Reverse Debt System (RDS) (II)

16

In het verlengde van ‘Reverse Debt System’ (I) in dit artikel meer informatie omtrent de ontkoppeling van de ‘schuldrelatie’. Methodisch gezien hanteren we Reverse Engineering om tot deze ontkoppeling te komen. We gaan hiermee naar de bron van het hedendaagse systeem dat modulair werd opgebouwd. Het Reverse Debt System kent een systeemwetenschappelijke onderbouw en kan – mits voldoende ontvankelijkheid – heel onze samenleving in een andere richting stuwen, op naar biflatie!!

RDS

Pro memorie

Het RDS betekent dat schulden worden afgeboekt naar het ‘eigen vermogen’ uit hoofde van de schuldenaar, de schuldeiser boekt z’n vorderingen naar de kas/bank. Deze boekingen kunnen volledig los van elkaar gezien worden waardoor de schuldrelatie ontbonden wordt. Het Reverse Debt System verrast vriend en vijand omwille van het non-lineaire kenmerk en werkt als een katalysator. Het is een procesversneller die een ander licht op de economische crisis laat schijnen. Schijnbaar mysterieus en voor velen te eenvoudig om waar te kunnen zijn. Toch valt het niet te ontkennen dat alle schulden als sneeuw voor de zon verdwijnen, dit is quasi letterlijk te nemen. Het is derhalve niet langer de vraag of er vreedzame oplossingen beschikbaar zijn, het is de vraag of we er ook wat mee willen doen. Dit is louter een kwestie van menselijke keuze en afspraken, een kwestie van normen, waarden en ethiek.

Ontkoppeling schuldrelatie

Het grote voordeel van het RDS is dat de schuldrelatie ontbonden wordt. Het afboeken van de schuld en het overhevelen van de vordering kunnen immers afzonderlijk doorgevoerd worden. Op deze manier kan elke economische agent afzonderlijk benaderd worden volgens nader te bepalen criteria. Door deze ontkoppeling wordt vermeden dat het failliet van de ene ook de andere in problemen brengt, een vereenvoudigd voorbeeld volstaat om deze ontkoppeling weer te geven.

reverse debt system schulden

In dit geval heeft speler (A) geen schuld meer, toch staat voor speler (E) de vordering nog steeds open. In omgekeerde zin, speler (D) heeft geen vordering meer, de schuld van speler (B) staat nog open. Het RDS biedt ons dan ook ongeziene mogelijkheden om het speelveld te herschikken. Belangrijk is dat de schuldeisers geen kapitaalsverlies leiden, noch kunnen wanbetalers nieuwe investeringen in de weg staan. Tegelijkertijd vormen af te lossen schulden geen obstakel meer voor de reële economie, hierdoor ontstaat een heel andere kijk op de economische crisis zoals we die heden ervaren. Het RDS is technisch denkbaar en praktisch uitvoerbaar, het is een menselijke keuze om deze optie in overweging te nemen of ook niet. Om het debat luister bij te zetten, verwijzen we naar de besluitvormingstheorie van Herbert Simon, verschillende factoren spelen hierin mee. Volgens Wikipedia …

Besluitvorming

Beperkte rationaliteit of begrensde rationaliteit is rationaliteit van de mens in besluitvorming waarbij er rekening wordt gehouden met de beperkte beschikbaarheid van informatie, cognitieve beperkingen en de beperkte tijd om tot een besluit te komen. Herbert Simon formuleerde een aantal axioma’s ter beschrijving van de besluitvomingstheorie. Deze axioma’s of proposities zijn:

  1. de mens kan onmogelijk alle alternatieven voor een beslissing kennen;
  2. de alternatieven die hij kent, kan hij niet alle simultaan vergelijken.
  3. als gevolg van de eerste twee axioma’s zal de mens niet het optimale alternatief kiezen.
  4. de mens beschikt over een set routineacties
  5. deze routineacties bestaan alle los van elkaar
  6. elk probleem wordt simultaan met het bestaande doel en de bestaande middelen beschouwd
  7. als gevolg van 4 en 5 zal 2 pas in werking treden als routineacties niet meer volstaat

Vereenvoudigd model

Bij volledige rationaliteit worden alle alternatieven overwogen en kan zo tot een optimale keuze gekomen worden. Bij beperkte rationaliteit zal het zoekproces gestaakt worden bij de eerste bevredigende optie (beschikbaarheidsheuristiek). Het nadeel van beperkte rationaliteit is daarmee dat niet noodzakelijk de meest optimale keuze wordt gemaakt en dat een besluit in sommige gevallen zelfs averechts kan uitwerken. Het probleem van te weinig of juist te veel informatie wordt opgelost door de vorming van een vereenvoudigd model van de werkelijkheid. Nieuwe informatie wordt op basis van dit model verwerkt en binnen die context kan een onjuiste beslissing juist lijken. Beperkte rationaliteit heeft echter ook voordelen. Doordat niet alle alternatieven worden overwogen, wordt voorkomen dat de besluitvorming verlamt. In een omgeving waar ruimte bestaat voor onjuiste beslissingen, wegen de voordelen dan ook op tegen de nadelen.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Visualisaties kunnen helpen bij de integratie van nieuwe concepten, ze impliceren verschillende manieren van hoe we naar de werkelijkheid kijken. Hedendaagse debatten situeren zich in het blauwe gedeelte in onderstaand beeld, vaak leidend tot allerhande conflicten die inherent zijn aan de huidige systeemconfiguratie. Het debat wordt onvergelijkbaar anders wanneer het RDS in rekening gebracht wordt, weerspiegeld door het grijze gedeelte.

reverse debt system schulden 2

Zelfde woorden, andere taal

Het mengen van verschillende denkkaders leidt onherroepelijk tot chaotische verwarring en bijhorende turbulentie, dialoog krijgt hierdoor vaak de schijn dat het denken met zichzelf worstelt, een bijzonder proces dat heel wat emoties kan losweken. De bereidheid tot samenwerking, aandacht en dialoog zijn dan ook primaire voorwaarden tot succes, dit in weerwil van allerhande verzet en destructie dat zich – willens nillens – ook manifesteert. Ondanks al deze processen door wetenschappers beschreven worden, is de praktijk toch veel moeilijker dan de theorie laat vermoeden, ongekend is namelijk onbemind. Biflaten, laat jullie horen!!