Ingezonden artikel / Het bericht dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal van 2014 een groeispurt heeft gemaakt, genoemd werd een groei van 5% van het Bruto Nationaal Product op jaarbasis, was goed getimed. Met het “voorspelseizoen” dat net goed en wel was begonnen kon gerekend worden op een optimaal effect. Zwartkijkers en somberaars zouden de buitengewoon positieve cijfers moeilijk kunnen negeren. Een fraai staaltje van verwachtingsmanagement.

De vraag wat de Amerikaanse burger aan uitgaven heeft gedaan om de consumptiegedreven Amerikaanse economie tot een dergelijk groeicijfer op te zwepen heeft Invest4You, gezien ook andere berichtgeving, bezig gehouden. Waren het vakanties, woningen, auto’s, of andere duurzame consumptiegoederen waarnaar het geld was gevloeid? Gelukkig verscheen er op de website zerohedge.com een artikel waarin op deze prangende vragen antwoord werd gegeven. De kern van de boodschap van zerohedge.com wordt samengevat in de hieronder geplaatste grafiek.

Amerikaanse economie

De groei van de Amerikaanse economie kan, zo laat het zich aanzien, grotendeels worden verklaard door een groei van de uitgaven aan gezondheidszorg (Obamacare), de overige bestedingscategorieën groeiden nauwelijks en in ieder geval niet voldoende om de 5% economische groei op jaarbasis in de reële sector geloofwaardig te onderbouwen.

Voor de zekerheid is doorgebladerd naar de site van Shadow Government Statistics (SGS), alwaar een grafiek is te vinden die de ontwikkeling van het Bruto Nationaal Product, zoals die door de officiële overheidsinstanties wordt gezien, kan worden vergeleken met de niet door de overheid gepimpte en voor inflatie gecorrigeerde versie van SGS.

groei amerikaanse economie

Het beeld lijkt duidelijk, na 2005 is de reële groei van het Amerikaanse Gross Domestic Product (equivalent voor Bruto Nationaal Product in Nederland) volgens het door velen voor betrouwbaar(der) gehouden SGS negatief geweest. Het lijkt verstandig daarmee rekening te houden als vooruitgekeken wordt naar de mogelijkheden in 2015.De neiging van overheden (en niet alleen de Amerikaanse) de zaken regelmatig gunstiger voor te stellen dan ze zijn is nu eenmaal, zo lijkt het, een “fact of life”.

Hoewel voorspellen van de toekomst niet tot de “gaven” behoort die bij Invest4You voorhanden zijn wagen wij het wel aan te geven wat ons inziens de gevolgen kunnen zijn van een doorontwikkelen van trends en processen die in 2014 al herkenbaar aanwezig waren. Enkele van de door ons belangrijk geachte bewegingen zullen we hierna kort bespreken.

Deflatoire ontwikkelingen

Centrale banken en overheden hebben om een aantal redenen belang bij inflatie. Geldontwaarding betekent immers afbouw (door waardevermindering in de tijd) van schulden. Omdat overheden en burgers’ in de meeste landen van de eerste wereld, in meer dan voldoende mate schulden hebben mag het geen verwondering wekken dat het veroorzaken van geldontwaarding bij beleidsmakers hoog op de agenda staat.

De officiële pers heeft lange tijd “verwacht” en ook wel voorspeld dat het ruime monetaire beleid tot groei en inflatie zou leiden. Door Invest4You is al eerder twijfel uitgesproken over de kans op inflatie in de reële sector van de economie.

De werkelijkheid bevestigt inmiddels die twijfels, immers:

Verschuiving van welvaart en macht

Met zijn boek Le capital au XXIe siècle heeft Thomas Piketty de maatschappelijke discussie over de toenemende ongelijkheid in de verdeling van inkomen, vermogen en dus die van welvaart en macht op gang gebracht. Dat werd ook tijd want het merendeel van de politici en economen hebben dit proces en de verschillende uitingen ervan domweg niet op tijd waargenomen.

Ondertussen zijn de gevolgen voor mensen die zich waar mogelijk willen beschermen tegen de gevolgen van de genoemde ontwikkeling aanzienlijk. De middenklasse in de z.g. “eerste wereld” is, sinds de promotie van de globalisering tot onderdeel van de ideologie van het neoliberalisme, verarmd. Na twee geknapte zeepbellen (dotcom crisis en kredietcrisis) is dit, nu de mogelijkheden om verder op krediet te leven uitgeput raken, in vele landen merkbaar. Het reëel besteedbaar inkomen van deze voor de economie vitale groep is, zo is uit onderzoek gebleken, al decennia lang aan het dalen.

De gevolgen van deze verschuiving van inkomen en welvaart zijn voor de maatschappij aanzienlijk. Het economisch- en maatschappelijk midden is van oudsher een broedplaats voor talent en technisch/economische vernieuwing. Een opgaan van de middenklasse in de onderlaag van de maatschappij en een gelijktijdige vergroting van de afstand tussen de, armer wordende, basis van de maatschappij en de steeds rijker wordende top ontneemt velen een perspectief op de toekomst.

Hieronder wordt een aantal aan dit thema gerelateerde ontwikkelingen weergegeven die vanuit het gezichtspunt van Invest4You belangrijk zijn.

Voor de “uitgestotenen” is er in veel gevallen sprake van verarming. Door het veelvuldig bij “ondernemen op het internet” optreden van het fenomeen “the winner takes all” is de kans op vorming van nieuwe monoploïde situaties (Microsoft, Google, Facebook, etc) groter dan vroeger.

In de landen waar de werkgelegenheid verdwijnt, wordt niet zelden het ontslagrecht versoepeld en wordt arbeid steeds meer ingekocht op uitzendbasis of via ZZP-achtige constructies. Politiek wordt dit omschreven met de verhullende termen “flexibilisering van de arbeidsmarkt” en “structurele hervormingen”.

Derivatengevaar

Hoewel veel derivaten zijn ontwikkeld onder de vlag van beperken of afkopen van risico’s is de praktische uitwerking ervan een andere. Derivaten breiden in de meeste gevallen risico’s die genomen worden door enkelingen of bepaalde organisaties uit naar bijna iedereen.

Een belangrijke achtergrond van die constatering is dat een aantal derivaten op een zodanig grote schaal zijn geproduceerd dat de risico’s, als ze worden geëffectueerd, tot verplichtingen leiden die onmogelijk door de verantwoordelijke emitterende partij (vaak een bank) kunnen worden gedragen. De afwikkeling leidt dan zonder uitzondering tot schade bij schuldeisers (bail-in) en/of belastingbetalers (bail-out); groepen die doorgaans niets met de derivaten te maken hadden.

Bij het in kaart brengen van het derivatengevaar is het nuttig het volgende in ogenschouw te nemen.

De laagste schattingen belopen nog steeds een bedrag ter grootte van tien maal de omvang van de totale wereldeconomie. Het moge duidelijk zijn dat als één grote bank in moeilijkheden komt voor een bedrag ter grootte van éénmaal de totale wereldeconomie een bail-out niet meer tot de mogelijkheden behoort. Een bail-in (de aandeelhouders, rekeninghouders en schuldeisers laten opdraaien voor de schade) zal een druppel op een gloeiende plaat zijn.

Zolang het goed gaat gaan de winsten naar de banken; als het tij keert draaien rekeninghouders en daarna (waarschijnlijk) belastingbetalers op voor de verliezen.

Ter bepaling van de gedachten worden hieronder enkele, doch zeker niet alle, gemakkelijk voorzienbare gebeurtenissen en/of processen genoemd die kunnen leiden tot een fatale kettingreactie op de derivatenmarkten.

 1. De positie van de dollar kan worden aangetast, dit kan posities op de valutamarkt, de rente op Amerikaanse treasuries, de markten voor CDS’s etc aan het schuiven brengen.
 2. Posities op de prijs van olie kunnen verliesgevend worden.
 3. Landen die hun begroting op een hoge olieprijs hadden gebaseerd, kunnen daardoor plotseling insolvabel worden. De gevolgen voor derivaten op de schuldpapieren of de valuta’s van die landen kunnen verstrekkend zijn.
  • De Russische overheid beslist, gezien de deplorabele politieke situatie en de tegen haar ingestelde economische sancties de terugbetalingen op Russische schulden bij westerse banken voor onbepaalde tijd uit te stellen.
  • De Russische overheid stopt met gasleveranties aan landen die meewerken aan economische sancties.
  • Russen en Chinezen gebruiken betalingsbalansoverschotten en reserves (nu o.a. in Amerikaanse treasuries belegd) om goud te kopen…….Etc

Na de dotcomcrisis en de kredietcrisis is geprobeerd de lucht te klaren door zeer veel extra geld in omloop te brengen. Daarmee is het probleem van de te hoog opgelopen schulden, met dank aan een immer coöperatieve pers, een tijdje onder de tafel gewerkt doch niet opgelost of verdwenen. Andere problemen zijn niet of nauwelijks benoemd. Verstikkingsverschijnselen belemmeren thans, zeker in Europa (door budgetafspraken die door de verkeerde partijen worden nagekomen), de ontwikkeling in steeds meer economieën.

Echter… “Facts do not cease to exist because they are ignored.(Aldous Huxley)

Dus de problemen zullen hoe dan ook moeten worden opgelost en de kans dat dit op een ordelijke wijze gebeuren zal, wordt met ieder uitstel door symptoombestrijding kleiner. De ervaring heeft Invest4You geleerd dat het gedrag van systemen die in een chaotische afhandeling van een proces zijn terechtgekomen, niet stabiel en (als de chaos is ingetreden) volledig onvoorspelbaar is. Ook weten we dat ieder type markt opgaande perioden kent (bv door onverantwoord geld scheppen) en dat we daarvan, zodra ze zich voordoen, met onze dynamische portefeuilles kortstondig kunnen profiteren.

Daarnaast is geprobeerd tekenen van beginnende chaos, met behulp van daarvoor speciaal ontwikkelde technieken, snel te herkennen. In een als “niet meer stabiel” te kenmerken situatie kiezen Invest4You strategieën ervoor aan de kant te gaan staan. Soms bleek dat achteraf voorbarig te zijn geweest, maar bij de grote neergaande bewegingen bespaarde onze benadering cliënten veel beleggersleed.

We durven U daarom toch een goed jaar toe te wensen.

 Jan Adriaansen van Invest4You

41 reacties

 1. “Leuke” en verontrustende vooruitzichten. Bedankt. Overigens een hele duidelijke analyse en de schrijver slaat n.m.m. precies de spijker op z’n kop. Vooral het derivatengevaar kan wel eens de trigger zijn in 2015. Het is goed om onder dit artikel nog even te verwijzen naar de “voorspellingen” van Martin Armstrong. Desondanks een gelukkig Nieuwjaar…

 2. @ Ben ,
  Jammer dat je super artikel waarin een oplossing zoeken en kleine vonken onderling een vuur kunnen vormen centraal staat alweer naar de achtergrond verschuift . Binnen 2 dagen meer dan 70 reacties maar ook weer verplaatst door twee nieuwe artikelen.
  Pasgeleden stond twee weken lang het saaie artikel spaarbank – voedselbank bovenaan met als gevolg weinig vernieuwende reacties. Wat ik niet begrijp is dat jou artikel zo snel ingehaald moest worden. Zo verdwijnt alle door jou opgeroepen passie maar weer naar de achtergrond en komen we nooit verder dan maar weer reageren op het volgende artikeltje.. Ik begrijp dat ook werkelijk niet van Koen. De passie om nog zo’n stuk te schrijven word zo ook minder en bijna nutteloos.. Jouw artikel had heel januari bovenaan moeten blijven staan of is die monotone stroom van die zelfde opsomming van diezelfde feiten keer op keer een instrument om ons lekker bezig te houden waar we verder weinig van hoeven te verwachten.. Gaan we gewoon weer een jaartje zeuren en zeiken over van alles maar verder niets doen. Gaan we gewoon toekijken hoe de EUROBONDS er straks komen en de rekening naar onze kleinkinderen doorgeschoven word.. Heel gewoon allemaal… Wil Biflatie nu echt iets doen of zolang mogelijk van haar bezoekers genieten ??

  1. @ Money ss Debt. Mag ik even reageren? Wat betreft het artikel van Ben en dat deze weer snel werd ingehaald kan ik het redelijk mee eens zijn. Het feit dat het ene artikel langer bovenaan staat dan het andere heeft m.i. te maken met het aanbod van de kopy aan de redactie van deze site. Biflatie.nl is natuurlijk geen professionele nieuwssite maar meer een ideologische website waarop stukken worden gepubliceerd met de bedoeling om daarmee iets te doen tegen het economisch analfabetisme in Nederland. De gepubliceerde columns worden of overgenomen van andere websites of geplaatst door eigen biflaten die de moeite nemen om zelf een stukje te schrijven in de hoop daarmee een discussie te ontketenen. Op deze manier zullen er afwisselend spannende en minder spannende verhalen zijn te lezen. Dat is hetzelfde als in de MSM, waar overigens een veelheid van saaie berichtgeving wordt gepubliceerd. Uiteraard altijd een kwestie van smaak bij de lezers om bepaalde nieuwsfeiten spannend of saai te vinden.

   Wat ik o.a. zelf doe op deze site is reageren op columns op momenten dat ik daar tijd voor kan maken. Vanuit deze insteek zullen er ongetwijfeld meer biflaten zijn die niet voortdurend aanwezig kunnen zijn om te reageren en mee te discussiëren. Dat zal de reden zijn dat er soms een piek ontstaat met als gevolg afwisselend veel of weinig reacties op de diverse artikelen. Wat ik doe in mijn columns, die men hier sporadisch kan tegenkomen, is het benoemen van keiharde feiten. Het lijkt daardoor misschien een monotoon relaas, maar ja, het is natuurlijk nooit leuk om een lange opsomming van misstanden te moeten lezen. Maar de bezoekers op deze site weten dat Biflatie zijn oorsprong vindt in de gebreken van onze samenleving. De meeste lezers zijn geestverwanten. En verder…, wat altijd geldt voor schrijvers van columns is dat geen enkele column zich kan meten met de andere. Ben zelf een aanhanger van de columns van Youp van ’t Hek en neem altijd zijn bundels mee op vakantie. Van de tien verhalen zijn er soms vijf saai, maar toch blijf je lezen omdat je weet dat er sterke stukjes proza tussen zitten. Gelukkig zijn de onderwerpen in Youp’s verhalen minder saai dan de aanhoudende waterval aan economische data op deze site en de daarbij behorende bewegingen in ons huidige economische systeem. En dat maakt ook het verschil. De aanhangers van Youp van ’t Hek zullen er honderdduizenden meer zijn dan de lezers op biflatie.nl. Mensen kiezen nu eenmaal massaal voor de leuke dingen des levens.

   Internetters kiezen liever voor websites zoals “Xandernieuws.nl” en “Gewoon-Nieuws.nl” en dat zal zeker komen doordat nieuwsfeiten daar meer gechargeerd worden. Ik denk dat Biflatie.nl zich juist hiervan onderscheidt door redelijk onafhankelijk en vrij nuchter te publiceren. Geloofwaardigheid is altijd nog beter dan grootsprekerij. We kunnen met ons allen wel keihard gaan roepen hoe het allemaal anders kan, maar tegelijk moeten we realistisch zijn. We kunnen nu eenmaal geen ijzer met handen breken. Ik wacht nog altijd op de persoon die zich weet te profileren en te onderscheiden van de rest in het Haagsche Pluche en met duidelijk taal durft uit te leggen hoe verdorven onze corrupte en gemanipuleerde politieke “democratie” in wezen wel niet is. Daarmee bedoel ik niet ene Geert W. maar bijvoorbeeld een bekeerling zoals Frits Bolkenstein die inmiddels behoorlijk goed inziet hoe we de verkeerde kant opgaan. Graag een verjongde uitgave van deze man maar dan niet uit de VVD-achterban. Nee, een straatvechter die zich van krantenjongen heeft opgewerkt tot aanvoerder van de polderboys en die met zijn overtuigings- en overredingskracht zijn team bovenaan in de Europa League weet te handhaven. Ik bedoel maar.

   1. @ Money ss Debt. Mag ik even reageren? Wat betreft het artikel van Ben en dat deze weer snel werd ingehaald kan ik het redelijk mee eens zijn. Het feit dat het ene artikel langer bovenaan staat dan het andere heeft m.i. te maken met het aanbod van de kopy aan de redactie van deze site. Biflatie.nl is natuurlijk geen professionele nieuwssite maar meer een ideologische website waarop stukken worden gepubliceerd met de bedoeling om daarmee iets te doen tegen het economisch analfabetisme in Nederland. De gepubliceerde columns worden of overgenomen van andere websites of geplaatst door eigen biflaten die de moeite nemen om zelf een stukje te schrijven in de hoop daarmee een discussie te ontketenen. Op deze manier zullen er afwisselend spannende en minder spannende verhalen zijn te lezen. Dat is hetzelfde als in de MSM, waar overigens een veelheid van saaie berichtgeving wordt gepubliceerd. Uiteraard altijd een kwestie van smaak bij de lezers om bepaalde nieuwsfeiten spannend of saai te vinden.

    Dat snap ik zelf ook wel maar nogmaals het is maar net hoe jezelf deze crisis beleeft.. Als het water je al aan de lippen staat wil je actie !! Dan hoop je met zo’n keihard artikel van ben dat er eindelijk beweging komt en dan vind ik het doodzonde dat het weer op de grote hoop gegooid word en ondanks alle tools op deze site is dit verhaal straks weer een van de vele goede stukken met dito reacties wat amper terug te vinden is .

  2. Beste Bas,

   Ik heb nu een aantal keer soortgelijke reacties van je gelezen. Ik steek al een jaartje of wat veel tijd in Biflatie.nl. Dat is vooral omdat ik denk dat het nodig is. Ben schrijft al jaren fantastische artikelen alhier en ik ben zeer blij met zijn bijdragen, net zoals ik blij ben met de artikelen en columns van andere schrijvers en biflaten. Zonder hen had dit platform niet kunnen bestaan. Natuurlijk had Ben zijn artikel een maand lang bovenaan kunnen staan. Er zijn nu in totaal op Biflatie.nl sinds het begin ruim 4000 artikelen gepubliceerd en heel veel van deze artikelen hadden een maand lang bovenaan kunnen staan. Dat een artikel niet meer op de FP staat, hoeft niet te betekenen dat de discussie zou moeten stoppen. Om dit te stimuleren hebben we recent een Reactie-pagina aangemaakt. https://biflatie.nl/reacties/ Je kunt dus ook bij jezelf te rade gaan, waarom je geen nieuwe reacties meer onder het desbetreffende artikel plaatst.

   In de eerste jaren nadat ik deze website heb opgericht, had ik veel tijd om aan Biflatie.nl te werken. Ik ben echter een ondernemer en heb ik het laatste jaar ook veel energie gestoken in andere projecten, waar ik met veel passie en plezier aan werk, maar die ook veel tijd in beslag nemen. Het beheren van Biflatie kost veel werk en de inkomsten zijn nihil, terwijl er wel veel kosten zijn.

   Ik heb me afgelopen jaar meerdere keren afgevraagd of ik niet gewoon moet stoppen met Biflatie.nl, daar ik minder tijd heb om eraan te werken. Helemaal als er meer mensen het gevoel krijgen dat dit een platform is geworden waar alleen maar wat gezeurd en gezeikt wordt. Misschien is het dan beter om niets meer online te plaatsen… Ik zou het echter jammer vinden om deze community stop te zetten. Er komen hier een vaste kern biflaten, maar toch ook nog veel nieuwe mensen die al zoekend naar de economische misstanden ons vinden. Gelijkdenkenden, of juist niet. Alle tegengestelde reacties en meningen maken het divers, maar op de meeste economische kernpunten denken, naar mijn gevoel, toch veel biflaten hetzelfde.

   Je vraagt of Biflatie nu echt iets wil doen. Mijns inziens doet Biflatie al aardig veel. Er steken mensen tijd en energie in het schrijven van economische en maatschappelijke artikelen. Dit om een deel van de Nederlanders te informeren over de crisis, de economie, de politieke machthebber en het laat tevens een stuk onvrede blijken. Die ook geuit wordt door de bezoekers. Ik doe wat ik denk te kunnen. Wat ik weet, is dat ik niet meer kan doen dan dat. Als jij ideeën hebt voor de ontwikkeling van iets dat meer is dan beschouwingen en woorden, be my guest, kom met een plan en deel het hier. Wellicht vind je medestanders en kan je iets bereiken.

   Natuurlijk geldt dit voor iedereen die hier deze website bezoekt. Biflatie.nl staat open voor ideeën en meningen, het is een open platform. Je verwacht wellicht te veel van Biflatie, van mij. Ik zal eens denken over een manier dat ik de artikelen met veel reacties in een overzicht kan zetten, o.i.d., zodat de goede discussies niet verloren gaan in de waan van de economische dag.

    1. BTW, leer je het meeste van lezen, of van schrijven?

     Als Biflatie.nl je ondernemerschap in de weg staat, stop ermee.

     Een huiskamer is gezellig, maar jij moet de borrelnoten opruimen die de visite onder de bank heeft gestrooid.

     Energie die elders bruikbaar is. Heb je er voor jezelf geen goed gevoel bij, stop. Persoonlijk zou ik het jammer vinden; Biflatie.nl biedt, maar da’s persoonlijk, ik lees meer shit 😉 , een huiskamer voor het plebs dat op andere feestjes wordt geweerd.

     En da’s geil man….

   1. Biflatie doet al aardig veel , ben ik met je eens maar Koen je weet je ook wel dat er meer kan met dit platform. Inmiddels weet je ook wel dat ik al snel vol passie en inzet voor een actie beweging ben en daarin ook echt vooraan op straat zal staan .
    Ik ben de leugens , het onrecht en alle feiten die we nu blijven herhalen meer dan zat en dat is merkbaar in mijn reacties en strijdlustigheid. Ik begrijp niet wat mensen weerhoud om in deze crisis af te spreken en er gewoon is over te praten wat er eventueel mogelijk is.

  3. MaD, helemaal mee eens!
   Mijn moeder is met mijn zus een tuinderij begonnen welke het groenvoer gaat leveren voor het plaatstelijke Haverpunt http://www.vanhavertotgort.nl/ .
   Een moestuin hadden ze al wel tien jaar ofzo maar nu gaat men uitbreiden en het naar een hoger plan tillen.
   Actie? Ik zou zeggen ga die website uitpluizen en wie weet beginnen enkele biflaten zoiets en kan je naast echt gezond eten ook een zakcentje verdienen of gaan ruilen.
   Hup, computer uit en actie!

  4. @Money as Debt,

   Ik denk niet dat biflatie.nl is neergezet om mensen te organiseren. Het noemt feiten en het belicht hier de dingen wel waar de msm (expres ?) te weinig aandacht aan geeft en persoonlijk ben ik heel blij met biflatie.nl. Ben schrijft mooi, Ben schrijft goed en het leest gewoon lekker. Ben schrijft mooie aanvullingen voor bezoekers die hier al een tijdje komen, bezoekers die in grote lijnen een enigszins overeenkomende gedachtegoed hebben. Maar als ik heel eerlijk ben en je wil ‘nieuwkomers’ de ogen openen dan hebben ze denk meer aan de feiten die in -dit- artikel te lezen zijn. Alhoewel ik ook denk dat mensen die niet met economie bezig zijn en druk bezig zijn om hun 40-urige baantje te behouden dat dit artikel al een drempel zou kunnen zijn. Maar ik snap het wel, als ik naar mijn eigen zus kijk met haar full-time job (nog wel, blijft onzeker). In haar leven is sporten zijn sociale contacten belangrijk en ze laat zich soms even bijpraten door het nos journaal / rtl nieuws waar ze iedere keer krijgt te horen dat het volgend jaar waarschijnlijk weer beter gaat maar zelf is ze zo ‘vergeetachtig’ dat ze niet meer weet dat het nos journaal dat 2 jaar, 3 jaar geleden etc. geleden ook hadden gezegd, mijn zus haalt haar schouders op en duikt weer in haar cyclus: sporten, sociale contacten en hollen voor de baas.

   1. Bombardementen

    De mensen worden door permanente reclame en journalistieke bombardementen volkomen apathisch gemaakt. Je wordt niet gezien als een mens, je bent een consument. De mensen worden volgestopt met pseudowensen, met als gevolg daarvan de groei van hebzucht (4) en wordt er pseudo-behoeftes aangepraat. (5) Vrijheid is hier kiezen tussen tientallen merken appelmoes, die allemaal in toch in dezelfde fabriek wordt geproduceerd. De journalistiek wordt door het streven naar winst en kijkcijfers verplat. Onbelangrijke showbizz roddels wordt met net zoveel aandacht besteed en met dezelfde serieusheid gebracht als nieuws over bijvoorbeeld een natuurramp. Er staan 10 x zoveel journalisten bij Paris Hilton in de vuilnisbakken te rommelen, dan dat er in Iran, Birma, Soedan en nog wat andere brandhaarden tezamen aanwezig zijn.

    http://www.anarchiel.com/display/erich_fromm_de_angst_voor_de_vrijheid_frontpage

    1. @Werner,

     Dank voor de verwijzing ik heb het stuk gelezen.

     Onderstaande alinea vond ik overigens ook wel goed:

     “Je mag alleen een schilderij mooi vinden als er een bekende naam er onderstaat. Een schilderij dat aan Rembrandt word toe geschreven is miljoenen waard, maar als ze erachter komen dat het maar een schilderij is van een “pietluttige” schildertje uit 1735 komt, kun je het net zo goed weggooien. Als de kunstelite een pispot een kunstwerk noemt, komt het in boekjes, in musea te staan. Iedereen moet volgen. Musea zijn niet om naar schilderijen te kijken, maar om naar naambordjes te kijken. Mensen lopen nietsvermoedend langs een van Gogh, op zoek naar het ene schilderij van Gogh. Pas als je daarop wijst, dan is het “genieten” geblazen hoor.”

   2. Ik denk niet dat biflatie.nl is neergezet om mensen te organiseren.
    Denk ik ook niet maar tijden veranderen he..

    Ik denk dat biflatie wel mensen in een bepaalde manier bij elkaar brengt en dat het nu de plicht is van die mensen om te organiseren maar je moet wel durven..

 3. Het is toch niet voorbehouden aan een discussieplatvorm om de wereldverbeteraar te zijn? Het is al een hele goeie zaak dat via een community als deze site aan alle lezers en meedenkers de gelegenheid wordt geboden om hun onvrede te uiten en bepaalde ideeën(schrijver Werner) ten toon te stellen. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Het kan maar zo zijn dat de echte Robin Hood opstaat onder de lezers van deze site. Helaas bezit ik wat tekortkomingen anders deed ik dat wel. Neemt niet weg dat ik via deze reactie een veer in Koen z’n hoed wil steken, om maar even net taalgebruik te bezigen. Ik denk dat Koen het maatschappelijk belang van deze site goed inziet en dat alle biflaten Koen dankbaar moeten zijn dat hij de moed er in houdt. Ik ken persoonlijk geen websites zoals deze waarop een discussie wordt gevoerd op een manier zoals hier op Biflatie.nl. In sommige discussies komen best veel wijsheden naar boven en verwijzingen naar diverse onderbouwde en soms wetenschappelijke artikelen. Dat is op zich al een reden dat ik probeer zoveel mogelijk publicaties hier te volgen. Tegelijk wil ik verwijzen naar bovenstaand artikel waarvan de inhoud bijna ondergeschikt wordt aan deze discussie. Het is zo allemachtig duidelijk wat de schrijver uitlegt en er valt niets tegen in te brengen. “De ervaring heeft Invest4You geleerd dat het gedrag van systemen die in een chaotische afhandeling van een proces zijn terechtgekomen, niet stabiel en (als de chaos is ingetreden) volledig onvoorspelbaar is.”Hier is sprake van een waarheid als een koe.

  1. Grappig dat je dat zo zegt Piet, nog niet zo lang geleden zat ik bij het Department Economie, Wetenschap en Innovatie voor een stage.

   http://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/ondersteunende-diensten/vlaamse-overheid/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-economie-wetenschap-en-innovatie/departement-economie-wetenschap-en-innovatie

   Conclusie, het is goed dat er initiatieven zoals Biflatie bestaan, er is nood aan. Er is iets zeer vreemds aan de hand, ondanks hoopvol blijkbaar nog niet zo goed doorgedrongen. En dat is ook moeilijk, we worden bedolven onder allerhande berichtgeving die we bezwaarlijk nog ‘economisch’ kunnen noemen. Op Biflatie zien we andere berichtgeving, dat het moge doorstromen.

   1. Zelf vind ik economie een levend ding, net als taal. Alleen kan je niet voorkomen dat er machthebbers zijn die de zaken op een bepaalde manier verstoren omdat de mens ondanks het feit dat ie verder evolueert nog steeds van nature een roofdier is. Het is een uitstekend artikel omdat er uitgebreid aandacht wordt besteed aan het derivatenprobleem. Als deze zeepbel uit elkaar spat zullen deze spetters als die in je ogen terecht komen je voorgoed blind maken.
    Voor alle Biflaten, Koen, Piet, Ben en de anderen die ik ben vergeten een gezond en gelukkig 2015 en dat we de realiteit voor ogen houden.

    1. Mee eens dat het een levend ding is, het is een levenswerk waar je – net omwille van de menselijke factor – nooit mee klaar bent. Economie (en daarom ook leven) kan leiden tot de meest absurde scheeftrekkingen, als dat gebeurt (zoals vandaag) dan is een culturele correctie aan de orde. En dat is waar we vandaag – willens nillens – voor staan, als we in de eerste plaats de menselijke factor uitsluiten, zullen we nu geconfronteerd worden met nu net die menselijke factor. Het is misschien een vreemde gedachte, we blijken uiteindelijk maar één ding te vergeten, die mens in het verhaal. We kunnen mi alvast het verschil maken tussen de realiteit voor ogen houden en de ernst van de situatie correct inschatten, dit in tegenstelling tot de ontkenning daarvan. Misschien wordt het een zeer leuk jaar, misschien ook helemaal niet. Ook het allerbeste gewenst overigens 🙂

     1. De menselijke factor, daar kan ik me wel in vinden, Werner. En daar ben ik nog steeds niet klaar mee. Ik leef al een behoorlijk aantal jaren in, ik mag wel zeggen, zeer goede harmonie met mijn vrouw. Kan ik al haar acties voorspellen aan de hand een model? Dat mocht ik misschien wel willen, maar ik heb me erbij neergelegd dat dit voor mij niet is weggelegd. Is het onmogelijk om in bepaalde situaties haar reacties te voorspellen? Ook dit is niet waar, want voor een aantal zaken weet ik best aardig in te schatten hoe die reactie zal zijn. Moet ik me dan aanmatigen, omdat ik in een aantal gevallen dat dan wel weet, dat het voor andere gevallen ook zal opgaan? Nou, daar precies verschillen een hoop mensen van elkaar en daarbij gaat het om het aanmatigen.
      Of ik het nou over economie heb, of over mijn vrouw, in beide gevallen zit ik er regelmatig naast. M.i. liggen veel van de tegenwoordige problemen in het feit dat d.m.v. computers – die alleen op logica werken – er mensen zijn die denken dat dit voor alles opgaat. Systemen zijn er voor robots en een virtuele wereld. Systemen zijn statisch en staan nieuwe ontwikkelingen in de weg. Laat mij maar in de realiteit staan, regelmatig mijn neus stoten en zo nog meer. Dat bevordert mijn creativiteit om met tegenslagen om te gaan. En soms moet je je leven over een andere boeg gooien, maar dat betekent niet dat je je oude ervaringen overboord moet zetten. Wel dat je de consequenties daarvan ook moet aanvaarden en soms zijn die best te overzien.
      Sinds jij nu ook voor Biflatie schrijft, vroeg ik me af wat je nou eigenlijk bedoelde met het systeem. Begrijp ik het goed dat je het dan alleen maar hebt over de laatste eeuw, zoals uit je antwoord aan houtskool blijkt?

     2. Beste Dick, de variaties van de menselijke factor zijn vrijwel oneindig, de mens blijkt een zeer rekbaar gegeven te zijn en veranderlijk naargelang de omstandigheden, acuut en chronisch. Neem daarbij nog het groeipotentieel dat in ons allen gelegen is dat we koppelen aan een rollenspel en we krijgen er een punthoofd van. Ik weet niet of je van je vrouw ook soms een punthoofd krijgt maar dat komt misschien door externe factoren zoals jezelf. 🙂 Anders gezegd, het is een bijzonder opgave om daar enig zicht op te krijgen, de grote lijnen zijn wel door velen in kaart gebracht waardoor het iets universeels lijkt te herbergen. Een mens is wat dat betreft ook een ”systeem’, wanneer die ingebed wordt in een systeem dat z’n groei belemmerd dan mogen we spontaan een tegenreactie verwachten. Net omwille van de geschiedenis kunnen we al veel voorspellen, als we ons beperken tot de laatste eeuw dan hebben we met WOII een quasi perfect precedent om de toestand vandaag te verklaren. Immers, de alternatieven die vandaag worden aangereikt zijn niet veel anders dan toen, toen werden ze netjes aan de kant geschoven met de gekende gevolgen. Finaal gaat het mi om meer dan de laatste eeuw, het gaat om een inherente dynamiek die steeds terugkeert (of verder schrijdt) en ons nu tot een mondiale wereld heeft gebracht.
      Ben het met je eens wat betreft ”systemen’, als dat tot ‘blindstaren’ en ‘dogmatisme’ leidt dan komen we zeer bedrogen uit. En dat is waar we vandaag mee te doen hebben, bijna onwaarschijnlijk maar toch gebeurt het.

     3. Dank je, Werner. Ik heb in een eerdere reactie al gemeld dat het er niet om gaat wie je bent, maar wat je bent en wat je hebt, maar deze reactie is niet geplaatst zag ik. 2015 gaat een lastig jaar worden omdat Griekenland ook weer een prominente plaats op de economische agenda’s gaat innemen. En wat gaat de rente doen? Een stijging daarvan heeft weer directe gevolgen voor de labiele huizenmarkt in Nederland. Wel gunstig voor de pensioenfondsen maar weer niet voor de effectenhandel. En dan nog Rusland en China die met hun goldrush het Westen schaakmat proberen te krijgen. Overigens geen praet voor een verjaardagspartijtje of bij de koffiemachine op het werk.

     4. Dank Cynicus, misschien zijn we die Robin Hoods zelf, een solo slim actie zal mi niet veel uithalen, sprekend uit pijnlijke ervaring daarmee. Maar nu je het zo zegt, ik neem prompt nog eens contact met de echtgenote van een partijvoorzitter hier in België. Ooit eens gesproken in een bruin cafeetje, ben alvast benieuwd.

     5. Die robin hoods zijn we idd zelf , Werner.

      Maar heb aub niet de illusie dat de oplossing vanuit de politiek moet komen. De macht daarover is te groot.
      De actie moet van ieder van ons persoonlijk komen.
      Neem dat aan van een medebelg 🙂 Genaturaliseerd tot nederlander om de dienstplicht indertijd te ontlopen , haha, wat mislukte 🙂

     6. Misschien dat die legerdienst nog van pas komt, wat jij probeerde is mij gelukt. Als het zover is, volg ik op TV mee :). Nochtans, het ideale scenario is dat politiek het alternatief wel gaat oppikken in de beleidsvorming, het zou het proces danig kunnen versnellen. Maar begrijp wel wat je wil zeggen, heb hier nog een schuif vol met antwoorden die je stelling kunnen bevestigen. Maar hoe gaan we dat concreet aanpakken?

     7. Ik heb vervangende dienst gedaan uiteindelijk. Maar wees niet ongerust over mijn eventuele zelfverdedigings mogelijkheden.

      Ik denk allen niet dat geweld de oplossing is.
      Massale afkeer van meerwerken aan het geheel is volgens mij de oplossing.
      Vandaar dat ik gekozen heb voor emigratie naar een gebied met weinig bevolking en een leven van zo veel mogelijk zelfvoorzienendheid. Extreem? Misschien.

      Mogelijk voor allen? Nee.
      Maar als je echt doorhebt wat er aan t gebeuren is mijn gedacht de enige oplossing want in de dichtbevolkte gebieden zal er geen redden aan zijn.
      Het zal eerst nog veel erger worden voordat het beter wordt, en voor degenen die dat echt weten zal het noodzakelijk zijn actie te ondernemen. Als de chaos losbarst zal het vreselijk zijn , vooral in dichtbevolkte omgevingen.
      Noem me een prepper, maar dat ben ik maar ten dele. Ik kies bewust om terug te gaan naar de basis omdat ik denk dat daarin de oplossing ligt.

      Groepen/gemeenschappen van zelfvoorzienende mensen die samenwerken en die samenwerken met andere groepen om zo de macht te decentraliseren en zo in eigen hand te houden.

      Voorbeelden hiervan zijn al te vinden in Griekenland en Spanje.
      Noodgewongen. Zo ver is het in de “rijkere” eu-landen nog niet, maar dat is slechts een kwestie van tijd. Denk ik.

     8. Pro memorie, biflatie is een vreedzaam alternatief dat allerhande (monetaire) conflicten kan neutraliseren op een manier die wellicht vriend en vijand verrast. Tenminste, als het ook correct en evenwichtig wordt toegepast, nochtans gebaseerd op economische grondbeginselen die we dan blijkbaar – wellicht omwille van alle strijdgewoel – vergeten zijn. We zullen zien wat het wordt, aan oplossingen geen gebrek.

     9. We zullen zeker zien wat het wordt , Werner, alleen heb ik 1 vraag aan jou. Waarom gebruik je allemaal van die moeilijke termen.

      Waarom schrijf je je woorden niet zonder allemaal woorden die menig biflatiebezoeker moet opzoeken via een woordenboek. En ga me niet vertellen dat ik niet onderlegd ben want dat is een aanslag op mijn natuurlijke aard 🙂

      Niet dat ik een Jezus-complex heb, maar wat ik wel wil zeggen dat zijn woorden begrijpelijk waren voor iedereen. En het is ook geen kritiek, slechts een gedachte.

      Heb t goed , mijn vriend. En bedankt voor je reacties.

     10. Begrijp wat je wil zeggen, we zijn begonnen met iets eenvoudig en toen moesten we proberen te verklaren waarom dat schijnbaar niet zo goed begrepen werd. Op deze weg zijn we veel moeilijke woorden tegengekomen, hadden er zelf nog nooit van gehoord maar het staat mooi. Uiteindelijk hebben ze ook een betekenis, wat uiteindelijk rest is diezelfde eenvoud, dat is biflatie. Anders gezegd, ben het me je eens dat we het veel te moeilijk maken en dat eenvoud en transparantie het doel mag zijn.

     11. Uiteindelijk is leven op moeder aarde zeer eenvoudig idd, Werner.

      En dank voor je grote visie.

      plak dit op youtube. Het is een man die uit ervaring spreekt 🙂

      /watch?v=21j_OCNLuYg

     12. Dank, het is als je schoenen veteren, aardsmoeilijk. Eenvoud lijkt me relatief naargelang ons inzicht in de toenemende complexiteit. Door van economie een levensecht monopolyspel te maken, krijg je mi absurditeit, weer heel wat anders. 🙂

  2. Ik hoop ook dat er een Robin Hood opstaat, maar de economische processen zijn door alle ontwikkelingen in de afgelopen, pak beet, 50 jaar zo complex geworden dat een snelle duidelijke oplossing voor alle problematiek niet voor handen is en dat blijkt ook uit het bovenstaande artikel. Ik durf ook te beweren dat de derivatenberg mede mogelijk gemaakt is door het alsmaar vooruitschuiven van de schuldenproblematiek sinds de jaren 70. Het zal meerdere generaties gaan omvatten om het derivatenprobleem tot een goed einde te brengen. Niemand weet volgens mij meer hoe het in elkaar zit. Studentenhaver voor oorlog als je het mij vraagt. Laten we hopen dat de mensen sinds de crisis van de jaren 30 wijzer zijn geworden.

 4. 14 juli 2008
  (gevonden op renvogel.com)
  Is de overname van de ABN Amro ook een reddingsoperatie?
  ‘Nou dat weet ik niet, maar we zitten wereldwijd al veel langer in een wereldwijde reddingsoperatie. In 2003 daalden de beurzen en zagen we dat de rente wereldwijd werd verlaagd om het systeem te stimuleren – de economie te redden. Door die operatie daalde de rente in Amerika tot 1 procent, in Europa tot 2 procent en in Japan tot 0 procent. Dat noem ik een wereldwijde reddingsoperatie, maar ik ben bijna de enige die het zo typeert. Nu gaan we de volgende fase van de crisis in. Daar hoort bij dat financiële instellingen die het niet redden, genationaliseerd worden. Daarmee houdt je de economie op korte termijn aan de gang. Centrale banken creëren gewoon zoveel geld, dat men alles opkoopt. Dat leidt natuurlijk wel tot hyperinflatie, wat zichtbaar wordt in grondstoffen-, voedsel- en olieprijzen. Die gaan als een raket omhoog. Dat is de wereldwijde geldontwaarding die zichtbaar wordt. Het enige wat je hoeft te doen is: connecting the dots, maar dat doen zo weinig mensen.’

  Aldus een antwoord van w. middelkoop op de vraag:
  Is de overname van de ABN Amro ook een reddingsoperatie?

  Wat ik dan weer interessant vind, is waarom die hyperinflatie tot dusverre niet heeft plaatsgevonden? Hebben de centrale banken dus toch hun gelijk aan hun zijde met hun experimenteel beleid ingezet in maart 2009?
  Nu moet ik wel toegeven dat de inflatieberekening is aangepast, het begrip bruto nationaal product heeft zijn intrede gedaan dus vriend en vijand zien door het macro-economische bos de bomen niet meer.

  En toch…
  Het hele westerse financiële systeem is gecrasht in het najaar van 2008 en we hebben geen hyperinflatie de economie draait nog door etc.
  Alhoewel ik laatst wel f 5,50 voor 0,2 liter bier en 0,05 liter schuim heb betaald.
  Maar in Rusland is er sprake van inflatiecijfers tussen 10 en 20 %

 5. Uit het artikel …

  “QE werkt, zoals eerder aangeduid, vooral in het voordeel van de vermogende klasse omdat het nieuw aangemaakte geld bijna volledig naar de financiële sector vloeit. Het vermogen van de beleggende klasse stijgt (mede daardoor) dus sterker dan het inkomen van de werkende (midden)klasse.”

  Zeer interessant om zien is hoe het ‘wapen’ van de ‘vijand’ ook tot oplossingen kan leiden, finaal is dit alles gewoon de toepassing van biflatie. Neem QE en voeg er een dimensie aan toe, namelijk FP. Dan krijg je het onderstaande …

  “Burgers liquiditeit verstrekken is een alternatief voor de zogenaamde quantitative easing (QE) programma’s die centrale banken inzetten voor de banksector. Deze vorm van liquiditeitsverschaffing kan gezien worden als een QE-operatie voor de burgers. Het geld dat hiervoor gecreëerd moet worden, wordt niet – zoals bij de huidige liquiditeitsprogramma’s – als schuld in omloop gebracht. Elke staatsburger krijgt eenzelfde vast bedrag, met de gelijktijdige verplichting om schulden – voor zover hij die heeft – af te lossen. Hierbij moet gedacht worden aan alle categorieën privéschulden, zoals hypotheken. Daarnaast kan de overheid jongeren tot een bepaalde leeftijd verplichten dit geld te reserveren ten behoeve van bijvoorbeeld toekomstige studiekosten. Volwassenen die geen schulden hebben, kunnen de ontvangen gelden sparen of aanwenden voor consumptie. Een dergelijke vorm van liquiditeitsverschaffing kan in de gehele eurozone gelijktijdig plaatsvinden. Om daarvoor in het gehele muntgebied draagvlak te creëren, is het van cruciaal belang een eerlijke verdeelsleutel te hanteren. Gedacht kan worden aan een verdeelsleutel die per land gerelateerd wordt aan het BBP per hoofd van de bevolking. Indien men een liquiditeitsinjectie ter grootte van het BBP per land zou toepassen, dan ontvangt iedere Nederlander 36.500 euro. In Estland, het armste land van de eurozone, zou dit bedrag circa 11.000 euro per hoofd van de bevolking bedragen.”

  http://www.economie-macht-maatschappij.com/debt-jubilee.html

  1. Om dergelijke bedragen rond te strooien Werner, hoef je echt geen draagvlak te creëren. En die eerlijke verdeelsleutel is op zich een welhaast onmogelijke opgave. Dit leidt eerder tot nog meer dictatuur, want je zegt in feite, hier is een zak geld, maar wij bepalen hoe je die gaat uitgeven. Leuk bedacht, maar m.i. totaal onuitvoerbaar. Zoiets heet bij mij volksmennerij.

   1. Vergeef me Dick, dit soort reacties zijn diegenen die we diepgaander onderzocht hebben, eerder uit noodzaak om beter te kunnen begrijpen waarom deze – eerder reflexmatig – geopperd worden. Het is interessant om daar dieper op in te gaan maar dan komen we vaak in ‘woelig’ water. Je reactie laat vermoeden dat we de ene dictatuur zouden vervangen door een andere, het is een domper (blokkade) voor elke vorm van sociale innovatie die wordt aangeboden. Het idee ontstaat dat dit meer te maken heeft met de herinnering aan een traumatisch verleden waardoor het denkproces vroegtijdig wordt afgeblokt, op deze manier krijgen we geen zicht op wat de innovatie (ic QEFP) in werkelijkheid betekent.

    Anders gezegd, het idee wordt gekaderd binnen hetzelfde paradigma waardoor de transformerende werking (ethische upgrade) niet zichtbaar kan worden. De filter (cfr wij bepalen hoe je dat geld moet uitgeven) is net ter vermijding dat losbandig koopgedrag de switch naar een sociaal duurzame modus zou ‘vernietigen’. Door het wegnemen van de liquiditeitsonzekerheid halen we de druk van de ‘geldketel’, dat is waar de QEFP in de eerste plaats naartoe streeft. Uiteindelijk zal blijken dat het bepalen van een verdeelsleutel niet zozeer onmogelijk is, het is zelfs irrelevant wanneer een waarachtig sociaal duurzame samenleving zich kan ontwikkelen. Het grote probleem is dat we die verschillende paradigma’s amper kunnen vergelijken, elk debat hieromtrent loopt dan ook het risico om te verzanden in wat we ‘non-dialoog’ noemen. Het is dan als appelen met peren te vergelijken om finaal te besluiten dat we alles beter kunnen laten zoals het is, een volgende mondiale catastrofe wordt dan als normaal gezien en de geschiedenis zal zich herhalen. Het is immers altijd al zo geweest, we hoeven ons dan ook niet meer druk te maken over de situatie.

    Maar dat zou mi ook betekenen dat biflatie helemaal geen waarde heeft, voor mezelf is dat geenszins het geval, het heeft daarentegen een zeer grote waarde als we het herstel van onze economie ernstig willen nemen. Mijn mening uiteraard, biflatie lijkt me nog een methode waarvan de toepassingsmogelijkheden nog niet geheel duidelijk zijn, niet om ongekende redenen overigens. Biflatie is als een zeer vreemde eend in de bijt.

    1. Dictatuur moet je zien als ‘het opleggen van’. Dat we daarmee in ‘woelig water’ terecht komen, ben ik met je eens. Want welk opleggen is aanvaardbaar en goed en waar gaat het te ver. Ik vind het jammer dat je mijn reactie als refelexmatig classificeert en op aannames en vermoedens de rest van je betoog baseert. Je artikelenreeks tot nu toe, roept bij mij het gevoel op van een centraal geleide economie, of zoals je zelf in het begin van je artikelen opmerkte een opgelegde (dictatoriale) wereldmunt. Dus een vorm van NWO, lijkt me. Dat in tegenstelling tot goud, dat gewoon door het volk gekozen is, niet opgelegd dus maar uit vrije wil. En dan niet één volk, maar vele volkeren en daar is niets traumatisch aan. Zelfs in tegendeel, zonder goud hadden we niet gestaan waar we nu zijn. Helaas kan ik hier niet verder op ingaan, omdat ik een zekere schrijver van een boek niet voor de voeten wil lopen voordat zijn boek gepubliceerd is.
     Ik weet wel, dat jij en ik op een aantal punten fundamenteel anders denken. Het zij zo.

     1. Begrijpelijk Dick, het gaat over menselijke keuzes en perceptie. Ook flexibiliteit speelt een rol, stel dat we in een democratie leven en de bevolking laten kiezen of ze wel/niet een fikse som – zelfs onder de gestelde voorwaarden – op de rekening willen ontvangen. Technisch (monetair) gezien is dat geen probleem, het verschil is dat vandaag die optie niet eens wordt aangeboden en dat mag mi een democratie-onwaardig genoemd worden. Het is een heikele kwestie, naar mijn bescheiden mening ook een bijzonder zwaarwichtige. Als er vrijheid van keuze bestaat dan kies ik voor de QEFP-optie om te starten, het zou ook kunnen betekenen dat we de wereld in twee splijten, een minder prettige gedachte die niet gekoesterd wordt. Finaal gaat het over een onthechtingsproces met als doel een sociaal duurzame samenleving, of dat ooit zal lukken, geen idee eigenlijk. Het kan voor hetzelfde geld totaal iets anders worden, de eenvoudige voortzetting van wat er zich nu afspeelt in onze samenleving. Doemdenken is nooit een goed verhaal, verontrusting wordt opgewekt bij het zien een aantal maatschappelijke tendensen. Het zijn prettige boodschappen om te vertellen tegen mensen, zeker wanneer allerhande alternatieven ook geen volwaardig forum krijgen.

     2. Het zit in kleine dingen, moest zijn … ‘het zijn geen prettige dingen om te vertellen’ 🙂

 6. Zal dit jaar het gehele huidige financiële en monetaire systeem compleet uit elkaar spatten en wij met de Euro’s helemaal niets meer mee kunnen doen? Wat zal dat wel voor gevolgen hebben voor onze voedsel- en nutsvoorzieningen?

  1. NIKS!
   De wereld draait door!!!!!!
   Er is genoeg voedsel, de kachel blijft aan, er is electra en drinkwater…
   Alleen sommigen moeten in de rij voor de voedselbank…
   De draaiboeken liggen klaar en anders geven WIJ er een draai aan…………………..
   Dus laat je niet bang maken gozer… door allerlei linkboeren die negatief nieuws verkopen om de klikcijfers!

   Jongeluy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: