De bevolking van Europa vergrijst en wel in een hoog tempo. Hoewel we het al lang weten en al veel hadden kunnen doen om de nadelige gevolgen op te  vangen, zaten en zitten we stil, ons angstvallig vasthoudend aan wat er de afgelopen vijfenzestig jaar is opgebouwd. We zijn inmiddels op weg naar een eindeloze winter, zonder voorjaar. Eendonkere wereld zonder licht. Waarom? Omdat we bang zijn, denken dat het vanzelf wel goed zal komen. Niets is echter minder waar.

europa ten onder

Als de dagen gaan tellen

Ouder worden is inherent aan het mens zijn, elke seconde, minuut, dag en jaar telt. Naarmate de dagen slijten lijkt de tijd steeds sneller te gaan, merk je dat je ouder en wijzer bent geworden, maar ook minder kwiek en ambitieus. Dat het zware werk moeilijker wordt. Als we niets doen dan zal in 2060 één op de drie Europeanen ouder zijn dan 65. Voor het echter zover is zal de economische trein al lang tot stilstand zijn gekomen omdat ons huidige systeem gebaseerd op eeuwig durende economische groei, van AOW en pensioen, niet past bij wat is en gaat komen.

Immigratie als verjongingsmiddel

Wie jong en nog (relatief) arm is die wil wat. Werken, leren, geld verdienen én uitgeven. In en buiten Europa staan dan ook honderden miljoenen mensen te popelen om deel te mogen nemen aan een systeem waarin ook zij meer welzijn en welvaart kunnen ontwikkelen. Wie de ontwikkelingen in Nederland volgt die weet dat immigratie al lange tijd een meer dan beladen onderwerp is. Nee niet als het gaat om Japanners, Chinezen, Amerikanen, Franssen of bijvoorbeeld Australiërs. Bij het beladen woord allochtoon denken we veel meer aan Turken, Marokkanen, Afghanen, Afrikanen en vooral moslims. Politiek gezien zijn we een puur negatieve spiraal terecht gekomen waarin het alleen maar gaat over integratie, uitzetting, dubbele paspoorten, gedwongen dit en dat alsmede de harde aanpak van de ettertjes en de onaangepasten.

Nederland 400 jaar emigratie- én immigratieland

Vergeten zijn we kennelijk dat in de afgelopen 400 jaar honderdduizenden Nederlanders hun heil elders hebben gezocht en vaak gevonden. Al deze landen hadden net als wij nu, fris bloed nodig,  mensen die van aanpakken wisten. Duizenden Nederlanders, die bijvoorbeeld naar Australië emigreerden, konden en kenden geen woord Engels toen ze vertrokken en toch hebben de meeste het gered.

Migratie is er altijd geweest. Net als nu in China, trokken, met een ander woord immigreerden, vanaf 1500 vele “Nederlanders en personen van verder weg” van het  platte land naar de steden. De combinatie van economische bloei en religieuze tolerantie maakte de Republiek der Nederlanden tot een aantrekkelijk immigratieland. Zowel de immigranten als de Republiek voeren er wel bij, waarbij de bestuurders er wel voor zorgden dat de immigranten meerwaarde opleverden. Armlastigen werden geweerd en bestuurlijk hadden immigranten niets in te brengen. Uit het boek: Komen en gaan: immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550, blijkt dat in de periode tussen 1550 en 1800 tegenover elke drie actieve autochtonen bijna twee immigranten stonden.

Komen en gaan

Uit het genoemde boek blijkt dat de Nederlandse in- en uitstroom van alle tijden is. Ten aanzien van het in deze tijd zo vaak gehoorde begrip integratie, bedoeld wordt eigenlijk helemaal Nederlander worden wil ik daarom besluiten met een citaat uit het eerder genoemde boek. Het gaat over de grote groepen Nederlanders die na de Tweede Wereld oorlog emigreerden naar Canada, de VS en elders. Citaat: “De Nederlandse emigranten deden erg veel moeite om vast te houden aan hun Nederlandse cultuur en taal. Ze zetten eigen scholen en kerken op en vormden verenigingen”. Ik kan nog aanvullen dat de meesten, inclusief een oom van mij, voor de zekerheid en het thuisgevoel  hun Nederlandse paspoort behielden.

Onze toekomst

Zowel mijn vrouw als ik komen beide uit een gezin met zes kinderen. Onvoorstelbaar in de huidige tijd waar de combinatie van opvoeden en werken voor vele ouders tot een bijna onmogelijke opgave is geworden. Immigratie, het toelaten van grote groepen jonge, goed opgeleide en of leergierige wereldburgers, is voor ons land en Europa, meer dan ooit noodzakelijk. De regels kunnen simpel zijn. Van elke instromer wordt verwacht dat hij de Nederlandse taal zo snel als maar kan machtig wordt en zich houdt aan onze wetten. Voor de rest is en moet men vooral vrij blijven. Op basis van eerdere bevindingen blijkt dat na drie generaties al een zeer grote samensmelting heeft plaatsgevonden. Politiek gezien blijft dit moeilijk in een cultuur van one-liners. Nu direct, gedwongen integratie en meer van dat soort gedoe.

Vadertje tijd

Zaken als AOW en collectieve pensioenen, smelten weg als ijs in de zon van een  opwarmende aarde. De kosten van de gezondheidszorg worden zo hoog dat de onbetaalbaarheid nabij is. We leven al in een nieuwe “wereld”, al willen we dat nog niet weten omdat we moeite hebben met het loslaten van het oude .

Vadertje tijd, de man met de zeis, doet echter elke dag zijn werk. De ouderen van nu hebben als hoofdtaak om onze kinderen, de generaties van nu en morgen zo optimaal mogelijk hún leven, te laten leiden. De nieuwe wereld moet een mengelmoes worden van nationaliteiten,  gezamenlijk werken en eigen subculturen.  Een wereld waarin zelfredzaamheid, eigen verantwoording, samenwerking, welzijn in plaats van welvaart, voorop zullen staan. Een wereld zonder AOW, WW en uitkeringen bij ziekte, een wereld zo onvoorspelbaar anders dan in de periode 1945- 2012.

30 reacties

 1. Dan moet het ambtenarenleger maar eens ingekort worden en deze groep maar eens in het bedrijfsleven aan de slag. Tevens kunnen we misschien nog die allerbelangrijkste topbestuurders die toen aan het roer stonden verantwoordelijk stellen. Persoonlijk dacht ik meer aan de doodstraf wegens ernstige nalatigheid.

 2. In India studeren jaarlijks 35.000 ingenieurs af. Maak appartementen in leegstaande kantoren en richt een one stop shop in waar men terecht kan voor stages, werk, wonen en de taal leren.

  Eerst productiewerk outsourcen en vervolgens ongesgoolden met een opdringerig geloof ‘binnenlaten’ en die onderbrengen in voorkeursbaantjes bij stadsdeelraden geeft een weinig positieve impuls aan Neerlands cultuur en vooruitgang.

 3. imigranten hebben we zeker nodig. Gelukzoekers en profiteurs niet. helaas gaat dat de laatste 20 jaar fout. En het bijzondere is, de schuld ligt niet bij deze groep, dat ligt bij ons Nederlanders die het laten gebeuren of nog erger, in stand houden of stimuleren. Iedereen die een baan kan veroveren, buitenlander of niet, is welkom in elke cultuur! ook in NL.

 4. Het is van groot belang dat mensen weer meer voor elkaar gaan zorgen. Zo wordt de verdere individualisering in ons land een halt toe geroepen en groeit weer de onderlinge solidariteit. Juist nu de overheid flink aan het besparen is, zullen we wat minder van de overheid moeten verwachten en zullen we het meer van elkaar moeten verwachten.

  1. Klinkt mooi Moin, maar Nederland heeft reeds het grootste leger vrijwilligers ter wereld. De maatschappij wordt of we dat nu willen of niet steeds individualistischer. Dat betekent dus dat als je niet omringt bent door mensen die voor je willen zorgen als je dat zelf niet meer kunt, als je oud en gebrekkig bent, het er beroerd uit kan zien.
   Het is goed om te dromen over een maatschappij waarin naar ieder mens omgezien wordt, maar laten we het kind niet met het badwater weggooien. Dromen van een mooie wereld is prima, maar we hebben ook de plicht om realistisch te zijn en blijven, Moin.
   De Amerikanen, waar de overheid steeds verder op afstand blijft, met een groot beroep op eigen verantwoordelijkheid, waarin burgers nog veel meer voor zichzelf moeten zorgen vinden dat zij in de ‘finest nation on earh’ leven. De kerken zijn er heel actief ( doen heus wel goed werk ), maar wat is het netto resultaat???
   Niet zo best als je hard moet werken voor een klein loontje, laat staan als je zoek, hulpbehoevend of werloos bent.
   Laat we dus realistisch en kritisch blijven. Zoals het nu in de VS is, zo kan het hier ook worden als we nu de makkelijk keuze maken van snoeien in de zorg en eigenlijk in de hele georganiseerde solidariteit.

   1. En dan snap ik niet waarom er zoveel kiezers zijn die op de VVD hebben gestemd, terwijl de kiezers toch wisten waar de VVD voor staat? Het lijkt wel dat veel VVD-stemmers lak hebben aan solidariteit met de zorgbehoevenden in onze samenleving en alleen maar aan hun eigen portemonnee denken (lastenverlichting, HRA) en daarbij (willens en wetens?) niet denken aan wat de VVD wil doen met chronisch zieken, gehandicapten en zorgbehoevende ouderen. Volgens mij wil de VVD die mensen PESTEN, omdat zij zwak zijn en daardoor afhankelijk zijn van de zorg en sociale voorzieningen.

    Het neoliberalisme wordt steeds brutaler en toont al trekken van een dictatuur waarbij zorgbehoevenden maar aan hun lot worden overgelaten. Daardoor zie ik ook wel een belangrijke taak weggelegd voor de kerken en het Leger des Heils om zorg te verlenen aan de zorgbehoevenden in ons land. Veel kerken doen al aan diaconie en aan hulp aan ouderen die lid zijn van een kerk. Ook het Leger des Heils doet aan zulke projecten.

    1. Vvd-ers zijn neoliberalen, en die hebben niet zoveel op met alles wat kwetsbaar is. Economisch Darwinisme, het recht van de sterkste dat is wat zij voor ogen hebben, dat is hun ideaal.
     Afijn, ik zeg hiermee niets nieuws, maar ook een groot deel van de pvda aanhang kiest voor de sterksten, en schaart zich achter de volk- en land verradende elite.
     Alle kabinetten vanaf paars I waar de pvda aan deel heeft genomen stonden in het teken van privatiseringen en bezuinigingen die vooral de onderkant van de maatschappij raakten.
     Kerken doen goed werk, dat weet ik, maar we moeten ook kiezen voor een overheid die solidariteit weer tot een belangrijke kernwaarde benoemt.
     Bij de pvda moet je daarvoor uiteraard niet wezen.
     Dus: steun de kerk en stem sp !!!!

     1. By the way: naar mijn overtuiging zijn de ideeën van de SP christelijker dan die van het CDA.
      Echt heel duidelijk.
      Ik noem: barmhartigheid, een schild zijn voor de zwakken, de eersten zullen de laatsten zijn enz enz.
      Laten we er geen doekjes om winden, het CDA wordt volkomen terecht door christenen de rug toegekeerd.

     2. De kiezers weten toch waar de VVD voor staat? En waarom dan toch zovelen die daarop stemmen, vinden zij hun eigen portemonnee (hypotheekrenteaftrek, lastenverlichting) dan veel belangrijker dan goede zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving?

 5. Ben, de wereld die jij in je laatste alinea schetst is nog heel ver weg. Een maatschappij zonder sociale zekerheid is alleen denkbaar als we leven in gemeenschappen die kunnen voorzien in de basisbehoeftes van haar leden. En dan nog zijn er waarschijnlijk nationale arrangementen noodzakelijk voor mensen die specialistische hulp nodig hebben of anderszins om welke reden dan ook buiten de boot vallen.
  Het is fantastisch om daarover te filosoferen, maar de komende decennia is het nog niet zo ver, vrees ik.
  En daarom wil ik weldegelijk vasthouden aan ( georganiseerde ) solidariteit, overigens niet zonder eigen verantwoordelijkheid. Overigens ben ik van mening dat als we naar de kosten van de gezondheidszorg kijken, we het hele plaatje moeten bezien. Er moet een nationaal debat georganiseerd worden dat gaat om de vraag wat onze prioriteiten zijn. Als we vinden dat zorg belangrijk is dan mag dat wat kosten. Als dat de uitkomst is dan volgt de vraag waar dat geld vandaan moet komen.
  Deze regering grossiert in lijstjes waaruit blijkt hoe geweldig Nederland is, hoe welvarend we zijn, hoe competatief, hoe gelukkig, hoe goed ….. enz.
  Laten we dan ook de ambitie uitspreken dat we kosten wat kost goed blijven zorgen voor ouderen, gehandicapten, getraumatiseerden, ongelukkigen, daklozen en verschoppelingen. Laten we zeggen dat degenen die het echt heel goed hebben meer zullen moeten bijdragen aan de maatschappij. Laten we die taboes om de rijken aan te spreken van ons afschudden.
  Ja, ten opzichte van het buitenland zijn de inkomensverschillen in Nederland niet heel erg groot. Maar wat heb je aan zo’ vergelijk? Het neemt niet weg dat ze hier de laatste decennia behoorlijk zijn toegenomen. En laten we niet vergeten dat in de landen waar wij onszelf mee vergelijken ( zoals de VS ), de sociale ongelijkheid en onrechtvaardiheid steeds zorgwekkender wordt. Laten we voor onszelf bepalen wat wij beschaving vinden, onze eigen normen stellen.
  Laat ons een lichtend voorbeeld voor de wereld zijn. Dat wij een land zijn waarin, ook als het tegenzit, de ouderen niet hoeven te vrezen van zorg en aandacht verstoken te blijven, waarin gehandicapten niet aan hun lot worden overgelaten, verschoppelingen op begrip en steun kunnen rekenen.
  Het aantal mensen dat zich vertegenwoordigd voelt door de regering wordt heel snel minder. Daaronder vallen allang niet meer alleen de inactieven, kwetsbaren, en mensen met lage inkomens. Daaronder vallen alle mensen met weinig economische en politieke invloed. En dat zijn ook steeds meer de middeninkomens. De economische en politieke invloed concentreert steeds meer rond een relatief kleine elite, en DAAR zoekt de politiek haar steun.
  Als ‘we’ ervoor kiezen het ‘probleem’ op te lossen door simpelweg alles weg te bezuinigen, zoals nu, met medwerking van de pvda gebeurt wat hebben we dan gewonnen???
  Misschien de economie gered, maar de beschaving verloren.
  Is dat wat we willen??
  Hoe weinig creatief, ambitieus en vooral politiek laf is dat.
  Niet opkomen voor de zwakken maar politiek steun bij de rijken en invloedrijken zoeken, om je zo te verzekeren van de macht.
  Ik proef groeiende verontwaardiging over het ouderenbeleid, over het hakken in de zorg, ontwikkelingssamenwerking, de afnemende solidariteit en het uitmelken, en tot onbeduidende slaaf degraderen van de gewone hardwerkende burger.
  En de situatie wordt onhoudbaar als straks voor de zoveelste keer blijkt dat voor het redden van de euro miljarden opgehoest kunnen worden, terwijl mensen in dit land, die vaak hun hele leven gewerkt hebben als onrendabele kostenposten worden weggezet.
  Dat gaat straks gewoon niet goed, ik voel het, er komt een politieke aardverschuiving aan. Ik verwacht dat het z.g. politieke midden straks van de politieke aardbodem weggevaagd wordt.
  En TERECHT, gelijk hebben de mensen, ze hebben namelijk NIETS te verwachten van het politieke midden. Dat lijkt me duidelijk.

 6. @BB: In je artikel had toch ècht de faktor godsdienst een rol moeten spelen ; de immigratie-stromen van 1550 – 1800 waren inter-christelijke demografische verschuivingen ; de ‘nieuwkomers’ hadden (ongeveer’ dezelfde (goede !) christelijke waarden en normen ; het percentage moslim-immigranten zou in die periode slechts in ‘promille’ kunnen worden uitgedrukt. Dit in tegenstelling tot de (geplande) moslim-immigratiegolf die zich voordeed naar aanleiding van de (geplande) Tweede Wereldoorlog. (Beide het werk van elite-K-tjes).

  Charles de Gaulle zei ooit : ” Moslims en Christenen kunnen nooit goed met elkaar samengaan of samenleven ; ze zijn als olijfolie en water dat bij elkaar worden gegooid ; alleen na goed schudden lijken beide goed in elkaar op te lossen, maar zodra je de fles wegzet en vijf minuten wacht, scheiden ze weer vanzelf “. (ongeveer dan)

  Rond het jaar 2020 zal de helft van alle Nederlanders in een moslimgezin geboren worden, in 2050 zal het 50/50 zijn. Dit is gewoon een kwestie van de lijn voorttrekken van de demografische ontwikkeling zoals deze zich de afgelopen 30 jaar feitelijk heeft voorgedaan.

  Met de (vrouwelijke) buik, en niet met wapens of ander geweld, zal de Nederlandse (inmiddels relativistische / nihilistische) ‘cultuur’ (?) in rap tempo verdwijnen.

  En mocht u willen weten hoe die toekomstige ‘Nederlandse’ wereld er tegen die tijd uit gaat zien, moet u niet naar landen kijken waar de Moslims in de (verre) minderheid zijn, maar waar ze in de méérderheid zijn ; iets anders zou namelijk getuigen van ‘wensdenken’, en anders niets.
  Het ‘Madman-syndroom’ zo gij wilt 😉

  Iets anders : luister eens naar het laatste interview op http://www.iamthewitness.com, linker audio-kolom, en wel het laatste interview “Wednesday23 January 2013” van Daryl Smith met een moslim-radiostation uit Z-Afrika. Het gaat over de (westers-gecreëerde) Moslim-Jihad-Al Quaida-strijders die oprukken in Mali en actief worden in Algerije.

  Zéér verstandige praat ; hoort u (bijna) nèrgens anders op het web.
  (Sla de eerste 3 minuten over ivm intro en moslim-muziek enz)

  … zeldzaam verstandige praat, meen ik ..!

 7. KTM, je hebt de ware vijand ontmaskerd, de k-elite, maar als je teveel vijanden ziet, komt de ware vijand goed weg, en loopt alles volgens haar plan.
  Ook bij de moslims in Nederland zal de secularisatie toeslaan waardoor het integratievraagstuk zich vanzelf oplost.
  De k-elite, is echter supermachtig en bovendien ‘onzichtbaar’, publieke personen als Rutte en Samsom voeren hun opdrachten immers uit.

  1. Je vergeet even de geschiedenis van de K-elite die ware méésters zijn in het uitspelen van (twee) verschillende partijen ; zeker met godsdienstige en sociaal grote verschillen is dat een peuleschil voor de K-tjes ; met ‘hulp’ van de (K-)media kunnen we als samenleving binnen slechts enkele maanden tijd in ‘ wij en zij-termen ‘ gaan denken-gn-gnn …

   Anders ga maar eens met de inwoners van Falludjah in Irak praten ; daar is uitgebreid gebruik gemaakt van uranium-verrijkte munitie (tank shells en bommen) gemaakt, zodat 1/4e tot 1/5e van de kinderen die daar nù geboren worden, gigantische geboorte-afwijkingen hebben ; baby’s met schoenmaat 52 enzovoorts .. even zonder grappen en grollen dan, hè ?

   En de bewoners van Irak zien de Amerikanen als ‘Christenen’ …Kijk, het is zo simpel als wàt als je als ‘onzichtbare en almachtige partij’ de kaarten zèlf drukt en ‘geeft’ om ‘partijen’ chronisch tegen elkaar op te naaien .. komt nog bij dat ‘ze’ deze methodes al sinds een eeuw of twee op grote schaal toepassen, aan ‘beide kampen’ natuurlijk … méésters … ik zeg het je …

 8. Geweldig artikel wederom, waarheden als koeien.

  KTM, laat je nu eens een keer niet uit de tent lokken door die flapdrol MM. Negeer en zorg ervoor dat er niet weer 40 zinledige reacties verschijnen. Die flapdrol krijgt hopelijk vanzelf een ban, het lijkt me namelijk de bedoeling het hier inhoudelijk te houden.

  1. Hmm … daar zit wel wat in …behalve die ‘ban’ dan natuurlijk … van mij mag ie namelijk d’r in hihi …

   Maar zeg eens eerlijk ; ben JIJ MM , ‘Stoelgang’ ?

   MM pleegt namelijk nogal eens van naam veranderen na een ‘aanvaring’.

   Ik ben de tel kwijt inmiddels hihi …

 9. KTM, natuurlijk niet, ik ga jou toch niet vragen mij te negeren? Ik irriteer me alleen wild aan die zinloze discussies met die aap, temeer omdat jij en die aap nooit tot een vergelijk zullen komen. Oftewel: een ideologische fantast zal het niet gauw eens zijn met iemand die dat niet is.

  Zo.

 10. Ik post zo wel even een clipje van ABBA, wellicht dat zoiets beter aansluit bij jouw aanname. Nog even en je zit hier alleen met het echte exemplaar 🙂

  1. een ‘beetje’ schizo ben je wel hè, beste vrind ..?

   Ooit onder een omvallende polpulier gestaan zeker-gr-grr …

   😉

 11. Ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat hier weer een smoes verzonnen wordt als “oorzaak” van de steeds dieper wordende crisis.

  Europa moet inderdaad veranderen, maar niet zo zeer demografisch. Europa moet z.s.m. af van het huidige geldsysteem.

  De mainstream media staat vol afleidingen over de oorzaak van deze crisis:
  – gebrek aan ethiek bij de bankiers
  – de Chinese spaarders
  – de Amerikaanse hypotheken
  – een onvermijdelijkheid en kan nog eens gebreuren
  – te veel regelgeving
  – de aflossingsvrije hypotheken
  – te weinig integratie binnen ‘Europa”
  etc.

  Afleidingen over oplossingen zijn er ook in overvloed:
  – bezuinigen
  – hervormen
  – investeren
  – stimuleren
  – GIIPS landen helpen
  – IMF bij betrekken
  – ESM
  – meer “Europa”
  etc.

  Het geldsysteem is het probleem. Verspil geen tijd meer a.u.b. met afleidingen en onderzoek het geldsysteem. Dan zie je “onderwater” waarom er geen oplossing komt binnen het huidige geldsysteem. Het is ook niet voor niets dat de main stream media vermijdt elke serieuze uitleg van het geldsysteem.

  DE GROTE CRISIS
  ==============

  Monetarisme is het geldsysteem waarin een private instelling publiek geld schept als een lening. Alles wat wij vandaag “geld” noemen is begonnen te bestaan als de hoofdsom van een lening. En als elke lening dient ook de geldschepping terugbetaald te worden als HOOFDSOM plus RENTE. Als al deze leningen afgelost zouden worden, zou het geld uit de economie verdwijnen zowel contant als giraal (elektronisch). En dan nog zou er geen geld over blijven voor de betaling van de renteverplichtingen simpelweg omdat er geen geldmassa geschept werd om dekking te geven aan de rente. Dit is de essentie van het huidige geldsysteem. Dat heet monetarisme, het is het huidige geldsysteem van de wereld en het is mathematisch onmogelijk langdurig door de economie te verdragen.

  Het systeem kan niet overleven vanwege de getallen die het zelf genereert.
  Het probleem is het systeem. En het systeem heeft voor wat ECB betreft twee lagen:
  1. De Federal Reserve, een private wereldwijde monopolie dat geld uitgeeft alleen als lening.
  2. De ECB zelf die ook een monopolie is, maar alleen voor de 17 Eurozone landen.

  De Federal Reserve creëert geld met de computer zonder dekking in de fysieke economie. De ECB weigert beleidsmatig geld (ruilcapaciteit) voor de Eurozone te creëren. Bij acute liquiditeitsbehoefte, leent de ECB fiat geld van de Federal Reserve (nu voor circa 0,1%). Dit geleend geld is verder doorgeleend binnen de Eurozone, maar bij voorkeur niet aan de overheden, maar aan de banken (voor circa 2%) die verder speculeren met rente (Griekenland betaalt de banken nu ruim 25%).
  Dit is monetarisme in tweevoud bij de ECB.

  Oplossing: SOEVEREINE MUNT, ook bekend als systeem van NATIONAAL KREDIET
  De staat (in tegenstelling tot een private entiteit) heeft de monopolie over de geldcreatie. Twee essentiële voorwaarden:
  • De hele geldmassa MOET dekking hebben in de waarde van de middelen die de fysieke economie verhandelt.
  • Alle wisselkoersen onder controle ter voorkoming dat de speculanten weer gaan doen wat ze altijd gedaan hebben: zich zelf verrijken ten koste van de rest en van letterlijk ALLES.

  In dit geval is het geld geen schuld meer aan een private instelling, maar een KREDIET van de nationale bank (100% eigendom van de staat dus van de belastingbetaler !!!) aan de fysieke economie van het land. De staat zal dan op basis van de statistieken uit het geldverkeer vrij krediet in de economie los laten om dekking te creëren voor de uitstaande rente. Dat kan gebeuren op verschillende manieren zoals belastingverlaginen, opdrachten naar het bedrijfsleven, subsidies, etc. Bij wet mag de centrale overheid dan geen schulden meer hebben, alleen maar CREDIT. Alleen op deze manier kan het geldcircuit in balans gehouden worden.
  Euro, Neuro, Zeuro of Gulden zal het niet redden in het monetarisme. Maar als soevereine munt zal de Euro uitstekend doen net als eventueel de Gulden of iets anders.
  We moeten z.s.m. het monetarisme vervangen door soevereine munt.
  Onderzoek: “Secret of Oz”, “Money as Debt”,”Thrive the Movie” etc.

  De Grote Crisis zal nog lang duren en het wordt veel erger
  ———————————————————————————–

  Het beleid naar de economische diepte zet onverminderd door.

  De ECB beroept zich op de “Maastricht” en “Lissabon” verdragen om geen soevereine recht uit te oefenen voor geldschepping. In plaats daarvan onderwerpt zich de ECB als een franchise van de 100% private Federal Reserve. Alle nieuwe liquiditeit die de ECB in de Eurozone introduceert zijn aangegane leningen bij de Fed. De Fed heeft dat geld ook niet maar die maakt het met de computer zonder dekking, zonder een belemmering à la “Maastricht”, zonder democratische inspraak of inzage.
  Zo is de Euro een dollarsurrogaat en de Eurozone een monetaire kolonie van de Fed met Draghi de Euroslave Master In-Chief.
  Door de Grote Crisis voort te zetten en zelfs te verergeren is de financiële maffia enorm gebaat: hoe meer economische krimp hoe meer financiële middelen worden door de ECB van de Fed geleend om de speculanten te verrijken.
  Kijk hoe simpel het is: de Fed is 100% privaat, heeft het geldscheppingsmonopolie en vertegenwoordigt de kern van de financiële maffia. De ECB onder de mom van landelijke overheden “helpen” koopt staatsobligaties van de speculanten (zie het OMT mechanisme door Draghi gelanceerd op 6.9.12). Zo verzekert hij dat de speculanten vrij zijn in het bepalen van de rente op staatsleningen én dat deze speculanten ook nooit risico lopen omdat de ECB toch al die papieren inkoopt. Rechtstreekse aankopen van de uitgevers van de staatsobligaties wil de hypocriete Draghi niet: “Maastricht” zou dit blokkeren. Maar de rest van de “Maastricht” voorzieningen zijn met de voeten getreden door het ESM, en daar heeft geen eurocraat moeite mee, laat staan Draghi. Zo is de plaats verzekerd voor de speculanten die als bloedzuigers zitten tussen de lenende landen en de opkopende ECB. De speculanten halen goedkoop krediet bij de Fed of de ECB, daarmee kopen ze staatsobligaties met een ver hogere rente (die ze zelf manipuleren) om vervolgens die papieren aan de ECB verkopen. En de Grieken sterven in ziekenhuizen omdat ze elementaire geneesmiddelen niet meer kunnen betalen.
  Met zo veel macht bij de Fed en hun filiaal in Europa de ECB is crisis maken een kinderspel.
  Bij normale omstandigheden in een gezonde economie:
  – krediet groei naar de fysieke economie leidt meestal tot een toename van de economische activiteit
  – afname van krediet naar de fysieke economie leidt tot een afname van de economische activiteit
  In een normale economie bepaalt de ruilcapaciteit (geldmassa) de conditie van de fysieke economie.
  In het huidige geldsysteem beheren de Fed en de ECB (voor de Eurozone) het kredietvolume, de omvang van de geldmassa en zo bepalen ze wanneer de fysieke economie groeit of krimpt.
  De main stream media staat vol afleidingen over de oorzaak van de Grote Crisis: de luie Grieken, de Amerikaanse hypotheken, de Chinese spaarders, etc, etc. Geen woord over het geldsysteem.
  Aangezien de ontwikkelingen (waaronder ook de krimp in de nieuwe hypotheken) is weinig reden te verwachten dat deze mega-rovers bereid zijn de Grote Crisis te beëindigen. Ze zullen blijven de domme spelen,(“niemand zag het aankomen”, “we moeten daadkracht tonen”, “bezuinigingen en hervormingen zijn onontkoombaar”, etc.), ze zullen blijven volharden in hun steeds moeilijker te verbergen bedrog en demagogie. Wat we zeker niet zien van deze corrupte leiders is: de oplossing.

  De toppers van de financiële maffia beheren het hele politieke spectrum, hebben letterlijk alles onder controle en de steile dip die fysieke economie vertoont is hun bewuste keus, hun verantwoordelijkheid en getuigt van een immense macht en kwaadaardigheid.

  Hoe langer dit crimineel geldsysteem aanblijft des te dieper de Grote Crisis wordt en des te erger want dan zullen we moeten heropstarten vanaf een steeds dieper wordend punt.

 12. Hoe meer mensen hoe groter de vergrijzing en zolang er geld bestaat is er hebzucht en praten mensen alleen maar in hun eigen straatje.

 13. Volksverhuizingen eerder in de geschiedenis hebben hele beschavingen doen verdwijnen. Alles word tegenwoordig zo sec politiek-economisch bekeken. The clash of civilizations is als boek bijna vergeten blijkbaar. Dat is ook een invloed / invalshoek wil je dingen echt analyseren.

 14. Waarom zijn er zo weinig vluchtelingen uit Afrika, imigranten uit moslimlanden in Latijnsamerika. Anrwoord: je zult het zelf uit moeten zoeken; er is geen sociale dienst. Chinezen zij er zat: allemaal met een eigen winkeltje. Net als in Nederland; hard werkend.

 15. Weet u nog de politiek? ‘We moeten mensen van buiten binnenhalen om de vergrijzing betaalbaar te houden’. Het resultaat zien we nu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: