De Slotfase

Na alle monetaire “verwikkelingen” waarvan in de loop der jaren in deze column veelvuldig melding werd gemaakt, resteert de vraag op welke wijze de hierdoor ontstane onmogelijke schuldenimpasse doorbroken zal worden.

Vooralsnog is het ‘business as usual’ en wijst weinig er op dat we al tot dik over de rand van de abyss staan. Sterker, de beurzen vigeren al geruime tijd met een slordige 50% boven de bereikte hoogtepunten in 2007/08. Beleggers hebben als gevolg van de ultra lage rente weinig alternatieven en worden bovendien voortdurend “met zorg omringd” door het ‘President’s Plunge Protection Team’, geïnitieerd onder toenmalig president Reagan na de Wall Street crash in 1987. De wederopstanding van de beurs na 2008 was hieraan merendeels te danken. Immers, het beursvertrouwen diende als eerste weer opgekrikt te moeten worden. Pas nu met dalende bedrijfswinsten (in vier achtereenvolgende kwartalen) en een onzekere Bank of Japan (zie verder) beginnen beleggers weer vraagtekens te plaatsen.

De koers/winstverhouding is een populaire maatstaf om te meten hoe duur een aandeel is en deze loopt op naarmate de koers stijgt dan wel de winst daalt. Nu zag je de koersen stijgen bij dalende winsten. Een betere maatstaf is door te kijken naar de CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) ratio van dr. Robert Shiller die naar de langere termijn waarderingen kijkt.

Gemeten naar de CAPE ratio blijken de aandelen volgens hem thans 58% boven het historisch gemiddelde te liggen. Alleen vóór de Grote Depressie in de jaren ’30, vóór de dot-com bubble begin deze eeuw en vóór de crisis in 2008 bleken de aandelen nog een tikkeltje duurder te zijn. Veel goeds belooft dat dus niet!

Machinatie en manipulatie zijn van alle tijden naarmate een regime op vallen staat, ongeacht of dit nu van kapitalistische, communistische, imperialistische of andere aard is. Het meest absurdistisch in dit kader is de nooit eerder vertoonde negatieve rente (NIRP). Japan is ‘leader of the 6-pack’ zonder dat de economie noch de inflatie noemenswaardig zijn aangetrokken. Hoe lang kun je hiermee doorgaan zonder toe te geven op een volstrekt dwaalspoor te zitten.

Uiteindelijk zijn er maar twee wegen te bewandelen om uit de schuldencrisis te komen:

 • een default hetgeen een abrupt affront oplevert met alle directe gevolgen van dien
 • B) een “stugge” inflatie, niet anders dan een slow motion default

Het was natuurlijk al vanaf de val van Lehman in 2008 evident dat de centrale banken uit angst voor chaos voor het Keynesiaanse plan “B “ gingen, vooral geïnspireerd door Nobelprijswinnaar Milton Friedman.

01. longer dated bonds surge

Japan werd nog eens extra gestimuleerd door ECB roerganger Draghi die in december 2014 op een vraag van Yves Mersch (lid van de ECB board en voormalig bankpresident in Luxemburg) of een “gold QE” niet een betere oplossing zou zijn, exemplarisch antwoordde met: ‘we’ve discussed all assets but gold’. Klare taal! Kennelijk was hij niet op de hoogte van de gevolgen van Roosevelt’s Gold Reserve Act in 1934, waarmee de goudprijs ‘over night’ met 70% werd opgewaardeerd na eerst het goud in 1933 geconfisceerd te hebben. Hiermee werd bereikt dat het BBP in 3 jaar met 48% steeg en de beurs met 80%, vergezeld van een bescheiden inflatie van 2% die de centrale bankiers thans ook zeggen na te streven.

Daarbij dient bedacht te worden dat de mondiale consument met goud ueberhaupt meer vertrouwd is dan met het centrale bankensysteem, getuige alleen al de ‘of all times sake’ hang naar goud in Azië, met China en India voorop (waar men geen sociaal vangnet kent en dat te onzent straks ook niet meer waard dan een schaamlap blijkt te zijn). Door thans op een goud QE af te stevenen zou de prijs als gevolg van de aantrekkende vraag verder gaan stijgen, waarmee in feite twee vliegen in één klap zouden worden gevangen: een gezondere staatsbalans waarop het waardeloze schuldpapier tegelijk kan worden afgewaardeerd. In golftermen gesproken: een hole-in-one maar Mario c.s. zijn kennelijk geen liefhebber van deze sport.

Vooralsnog blijven de centrale banken de name of the game die zich middels hun ultieme “monetaire verruiming” volstrekt in de jas hebben genaaid. Ze weten dat thans elke beslissing dramatische gevolgen heeft. ‘Safe’ spelen kan hooguit nog even door niets te doen, ook al laat de Fed de deur zogenaamd op een kier voor een renteverhoging in juni. Daarna wordt dat lastiger gezien de eindfase waarin de Amerikaanse verkiezingen komen te verkeren.
Onder deze omstandigheden blijft het goed opletten wat de bond yields als belangrijkste graadmeter gaan doen. Vooral de obligatiebeleggers verkeren in ‘dire straits’! De yields op bijna $8 biljoen verkeren intussen onder water, waarbij money managers zich al focussen op een aflossing met een looptijd van 100 jaar(!).

02. 7.8 trillion of negative-yielding bonds

Een half procent renteverhoging zou thans een ‘wipe out’ van een slordige $1,600 miljard in de mondiale bondmarkt impliceren (Bloomberg), bijna evenveel als het gehele Amerikaanse BBP. Dit gevoegd bij de waarschuwing van het IMF dat het risico van een wereldwijde stagflatie (stagnatie in combinatie met inflatie) dreigt nu de economische groei zo bescheiden uitvalt. Waar de inflatie vandaan moet komen, werd er niet bij verteld maar valt gemakkelijk te raden als het vertrouwen in het monetaire systeem opdroogt. Alleen ‘hard assets’ kennen dan hun eigen monetaire koopkracht en die zal dan naar alle waarschijnlijkheid weer in edelmetaal luiden.

Met een negatieve rente, waarmee wordt aangegeven hoeveel ons geld nog “waard” is, is het in wezen zinloos het edelmetaal nog langer in waardeloos fiatpapier uit te drukken en ware het beter dit andersom te doen. Dan blijkt dat de koopkracht in dollars sinds 15 augustus 1971 (het jaar van de loskoppeling van de dollar van het goud) intussen met ruim 3.600% is verslechterd van 1/35e (een troy ounce stond vanaf 1944 – Bretton Woods – voor 27 jaar te boek voor $35) tot 1/1295e thans en dat lijnt feilloos met de Fed’s verruiming van de geldmarkt tot ruim $3.600 biljoen. Nog hoor ik Nixon destijds zeggen: ‘I promise you that the dollar will be as good as gold’. ‘Maar het liep heel anders: bij een Dow stand van ruwweg 1.000 punten in 1971 kon je de Dow als het ware voor ruim 28 ounces kopen. Thans bij een Dow van ruwweg 18.000 punten en een goudprijs van bijna $1.300 doet de Dow minder dan de helft. Dus waar de belegger sinds 1971 middels de Dow een koerswinst van 1.800% had kunnen realiseren, zou hij gezien de gedaalde koopkracht een verlies van meer dan 50% hebben moeten incasseren! Om deze reden werd het goud afgedaan als een ‘barbaric relic’. Zoals drugs tot verslaving leiden, diende de dollar als een drug tot verslaving te leiden. Nixon is niet meer om zich vanwege zijn misleidende uitspraak voor de rechtbank te verantwoorden.

03. 10 year gold price in usd oz

04. 20 year silver price in usd oz

Een ander absurdisme binnen het manipulatiepatroon vormt de waanzinnige prijsverhouding tussen goud en zilver die thans weliswaar iets is afgenomen naar rond 70 maar nog altijd ver boven het langjarig gemiddelde van 16 ligt. Opvallend genoeg werd deze vertekening in de markt met lede ogen aangezien, zonder dat er tegen “de verneukers” een harde vinger werd opgestoken, zo min als dat gebeurde tegen de goudmanipulanten die nu schoorvoetend toegeven “het” niet helemaal goed gedaan te hebben. Ook deze “banksters” zullen zich straks voor de rechtbank dienen te verantwoorden vanwege hun groteske manipulaties of beter ‘the largest swindle of all times!.

05. gold silver price ratio

In fiatpapier uitgedrukt zijn goud en zilver tot dusver dit jaar met resp. 22% en 28% gestegen maar dat was dan ook vanaf het aller laagste niveau sinds eind 2009. Je zou verwachten dat met name zilver omhoog zou zijn geschoten na het toegeven van Deutsche Bank met hun ‘partners in crime’ Nova Scotia en HSBC de zilver- maar ook de goudmarkt al jaren te hebben gemanipuleerd. Opvallend genoeg bleef de grootste schuinsmarcheerder op dit vlak JP Morgan tot dusver nog buiten schot maar ook deze zal met de billen bloot moeten zo goed als dat voor de andere manipulatoren van de Old Boys Club als UBS AG, Barclays Plc en Société Génerale S.A. zal moeten gelden.

Immers, de beweging was toch soortgelijk?! Wonderlijk dat hierover in deze dysfunctionele markt ook nog zo weinig ophef is ontstaan zo min als bijvoorbeeld over de rentemanipulaties (Libor) en de valutamanipulaties die zoveel mogelijk werden afgekocht zonder hiervoor noemenswaardig te zijn berecht. ‘Why worry, be happy’! Juist dit gebrek aan ophef stimuleert een ongewijzigd en tegelijk morbide beleid in de wetenschap dat de rekening voor de burger aldoor hoger wordt. De meesten weten kennelijk niet wat ze niet weten(?), terwijl we toch jaren op een onmiskenbare wijze voor het malletje werden en worden gehouden!

In Japan blijkt een en ander zo langzamerhand door te dringen nu de centrale bank kennelijk de handdoek in de ring lijkt te gooien na langdurig de geldpers te hebben opengezet, de rente tot NIRP te hebben verlaagd en getracht te hebben de munt naar ongekende dieptes te laten “afzinken” zonder dat zulks enig soulaas bracht. Ergo, voor Japan dreigt opnieuw een economische recessie. Dit is m.i. het duidelijkste signaal dat het centrale bankenbeleid ten dode gedoemd is!
Intussen heeft China haar eigen “Gold Fix” in yuan (niet in U.S. dollars) geïntroduceerd via de Shanghai Gold Exchange waar alle transacties in fysiek metaal worden gesettled, dit om meer grip te krijgen op de mondiale goudmarkt. Hiermee wordt de actuele vraag/aanbod realiteit inzichtelijk in kaart gebracht en optimale geloofwaardigheid gecreëerd. Het land had al eerder te kennen gegeven een grotere rol in de goudmarkt en daarmee op het vlak van het mondiale monetaire systeem te willen spelen. Dat zal echter pas reëel gebeuren wanneer de werkelijke reserves bekend worden gemaakt. Afhankelijk van de in yuan uitstaande schulden opgeteld met de dollarreserves op de plank kan dat zo maar tot een opwaardering tot boven $10.000 per ounce of meer leiden.

In de slipstream van de SGE gold fix maakten de People’s Bank of China (PBOC) en de Russische centrale bank bekend een gezamenlijk handelsplatform voor goud te willen inrichten. Dit betekent meer dan een gevoelige “plaagstoot” in de rug van de alles overheersende rol van de dollar die hiermee dreigt de controle over het edelmetaal te verliezen. Dat zelfde zal dan op enige termijn kunnen gaan gelden voor olie. Beide landen hebben dit ook als zodanig kenbaar gemaakt. Daarmee dreigt nog een ander gevaar, in casu de uitstaande miljarden zo niet biljoenen dollars in onderwater derivaten die dan buiten de controle van de bullion bank market makers zullen komen te vallen.

Een nieuwe onzekere factor is een mogelijke Brexit, waarbij Groot-Brittannië na het referendum op 23 juni a.s. uit de EU zou kunnen stappen. Het is niet voor niets dat president Obama tijdens zijn bezoek aan Londen met klem aandrong op een non-Brexit.

De grote angst schuilt in de banking business. Zowel Europese als Amerikaanse banken maken gebruik van de soepeler regels of zoals het gangbaar luidt middels ‘passporting regulations’ om hun trading activiteiten uit te voeren. De vrees is gewettigd dat door het wegvallen van deze brugfunctie bepaalde markten volledig imploderen daar Britse en Amerikaanse banken over en weer niet langer in staat zijn om deze handelsactiviteiten via Londen te kunnen blijven uitvoeren. Er doemt dan een ‘full fledged’ financiële crisis op die als een ‘roller coaster’ over de wereld raast. De Federal Reserve alsmede de FDIC en de Office of the Comptroller of the Currency (OCC) hebben de Amerikaanse banken reeds meegegeven specifieke plannen te presenteren in het geval van een Brexit.

In dit kader sprongen er vijf grote banken uit die totaal niet op een dergelijke financiële schok blijken te zijn voorbereid, te weten: JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Bank of New York Mellon en State Street. Dat leert ons dat deze banken niet veiliger zijn dan vóór 2008 en als lead “pijnbanken” kunnen worden aangemerkt. Ook een mogelijke Brexit zal de goudprijs onder opwaartse druk houden, waartegen moeilijker valt te manipuleren.

Van een geheel andere kaliber zijn de zorglijke ontwikkelingen in de Baltische Zee , aan de voordeur van Rusland. Er worden nu over en weer op korte afstand schijnmanoeuvres uitgevoerd, kennelijk ter intimidatie. De volgende door president Obama aan te wijzen nieuwe NATO commandant, generaal Scaparotti, heeft zeer recent gewaarschuwd dat ‘the Russian dangerous flybys of U.S. ships and planes could be met by force, and I think they (de Russen) are pushing the envelope in terms of our resolve’. Minister van Buitenlandse Zaken Kerry liet zich in dat zelfde kader ontvallen: ‘the sailors of the Cook (om welk schip het ging) would have been justified in shooting down the Russian fighters’. Klare taal die tot dus ver niet door de Russen werd beantwoord anders dan met nieuwe schijnbewegingen. De Russen zullen/kunnen de Amerikaanse aanwezigheid in de Baltische Zee niet ongemoeid laten, zomin de Amerikanen zulks aan de flank van hun territorium zouden tolereren.

Naar mijn inschatting kan de door de V.S. aangezette Oekraïne ‘case’ niet los worden gezien van de toenemende spanningen rondom de reservefunctie van de dollar. Het aanscherpen van dit onnodige conflict kan dienen om de aandacht af te leiden. Bij een confrontatie is het zeker niet ondenkbaar dat de V.S. met Europa zowel geostrategisch als op monetair terrein het onderspit zullen delven.

06. russian sukhoi su-24 attack aircraft

A Russian Sukhoi Su-24 attack aircraft makes a very-low altitude pass by the USS Donald Cook (DDG 75) April 12, 2016. (U.S. Navy 6th Fleet photo/Released)

Tijdens een briefing in Riga begin deze maand liet NAVO generaal Breedlove weten dat de V.S. en de NAVO hun focus hebben verlegd van een ‘Assurance to a Deterrence doctrine’ als antwoord op een ‘resurgent and aggressive Russia’. Troepen en wapens worden voortdurend aangevoerd waaronder een tot de tanden bewapende Amerikaanse brigade van een slordige 4.000 man. Rusland heeft herhaaldelijk gewaarschuwd tegen deze NAVO opbouw langs haar westgrens die als een provocatie wordt bestempeld. Deze “provocatie” werd vooralsnog beantwoord met de opstelling van tactische raketten die kernkoppen kunnen meevoeren alsmede een verdere troepenopbouw langs de Russische westgrens.
Tegelijkertijd voelt China zich ook bedreigd vanwege de militaire opbouw aan haar oostgrens, dit in verband met China’s claim op een paar onbewoonde eilandengroepjes in de Zuid-Chinese Zee die buiten de aanwezigheid van olie en gas tevens als een strategische voorhoede moeten dienen tegen de verdere uitbreiding van de Amerikaanse en Australische lucht- en zeemacht. Dergelijke casus belli scenarios passen perfect binnen de slotfase.

07. map

Zolang het gezond verstand blijft overheersen, zullen de wapens hopelijk onaangeroerd blijven maar intussen wordt de ketelmuziek opgevoerd.

Robert Broncel
www.robertbroncel.com

PS. Deze column werd ook verzonden aan DNB president Knot, premier Rutte alsmede naar de fractievoorzitters van de grootste politieke partijen in het Parlement.

91 reacties

 1. Conseclusie :Als er maar genoeg goud tot broodjes omgesmolten wordt zou een land zich dus economisch veilig moeten voelen. Daar geloof ik dus niet in. Er is nooit genoeg goud en zilver enz. om als dekking voor een economie te fungeren. Als je een straat huizen bezit en dat direct omruilt voor goud, zou de goudprijs dus relatief stijgen? Nooit, ik denk dat de huizenprijs van die straat in elkaar dondert. Goud enz. wordt naar mijn mening alleen door criminele oligarchen in China en Rusland ingeslagen om hun gepimpte en in wezen kunstmatig kapitaal enigszins te waarborgen, op de economie aldaar heeft het geen invloed.

  1. & Carthago : je ziet het verkeerd maar goed bewaar je spijkerharde euro,s maar onder je matras succes met deze wegkwijnende fiat munt, nog een uitspraak van ex premier Maleisie:

   Speaking about the gold dinar in 2002, Dr Mahathir Mohamad demonstrated his understanding of gold’s potential monetary role:

   “If we want to avoid being
   short-changed we must have a currency that has intrinsic value. Gold
   does fluctuate in price but the fluctuation is minimal. It is not
   possible to devalue gold by one hundred percent or one thousand
   percent.”

   “This anarchy in the international
   financial regime will remain because it benefits the rich and the
   powerful. If we want to protect ourselves we must evolve our own payment
   system, our own trading currency.”

   “Gold is a precious metal. There has
   never been a time when there was no demand for gold. It is also not so
   plentiful that its price will fall the way paper currency or even other
   precious metals can fall.”[29]

   1. Ik zie het misschien verkeerd maar misschien ook gewoon anders. Ik heb niets tegen goud, pracht metaal en zeker waardevast in slechte tijden. Ik zie het alleen niet als economie bepalend middel,wel als vlucht coin,niets verkeerd mee. De schrijver van dit artikel suggereert dat alles alleen nog maar om goud gaat draaien, dat onderschrijf ik niet.

    1. Ik begrijp je wel , echter goud is om je arbeids inspanningen blijvend onder jou controle te brengen, zonder dat enige bank/overheid dmv bv inflatie jou onteigend, goud staat voor vrijheid en onafhankelijkheid

    2. Ik denk niet dat de schrijver dat alleen bedoelde, daar is Broncel te intelligent voor.
     Een spreiding lijkt me het meest zinvol, eerste levensbehoeften eerst.
     Wel rekening houden met de wolven.

 2. Zeer goed en helder stuk, zoals we gewend zijn van u.

  “De koers/winstverhouding is een populaire maatstaf om te meten hoe
  duur een aandeel is en deze loopt op naarmate de koers stijgt dan wel de
  winst daalt. Nu zag je de koersen stijgen bij dalende winsten. Een
  betere maatstaf is door te kijken naar de CAPE (Cyclically Adjusted
  Price Earnings) ratio van dr. Robert Shiller die naar de langere termijn
  waarderingen kijkt.

  Gemeten naar de CAPE ratio blijken de
  aandelen volgens hem thans 58% boven het historisch gemiddelde te
  liggen. Alleen vóór de Grote Depressie in de jaren ’30, vóór de dot-com
  bubble begin deze eeuw en vóór de crisis in 2008 bleken de aandelen nog
  een tikkeltje duurder te zijn. Veel goeds belooft dat dus niet!

  Machinatie
  en manipulatie zijn van alle tijden naarmate een regime op vallen
  staat, ongeacht of dit nu van kapitalistische, communistische,
  imperialistische of andere aard is. Het meest absurdistisch in dit kader
  is de nooit eerder vertoonde negatieve rente (NIRP). Japan is ‘leader
  of the 6-pack’ zonder dat de economie noch de inflatie noemenswaardig
  zijn aangetrokken. Hoe lang kun je hiermee doorgaan zonder toe te geven
  op een volstrekt dwaalspoor te zitten.

  Uiteindelijk zijn er maar twee wegen te bewandelen om uit de schuldencrisis te komen:

  een default hetgeen een abrupt affront oplevert met alle directe gevolgen van dien

  B) een “stugge” inflatie, niet anders dan een slow motion default

  Het
  was natuurlijk al vanaf de val van Lehman in 2008 evident dat de
  centrale banken uit angst voor chaos voor het Keynesiaanse plan “B “
  gingen, vooral geïnspireerd door Nobelprijswinnaar Milton Friedman.”

  U heeft een zeer goed invoelend vermogen.

  Het vertrouwen in het huidige banksysteem is op een bijna dieptepunt beland.

  Nu komt het er op aan, hoe zeker en vastberaden zijn de burgers op dit moment van de waarheid.

  Laat de uitlatingen van de achterlijke, geïntimideerde, manipulatieve personen ver achter ons liggen en ons bewust bij het heden en nu laten leven en beslissen.

  Als iemand door de knieën hoort te gaan, dan zijn het wel de US en Japan.

  Goud en Zilver gaan op termijn goede tijden tegemoet.

  ER zal een ‘roller coaster’ over de wereld gaan razen.

  Rusland, China, Indo China, Mongolië, Kazachstan en India zijn 1 blok, met dezelfde gemeenschappelijke belangen.

  De US en Europa probeert te redden wat er te redden valt, op geografisch, militair en economisch vlak.

  Gaan ze hun kansen en mogelijkheden goed inschatten?
  De Amerikanen zullen altijd een alles of niets actie willen ondernemen, in het verleden was dit immers steeds succesvol.

  Laat Engeland maar uitstappen, dat is beter voor het positieve verloop.

  Maar, tijden zijn veranderd en sinds de WW2 oorlog heeft de US geen eerlijke, positieve, progressieve oorlog of conflict echt gewonnen, omdat het vanaf toen om geld, macht en geografische overheersing ging.

  De US weet weet terdege hoe de machtsverhoudingen liggen tussen Oost en West.
  Het gaat er maar om, of men zich daarin kan berusten, of dat ze het er op aan willen laten komen!!!!

  Na de President verkiezingen zal er meer duidelijk worden.

  1. Mijn verwachting dat nu juist rond eind oktober begin november de Russen met de Chinezen en India de stekker uit de dollar trekken en voor dat de VS van de schrik bekomen is het te laat is.
   Zelfde scenario als de ineenstorting Sovjets.

   1. Heel realistisch Bartje.

    China treedt op 1 oktober 2016 toe tot de SDR. De dag daarna is de laatste dag van het Jubeljaar (zondag 2 oktober) en die dag daarna, maandag 3 oktober, gaan de markten weer open en begint Joods jaar 5.777 (daar hebben we weer de zevens) en voor ons begint dan Q4 (laatste kwartaal).

    Aangezien de Chinese munt Yuan/Renminbi dan tot de SDR is toegetreden, voelen de Chinezen zich waarschijnlijk in een sterkere positie en durven ze wellicht het risico te nemen om de dollar eindelijk te laten vallen.

    1. Karl, samen met Dr M was jij toch ook van de bijbel?

     Wat voor geloof belijden (ja zo heet dat) dus be-lijden jullie dan?

     Ok nou gaan we t padje op wat ik denk, ga met me mee…. tenslotte staat er in de bijbel , wij zijn naar zijn evenbeeld gemaakt , en ik wil niet voor God spelen, maar wel effe zijn gave benutten.

     Ik, God, kan alles. Ik heb deze wereld geschapen en ik heb in een andere dimensie perfecte vrienden, volmaakt , die ik ook geschapen heb, en die mij helpen. Mijn zoon heet Jezus, die staat t naaste bij mij.

     Aarde geschapen, licht en donker, de wateren, de dieren, en ten slotte de mens.
     Waarom? Dat is al iets om over na te denken. Das wel echt iets, maar ok.
     Zo gezegd zo gedaan.

     Maar wat gebeurt er nu? 1 van mijn geschapen engelen zegt dat ie meer is dan mij, en dat ie met mij de strijd wil aangaan wat betreft het controleren van de zielen van de door mij geschapen mensen.

     Ik kan nu 2 dingen doen, ik kan sturen , mijn ultieme macht uitoefenen , maar ik kan ook de vrijheid van keuze geven aan deze zielen, door ze te laten beinvloeden en een keuze te laten.

     Het is heel dubbel voor mij, zeker als ik God zou zijn en leefde van eeuwigheid tot eeuwigheid en al wist wat de uitslag dus zou zijn…

     Dr. M. en Karl, jullie mening aub.
     Want ik weet t nie.

     Ik zal jullie niet in spanning houden.

     God is liefde. En satan is haat.

     God zal je ziel ALTIJD accepteren.
     De satan slechts als je voor hem knielt.

     I could be right , i could be wrong.
     Maar t is wel Spock style.

     https://www.youtube.com/watch?v=sghncnGkFAo

     1. Wordt een lange tekst, maar hopelijk heb je er wat aan.

      Waarom maakte Hij het allemaal? Onbekend, staat niks over beschreven dus dat blijft nog hoogstens enkele decennia een raadsel.

      Die eeuwigheid staat uiteraard al vast, anders kan iets niet een paar duizend jaar van tevoren worden voorspeld tot in detail. Dan moet het dus vanaf het begin bekend zijn (Genesis) tot het einde (vooral geconcentreerd in Openbaringen).

      Bijvoorbeeld alle tekenen dat we deze tijd zeker de Eindtijd kunnen noemen zijn aangegeven in de Bijbel; van heroprichting Israël tot aan explosieve toename van kennis en natuurrampen maar andere zaken zijn vaak moeilijk te ontcijferen (historische namen bijvoorbeeld, het is al een paar duizend jaar van tevoren voorspeld dus logisch dat er niet letterlijk staat dat bijvoorbeeld Iran Saudi-Arabië totaal zal vernietigen, en dat Rusland en Turkije in oorlog komen (Rusland zal overwinnen, yeah) want toen heetten die gebieden nog niet zo, maar soms is het voor ons wel meteen te begrijpen;

      dat Damascus bijvoorbeeld totaal verwoest en door mensen onbewoond zal worden, staat er wel letterlijk in want die stad bestaat nog steeds en is zelfs de oudste hoofdstad ter wereld (ca. 5000 jaar) en historisch gezien NOOIT COMPLEET verwoest. Het conflict in Syrië kan dus nog jaren duren voordat uiteindelijk de atoombommen op Damascus vallen en Damascus voor de eerste keer in 5000 jaar door mensen totaal onbewoond zal zijn.

      Wel toevallig hè; al die regimes van die landen waar de Arabische “lente” begon zijn al vervangen maar in Syrië wil het maar niet lukken…

      Vanwege bijvoorbeeld die historische termen is het voor bijna iedereen (terecht) een raadsel en daardoor leggen velen zich er bij neer als ze het willen onderzoeken en denken ze: “’t zal wel”, zowel positief als negatief bedoeld.

      Door die explosieve toename van kennis in de eindtijd (ook voorspeld!) bestaat er nu bijv. internet waardoor we talloze bronnen kunnen checken zodat we uiteindelijk, na lang zoeken, argumenten tegen elkaar afzetten enz., de feiten te weten komen.

      Conclusie; ik ben het eens dat het niet te begrijpen is waarom God bepaalde dingen laat gebeuren. Er zal wel een bepaalde reden zijn, maar dat kunnen we nu nog niet weten. Dus rest ons niks anders dan te leven met wat we wel weten, en te weten te komen wat moeilijk is om te weten te komen maar niet onmogelijk is om te weten te komen.

      Tot het bittere einde.

     2. Wetiko, de satan, de duivel, hoe je t noemen wilt.

      Maar t zit niet goed wanneer je er in meegaat. Dat begrijpt een nog niet aangeleerd kind nog… vandaar de vele vragen die ze hebben wanneer ze klein zijn. Maar we zullen ze het wel leren het hier werkt?

      Of niet dan?

     3. Waar laat u zich niet toe verleiden, door dat stelletje onverlaten?

      Bent u nu zo verblind door uw eigen overtuiging, dat u niet ziet hoe anderen u respectloos en onbeschoft onderuit willen trappen, omdat ze daar plezier aan beleven?

      Ze zullen dit zeker gaan bestrijden, omdat het geboren leugenaars zijn.
      Voordat ze konden praten, konden ze al heel goed liegen.

     4. Dat onderuit trappen kan dus worden gecompenseerd worden door er volop tegenin te gaan, en het liefste met goede argumenten. En als ze het dan alsnog belachelijk willen maken, dan doen ze dat maar, want het is HUN keuze om de ogen te sluiten. Daar word ik niet warm of koud van.

   2. We zullen het allemaal wel gaan beleven, voor de zoveelste keer, maar wanneer…?
    Het is allemaal niet zo heel belangrijk.
    Het gaat er om, hoe je er zelf op dat moment instaat.
    De angstige en onwetenden zullen toch het eerst door de molen gaan, die lopen immers altijd de verkeerde kant op.

    1. Kwam gisteren een paar getallen tegen,
     Sancties t.o.v. Rusland kost tot heden effectief 500 miljard.
     Dat betekent 3000 miljard minder geld verkeer binnen de EU en daarover belasting inkomsten.
     Agro sector zal moeten worden gesaneerd simpel wat weg is komt niet meer terug.
     Rusland is v.a. 2017 agro leverancier in de wereld met 156 miljoen ton export ja zelf rijst willen zij de grootste worden.
     Basis chemie voor de EU het zelfde laken en pak.
     Letland en Estland economische neergang 50% zijn voornamelijk voor Rusland via haven en industrie
     De werkloosheid heden 1,1 milj. door de sancties zal minimaal oploppen naar 3 miljoen.
     Russische economen noem de EU ,, de Hersenlosen ,,

     1. Hier kan ik een behoorlijk eind in meegaan.
      Er is in het eigen vlees gesneden, het bloed loopt er aan alle kanten uit.
      Maar volgens de afspraken, geen krimp geven, ondanks het bloedverlies en de pijn.

      De rekening van verminderde belasting inkomsten wordt sindsdien al vol op op de burgers afgewenteld met accijns verhogingen en voorgenomen bezuinigingen.

      En ik heb vernomen, dat er achter de schermen druk gewerkt wordt, om de geslagen gaten op te vullen op de meest creatieve, sluwe en achterbakse wijze.

      Voordat het grote publiek dit door heeft, zijn we weer een paar jaar verder.

 3. Voor zover ik het ken volgen probeert de VS Rusland en China in een oorlog te betrekken om zijn hachje te redden.
  Rusland, China en India proberen de VS maar ook de EU economisch kapot te maken om zo de zo gewenste oorlog VS te ontlopen.
  Maar afwachten wie het eerst bij de finish is met of zonder doping gebruik.

 4. Ja mensen, de slotfase, the endgame.

  Van wat?

  Van een kapitalistische en hebzuchtige gedachtegang? Van concurrentie tbv eigengewin?

  En dan. Iedereen zijn goud en zilververzameling om na de reset verder te kunnen gaan?
  Op de zelfde wijze of erger nog? A new world order?

  Wanneer zullen we nou eens zien dat dit niet de weg is? En wanneer gaan we nou eens het bedrog beseffen dat ons van kleins af aan al is voorgehouden? Blijven we bang en onderdrukt ten behoeve van de lieve vrede en het voeden van de kinderen?

  Er is een ontwaken gaande en daar kun je niks aan doen. Maar met dat ontwaken ontstaat ook frictie tegenover het oude.

  En ja, Dr M. , satan is all around us, rondgaand als een brullende leeuw op zoek om een ieder te verslinden en zielen aan zijn kant te krijgen.
  Dat is de prijs die we betalen voor de optie van vrije keuze, een Godsgeschenk.

  Ik kan alleen maar zeggen tegen iedereen..

  Choose wisely.
  Hunger games are coming and chaos is on the rise. Stay strong in de strijd tegen de satanische status quo. We hebben elkaar echt allemaal nodig hierbij. Want liefde is saamhorigheid is het enige waar die slang niet tegen op kan, dan wordt ie van verschillende kanten met een stok de kop in geknuppeld. Das iets om te bedenken.

  https://www.youtube.com/watch?v=yb7Li2Vs24Y

  1. Ik was vandaag naar een reparatie aan een wasmachine… een whirlool, koop er nooit 1 van dat merk… gratis tip.
   Dat ding was nog geen 2 jaar oud en al kapot, zoals ik in nl al veel meemaakte toen ik daar nog een bedrijfje had. (ps. bauknecht is hetzelfde)

   Dat terzijde. Want t maakt verder ook niet uit, waar t om gaat dat ik de mensen van wie de machine was op deze manier ontmoette , en toen het gemaakt was we een bakje koffie dronken, waarbij ik wederom, voor de zoveelste keer verbaasd was over de gedachtegang van de mensen hier , in de buurt waar ik woon.

   Zeker in tegenhang tot de visite die ik hier onlangs kreeg vanuit nederland… laten we zeggen meer ikea dan ikea t ooit bedoeld heeft hahaha

   Het lijkt wel alsof ik hier constant mensen tegenkom die zien hoe t werkelijk zit en die vanuit zichzelf erover beginnen dat we in een illusie leven. Das heel raar. Heel raar om mee te maken.

   Ik had dat in nederland echt zelden en hier maak ik het keer op keer mee.
   Potverdorie wat is dat toch met die gekke lagom (google) zweden. De meeste kraakgroepen op de commodore 64 kwamen ook al van zweden.

   Het is echt een vreemd volk maar zeker niet dom. Meer byzonder. Ik denk dat ik wel van ze houd. Ze zijn zeer open-minded, ondanks dat ze soms geen (persoonlijke) beslissingen durven maken uit angst voor gevolgen.

   Echt bijzonder.

   https://www.youtube.com/watch?v=2nnBE8dC3ck

   1. Mooi gezegd kerel ! De “slotfase” is een overgang fase naar nog meer onderdrukking. Geheel volgens scenario word het om je heen afgebroken.. en worden er fundamenten gemaakt voor meer macht voor de zittende heersers .
    Kijk eens in de fabrieken van onze i Pads en telefoons.. Een quotum per uur , eenmaal per dag naar de toilet en verboden te praten met elkaar.. EN IEDERE OCHTEND GAAN ER DUIZENDEN MENSEN ZO NAAR HUN WERK.
    Kijk maar eens goed naar diegene die geen kansen meer hebben op een fatsoenlijk leven of als slaaf naar hun werk gaan voor 1 euro per dag.. Het is gewoon een spiegel waar je naar kijkt.
    In India op dit moment veel zelfmoorden onder boeren met tegenvallende oogsten en te hoge leningen.. MICRO-KREDIET van Maxima banking.. Werkelijk overal te wereld moeten de mensen slaaf van een lening worden..

    1. Zo is t baas.

     Maar zo hoeft t niet te zijn. Wij zijn met veel meer.
     Denk dat we de moed moeten vinden, en dan bedoel ik de moed tot opoffering. Want een strijdloze strijd eist ook opoffering.
     Wanneer wij massaal besluiten om vandaag het systeem te voeden, zullen wij daarme tegelijkertijd de afhankelijk ervan zelf op moeten vangen. Dus zelfvoorzienend voor elkaar moeten zorgen..
     Ikzelf kan da wel hier. Maar ik maak mij zorgen om vele anderen.En dat is best nie leuk.
     Love u B.

    2. Lees uw reacties van de afgelopen 2 jaar nog eens na, er zit weinig tot geen stabiliteit of structuur in.
     Hoeveel mensen denkt u nog voor de gek te houden of voor achterlijk te verslijten?
     Moeilijk he, jezelf zijn en blijven.

     1. Bertus , Bertus toch… wat een praat , wat een praat. In ieder geval ben ik blij dat jij het zegt dan iemand met zijn volle verstand.. Inhakend op je andere opbouwende reactie hieronder.., Ik vind het best dat we een visie delen hoor maar ik krijg eerder het idee dat jouw visie de televisie is. Probeer eens wat te lezen ofzo.. Succes !

     2. Heeft u dit praatje zelf bedacht, op is het u ingefluisterd?
      Wat meer respect voor anderen zou u verder kunnen brengen.

      Eerst praat ik niet bij m’n volle verstand en dan weer inhakend op m’n opbouwende reacties hieronder.
      Ik ben de laatste die iets met televisie heeft.

      Wilt u nog lezen wat ik al heb gelezen?
      Wat meent u dat u al weet , of aan kennis heeft?

      Uw directe confrontatie met mij wilt u hiermee doorzetten.
      U kunt waarschijnlijk ook geen hout schaken?

      Met ganzenborden wint u ook zelden dunkt me.
      Tijd om eens de geest wakker te maken, voor wat het waard is.

   2. Als ik de Mayas een beetje begrepen heb , Was 2012 een start van een lange overgang fase naar een hoger bewustzijn ( Voor iedereen die er voor open staat ) Twee werelden , De mensen die groeien en stil blijven staan en het verleden najagen… Had ook iets te maken met van die zonuitbarstingen met giga veel interessante geladen deeltjes die onze kant op komen en natuurlijk ook een invloed kunnen hebben op ons bewustzijn… ik sta er in ieder geval voor open .. 😉
    Tof om te horen dat er bij jou in de buurt meerdere mensen op dezelfde flow beginnen te komen. Hier in de randstad is het nog huilen met de pet op kan ik je zeggen..

     1. waar vroeger alles beter was, bedoel je dat? Of herhaling van aangeleerdheid?

      nostalgisch ben ik ook, maar ik denk dat dat komt omdat we steeds verder afdwalen van moraal en dankbaarheid voor ‘normale’ zaken

      Zeikerds

     2. Je begint al steeds meer mijn visie te verkondigen.
      Heb ik je toch nog iets zinnigs kunnen bijbrengen.
      Ga zo door en je komt er waarschijnlijk wel.
      Alleen had je eerder niet zo huichelachtig moeten zijn (of nog wel ).
      Nou ja, dat moet je naar jezelf maar verantwoorden.

     3. Ok G.I, het is gewoon de waarheid en daar blijf ik aan vast houden.
      Hij strooit mij geen zand in de ogen.

     4. ik dacht dat je t tegen mij had, ik zag t fout. Je moet MaD eens met rust laten, Bertus, vuile zuiger

     5. En zowiezo is het heel achterbaks wat je doet, steeds een beetje achterf zitten graven in reacties en dan een beetje gaan racties gaan zitten uilokken, met je jomanda gezwam.. Ga maar lekker je liedje van licht zingen in je onderbroek met de blauwe jurk van je vrouw erover heen. Misschien help dat.
      Zuignap.

      https://www.youtube.com/watch?v=qHUP5467V88

     6. Sorry van de schrijffouten maar ik werd een beetje nijdig op die jomanda pipo, ja op jou Bertus.

      Als je echt wat te melden had ipv steeds maar te zuigen en reacties uit te lokken , dan zou dat je sieren. Om maar eens in je prietpraat termen te spreken.

     7. Je begrijpt waarschijnlijk niet wat je zelf post, laat staan dat je mij zal kunnen begrijpen.
      Maar dat hoeft ook niet meer, dat punt zijn we al gepasseerd.

     8. Hoe ontwikkeld ben je, je kan niet eens schaken.
      Je kan waarschijnlijk wel goed appen en pacman spelen.
      Heel logisch, voor een zelfstandige man.
      Meer heeft een geïndoctrineerde simpele alleenstaande man heden ten dage niet nodig.
      En een paar liter bocht.

     9. Heb je al weer een andere nickname mad!!!
      MaD kan heel goed voor zich zelf opkomen als hij dat wil, daar heeft hij jou niet voor nodig, of toch wel.
      Je helpt hem alleen maar van de wal in sloot hiermee.
      En waarom moet je me nu weer gaan uitschelden, dit getuigt niet van veel verbale kwaliteiten.
      We moeten het met elkaar doen, desnoods zonder jou.
      Zielig, om steeds een andere nickname aan te nemen, zou ook iets tegen ondernomen moeten worden door Biflatie.
      Is gewoon pure misleiding en asociaal gedrag.

     10. Wil je echt serieus de strijd met me aangaan mad?
      Daar heb ik deze site niet voor nodig.
      Laat het maar weten, beste zelfstandige man.

     11. Wat is je antwoord hierop, anders zo direct op de voorgrond tredende zelfstandige man?
      De moed zinkt je waarschijnlijk nu al terstond in de voeten.
      Laat het maar weten!!

      Ik ben er klaar voor, jij ook?

      Ik laat Biflatie niet zomaar tot een onbetekenende, afzakkende, ver- degenereerde site inzakken door jou en je mede onbenullige trawanten.

      Als het zover komt, stuur ik m’n eigen site de eter in.

     12. Ja m.a.d, je kunt wel zo hard schreeuwen dat je stembanden het begeven, maar mad heeft snel de benen genomen en laat u mooi in de regen staan.

      Deze man mist de capaciteitseten om zich als uw beschermeling op te werpen, laat staan dat hij zich in ontnuchterde staat voor zich zelf kan opkomen, gezien zijn werkelijke intenties.

      Klamp u nog innig aan elkaar vast, dan gaat het vast goed komen.

     13. Je hebt nu heel bewust de beslissende stappen ondernomen om met mij de confrontatie aan te gaan.
      Er is nu geen weg meer terug.
      Een man een man, een waarheid een waarheid.

     14. Drink eerst nog maar een liter van dat illegale bocht leeg en slaap je roes uit voor je “normaal” antwoord geeft.
      Je hebt me uitgedaagd beste, vergeet dat niet en ik ook niet.

     15. Dit was na de oprichting geen Peppie en Kokkie site en ik hoop dat dat ook zo zal blijven.
      Kort geleden dreigde het niveau aangetast te worden door chaos, maar het management lijkt de touwtjes weer in handen te hebben.
      We moeten met elkaar er ook voor zorg dragen, dat dit niet gaat gebeuren.
      Anders zou het een waardeloze site worden als vele anderen.
      Ik heb er wel weer vertrouwen in.

     16. Wartaal Bertus ? Het ene moment zijn mijn reacties ” structuurloos en instabiel “….?? 1 uur later begin ik jouw visie te verkondigen… !?
      Ik zou beginnen met een simpel Donald Duckie…

     17. U haalt 2 zaken ongecontroleerd door elkaar.
      Enerzijds uw eigen reacties en anderzijds mijn constateringen van het heden, wat uw ommekeer betreft in uw huidige reacties.
      Speel geen spelletje, maar vertel eens de waarheid.
      U wilt mij ook nog uitdagen begrijp ik, mad heeft zich al wijselijk terug getrokken.
      Waarom zou hij dit gedaan hebben?
      Omdat hij de slimste van de 2 is?

     18. Ik haal helemaal niets door elkaar Bertus.. Dat jij alleen een kort termijn geheugen heb kan ik ook niets aan doen.. Al voor 2012 heb ik dit soort reacties over de Mayas geschreven , is allemaal terug te lezen hoor in het archief. Dat je kortzichtig andermans reacties leest is echt een talent van je… Je begint over een potje schaak ? Ik bedoel je neemt aan dat in Bertus zijn belevingswereld ik niet kan schaken.. Waan ideeen noem ik dat ! Je bent een agressief wispelturig en gefrustreerd mannetje wat keer op keer de strijd opzoekt en daardoor zeer onbeschoft op andermans verhalen reageert , neem nog een kamille theetje…

     19. Je omzeilt vernuftig mijn stelling, dat je met je andere onwetende, door alcohol geregeerde trawanten systematisch probeert van Biflatie een zooitje te maken.

     20. Jij,mad en handlangers zijn er op uit, om op Biflatie voortdurend rotzooi te trappen en er uiteindelijk een waardeloze site van te maken.
      Dat zou eeuwig zonde zijn van het kapitaal wat er in is geïnvesteerd door de oprichters, afgezien van de energie die er door goedwillende posters ingestoken is.
      Als Biflatie als geheel deze gevaren onderkent, zal het zich hier tegen kunnen wapenen.
      Wanneer er een slap en halfslachtig beleid gevoerd wordt, zal de kaars langzaam uitdoven.
      De beleidsmakers hebben de toekomst zelf in handen.

    1. de zon gaat op en de zon gaat onder, er is geen schakelaar (gelukkig) het is een proces.

     En als je honger hebt , is het lang wachten op de pizza, hahahaha

     Maar geduld , zeggen ze is een schone zaak. Ik vind t een kutzaak, want ik heb teveel tijd om na te denken hoe het anders zou kunnen.
     Vandaar dat ik ook eigenlijk een hypotheek zou moeten hebben…dan kan ik mijn gedachten verzetten om mijn schuldenaren te betalen. Das veel gemakkelijker.

     Oh man.
     zweeds muziekje dan maar?
     Dungen betekent mest hehe.

     https://www.youtube.com/watch?v=Kj2fdV8brXo

    2. Ik denk, dat je op een hele andere, verwarrende voorgekauwde golf lengte aan het communiceren, spuien bent.

     Is niet erg, iedereen heeft z’n tijd nodig om de juiste info te vergaren.

  2. Nee GI Joe, niet van een kapitalistisch gedachtegang, maar juist van een socialistische / communistische gedachtegang…

   1. istisch, was da jongen?

    begrijp je me?
    jaja zo zijn wij het geleerd, in hokjes en vakjes, verdeel en heers of wa

    1. er zitten zoveel gaten in onze aangeleerde realiteit dat ze ons wel moeten voortjagen met de zweep ten behoeve van ons levensonderhoed en die van onze kinderen dat we de gaten niet kunnen zien. We racen er voorbij.

     1. Volgens mij was jij begonnen met het hokje “kapitalistisch”. En ja, ik begrijp je zeker wel, begrijp jij jezelf ook?

     2. Je moet je bedenken wat je leven hier op aarde nog voor nut zou hebben wanneer je jezelf volledig begrijpt. Als alles je was uitgelegd.

      Ik zou niet weten wat ik hier dan nog doe.

      De vraag is t antwoord man. Dat durf ik wel te bekennen…

      https://www.youtube.com/watch?v=UX4bkuRqp0Y

     3. Intussen wel aardig van “kapitalistisch” afgedreven..
      Maar goed, ja, het leven is zinloos. Alles heeft de betekenis die jij er aan geeft…

     4. ten 1e is het feit dat wij in leven zijn iets wat wij als ‘gewoon’ of ‘normaal’ ervaren.

      Hoezo verwend?

     5. whatever happened to dankbaarheid for life?
      Of is dat te simpel?

     6. dat is de betekenis die jij er aan geeft. Je was toch niet van plan me te bekeren hoop ik.

     7. nee man, ik was van plan gewoon boerenverstand te gebruiken.

      Dat is de enige manier om uit deze hel te ontsnappen. Dat denk ik toch.

    2. Je hebt al teveel van die illegaal gestookte bocht gedronken.
     Daar wordt je blind van, is niet op de juiste temperatuur gedestilleerd.

     Wel lekker goedkoop, je blijft een Hollander he.
     En laat je verneuken met die giftige troep.
     Je bent lekker natuurlijk bezig op jouw manier.
     Ga nu maar eens eerlijk bekennen dat het niet zo is.

     Net als dat liedje;

     Zeg me dat het niet zo is.

 5. Je weet wel, van die dorpen of gemeenschappen die je ziet voorbijkomen op je feesboek of op youtube.
  Die het gewaagd hebben hun eigen munt op te richten, en die zelfvoorzienend zijn, als gemeenschap. Gebaseerd op saamhorigheid en vertrouwen…
  OWWWW 10 k likes op feesboek.

  Weet je waar t begon? Met die ene, of die 2.

  Wat ik wil zeggen, wat let ons. Wat let ons om zelf de macht te nemen? Om de verschuiving te maken?

  Wat?

 6. “Waar de inflatie vandaan moet komen, werd er niet bij verteld maar valt
  gemakkelijk te raden als het vertrouwen in het monetaire systeem
  opdroogt. Alleen ‘hard assets’ kennen dan hun eigen monetaire koopkracht
  en die zal dan naar alle waarschijnlijkheid weer in edelmetaal luiden.”

  Inderdaad, de hyper(inflatie) zal geregisseerd in gang worden gezet.
  Hiermee zullen de prijzen van levensmiddelen de pan uit gaan rijzen.
  Mensen worden angstig en gaan hamsteren, nog meer prijsverhoging.

  Als gevolg hiervan, zal hiermee de laatste financiële reserves van de burger bevolking worden onttrokken (bestolen), om hiermee de eindfase compleet te maken.

  1. Er wordt gedaan alsof deflatie heel moeilijk te bestrijden is, terwijl dat voor de gasten die over de geldcreatie gaan gewoon heel makkelijk is; gewoon er voor zorgen dat het vertrouwen in je munt verloren gaat. Dan komt de elite-droom in vervulling; iedereen even straatarm dus even verzwakt en dus makkelijk te manipuleren en te controleren. En als die iedereen nou niet de hele tijd naar RTL-bullshit en Hollywood-bullshit (meeste Hollywoodshit is gewoon waardeloze troep) zat te kijken, dan hadden ze zich hier op kunnen voorbereiden.

   Je kunt de realiteit negeren, maar niet de gevolgen van het negeren van de realiteit.

   1. “Er wordt gedaan alsof deflatie heel moeilijk te bestrijden is, terwijl
    dat voor de gasten die over de geldcreatie gaan gewoon heel makkelijk
    is; gewoon er voor zorgen dat het vertrouwen in je munt verloren gaat.”

    Ik denk, dat je het omgekeerde bedoelde Karl.

    Wanneer er op zeker moment rente verhogingen zullen/moeten worden doorgevoerd, zal de inflatie op gang komen en de hel gaan losbreken voor alles wat schulden heeft.

    De financiële markten zijn tig keer krachtiger en machtiger dan centrale banken en nationale overheden.

    Goud, zilver en de bitcoin geven alvast de eerste signalen.

 7. Op http://www.ad.nl/ad/nl/38261/Nieuws/article/detail/4304668/2016/05/20/Water-wordt-schaars-voedselprijzen-verdubbelen.dhtml:

  De groeiende populatie en daaruit voortvloeiende grotere vraag naar voedsel kan al binnen enkele jaren leiden tot een verdubbeling van de voedselprijzen. Belangrijkste oorzaken: klimaatverandering, waterschaarste en het verdwijnen van landbouwgrond. Dat blijkt uit een rapport van Global Foodprint Network (GFN) in samenwerking met de Verenigde Naties.

  Rapport stat op http://www.footprintnetwork.org/documents/ERISC_2_2016.pdf

  1. Het in stand houden van het huidige “systeem” leidt slechts tot parasiteren en in dat stadium zijn we inmiddels beland. Rondpompen van geld zonder enige toegevoegde waarde. Als voorbeeld neem ik maar de vele schimmige bedrijfjes in financiele dienstverlening. De honderduizenden zzp-ers die in feite werklozen zijn die nooit meer in dienstverband aan de bak konden en zullen komen. Als je meer van dat soort zaken eens goed onder de loep neemt zal je zien dat we geen haar beter presteren dan de rest van Europa maar dat we de zaken scherp vertekend naar de rest van de wereld naar buiten brengen. De problemen als gevolg van de enorme private schuldenlast in Nederland komen vroeg of laat. Geen ontkomen aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Sorry. Nog geen gegevens beschikbaar.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: