Er is al vaker gewezen op de risico’s van het nieuwe pensioenstelsel. Deze zit vol onzekerheden. Eén van de risico’s is dat het belegd vermogen van de fondsen in het nieuwe stelsel meer van belang wordt dan de rekenrente waar de pensioenfondsen in het oude stelsel verplicht rekening mee moesten houden. De toezichthouders op de fondsen, De Nederlandsche Bank (DNB) en het AFM(Autoriteit Financiële Markten) bepalen dat. De rekenrente is de rente die pensioenfondsen gebruiken om hun dekkingsgraad te bepalen. De rekenrente wordt afgeleid van de marktrente voor beleggingen met een laag risico.

Niet waardevast

Ons pensioen is uitgesteld loon dat door de werkgever in de vorm van een premie wordt gereserveerd en afgedragen aan de pensioenfondsen. Bij de afdracht wordt geen loonheffing ingehouden omdat het loon niet ter beschikking komt. Belastingheffing gebeurt pas bij de uitbetaling vanaf pensionering. Gedurende de pensioenopbouw tijdens de werkzame periode moet het pensioenfonds zorgen dat het gereserveerde loon waardevast blijft. Daarvoor wordt een deel belegd op de financiële markten, een deel contant gehouden op de bank voor de eerste uitbetalingen, en een deel belegd in vastgoed. Kort gezegd moeten de fondsen goed passen op onze reserves en, net als de banken behoren te doen met ons spaargeld, er voor zorgen dat er geen geldontwaarding optreedt. We weten inmiddels hoe de banken omgaan met ons spaargeld. Dat ligt letterlijk weg te rotten door de hoge inflatie. Gezien de huidige misère op de financiële markten die onder druk staan door de rentestijgingen van de centrale banken zou een flinke koersdaling van aandelen en obligaties de beleggingswaardes van de fondsen behoorlijk kunnen aantasten.

Verhogen of verlagen

In de nieuwe pensioenwet is opgenomen dat de pensioenen moeten mee bewegen met de economie. In het oude stelsel werd uitgegaan van een waardevast pensioen en moesten de fondsen veel geld in kas aanhouden, vooral toen de rekenrente lange tijd extreem laag was. Nu de rente stijgt hebben de fondsbeheerders aangekondigd dat er na 12 jaren nullijn eindelijk een verhoging in het vat zit. De dekkingswaarde eind november is bepalend voor het percentage. De opgelopen achterstand zal bij lange na niet worden ingehaald, zoveel is zeker. Maar de procentuele verhoging is niet het belangrijkste thema, de twijfel in de Tweede Kamer over de invoering van de nieuwe pensioenwet is veel meer reden tot zorg. Pensioenexperts zijn het eens dat er diverse valkuilen in het nieuwe systeem zitten en hebben berekend dat wanneer het nieuwe stelsel was ingegaan per 1 januari 2022 de pensioenen zelfs met 3,5 procent verlaagd hadden moeten worden. Oei!

Als spelregels veranderen

Miljoenen werknemers moeten in vier jaar tijd worden overgezet naar een nieuw stelsel. In de wet is een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen voor werkgevers en pensioenfondsen. Ze mogen de pensioenovereenkomst wijzigen als sprake is van een zwaarwichtig belang. Het wijzigingsbeding geeft werkgevers en pensioenfondsen de mogelijkheid om pensioenregelingen aan te passen, ook voor ex-werknemers en gepensioneerden. De spelregels worden dus geheel aangepast. Het lijkt wel de UEFA die de regels van de Champions League heeft gewijzigd op basis van het op waarden en solidariteit gebaseerde Europese sportmodel. Ach ja, ik zou bijna vergeten dat Nederland een lidstaat is van de EU.

Van tafel vegen

Het EU-marionettenkabinet en de Kamerleden weten niet eens precies wat de gevolgen zijn van de nieuwe pensioenspelregels. Gelukkig zit er een rekenmeester in de Tweede Kamer in de persoon van volksvertegenwoordiger Pieter Omtzigt die in deze speech duidelijk maakt wat er zoal aan het nieuwe stelsel mankeert. Het stelsel is dermate ingewikkeld dat nog maar weinig deelnemers in de fondsen weten wat ze te wachten staat. Er wordt in de Tweede Kamer nog gedebatteerd over aanpassingsvoorstellen vanuit de oppositie zodat het nog even spannend blijft of de nieuwe pensioenwet ongeschonden wordt ingevoerd. De uitleg van Pieter Omtzigt zegt m.i. genoeg. Veeg de nieuwe wet van tafel.

GW

24 Responses

 1. Pieter Omzicht: “funktie elders:”
  Wat zou het fantastisch zijn als de partijen BBB, Ja 21, FVD, PVV en Wybren van Haga om de tafel zou kunnen krijgen voor een funktionele samenwerking die echt tegenwicht biedt aan het WEF kabinet

 2. Wat ik herken in de nieuwe wet is de ideologische gedachte om de (Europese) samenleving in te richten op basis van waarden en solidariteit. Als ook reeds ingegane pensioenen moeten mee bewegen met de stand van de huidige economie dan klopt er m.i. iets niet. Mijn huidige pensioen is namelijk bijeen gespaard met het loon dat ik verdiende tijdens mijn arbeidzame jaren. Dat loon was toen al onderhevig aan de schommelingen in de economie.

  Door het uitgestelde loon (verplicht) te stallen bij een pensioenfonds kan ik er pas nu over beschikken en zou het opnieuw meedoen met de schommelingen van de economie. Hier is sprake van een enorme ingreep op onze levensstandaard.

  Dit lijkt op het dubbel betalen van belasting zoals we dat al jaren ondergaan. Bij de uitbetaling van loon wordt er loonheffing ingehouden. Bij uitgifte daarvan voor levensmiddelen in de buurtsuper wordt er btw geheven. Zorg dat je niets overhoudt want anders komt de erfbelasting om de hoek kijken. En geef niet teveel weg aan je kids anders stuurt Kaag een aangifte schenkbelasting.

   1. Is mij geheel bekend. Ik kijk optimistisch vooruit naar de beloofde verhoging. Zojuist las ik dit bericht: https://www.nu.nl/economie/6234499/voormalige-zorgmedewerkers-krijgen-volgend-jaar-6-procent-meer-pensioen.html
    Nu het ABP nog.

    Maar lees hieronder wat Maarten vandaag schreef:

    Een bank verdient geld door een hogere rente te ontvangen op verstrekte kredieten dan de rente die betaald wordt op de leningen die ze zelf aangaan.

    Gewoonlijk lenen banken van spaarders en de centrale bank om vervolgens deze gelden op langere termijn uit te lenen via onder andere hypotheken, bedrijfsleningen en de aanschaf van overheidsobligaties.

    In de jaren ‘80 ging het helemaal fout met het businessmodel van de spaarbanken. Zij hadden leningen verstrekt tegen een vaste rentevoet en werden plots geconfronteerd met stijgende rentevoeten.
    Spaarbanken moesten zo meer aan rente betalen dan ze ontvingen waardoor 747 banken gedwongen werden de deuren te sluiten.
    De situatie van toen is vrij goed vergelijkbaar met hetgeen zich vandaag op een hoger niveau afspeelt bij de centrale banken.

    Zo rapporteerde de Zwitserse centrale bank een verlies van 142 miljard frank over de eerste zes maanden van dit jaar, verwacht De Nederlandsche Bank tot 2026 een jaarlijks verlies van 9 miljard euro en kijkt de Federal Reserve aan tegen een gat in de balans van naar schatting $1.500 miljard.

    Wat is hier allemaal aan de hand?
    Deze centrale banken hebben jarenlang aan quantitative easing gedaan waarbij obligaties werden gekocht om de rentetarieven laag te houden en de inflatie aan te jagen.

    Het is nog niet zo heel lang geleden dat de meeste obligaties noteerden tegen een negatieve rente waardoor deze obligatieportefeuille slechts minimale rente-opbrengsten genereert.
    Nu de rentes flink stijgende zijn, moeten centrale banken méér rente aan banken die geld bij hen parkeren waardoor de ontvangen rente kleiner is dan de betaalde rente en er operationeel geld verloren wordt.
    Deze operationele verliezen eten het eigen vermogen van de centrale banken op waardoor deze in feite virtueel failliet zijn.
    Dat is geen probleem volgens de centraal bankiers want de aandeelhouders (lees: de overheden) zullen deze verliezen wel bijpassen.

    Waar de voorbije jaren overheden gered moesten worden door de centrale banken, worden de rollen nu omgekeerd en moeten centrale banken gered worden door de overheden.
    Je voelt wel aan dat dit natuurlijk in de praktijk een heel stuk moeilijker ligt.

    Overheden kampen met gigantische overheidstekorten en stijgende schulden waardoor er eigenlijk helemaal geen financiële ruimte is.
    Bovendien zou zo’n redding ook maatschappelijk erg moeilijk liggen omdat het belastinggeld dat naar de centrale banken gestuurd wordt in feite via rentebetalingen bij de commerciële banken zal belanden.
    Er is echter nog een andere manier om de centrale banken te redden van de ondergang. Ik heb dat al eens aangehaald in mijn documentaire:
    “Het eindspel is een devaluatie tegenover de goudprijs. Dat kan geleidelijk aan gaan, of in één pennentrek zoals Franklin D. Roosevelt deed.

    Tijdens het eindspel krijgt goud weer een grote rol in het systeem. De grote revolutie zal er niet uitzien als een oorlog, het zal een terugkeer zijn naar een periode waar goud terug in ons financieel systeem komt.”
    Opmerkelijk genoeg zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, iets gelijkaardig in het TV-programma ‘Buitenhof’.
    Knot wees naar de goudreserves die de DNB aanhoudt en de mogelijkheid om de herwaarderingsreserve van 20 miljard euro aan te wenden om het eigen vermogen te versterken.

    Zo makkelijk is het dus. Centrale banken kunnen de verliezen op hun balans compenseren via een hogere goudprijs.
    Dat kan geleidelijk aan, door goud te kopen en de prijs stelselmatig hoger te duwen, of -zoals tijdens de jaren ‘30- in één beweging.
    Als de ECB morgen zegt dat ze bereid zijn om goud te kopen tegen 10.000 euro per ounce zal de prijs bliksemsnel die richting uitgaan.

    Centrale banken zitten dan op gigantische herwaarderingsmeerwaarden die gebruikt kunnen worden om de gaten in de balans te dichten.

    Want het eindspel, dat is een terugkeer van goud in het financieel systeem. En eens de centrale banken belang hebben bij een hogere goudprijs, zorg je maar beter dat je tijdig voldoende goud bezit.

    1. Kijk, DA’S nog eens DUIDELIJKE praat !

     Je ziet ’t Gerrit ; je kùnt het als je ’t maar wil hè ?

     Even een kanttekeningetje waar ik eigenlijk nooit iets over lees. De officieel bekende totale goudhoeveelheid op de hele wereld past in een gelijkzijdige kubus van 22 meter.
     ( Boze tongen beweren dat er zelfs nog minder fysiek zilver is, maar dit terzijde )

     Maar wàt als de Rotschild’s die deze hele Wereldwijde Koshere Zwendel ( sinds de Slag van Waterloo van 1814 ?) in werking hebben gezet, DESTIJDS al rekening hebben gehouden met Het (=hun) Wereldwijde Schuldeneindspel, en deze VERVLOEKTE “familie” gedurende de afgelopen eeuwen beetje bij beetje en in alle (monopolische) stilte énorme tonnages aan fysiek goud opzij hebben gezet ? En er dus misschien wel tien keer zoveel fysiek goud beschikbaar is dan nu officieel bekend ?

     Kijk, ik ben voor de rest geen satanisch gedrocht zoals de R’-etjes dat wèl zijn, maar met hun langetermijnplanning voor het veroveren van alle economiën op de wereld, sinds 1917 voltooid, zou IK daar (=aan systematisch goud achterover drukken) beslist gedacht hebben !

     Samengevat : onderschat alcoholistjes nooit, en zéker geen Nederlandse !!!

     Wa-haa-haaaa !!!!

    2. Iets begrijp ik schijnbaar niet helemaal goed.
     Gesteld in bovenstaande tekst wordt het volgende:

     Een bank verdient geld door een hogere rente te ontvangen op verstrekte kredieten dan de rente die betaald wordt op de leningen die ze zelf aangaan.

     Gewoonlijk lenen banken van spaarders en de centrale bank om vervolgens deze gelden op langere termijn uit te lenen via onder andere hypotheken, bedrijfsleningen en de aanschaf van overheidsobligaties.

     In de eindspel docu https://www.youtube.com/watch?v=EvflvN9Xvg4 (zie rond 11.30 min.) wordt toch duidelijk gesteld dat het geld voor bijvoorbeeld een hypotheeklening door de banken vanuit het niets wordt gecreeerd. Dit lijkt mij tegenstrijdig.

     Kan iemand mij dit nader toelichten?

     1. Misschien omdat er voor dat “door de Centrale Banken uit het ‘niets’ gecreëerde geld” door commerciële banken ook rente wordt betaald aan de CB’s ?

     2. mss verduidelijkt dit een beetje maar je heb gelijk…..banken kunnen geld “creëren” vanuit het niets….en dat geld onder de vorm van krediet in de landelijke economie pompen (wat zich uiteindelijk) vertaald in BNP. Dit vertaalt zich in bepaalde ratio’s waaruit men kan afleiden of een bank al dan niet betrouwbaar is (betrouwbare bank heeft cijfer van 1 op 10 a 12 (dus tegenover 1 euro “spaargeld” mag max 12 euro leningen staan). De meeste NL banken zitten hier zeer ruim boven (sommigen zitten aan 1 op 25) maar zolang de ontleners netjes hun schulden terug betalen….is er geen probleem natuurlijk. Een andere manier om gelden te creëren voor het verstrekken van leningen is het als bank zelf gaan ontlenen bij de ECB (tot recent tegen quasi 0% rente maar zoals geweten zeer snel stijgende). Deze gelden worden echter NIET gecreëerd door de bank zelf maar door de ECB en komen tot uiting in andere ratio’s. Het is al bij al een zeer ingewikkelde materie maar meer detail hierover vindt je zgn in de Basel 1,2 en 3 normen….ik zou zeggen ….googled het eens op. Hopelijk is eea een beetje duidelijk maar in the end speelt er nog veel meer natuurlijk.

     3. Banken noteren ter linkerzijde op hun balans een bedrag van 3 ton uit het niets als zijnde de hypothecaire lening die iemand aangaat. Tegenover deze vordering staat de waarde van de woning. De rente en aflossing die maandelijks worden “terug” betaald aan de bank vergroten dus de geldhoeveelheid.

 3. Pssst ! Zo maar even een gedachte :

  ZOU (helaas, AIVD : “zou” ja) het geen uitstekend idee zijn om een petitie in Europa te organiseren waarvan het het doel is om Poetinneke te machtigen om een thermobarische BOM op het “Europe$e” (…) Parlement in Brussel te gooien tijdens een plenaire zitting ?

  Breng NU uw stem uit op http://www.brussels-thermobarische-kadootje.nl” of “.be” !

  WA-HAAA-HAAAAA ! ! !

 4. Dat onze pensioenfondsen door het wegvallen van de leenrestrictie nu zulke grote risico’s gaan lopen was mij nog niet bekend. Gelukkig is daar oplettend TK-lid Pieter Omtzigt die dat in dit twitterdraadje haarfijn uitlegt: https://twitter.com/PieterOmtzigt/status/1590307927197261824

  Een jongere van 25 heeft dus 5% kans om op enig moment de hele pensioenpot kwijt te raken omdat er belegd wordt met geleend geld. Dan moet je ‘overnieuw beginnen.’

  De aannames in de scenario’s zijn bizar: een tijdlang 9% rendement op aandelen betekent gewoon dat beleggen met geleend geld en een nieuw stelsel altijd top is. Alleen: dit is een te hoge schatting en mag niet van de wet (commissie parameters).

  Op basis van deze scenario’s (lage inflatie, hoge aandelenrendementen en beleggen met geleend geld) is het nieuw stelsel doorgerekend voor de Kamer. Sommige pensioenen zouden meer dan verdubbelen. Alleen: het is een Fata Morgana.

  Daarom wil ik vandaag nog uitleg van de regering. Deze berekeningen moeten overnieuw met realistische en wettelijke toegestane aannames. En DNB zal met verklaring moeten komen.

 5. Ach ja, een nog hogere pensioenleeftijd kan er ook nog wel bij:

  https://twitter.com/GWelbergen/status/1590265148572585984:
  Vreemd! Er komen steeds meer berichten voorbij over meersterfte die een stijgende lijn vertonen. Neemt CBS dus niet mee in levensverwachting. Iemand al iets bekend over de resultaten van het onderzoek waar Pieter Omtzigt herhaaldelijk naar vraagt?

  https://www.telegraaf.nl/financieel/1459876463/aow-leeftijd-gaat-opnieuw-omhoog

 6. Nog meer Volksverlakkerij met een hoofdletter V :

  https://www.frontnieuws.com/wat-een-bedrog-reeds-30-gastankers-geparkeerd-voor-de-europese-kusten/

  ps : de overdruk waarmee die LNG wordt getransporteerd ligt zo rond de 600 bar. En OOK nog eens vèt ‘onder nul’ afgekoeld. De betreffende schepen hebben 3 onafhankelijke koelsystemen, waarvan 2 ‘back ups’ zijn. Want mocht de temperatuur boven nul komen dan treedt er binnen 10 minuten de zogenaamde “champignon-werking” op.

  Omdat dat nauwelijks te onderscheiden is van een nucleaire ontploffing.

  Hackers ? Anyone ?

  … heheh …

 7. Die Duitsers toch hè ?

  Al minstens 3 generaties worden ze wéreldwijd (totaal vàls) beschuldigd van “niet nader bepaalde kamertjes” tijdens WO-2.

  Als ‘compensatie’ werd hen DIT aangeboden, UNIEK in de wereld : onbeperkt KNALLEN op de Schnellweg hihi :

  https://www.youtube.com/watch?v=j3d72LWXOwQ

  Kijk even vanaf 1min10s aub !

  Zoals ene Ernst Zündel (*) al twintig jaar geleden ZO goed samenvatte / concludeerde :

  “Germany, get OFF your knees !!!”

  * = de Beste Man verdient in mijn besgeten oogjes een standbeeld MIDDEN in Berlijn van MINSTENS 20 meter hoog. Maar onder de Huidige Bezetting (…) zal dat “wel” niet snel gaan gebeuren-gnn-gnnn …

  ( Lieve René ; léér je ’t nou NOOIT ?? Hou je (bezopen) KOP nou gewoon dicht !!! )

 8. Iemand al eens geprombeert om hier een link te plaatsen van bijvoorbeeld :
  naajnfornews punt enel , of romble dod kom?

  All hail Askimuts!
  En dat voor uw eigen digitale veiligheid!
  Want u wilt toch ook geen spam?
  Daar gaan we voor!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: