Met open grenzen ontvangen we veel mensen

 

Heel even dacht ik aan een andere titel, zoiets van “vol is vol!” Dat zegt namelijk veel over hoe de massa in Nederland denkt over de huidige immigratiecrisis, met uitzondering van de Amsterdamse grachtengordel, het Gooi, Bloemendaal, de showbizz en de talkshowtafels, kortom de elite en gekochte media. De ontspoorde immigratie is een crisis die al jarenlang broeit als een ondergrondse veenbrand en af en toe tot ontbranding komt. Soms lijkt gedoofd en vervolgens opnieuw ontvlamt en laat zien dat de Nederlandse tolerantie z’n beste tijd heeft gehad.

Toevallig gunstig gelegen

De lokale bevolking wordt gepasseerd bij het aanwijzen van grootschalige opvangplekken in plattelandsgemeenten. Er wordt voorbij gegaan aan de knellende huisvestingsproblemen van onze jongeren die 10 jaar staan ingeschreven voor een sociale huurwoning. Een koopwoning is onbetaalbaar door de enorme vraag door de overbevolking in een ministaatje dat toevallig gunstig is gelegen aan de Noordzee met de grootste haven van Europa. Toevallig gunstig gelegen aan de grote rivieren die zoet drinkwater afstromen naar de Noordzee waar we volop ruimte hebben voor windmolenparken die “groene energie” leveren aan het vasteland waar de winters guur kunnen zijn. Dit alles is louter gecreëerd door de overlevings- en expansiedrift en de wederopbouw na de WO2, met dank aan onze (voor)ouders. Met hun handelsdrift geërfd uit de tijd toen onze nationale zeehelden de wereldzeeën over voeren op zoek naar handel, en slaven maar dat is een ander verhaal uit andere tijden. Toen Amerika nog het “Wilde Westen” was en de verschillende culturen in de wereld elkaar naar het leven stonden met zwaarden en kanonnen.

Grenzen vervagen

Tijden veranderen, we varen mee in de vaart der volkeren, alleen met dit verschil dat de regerende elite de tijd wil inhalen vanuit futuristische ideologie met toepassing van nieuwe technologie. De tijdlijn is beschreven in de Agenda 2030 met nadere uitleg over een maakbare samenleving volgens ideologische modellen van een elitair clubje dat de globalisering op gang bracht door grenzen te openen voor vrij verkeer van handel en personen. Een enorme schaalvergroting kwam op gang met kapitaalstromen naar beursgenoteerde multinationale bedrijven. Dit gaf de aanzet tot enorme inkomens- en vermogensongelijkheid. De mondiale schaalvergroting ging gepaard met de opening van grenzen. Internet bracht een veelheid aan communicatiemiddelen en iedereen kreeg een smartphone waardoor grenzen vervaagden. Ook tussen religie en culturen. In ontwikkelingslanden waar economische groei werd gehinderd door oorlogen zag men via internet dat het leven in westerse landen beter was. Toevallig gaat het reizen anno 2022 stukken makkelijker dan ten tijde van de stoomboot en de zeilboot. De rubberboot met buitenboordmotor is zeer geliefd.

Pact van Marrakesh

Ik verwijs nog even naar de titel van deze column. Misschien kan ik met de woorden “vluchteling, economische immigrant, arbeidsimmigrant of gelukzoeker” de situatie beter duiden door aan te geven dat ik niet tegen de opvang van vluchtelingen ben maar grote moeite heb om een ministaatje te laten overlopen. Nederland heeft z’n welvaart te danken aan de architecten in ruste. Nu moet de koek worden verdeeld met ‘vreemdelingen’ die worden opgevist uit de Middellandse Zee door reddingsboten van Europese NGO’s. Opdrachtgever is de Europese Commissie die het pact van Marrakesh(2018) uitvoert. Het stelt dat internationale samenwerking nodig is om de intrinsieke voordelen van migratie te optimaliseren. Intrinsieke voordelen, welke dan? Invoer van goedkope arbeidskrachten leidt tot nog duurdere huisvesting. Ik las in deze tweet dat de EC berekeningen heeft neergelegd in een rapport waaruit blijkt dat Nederland nog wel 8 miljoen vluchtelingen kan bergen. Huuh? Waar moet je die dan wel bergen? Niet in huize Welbergen.

Stikstofcrisis past in asielcrisis

Hoe dan ook, de slopende asielcrisis is een heftig (over)bevolkingsvraagstuk dat vraagt om serieuze aandacht van democratische politici. Vooral van Kabinet Rutte 4 waar ministers hun blik naar buiten hebben gericht en meedoen in het globale denken van de EU dat de asielcrisis als onderdeel ziet van de Agenda 2030 vanuit de ideologie dat de wereldbevolking beter moet worden verdeeld over de aardkloot. Daar waar welvaart is en tekort aan werknemers. Een ideologie die geen rekening houdt met de leefwijze van een bevolking die wordt belaagd met nieuwe wetgeving zoals de “Wet Verplaatsing Bevolking” en de “Omgevingswet” waarmee onderdak kan worden afgedwongen. Het lokaal bestuur wordt buitenspel gezet door dictaten van het Kabinet. Een toevallige(?) Bijkomstig heerst in ons ministaatje naast de asielcrisis ook een stikstofcrisis. Boeren moeten landbouwgrond opofferen voor het klimaat, of is het voor huizenbouw? Dat vragen onze boeren zich af die zich inspannen om de wereld van voedsel te voorzien en daarvoor duurzame investeringen hebben gedaan om groener voer te produceren. Dit is voer voor een maatschappelijke discussie die met een recessie voor de deur kan leiden tot sociale onrust.

Gezellig

Asielopvang zorgt ook voor werkgelegenheid, gefinancierd vanuit de Schatkist dus onze belastingcentjes. Mooi toch? Ook wel fideel van de voorzitter van het COA is zijn opmerking om asielzoekers op te vangen in bijstandsgezinnen. Gezellig toch?

GW

44 reacties

 1. Vergrijzing is een tikkende tijdbom in Europa. Migratie is belangrijk om de boel draaiende te houden de komende decennia, het pensioenstelsel te ondersteunen en het werk te doen waar anderen zich misschien te goed voor voelen en neerbuigend over doen.

  Bovendien ook altijd handig als verdeel en heers instrument indien nodig. Het merendeel lijkt op te gaan in de emoties rondom dit alles, dus blijkbaar werkt het nog steeds goed. En iets wat goed is, moet je niet veranderen, toch?

  1. We zien migratie inderdaad te zeer als een constante bedreiging. Vroeger was er vrije migratie en werden bijvoorbeeld de stadswallen enkel gesloten als er onveiligheid heerste. De moderne natiestaten staan enkel open voor de eigen burgers. Rechten en plichten worden door die natiestaten omschreven en er wordt ook gedefinieerd wie er staatsburger is of mag worden. We zijn dat allemaal zodanig gewoon dat niemand zich nog de vraag stelt of het wel ethisch verantwoord is om anderen de toegang tot het grondgebied te ontzeggen https://en.wikipedia.org/wiki/Free_migration. Is migratie geen universeel recht?

   1. De huidige immigratie is niet anders dan een invasie betaald door belastingbetalers. Echt geen enkel mens heeft het recht zomaar een anders land binnen te gaan en vooral als deze zich zelf niet kan bedruipen.

    Maw wie gaat deze invasie bekostigen?Geen pretje als eu straks wordt zoals zuid afrika.

    1. De hamvraag blijft of we migratie als een recht zien. Als je dat zo ziet dan moet je in tweede instantie ervoor zorgen dat die migranten geen onmiddellijke kost vormen voor onze maatschappij. Je kan bijvoorbeeld voorwaarden stellen. Dat ze moeten aantonen dat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Dat als ze niet over voldoende middelen beschikken, ervoor zorgen dat ze binnen de zes maanden een job uitvoeren. Je kan ook regelen dat ze pas na vijf jaar sociale bescherming kunnen genieten. Economische vluchtelingen moeten dan maar de rekening maken.

  2. @Gerrit, hier krijg je dus een antwoord op de vraag naar de betekenis van de ’toegevoegde intrinsieke waarde’ van de instroom!

   ‘Massa = kassa!” Het opfokken van de binnenlandse consumptie, als tegenwicht voor het vette handelsoverschot in noordelijke lidstaten, het reanimeren van een vergrijzende arbeidsmarkt door ‘hoogopgeleide’ immigranten en – last not least – als ‘verrijking’ van onze cultuur.
   Zo werd in 2015 het welkomstbeleid geafficheerd, door mevrouw ‘Wir schaffen das’ en haar Haagse schoothond.

   De gevolgen hoeven niet uitputtend te worden uitgelegd. Iedere Nederlander, Duitser of Zweed kent ze.
   Er zijn nog altijd profiteurs die er flink aan verdienen, maar ‘s-Rijks kassa werd een uitkeringsloket van belastinggeld, waar nauwelijks een echte productieverhoging tegenover staat. Om van een ‘gekwalificeerde’ toevoeging nog maar te zwijgen. Hele horden kansloze asielzoekers werden niet teruggestuurd, maar verpauperen in de illegaliteit en worden een gewillige prooi van de penoze. Het sociale onrecht dat de eigen bevolking wordt aangedaan, doordat ze – bijv. in de sociale huursector – werd en wordt achtergesteld bij ‘statushouders’. De ontelbare (vaak nog door autoriteiten verborgen gehouden) incidenten met instromers en het daarmee toegenomen gevoel van onveiligheid bij burgers.

   Is het een wonder dat de aanvankelijke bereidheid van een groot deel van de bevolking om vluchtelingen ‘menselijk’ op te vangen uitgroeit tot een regelrechte afwijzing? Den Haag doet er in ieder geval alles aan om dat gevoel nog te versterken.

 2. De discussie over de asielcrisis wordt vaak gerangschikt onder populistisch geneuzel, maar het gaat natuurlijk wel over het gevoel dat leeft onder veel mensen. Het gevoel dat we worden overlopen door ‘vreemdelingen’ die uit de ruif willen mee eten en deels worden gerangschikt onder gelukzoekers. Arbeidsmigranten zijn daarentegen nodig om de gaten op te vullen van personeelstekorten. Vluchtelingen bieden we tijdelijk onderdak totdat de kust weer veilig is en hongersnoden en oorlogen zijn afgelopen.

  Vanwege de woningbouwcrisis wachten onze jongeren veel te lang op een zelfstandige wooneenheid. Er zijn te weinig huizen en door de grote vraag veel te duur. De vraag wordt groter naarmate meer mensen zich toegang verschaffen tot ons mini kikkerlandje. Vandaar de kreet “vol is vol.” Ook is er veel kritiek op het beleid van de IND. De aanmeldprocedures verlopen traag door…. ja hoor, personeelstekort.

  Volgens de IND was in 2021 16 procent van de 36.620 asielzoekers die in Nederland aankwamen eerder in andere EU-landen afgewezen. I.p.v. terug gestuurd te worden door het land van binnenkomst roeien ze verder stroomafwaarts naar Nederland. Zolang de Zuid-Europese landen hun verplichtingen om ze terug te sturen niet nakomen zullen het IND, Ter Apel en nieuw in te richten AZC’s bezwijken onder de asieldruk.

  Ach ja, open grenzen binnen de EU met lidstaten die qua economische snelheid nogal verschillen. De asielstroom zal pas afnemen op het moment dat onze economie in de achteruit gaat en de bereidheid tot opvang tot een minimum daalt. Hoe zal de sociale onvrede er over een paar jaar uitzien?

  1. ” … roeien ze verder stroomafwaarts naar Nederland.”
   Zo kwamen onze Bataafse / Bataven (?)-voorouders ook in het huidige Nederland terecht, heb ik op sgool geleerd.

   Iets anders : De Oplossing voor het NIET terugnemen van kansloze asielzoekers vooral afkomstig uit Marokko is zo simpel als wat : alle pensioengelden die maandelijks naar dat land gaan gewoon onmiddellijk stoppen om ze pas weer te hervatten wanneer die nepvluchtelingen weer door de betreffende landen worden TERUGgenomen !

   ZOOOO simpel !

   En meteen een DNA-bewijs eisen van alle pensioentrekkers aldaar die ouder dan 70 jaar zijn.
   Het aantal “honderdjarige pensioengerechtigden” in Marokko (door NL immer doorbetaald) loopt inmiddels de spuigaten uit ! Demografisch onmogelijke shit !
   De lokale huisarts stempelt al tientallen jaren een zgn “bewijs van levend te zijn” voor een paar honderdjes per jaar en de (klein-?)kinderen strijken de eurootjes gretig op !

   Natuurlijk is “Den Haag” op de hoogte van deze Enorme Kostenbesparende Methode, maar wééé de politicus die dit rationele voorstel dùrft voor te stellen … oei- OEI !!!

   Oftewel dat hele afgewezen vluchtelingenprobleem wordt gewoon met OPZET in stand gehouden !

   Punt !

  2. @GW: ‘Vol = vol’ werd al 40 jaar geleden geroepem, o.a. door parlementariër Hans Janmaat (CP/CD) die daarvoor enkele veroordelingen aan zijn broek kreeg. Dat kwam – vér voor Wilders en de ’tsunami’ – voort uit gevoelens. Nu is er CONCREET meer aan de hand, als zelfs ambtenaren van de centrale opvang er de brui aan geven en de (gemeentelijke) democratie met behulp van een Haags decreet aan de kant wordt gezet.
   Dit land is – technisch, mentaal, maar vooral bestuurlijk – minder klaar dan ooit voor een nog steeds toenemende stroom asielzoekers.

   1. Naast ‘koopkracht’, ‘stikstof’, ‘huisvesting’ en ’toeslagenaffaire’ is de migrantencrisis idd de zoveelste blamage die het internationale aanzien van het ‘rijke Nederland’ beschadigt. Hoe lang pikken we dit eigenlijk nog?

 3. Dit is een tip voor alle bange mensen.
  Hebt u ooit gebloed voor dat u uw sneed?

  Of bent u verslaafd aan terror?
  NEEN : ik ben geen positief mens!
  Ik ben een realist!
  En een wappie

  maa t mok nie uit wa ik hier schijf,

  WANT WE GAAN ER ALLEMAAL AAN!

  op het einde, zelfs sneeke baalman
  de ultieme prepper.

   1. Madman begint zijn ware gezicht te laten zien … zooo triest …

    Afijn, ik zal nooit meer op je steeds zieker wordende reakties reageren.

    Sterkte bij moeder’s thuis in Sas van Gent jongen !!

 4. Wat een nette mensen leven er in Tubbergen. De regering dwingt je dorp tot gehoorzaamheid en de mensen daar accepteren dat. Dwang, het nieuwe regeren!
  Dus worden alle mensen weer succesvol opgevangen. Die asielzoekers bellen even met thuis en dat motiveert de rest van de familie weer om ook de oversteek te wagen.
  In Egypte wonen 102 miljoen mensen. Wanneer komen die op de koffie, vraag ik mij af.

  1. https://nos.nl/collectie/13898/artikel/2441954-artsen-zonder-grenzen-naar-ter-apel-voor-het-eerst-in-nederland

   AzG vergelijkt NL opvang met het Griekse Lesbos. Rutte toont zich ‘staatsrechtelijk’ geschokt. “Wel verantwoordelijk, maar niet aansprakelijk”. Een stuk of twaalf hulp, veiligheids- en inspectiediensten gaan het onderzoeken. Misschien straks zelfs een parlementaire enquêtecommissie!
   Net zoiets als de aanpak van de ‘pandemie’.
   Tsja!

 5. Achteraf was het beter geweest als Hitler de oorlog had gewonnen. Dit land is geen democratie en europa ook niet. Het leven had zo mooi kunnen zijn in europa als dat inferieure onkruid hier niet rondloopt met dat schapengeloof.

 6. Marcel, Hitler had de oorlog gewonnen. Heel europa had hij in handen. Maar die “inferieure” russen bleken toch te “superieur” 🙂
  Persoonlijk vind ik feminisme, pacifisme, goddeloosheid, gender ideologie, abortus propaganda, allemaal erger dan het geloof dat jij aanhaalt. Je ziet bij hun kinderen geboren worden. De nederlandse vrouwen roeien ons land uit.

  1. Ze moeten het geld aan de Nederlandse bevolking geven , aan de Groningers die scheuren in de huizen hebben, aan mensen die slachtoffer zijn vd toeslagen affaire, dat wat hier binnenkomt is op zn zachtst gezegd GEEN verrijking voor de echte Nederlandse bevolking….zie opsporing verzocht…

  1. Zie hier een zelfde soort beweging maar dan andersom: https://fd.nl/bedrijfsleven/1449295/pandjeshuizen-zien-een-toeloop-van-nieuwe-klanten-jyh2caHk2aV6

   Genoeg signalen dat we niet een recessie maar een heuse depressie mogen verwachten. Het wachten is op uitverkoop op de beurzen die de financiële crash zal inzetten. Beleggers hebben nog oogkleppen op en zien de sociale ellende aan de onderkant niet, of kijken weg. Totdat, tsja…

   AZC Ter Apel is inmiddels al gecrasht waar nu zelfs AzG is neergestreken. NL wordt tweede Lampedusa, een overbevolkt ministaatje aan de Noordzee.

   1. Hoho! ‘Ministaatje’? Koninkrijk zul je bedoelen!
    En de ware (impact)belegger zit niet te pitten, maar verdient juist aan andermans ellende. Kwestie van ‘evenwicht’. De crash kan wel even wachten.

    1. Koninkrijk ?
     O, van wie dan wel ?
     Toch zeker niet van de “Oranjes” hè ?
     Terwijl Willie dun Derde in Zürich (Bern?) al ruim een jaar met z’n druipert op een balkon stond te zwaaien werd Wilhelmina “van Oranje” geboren wahaahaaaa !!!

     Het halve Haagse Hof wist dat haar moeder het met de stalmeester of de tuinman had gedaan.
     Eind jaren negentig werd er onder alle europese vorstenhuizen een genetisch onderzoek gedaan. “Heel toevallig” was “ons” Huis van “Oranje” de enige die er aan wenste mee te werken.
     En al wàren ze afstammelingen van Willie van Oranje, de sukkel kende maar 10 of 20 nederlandse woorden ; hij weigerde in een andere taal dan het Frans te spreken.

     Als u mij niet gelooft, geloof dàn maar professor Kikkert.

     Nee, dit is serieus hè ?

     Wahaahaaaa !!!

 7. Ik heb ergens vernomen dat er geen tenten meer mogen staan in Ter Apel. Dit is om de chaos in nl nog wat te verergeren denk ik. De gemiddelde gelukszoeker zal niet in Ter Apel blijven, maar gaat zijn geluk elders beproeven en zo krijgt heel nl te maken met de ellende die Rutte ons beloofd heeft. Moeders hou je kroost binnen, boeren stop je geiten veilig weg, deuren op slot ook in de dorpen en buitenaf, het veilige leven is gedaan.

 8. Nieuws: De regering gaat 730 miljoen euro EXTRA uittrekken speciaal voor 20.000 woningen voor asielzoekers! Bijdrukken dat geld. Er kan nog wel meer inflatie bij.

  Als normale Nederlanders tientallen jaren moeten wachten voor een woning, dan telt dat niet. Alleen asielzoekers tellen mee. Daar doet de regering z’n best voor. Dat u het even weet.

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/264821674/geen-asielstop-maar-extra-geld-en-huizen-om-asielcrisis-op-te-lossen

  1. Niemand in de kamer of welk bestuursniveau lijkt weet te hebben van het verdrag van Maastricht welke is geratificeerd in Dublin!

   Simpel gesteld: Asiel moet aangevraagd worden in het eerste land waar de asielzoeker binnenkomt.

   Dus eigenlijk kunnen ze hier alleen maar via Schiphol voor een asielaanvraag naar binnenkomen en NERGENS anders.
   Maar via Ter Apel kan iedereen bij het ruif aanschuiven.

   1. Eens een vluchteling de Schengenzone “binnenglipt” kan hij gaan waar hij wil. Een Afghaan die asiel wil aanvragen kan dat in een buurland van Afghanistan doen. Die hoeft helemaal niet naar Zweden te gaan. Dat is gewoon puur opportunisme.

  2. @GW: het hele nationale wanbeleid, inclusief de etterbuil Ter Apel, heeft NIETS, maar dan ook geen enkele moer, te maken met “internationale afspraken en verdragen”. Niet populistisch over de schutting ermee en niet wegkijken, dit (en nog veel meer) is puur ‘Made in Holland’!

 9. Geen tenten meer maar bijna 750 miljoen euro en 20.000 huizen voor gedocumenteerde landgenoten nog dit jaar beschikbaar en de eerste helft van volgend jaar nog eens 20 tot 24 DUIZEND huizen!

  Succes iedereen die een sociale huurwoning zoekt, u hoeft de komende 12 maanden niet eens meer te reageren voor een woning.
  En nadat deze ca. 24.000 woningen zijn vergeven staan de volgende DUIZENDEN met spoed gedocumenteerden weer trappelend klaar om hun rechten te verzilveren.

  Het is bijna humor, dan te bedenken dat ene Juliana in 1950 met in dit land met nog geen 10 miljoen inwoners WEL mocht zeggen “dit land is vol, zo niet overvol”!

  1. Wel eens gehoord over hoe de globalisten een Nieuwe Wereld Orde oprichten? NL is onderworpen aan de VN/WEF en cs. en gebonden aan internationale verdragen. Veel succes met uw volgende gang naar het stemhokje.

  1. Volgens artikel 13 van de Dublinverordening MOET Nederland de asielaanvraag behandelen. “Binnenkomst en/of verblijf
   1. Wanneer is vastgesteld, aan de hand van bewijsmiddelen
   of indirect bewijs, zoals omschreven in de twee in artikel 22, lid
   3, van deze verordening genoemde lijsten, inclusief de gegevens
   zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 603/2013, dat een verzoeker op illegale wijze de grens van een lidstaat heeft overschreden via het land, de zee of de lucht of komende vanuit een
   derde land, berust de verantwoordelijkheid voor de behandeling
   van het verzoek om internationale bescherming bij die lidstaat.” Dit kadert ook binnen het Vluchtelingenverdrag van de VN https://www.hartvannederland.nl/nieuws/politiek/asielstop-geen-optie-nederland-vast-aan-vluchtelingenverdrag.

   1. Ach ja, Rutte had natuurlijk moeten zeggen dat we naast lid van de EU ook lid zijn van de VN. NL heeft het vluchtelingenverdrag ondertekend van de Verenigde Naties dat in 1951(!) is opgesteld. Uit schaamte over wat er in de Tweede Wereldoorlog was gebeurd toen joden niet werden geholpen aan opvang.

    Misschien moeten we de discussie over een andere boeg gooien. Dan wordt het een ethische discussie die breed maatschappelijk moet worden gevoerd. Natuurlijk vindt een beschaafd mens de benarde situatie van vluchtelingen die op de loop gaan voor hongersnood en oorlogen verschrikkelijk. Niemand hier in NL wil met hen ruilen.

    Echter, de situatie in NL is anno 2022 behoorlijk anders dan in 1951. De bevolking is aanmerkelijk gegroeid. In 1951 hadden we 10,2 miljoen inwoners en anno 2022 zijn we met 17,7 miljoen op dezelfde oppervlakte: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/bevolkingsteller . Wel mensen maar geen nieuwe polders.

    Nu wordt cultuurlandschap en landbouwgrond door de verstedelijking verdrongen. Er zijn signalen dat NL is uitverkoren om een Tristate-city te worden: https://www.tristatecity.nl/. De vraag is of de Nederlandse bevolking dat wil. Dat we onze cultuur, landschap en bewegingsruimte er aan geven in ruil voor immigranten van velerlei afkomst met vaak eigen cultuur en religie. De bevolkingssamenstelling van de lage landen wordt hiermee totaal anders dan onze voorouders ooit zelf hadden bedacht. Ze werkten voor volk en vaderland en maakten ons land welvarend. We geven dat nu weg, of beter gezegd onze globalistische regering waarvan sommige ministers nauwe banden onderhouden met het WEF/VN/WHO, enzovoort. De Nederlandse burger is ondergeschikt gemaakt aan het beleid van de globalisten.

    1. Rutte heeft inderdaad onhandig gecommuniceerd. Zoals jij zegt: “Ach ja, Rutte had natuurlijk moeten zeggen dat we naast lid van de EU ook lid zijn van de VN. NL heeft het vluchtelingenverdrag ondertekend van de Verenigde Naties dat in 1951(!) is opgesteld.”
     Letterlijk zei hij:
     “Ik ga het daar niet over hebben wat ik allemaal vind, want dat kan niet. Het gaat niet. We zitten in de Europese Unie, dat gaat niet…
     Nee, dan moet je uit de Europese Unie stappen.” https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2022/08/26/letterlijke-tekst-persconferentie-na-ministerraad-26-augustus-2022
     Als hevige verdediger van de EU geeft hij nu de perfecte voorzet voor FvD en Wilders. Het is allemaal de fout van de EU.

 10. En niemand van die gekozen volksvertegenwoordigers lijkt weet te hebben van of durft te spreken over dat verdrag van Maastricht welke is geratificeerd in Dublin.

  Maar wellicht heeft Rutte daar in alle stilte een inlegvelletje aan toegevoegd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: