Onze aarde heeft genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.” (Gandhi)

Ghandi

Verkiezingen

Op 12 september zijn er verkiezingen. Nederlanders kunnen dan uitsluitend kiezen uit vele soorten liberale, christelijke of socialistische partijen, die allemaal gericht zijn op verdere economische groei. Maar waarom is er geen partij met een goed alternatief, als vrijwel iedereen inmiddels weet dat economische groei de armoede en criminaliteit niet uit de wereld helpt, en uiteindelijk leidt naar de ondergang van zowel de democratie, de sociale voorzieningen, als het milieu?

“Vrije” landen

Paradoxaal wordt momenteel iedereen in de rijke “vrije” landen door zijn overheid verplicht om tot zijn pensioengerechtigde leeftijd te werken. De enorme productie en consumptie is het gevolg van 40 á 50 jaar goed beloonde verplichte arbeid. Iedereen boven de pensioengerechtigde leeftijd,  alsook de arbeidsongeschikten en de steeds groter wordende groep mensen die geen werk kunnen vinden, moeten voorzien in hun levensonderhoud via sociale voorzieningen, die moeten worden opgebracht door degenen, die nog wel werk hebben. Dit op volledige werkgelegenheid gerichte systeem staat nu op instorten omdat er te weinig wordt geconsumeerd, waardoor ook de productie stagneert. In combinatie met de hoge staatsschulden en een bankencrisis wordt nu de betaalbaarheid van de sociale voorzieningen bedreigd, waar werklozen, arbeidsongeschikten en ouderen afhankelijke van zijn. Daarnaast is dit op groei gerichte economische systeem momenteel gedwongen zoveel te produceren en te consumeren, dat de schade aan het milieu wereldwijd het voortbestaan van de mens bedreigt. Al deze problemen zijn het gevolg van het feit, dat de overheid mensen onder het mom van vrijheid, dwingt tot zijn pensioengerechtigde leeftijd te arbeiden.(+1)

De overheid

Onder invloed van de niet meer toenemende consumptie worstelen onze overheden aan de ene kant  met het probleem, dat sociale voorzieningen zullen verdampen als multinationals en banken failliet gaan. Aan de andere kant veroorzaakt de uitsluitende gerichtheid van de overheid op een zo lang mogelijke arbeidsplicht, een steeds verdere monopolisering van grote bedrijven. De democratisch gekozen overheden moeten daardoor steeds meer macht overdragen aan de alsmaar groter en machtiger wordende op winst gerichte multinationals en banken, waardoor uiteindelijk het concurrentiebeginsel waarop zij hun bestaansrecht hebben, niet meer werkt. Prijsafspraken tussen multinationals en banken zijn op den duur niet meer tegen te houden. Zo is het niet uitgesloten, dat op korte termijn een klein aantal multinationals het monopolie op de woning-, voedsel- en kledingproductie in handen krijgt, hetgeen het einde betekent van de democratie.

Kern- en pretproduktie (+2)

Onze basisbehoeften zijn al eeuwen redelijk stabiel. Om de bevrediging van die kernbehoeften te garanderen zijn in ons economisch systeem sociale voorzieningen van het grootste belang. Om deze sociale voorzieningen in stand te houden, moeten onze overheden die maatregelen nemen, die ertoe leiden, dat multinationals en banken steeds meer gaan produceren, en consumenten steeds meer gaan consumeren, waardoor uiteindelijk de democratie wordt ondermijnd en we te maken krijgen met ernstige milieuproblemen. Als echter dat verhogen van de productie en consumptie niet meer lukt, zullen multinationals en banken failliet gaan, en verdampen onze sociale voorzieningen. Ongebreidelde economische groei is een zichzelf verstikkend doodlopend systeem, net als kanker. Waarom blijven overheden gericht op economische groei, en niet gewoon op armoedebestrijding?

Vrijheid

Mensen zijn pas vrij, als ze levenslang verzekerd zijn van de bevrediging van hun basisbehoeften, zoals een eigen fatsoenlijk onderdak, voedsel en kleding, het basisinkomen-in-natura. Geen overheid kan zijn onderdanen dan meer een arbeidsplicht opleggen, of juist verbieden te werken. Vrije mensen zijn niet langer slaaf, van niemand afhankelijk en verwerkelijken hun eigenbelang. We noemen een land ook pas arm, als de bevrediging van de kernbehoeften niet mogelijk is, waardoor mensen te maken krijgen met honger, krottenwijken, enz.

Naar een bevrijdende economie

Een leven in vrijheid is alleen mogelijk als overheden de bevrediging van de kernbehoeften  garanderen zonder sociale voorzieningen. Omdat dan niemand meer een arbeidsplicht heeft, maar geheel vrij is om al of niet te werken, kan de overheid elk stimuleren van de economische groei (pretproductie) door belastingaftrek op reclame en bedrijfskosten laten vervallen. De overheid heeft geen bemoeienis meer met de pretproductie, en komt geheel in handen van vrije particulieren. Om dit te realiseren vraagt de lokale overheid werklozen, en niet de op winst gerichte projectontwikkelaars en banken, slechts 5 jaar aan de lopende band kernproducten als woningen, voedsel en grondstoffen voor kleding (Plantlab) te produceren, waarover de werklozen zelf na die tijd levenslang gratis kunnen beschikken. Omdat sociale voorzieningen dan niet meer nodig zijn kan het huidige uurloon van gemiddeld E 40.-/uur naar E 10.-/uur, waardoor de stichtingskosten van de overgeproduceerde woningen kunnen worden verkocht voor een zodanig lage prijs, dat iedere koper dat binnen 5 jaar kan aflossen bij de overheid. Iedereen kan dan vanaf zijn 25e tot 30e levensjaar een vrij mens zijn. Om de kosten van de kernproducten en de arbeidsplichtige leeftijd nog verder te verlagen is het zelfs mogelijk met een goed overheidsbeleid dit basisinkomen-in-natura op den duur door robots te laten uitvoeren.

Naar een nieuwe vorm van stedenbouw

Met deze door de werkloze zelf ontworpen woningen (grootte, indeling en gevels) bouwen ze autoloze, kleinschalige, zelfredzame steden of dorpen, die gratis hun eigen niet-fossiele energie en voedsel produceren. De steden moeten zo zijn ontworpen, dat winkels, werkgelegenheid en natuur niet op auto-, maar op loopafstanden zijn te bereiken, zodat olie niet meer echt nodig is. Het bouwen van deze steden werkt hetzelfde als het vroeger bouwen van steden als St.Petersburg, piramiden, paleizen, kathedralen, kanalen en dijken (werkverschaffingsprojecten), enz. met dit verschil, dat de bouwers van toen, nooit de eigenaar werden van hun eigen product, hetgeen hier wel het geval is.  Om bv. een stad met 30.000 woningen in 5 jaar te kunnen bouwen, zijn ong. 5.000 werklozen nodig, die daarmee na 5 jaar een basisinkomen-in-natura verwerven. De overige 25.000 woningen worden incl. voedsel en kleding verkocht voor een zodanige prijs, dat de overheid kan worden terugbetaald, en de koper dit bedrag binnen 5 jaar kan aflossen. Na 10 jaar hebben dan 100.000 mensen een basisinkomen-in-natura. Met 150 miljoen werklozen zijn dat er 3 miljard.

Honger in de wereld

De krottenwijken en honger op de wereld

Als we in 2050 wereldwijd iedereen de bevrediging van hun kernbehoeften willen garanderen, dan moeten onze overheden nog voor 3 miljard mensen in 30 jaar tijd in 1000 grote wereldsteden woningfabrieken bouwen met een dagproductie van 100 woningen, waarmee nieuwe steden of dorpen kunnen worden gebouwd. Intussen kunnen de bestaande steden worden aangepast aan de nieuwe stadsprincipes. Alleen dan hebben we met 9 miljard mensen in 2050 geen krottenwijken meer, waar armoede, honger en ziektes heersen. Alleen dan lossen we het overbevolkings- en voedselvraagstuk op, niet met ontwikkelingswerk. Voor voorbeelden van dat soort steden, zie www.piramidestad.nl.

Aad Breed

(+1) Volgens Hannah Ahrendt is arbeiden het verrichten van werkzaamheden uitsluitend omwille van een inkomen, en werken het verrichten van werkzaamheden omwille van het plezier, ook zonder inkomen.
(+2) Onder kernproducten worden de producten verstaan, waarmee basisbehoeften worden bevredigd. Zij maken het leven mogelijk. Pretproducten zijn producten, die niet nodig zijn voor het bevredigen van basisbehoeften. Zij maken het leven aangenaam.

25 reacties

 1. [quote]Maar waarom is er geen partij met een goed alternatief… ..?[/quote]
  Die partij is er wel Aad. Het zijn niet de gevestigde bestaande partijen waar je het moet zoeken. Maar in de poll lijst van biflatie staat in ieder geval 1 nieuwe partij die er ook zo over denkt 😉

 2. Sorry hoor, ondanks de mooie opsomming, blijft het bovenstaande verhaal toch gewoon weinig realistisch idealisme. Het bewustzijn en op naar een betere wereld waar “iedereen produceert naar vermogen en consumeert naar behoefte” (Karl Marx) bleek na de 60s van de vorige eeuw een doodlopende weg. OA omdat juist het systeem de de oplossing zou bieden weer tot een nieuwe dictatuur zou leiden. Helaas is de filosofie en iedereen wereld die daarna tot stand kwam een van nihilsme. Eigenlijk ontbreekt het achteraf aan goede analyses van wat er nu precies fout ging in de 60s. Vooral omdat alle analyses weer een politiek doel nastreefden. Wat ik nu gedreven door de huidige crisis zie is juist een knullige herhaling van het 60s gedachtengoed terwijl ik duidelijk bespeur dat maar weinigen weten wat er toe allemaal gebeurd is (kwa denken en ideeen, en dan niet de oppervlakkige media afspiegeling daarvan). Om nog maar es wat Marx er tegenaan te gooien: De eerste keer als tragedie, de tweede keer als farce.
  Anyway, wat ik helaas mis in alle huidige discussies is een poging tot een realistisch alternatief met in achtnemening van de geschiedenis.

  Voor de liefhebbers die streven naar een ideale wereld kan ik de SF roman “The Dispossessed ” van Ursula K. Le Guin uit 1974 aanraden. Het gaat in op de problemen die een zichtbaar idealistisch perfecte maatschappij toch nog steeds zijn.

  linkje:
  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Dispossessed

 3. Absoluut een leuk stuk met stof en richting om over na te denken.
  Grappig, constateer ik nu dat als het roer niet drastisch om gaat we afstevenen op een wereld, reeds beschreven door Karl Marx? ( verelendungstheorie ).
  Vertoont heel sterk trekken daarvan.
  Neemt helemaal niet weg dat het in mijn ogen een realistische analyse is van welke kant de wereld op dreigt te gaan.
  Maar voorlopig zijn de meeste geesten bij lange na nog niet zo verlicht om de in dit stuk beschreven oplossingen te omarmen.
  Ik denk dat ik ook zover nog niet ben.
  Eerst dient het steeds invloedrijkere neoliberale denken bestreden te worden. Zelfs een partij als Groen Links, maar ook de PvdA en D’66 hebben de strijd opgegeven en gaan mee in datzelfde denken. Helemaal gedomineerd door economen, die meestal erg geil zijn op groeimodellen met inderdaad een capitulatie voor de multinationals en het immorele vrije marktdenken. Dit geeft heel duidelijk aan hoe het (neo) liberalisme steeds meer terrein wint. Daarom vind ik het goed dat de politiek weer steeds meer een klassieke strijd wordt tussen ideologieen.
  Dat het politieke midden weggevaagd wordt is daar het gevolg van en hoeft ook niet betreurd te worden. Is heel gezond.
  En ik moet zeggen dat ik me steeds meer laat beinvloeden door radicale oplossingen die echt breken met het huidige economische denken en vooral het denken in termen van groei, van meer en nog meer.
  Dat kan zo inderdaad niet doorgaan.
  Ik voorspel en hoop dat deze partijen na deze verkiezingen, en de economische ellende die ons te wachten staat, verlies aan invloed van het volk ( door steeds verdere politieke integratie binnen de EU ), aan een enorme opmars gaan beginnen. Ik denk dat deze partijen dan inmiddels ook separatistisch zijn.
  Misschien ben ik zelf dan ook zover.

 4. Alleen hebzucht, en derhalve geld, regeert de wereld. En niets anders.

  Alle wollige hippieverhalen ten spijt….

  Laat u zich maar niets op de mouw spelden….

  Tenzij met GOUDEN spelden, natuurlijk….

 5. Illegalen eruit, dubbele paspoorten eruit, banksters eruit, mannen in jurken eruit, illegale schapenslachters eruit…

  Hoe zou nederland er dan uitzien?

 6. [quote]Maar waarom is er geen partij met een goed alternatief… ..?[/quote]

  Sorry eerst even dit…. Het is niet mijn bedoeling om partijen te pushen, maar ik kon dit niet van mijn kant laten gaan.
  Van de PVV t/m de SP hoef je idd niets te verwachten. Allen zijn voor de groeieconomie en van die rest op de SP en in mindere mate de PVV zijn ze neoliberaal. Je ziet dat ik een nu ook zittende partij NIET besproken heb en die heeft het aanpakken van de groeieconomie, neoliberalisme en duurzaamheid tot een verkiezingsissue gemaakt en dat is de Partij voor de Dieren. Mensen, die zich over duurzaamheids issues zorgen maken zouden eens zich in die partij moeten verdiepen. En dit is een reële optie voor als je echt iets anders wilt.

  ——————

  Dit is om te beginnen een inspirerend artikel. De uitgangspunten zijn zeker heel erg bruikbaar ook denk ik dat bepaalde zaken anders moeten.

  We moeten als eerste niet vergeten dat de huidige industriele landbouw totaal niet te handhaven is omdat deze veel te veel olie gebruikt. 7 tot 10 calorieën fossielen voor 1 calorie aan voedsel. Olie wordt steeds schaarser en na verwachting kan rond 2017 de moeilijke olie (o.a. teerzanden) de productie van de makkelijke olie niet meer aanvullen. Peakoil is in 2007 al geweest. Daarom zou je deze werklozen zou je naast het bouwen van huizen kunnen vragen om in te zetten voor het opzetten van permacultuur tuinen, die als ze stabiel zijn veel voedsel levert voor weinig arbeid en zonder fossielen. Dit vergt idd een periode van een x aantal jaar intensieve arbeid en kennis om een goede tuin aan te leggen. Ze kunnen dan als het er eenmaal is als eerste hun voedsel halen uit de tuin en is er beperkt onderhoud nodig.

  Ik denk niet dat we grote steden moet bouwen, maar huizen, die op goed behapbare afstand tussen in de tuinen staan. Ik denk dat er gekeken moet worden naar concepten waarin veel groen is rond de huizen, maar dat de huizen wel op behapbare afstand van elkaar liggen. Zo hou je de voedsel dicht bij huis. Andere productie zou in dorpen kunnen. Voor de langere afstanden gebruiken we dan een fiets en we moeten kijken hoe we de fiets verder kunnen verduurzamen en er voor zorgen dat iedere wereldbewoner toegang krijgt tot dit vervoersmiddel.

  Bruikbare ideeën en visies dienen zeker geuit en bediscussieerd te worden om ze beter te maken. Pas dan kan de mensheid echte vooruitgang bieden voor een duurzame en menselijke samenleving.

  PS aan de boodschap van de zogenaamde realisten hecht ik weinig waarde, gezien hun doormodderen met dit systeem alleen maar toe grote problemen, meer armoede en uiteindelijk een voor ons onleefbare planeet zal leiden. Het is in deze tijd des te belangrijker om radicaal anders te gaan denken en dit ook naar buiten te brengen.

  @5 Proud to be a hippie… Het vergt enige moeite om over de horizon te kijken, maar zaken kunnen echt anders.

  @6 Met islam-bashing en onderbuikpolitiek los je NIETS op.

 7. @ Verontruste burger jammer dat je Marx citeert nog altijd een van meest criminele geesten uit de recente geschiedenis, ik denk dat ik Rusland, China, Korea, Cambodia etc, etc niet hoeft te melden.

  Laten we wel zijn het kapitalistische model heeft niet gefaald , het word gewoonweg niet toegestaan dat men degene die faalt ook laat falen. Zoals altijd willen die paar kleine partijen bovenal een monopolie (EU, banken, centrale bank, politiek etc). Als deze crisis zijn beloop neemt zal er minstens een generatie aan den lijve beseffen hoezeer ze gedroomd hebben en al die mooie verhalen van politici en de zgn onafhankelijke media hebben geslikt zonder enig protest.

  http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/fisk/robert-fisk-rebel-army-theyre-a-gang-of-foreigners-8073717.html

  nog een erg intressant stukje over de meer dan smerige oorlog die het westen in Syrie momenteel voert… en verliest

 8. @8 Pietertoupa, IK citeer Marx helemaal niet, ik geef slechts aan dat de anaylse enigsizins lijkt op …..Dat zou ik geen citeren noemen.
  Bovendien was Marx natuurlijk geen crmineel. Je moet het wel zien in de geest van die tijd.
  De industriele revolutie. Een tijd waarin mensen en kinderen op de meest mensonterende wijze werden uitgebuit.
  Dat weet jij ook. En dan kun je het niet eens zijn met Marx maar om hem meteen maar een crimineel te noemen vind ik ver gaan.
  Marx had goede bedoelingen.
  Lenin in Stalin waren criminelen.
  Kijk je kunt van alles en nog wat uitspoken in naam van Jezus, Marx of wie ook maar dat maakt Jezus of Marx niet verantwoordelijk voor die misdaden. De misdadigers zijn daar zelf voor verantwoordelijk. Vind je niet?
  Marx heeft niemand vermoord of laten vermoorden en wat Lenin en Stalin gedaan hebben, die vreselijke misdaden, hebben niets met de theorie van Marx te maken. Hij gaf een analyse van de maatschappij en de economie en voorzag de val van het kapitalisme. Heel veel is niet gegaan zoals hij dacht maar het blijft een groot denker en filosoof.
  Ik vind wel dat je sommige zalken wat genuanceerder moet bezien.
  Ik ben overigens geen Marxist.

 9. @10,
  Nederland soeverein.
  Dat zal over een paar jaar ongetwijfeld de naam van een nieuwe politieke partij zijn.
  Die voorspelling durf ik wel te doen.
  Verbaast me dat die er nog niet is.
  Mmm misschien …

 10. Beste Aad,
  je noemt interessante punten op die vooral in het voordeel van de wereldbevolking zijn. Dit zal echter nooit gebeuren omdat mensen altijd macht willen en altijd over anderen willen heersen.
  De westerse wereld elite bezit op dit moment bijna alles en bijna iedereen. Hier werken ze al eeuwen dagelijks aan. Sterker nog, alles wat wij zien gebeuren….of het nou vrouwen emancipatie, globalisering, immigratie of Europese Unie betreft is uitsluitend bedoeld om de macht van het westen te vergroten en te behouden. Alleen dit doel hebben deze 4 dingen. Het IMF en de wereldbank idem dito, dit zijn ook westerse wapens waarmee ze complete landen kunnen dicteren

  Irak,Afghanistan,Libie idem dito. De laatste puzzel stukjes hier zijn Syrie en Iran. (Venezuela is hen niet gelukt in 2002 met hun mislukte CIA staatscoup)
  Dan zal de puzzel bijna volledig zijn en zal het Westen via de controle over olie en andere grondstoffen de opkomende markten nog flink kunnen dicteren. Even de oliekraan dichtknijpen zal voldoende zijn om landen te onderwerpen aan hun wil.

  De Westerse mens wordt geëxploiteerd als geen ander.30 jaar geleden was alleen de man de melkkoe, 20 jaar geleden is de vrouw daar bij gekomen en nu komt de grootste omzet uit de jeugd. Ieder gezin is een fabriekje die uitermate rendabel is gemaakt. Of ze nou wel of niet werken is niet eens meer van belang.

  Hoe erg ik de elite ook haat, ik moet toegeven dat ze enorm slim zijn. Natuurlijk financieren wij hun slimheid maar toch….

  Ik voorspel dat ze de wereld in chaos gaan storten de komende 10 jaar. Om vervolgens voor eens en altijd de puntjes op de i te zetten. Er komt een dikke vette oorlog aan mensen….de vraag is of deze tot in Europa zal reiken of dat het zich in het verre oosten zal afspelen. Wij zullen in ieder geval te druk met onze ellende bezig zijn en weinig energie hebben om deze waanzin te stoppen……precies de reden waarom ik denk dat wij deze vette crisis gaan meemaken. Zodat de elite ongestoord zijn gang kan gaan in het midden oosten….

 11. #9 Verontruste burger: voor mij blijft Marx wat trouwens niet eens zijn echte naam is een zieke geest die zijn weerga niet kent. Zijn zgn ideologie heeft meer dan 100 miljoen slachtoffers gekost, ik kan niet begrijpen dat je hem nog goed kunt praten. Hij werd gefinancierd door de haute finance want ze zagen wel iets in centrale planning.

  Ja de geest van Marx leeft voort en dat belooft niets goeds voor de EUSSR. Centrale planning = Marx = armoede = geen vrijheid

  Je doet je naam geen eer aan helaas…..

 12. HET antwoord op veel ‘shit’ is kleinschaligheid, grenzen en veel diversiteit in wetgeving en munten. De veelvraten kunnen op die manier geen (of minder) grip krijgen op grote bevolkingsgroepen.

  Zie het maar zo: marktwerking voor het volk

  Grenzen aan alles. Kleinschaligheid, lokaal produceren en consumeren. Volkscommissies met veel regionale inspraak.

  Houd de kudde klein, of u wordt allemaal tegelijk geslacht.

 13. @houtskool : waarom anders dacht je dat de K-haute finance zich zo waanzinnig heeft ingespannen om de ‘mondialisering van de markten’ er de afgelopen 20 jaar door te drukken ?

  Dijkjes, dammetjes, sluisjes, één voor één werden de barrières netjes opgeruimd en via wetgeving ‘getoetst’ door blinde, onwetende of corrupte politici … wereldwijd ja …

  Dus nou niet janken dat ‘de zee’ van het K-grootkapitaal totaal vrij spel heeft en vètte golven creëert waar ze van profiteren als ie er aan komt (immers, zèlf gemaakt, hè ?) en ook nog eens ‘down hill’ (omdat ‘ze’ wéten wanneer ie weer voorbij is) ; als dat gore K-consortium (tesamen) [u]wereldwijd[/u] minder dan 5 miljard [u]per uur [/u] verdient /kapitaal wegzuigt ([u]in alle legaliteit, hè ?[/u] ) zou ik er van staan te kijken-gnn-GNNN … !!!!

  Maar toch fijn dat we op sites zoals deze toch nog wat mogen schelden en sputteren, al maakt ’t allemaal geen ene HOL meer uit …

  En zilver ? Verkopen ? Voor minder dan 3000€Kg doe ik dat zowieso niet, en dan zou ik [u]nog[/u] een superreden moeten hebben.

  En die zie ik niet.

  Als ik voor 1Kg [u]één hectare landbouwgrond[/u] kan kopen sla ik pas toe. (hier in FR zo’n 8000 €/ha)
  Fok it.
  Had iedereen maar naar me moeten luisteren ; je weet niet half hoe hard ik heb geschreeuwd.

  Ok, houtskool, ik overdrijf, want niet iedereen bleef ‘horende doof’ ; daar ben je zèlf het levende bewijs van.
  En des te beter voor jou.
  EN je nageslacht !

  Netjes ja ; goed gedaan.

  Behalve dan het ‘gat-in-je-zak-tijdens-je-wandeling’ …

  hi-hi …

 14. http://kingworldnews.com/kingworldnews/KWN_DailyWeb/Entries/2012/8/24_Sprott_-_We_Are_Staring_At_Chaos_%26_Collapse_In_Front_Of_Us.html

  Koewootjes :

  *****************************************

  ” There have been lots of studies done by prominent thinkers, suggesting gold should be a way more significant part of a portfolio, minimum 2% to 5%. If you want to get a little aggressive (according to the experts) 10%. Well, you and I both know you cannot get that kind of money into gold at these prices. Yes you can, if the price wants to go way up.”

  ” There’s a shortage of physical gold already (that’s available for sale at these levels). We have these Ponzi paper markets that hide what’s going on in the physical market, but I can assure you the physical market is well tied together here.”

  ” I’ve alway been a believer that it (the gold/silver ratio) will go back to its historic ratio, which is 16/1. If the gold price went to $3,200, that would imply [u]the silver price would go to $200. Well, a move from (the recent low of) $26 to $200, is a hell of a lot better than the move from $1,600 to $3,200[/u].”

  ****************************************

 15. @ 14 Karl Marx’denkbeelden hebben OOK aan de basis gestaan van het sociaal democratische gedachtengoed aan het aan van de 19de begin 20ste eeuw. Deze beweging heeft ervoor gezorgd dat we iets als arbeidsvoorwaarde hebben. Ken uw geschiedenis. Overigens ben ik bang dat je Marx verward met degenen die met zijn boeken in hun handen idiote dingen deden. Datzelfde zou je van Nietzsche of Heidegger kunnen zeggen omdat ze gebruikt zijn door de Nazi’s maakt wat ze geschreven hebben nog geen fascisten.

 16. @#19 Pe communisme is een door en door immoreel systeem, wat we nu hebben in NL en EU is gewoon communisme versluierd in de vorm van socialisme.

  @ Ktm er zijn mi een aantal redenen waarom je altijd een deel van je vermogen aan moet houden:

  1. overheid heeft geen middelen om pm te belasten zoals bv onroerend goed
  2. overheid kan pm moeilijk confeskeren
  3. als reset van het systeem komt dan zit je met pm op rozen
  want ja de reset heeft hier geen vat op
  4. pm zijn het echte geld dus uitmuntend geschikt om op elk moment liquide te zijn
  5.pm moet wel goed geografisch gespreid zijn
  6. echte persoonlijke en financiele vrijheid verkrijg je door bezit van pm, je bent nl niet afhankelijk van het wel en wee van een of andere politici
  7. pm uit het banksysteem is een must en dat geeft zo,n geweldige rustgevende slaap
  8. je kan rustig wachten tot dat alle zaken op de bodem liggen, als het bloed door de straten kolkt koop je lekker goedkoop in (rottenchild uitspraak) dan komt je pm goed van pas

  Nou ik kan honderden redenen bedenken, het belangrijkste is: speel je eigen centrale bank en je kan aan de zijlijn genieten van het komisch theater dat onze politici ons bieden

 17. @11… wat een goed naam.
  Nederland Soeverein of Soeverein Nederland.

  Mijn stem heb (je) en ook wel van de hele straat hier.
  Aan een Gandhi zie je wat er zich Marx ook afspeelt.
  In een persoon een groot strateeg en tegelijkertijd een aanrander van t ergste RK/Paus soort.

  Karl Marx theorien zijn door Stalin en Lenin en nu de Global Governance misbruikt.
  Centrale planning is centrale munt =.Centrale Bank private
  Centrale planning = Marx = armoede/uitbuiting/dood = geen vrijheid=geen soevereiniteit =geen geld drukken eigen overheid=geen goudvoorraad eigen overheid=geen beslissingen kunnen nemen eigen overheid=geen eigen munt/ een centrale munt= Msm media beheerst door 3 bedrijven Sanoma-nujij- Berthelsman rtlz

  Iedere Ponzi is marxistisch.evenals Bilderberg Trilateral com.
  Die Eu gaat ten onder aan zijn marxisme hoewel Karl zelf deze niet heeft bedoeld kunnen voorzien.Voor hem was t interessant, een tijdverdrijf en een naam opbouwen.

  Als zijn communisme in verkeerde handen terecht komt Rusland -China- N Korea- Cambodia dan wordt t een ongekend bloedbad. Dat heeft Marx zelf niet voorzien(doch was wel in zijn theorien als zaadjes aanwezig)
  Kapitalisme is nu de werk handschoen van de Kerk -Centrale Banken-Banken -Multinationals-Eu Euro.

  Blijkt dat Hoe Mensen Omgaan Met – een vaak de belangrijke factor is om iets te laten slagen of mislukken .
  Deze HMOM factor bepaalt veel.

  MEurkel probeert het oude model van een europees reich van nazi duisters in madrid wwII welk aan v Hallstein en H Kohl zijn doorgegeven te verwezenlijken .
  Frankrijk doet t gelijke want een Eu is een ideaal welke direct door en van Napoleon werd uitgewerkt en in detail bewaard gebleven. Een munt- een rechtspraak- een leger-een centrale bank e.a.marxistische lekkernijen .

  Geld of veel geld hebben of aanwezig zijn is geen probleem doch als een Centrale groep een Kleine groep het gaat gebruiken om en totalitaire Controle erover heeft is welk een probleem en dodelijk.

  Veel problemen met geld zijn begonnen omdat de Kerk het geld uitlenen tegen Rente verbood voor een Christen in de jaren 1400 .
  De Joden sprongen in t gat en Rotschild zit er nog.
  er zijn uit die tijd al geschrifte te lezen waar werd geklaagd over een jood welk 453 % rente vroeg.
  De Kerk is hoofd oorzaak geweest van veel crisis dus oorlog.
  Indien Die Kerk geld uitlenen tegen Rente niet had verboden was had je nooit gehoord van de naam Rotschild -Centrale Bank- Esm- ECB.
  De Paus heeft zich niet voor niets uitgesproken na bezoek Rotschild zelve Zie gewoonnieuws voor een Global Governance waarin hij zijn gelovige -(Cda-er) zal meetrekken.

  Het komt westers kapitalisme dus goed uit dat wij K- Zaren de schuld geven van huidige problemen .

  We herhalen hiermee excact -ik herhaal excact- wat de kerk deed rond 1400. Laat Joden geld uitlenen tegen rente dan hebben wij een zondebok en kunnen hen als Satan bestempelen.
  Als een Christene toen- jaren 1400 1500- geld uitleende en rente vroeg werd hij verbrand als heks -levend wel te verstaan -.Doch wel een jute zak over t hoofd.

  Zie je de Paus (Cda VVD D666) zie je Rotschild. Onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 18. @20
  Met alle respect hoor maar hier kan niemand meer een touw aan vastknopen: we leven in nl en de eu in een versluierd communisme?
  Ik wil graag mensen begrijpen maar zo lenig ben ik niet.
  Ik dacht dat we ( de meeste mensen op dit forum ) het hadden over het falende neoliberalisme.
  Maar ook jij schijnt net als ktm van mening te zijn dat, en hij is mooii, dat heb ik eerder gezegd, dat:
  Het kapitalisme is een communistisch complot.
  Hier kun je wellicht een thriller over schrijven maar als je mensen wilt overtuigen dan moet je met meer argumenten komen, die voor mensen te volgen zijn en plausibel zijn.
  Ik denk niet dat je veel mensen bereikt.

  Ik denk dat jullie enorm genoten hebben van de val het communisme ( of voor wat dat voor door moest gaan ).
  En terecht
  Ik snap dat je geen genoeg kunt krijgen van ‘vallende communisten’ maar dat feestje is allang voorbij.
  Er is nu een ander ‘feestje’ gaande.
  You’re at the wrong party.

 19. Marx en Engels… Meurkel en Hollande
  Hun ideeën en denkbeelden stoelden op drie grote ideologische stromingen van de 19e eeuw: de Duitse filosofie (vooral de dialectiek van Hegel), de klassieke
  Engelse politieke economie en het Franse socialisme in combinatie met Franse revolutionaire doctrines.
  Uit deze stromingen distilleerden Marx en Engels een modern wetenschappelijk socialisme.

  Velen zien het marxisme als een irrationele heilsleer, een soort “Ersatz-religie”.
  Marx en Engels waren handige jongens en combineerde gewoon 3 stromingen in 3 landen en gaven dit een Kerkelijk sausje- een religieus ideologisch tintje.

  Zie je die Eu – zie je de Centrale joden- zie je de Paus-zie je bankiers en monsanto. Einde soevereiniteit.

  Soevereiniteit is de doodsteek van een eu en euro.
  Betekent je eigen geld drukken als overheid en je eigen Goud reserves beheren en vermeerderen .

  Betekent je eigen pensioenfondsen hebben waar mensen van profiteren of een hypotheekrente aftrek waar de gewone man van profiteert .
  Stem op Soevereiniteit. Daarmee stem je niet op Ersatz religie van een Eu rtl of rtlz.
  Meurkel beschrijft de ersatzreligie van een Eu als
  http://www.telegraph.co.uk
  The German chancellor today launched a bold marketing campaign with the slogan: “I want Europe”.

  “Europe is not just a matter of the intellect – Europe is and remains above all a matter of the heart,” she said in a video clip which launched a nationwide campaign.
  She added: “We have European integration to thank for our peace, our prosperity.”

  Handig ook religieus of spiritueel gezien door goede universitairen uitgedacht .

  Na -denken komt nu -willen en -voelen aan de beurt.
  Denken- hoofd, Voelen- hart, en Willen- buik zijn onze drie levenspulsen .

  Omdat die Eu allen over geld gaat – Hoe Binnen kortere tijdsbestek nog meer-grotere hoeveelheden probeert Zij er een religieus sausje over te gieten welke de duitser moet verheffen en in religieuse/Christelijke sferen brengen.

  Dat moet lukken toch Zie hoe en door wie t opgebouwd is .

 20. Beste Aad,
  Ik was al lang op zoek naar andere mogelijkheden voor het inrichten van onze op economische groei gerichte samenleving.
  Hier lees ik voor de eerste keer zoiets.
  Interessant.

 21. Kijk dan eens op http://www.basisinkomen.nl . Blijkt dat andere landen al veel verder zijn dan wij. Moet alleen van de bevolking zelf komen. Als het van boven wordt opgelegd dan loop je het risico dat we een debetcard krijgen of nog erger:een chip waarmee al je gegevens op straat liggen..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: