang of de Yuan nu wel of niet een wereldwijde geaccepteerde valuta gaat worden. Belangrijker zijn de veranderingen in de machtsverhoudingen, zowel economisch en financieel, die de druk door gebruik van een op vrije wil geaccepteerde en internationaal erkende bezitting kan wegnemen en weer continuïteit aan het globale monetaire systeem kan geven.

Toch weer die SDR

De rol aan goud toebedacht moet in overeenstemming zijn met de ambities en voorschriften van in 1e instantie China zelf. En daarna, met de acceptatie van de rijke landen, in een poging vast te houden aan globalisatie en internationale handel. Dat zou zich dan kunnen manifesteren in een vorm van een indexatie van de valuta’s aan goud. Of als andere mogelijkheid indien acceptabel voor de Chinezen, de Special Drawing Right (SDR) met haar componenten. Daarbij ligt het voor de hand dat de Yuan daar onderdeel van zou moeten gaan uitmaken naast de dollar, pond, euro en yen. En dit is destijds al als suggestie voorgesteld door het hoofd van de Wereldbank, Robert Zoellick.

Goud als maatstaaf

Het goud zelf zou niet gebruikt hoeven worden, maar wel haar equivalent in bijvoorbeeld dollar, yuan of roebel, die op hun beurt weer gebaseerd zijn op de respectievelijke valutawaarde tegen goud van dat ogenblik. Als zodanig zou goud dus als maatlat functioneren t.o.v. fluctuerende valuta’s. Als eindconclusie voor de toekomst zou je kunnen zeggen dat we in nog niet in kaart gebracht territorium, op weg zijn naar een langdurig multi-valuta reserve systeem, waar de dollar zijn spilfunctie zal gaan delen met andere valuta, waaronder de yuan. Historisch gezien en afgaande op de achterliggende principes van asset diversificatie mogen we verwachten dat in een toekomst van voortdurende verandering en onzekerheid grote behoefte gaat ontstaan voor landen met aanzienlijke reserves, om hun investeringen in een relatief grote groep van assets en sectoren te doen.