Dat ‘the Donald’ meer is dan ‘the mouse that roared’ is intussen wel duidelijk geworden. Ook al is hij uiteindelijk met een miniem verschil verkozen, wist hij in minder dan een week een “sterk” visitekaartje af te geven. Zelden werd er zo driftig gespeculeerd omtrent het volbrengen van de nieuwe doelstellingen van deze 45e president.

Met zijn uitspraken op binnen- en buitenlands politiek terrein boezemt hij bij veel partijen de nodige vrees in juist in een periode die ter afsluiting had moeten dienen, maar waarin helaas de krachten ontbraken om het monetaire systeem te saneren in plaats van het ‘kicking the can down the road’ paradigma te hanteren.

Als gevolg van de verzwakking van het monetaire systeem brokkelde de politieke invloed van de V.S. op buitenlands terrein reeds af. Met ‘Da Donald’s America first’, waarmee in feite de Monroe doctrine – Amerika voor de Amerikanen – opnieuw wordt geïntroduceerd, zal niet alleen de Amerikaanse economische en politieke invloed verder afnemen maar zal er ook sprake zijn van een verschuiving van het geopolitieke machtscentrum van West naar Oost. Europa zal daarin evenmin veel verandering kunnen brengen gegeven de Brexit situatie die naast het inmiddels opkomende populisme wellicht tot een verdere afbrokkeling van de Europese eenheid zal kunnen leiden. Kortom, de verkiezing van Trump leidt niet alleen tot meer onzekerheid maar wellicht ook tot toenemende (geo)politieke spanningen. Een ‘blessing in disguise’ (voor zover je daarvan kunt spreken) is dat de grote landen ter andere zijde – China, Rusland en India – nog onvoldoende financieel/economische en ook militaire ‘substance’ hebben opgebouwd om deze” invitatie” terstond gestand te kunnen doen.

De transitiefase

Hoe dan ook, we verkeren thans in een transitiefase waarin onzekerheid de boventoon voert en dat is nooit een goede raadgever geweest. Als Europeaan zou je hopen dat de politici in Brussel het eenheidsthema zouden benadrukken maar de onderlinge politieke verdeeldheid alsmede de wankele monetaire situatie staan een nieuw elan en visie vooralsnog in de weg om voldoende vertrouwen in de toekomst te kunnen creëren. Daarbij komt ook de geringe ‘grip’ op de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, een terrein dat eigenlijk al sinds WO II als een achtergebleven gebied kan worden beschouwd.

Dus waarop het onder deze omstandigheden aankomt, is in de eerste plaats zelf als waker van je eigen koopkracht te zorgen dat je voeten droog houdt door je eigen belangen zo veilig mogelijk te stellen. Daartoe is al direct na 2008 de Strategische ModelPortefeuille ontwikkeld er van uitgaande dat een monetaire omslag op goed moment hoe dan ook zal worden afgedwongen. Door hierop te anticiperen hoef je er ook geen vrees meer voor te hebben.

In dat kader blijft het verstandig om de macro ontwikkelingen zoveel mogelijk kritisch te blijven volgen zoals je ook in je auto voortdurend op de bewegingen van de andere weggebruikers dient te anticiperen.

Goed, dus waarop dienen we onze ogen te richten? Daar Trump nog maar net in het Witte Huis de scepter zwaait, is het nog te vroeg om te kunnen zeggen dat zijn plannen ‘along the line’ zullen worden uitgevoerd maar wel dat we er terdege rekening mee moeten houden.

Als we naar de economische implicaties kijken van “het Amerika voor de Amerikanen” dan zal dat in de eerste plaats betekenen dat de rest van de wereld op een of andere manier de handelsoverschotten zullen moeten kwijtraken. Immers, tot dusver voert de V.S. als sinds de loskoppeling van de dollar/goud relatie maand op maand een handelstekort dat varieert tussen de $39 en $45 miljard. Hieronder de laatste stand van zaken.

Dat exportoverschot van de rest van de wereld zou dan in rap tempo moeten worden afgebouwd want er bestaat geen consumptiemaatschappij bij uitstek als die van de V.S. Bovendien wordt deze import gratis gefinancierd middels het vrijelijk bijdrukken van dollars, immers de reservevaluta. De euro bezit niet de rol van de reservevaluta en blijft altijd afhankelijk van de inkoop in dollars (olie, grondstoffen maar ook de meeste producten van buiten Europa worden in dollars afgerekend). Dus in principe zullen de landen met een handelsoverschot de eigen binnenlandse consumptie moeten gaan stimuleren. Daartoe ontbreekt vooralsnog de nodige koopkracht, ook al neemt deze in Azië absoluut toe maar niet van deze omvang. Voor de opkomende markten zal dit een aanmerkelijk probleem opleveren.

Voorts, indien Trump besluit grootschalig te gaan investeren in bijvoorbeeld de infrastructuur dan zal de staat opnieuw leningen moeten uitschrijven. Dat geleende geld komt bovenop de bestaande schuld. Dit in samenhang met Trumps stimuleringsmiddelen boven de bestaande groei die in het derde kwartaal reeds was opgelopen tot boven 3% met meer inflatiedruk gaan leiden die thans rond 2% ligt. Vandaar dat de Fed reeds heeft aangekondigd de rente te zullen gaan verhogen. Trump heeft intussen wel zelf te kennen gegeven dat hier de schoen begint te wringen en daarin heeft hij volkomen gelijk!

Bij welke rentestand moeten we ons zorgen gaan maken? Tot vóór de crash in 2008 konden we leven met het historisch gemiddelde van 5%. Als de rente verder steeg, leidde dat doorgaans tot lagere aandelenkoersen. Doordat de economische groei nooit die snelle schuldgroei kan blijven volgen, ontstaat er grote monetaire spanning. Het is om die reden dat de rente sinds 2008 praktisch op de nullijn werd gehouden. Een rente van bijvoorbeeld 5% op een staatsschuld van ca. $20 biljoen ex. de ongedekte verplichtingen ad $60 à $70 biljoen zou een directe verhoging van de staatsschuld van ca. $1 biljoen inhouden. Trumps voorgestelde zgn. skinny budget onder afslanking van $1 biljoen per jaar zou daarmee teniet worden gedaan. Hieronder een tekening van de schuldontwikkeling in de V.S. sinds 1979 die nogmaals zonder de loskoppeling nooit van die orde had kunnen plaatsvinden.

Een andere kracht is dat een hogere rente bijna synchroon zal leiden tot een hogere dollar die tevens leidt tot stijgende grondstoffenprijzen (olie!) als afgeleide waarvan ook de inflatie en de rente in de rest van de wereld zullen toenemen. Als daarmee de lonen min of meer gelijke tred weten te houden is er qua koopkracht niet zo veel aan de hand, maar dat is prematuur.

Voor de eurogroep zullen de spanningen tussen de noordelijke en zuidelijke landen toenemen daar de laatste een rentestijging niet of nauwelijks kunnen dragen. Vandaar de nog lopende opkoopprogramma’s van de ECB die daarmee zullen ontsporen. Voor Trump zal dat geen zorg zijn want hij ziet toch al weinig heil in een Europese Unie die reeds de nodige zeilen zal moeten bijzetten om de NAVO defensiebudgetten op een hoger plan te tillen. Deze zullen in de orde van grootte van 200% à 300% moeten worden opgehoogd om daarmee op gemiddeld 2% van het BBP te komen, hetgeen de oorspronkelijke afspraak was.

Indien de V.S. definitief kiezen voor meer protectie zal dat ook betekenen dat niet alleen de import afneemt maar tevens dat er minder dollars in het mondiale monetaire circuit terecht komen. Met een afnemende beschikbaarheid van dollars in dat circuit zal ook de reservefunctie van die munt ter discussie komen te staan.

Een stijgende vraag naar dollars zal eveneens leiden tot een hogere rente in het dollardebiet en stijgende kosten voor de rest van de wereld, vertaald in inflatie. Echter, dat zal nog niet zo snel gebeuren daar in de eerste plaats het overvloedige aanbod van Amerikaanse staatsfondsen met name vanuit Azië (China, Japan) nog voor voldoende tegenwicht zal kunnen zorgen.

Voorts stelde ‘Da Donald’ dat de wereldhandel de V.S. in een soort houdgreep heeft die tot de exorbitante handelstekorten heeft geleid. Hij vergeet daarbij te zeggen dat z’n voorganger Nixon middels de loskoppeling van de dollar die vrijbrief heeft verstrekt. Immers, de dollar was niet langer gedekt door goud en kon eindeloos worden bijgedrukt, met de bekende gevolgen van niet alleen continue handelstekorten maar tevens de “export” van de Amerikaanse maakindustrie naar goedkopere landen. Dit “euvel” zal nu worden bestreden middels aanzienlijk hogere invoerrechten. Voor China wordt zelfs gedacht aan 35% tot 45%! Trump heeft daarbij wel een punt gelet op de aanzienlijk lagere sales tax in de V.S. die meestal niet hoger ligt dan tussen 5% en 8%, vergelijkbaar met onze BTW die echter bij ons en in veel andere landen al op of tegen 20% loopt. Voor Amerikaanse producten betekent dit eigenlijk een verkapte importheffing. Trump denkt met een eigen invoerheffing jaarlijks een slordige biljoen te kunnen ophalen. De World Trade Organization (WTO) zal hiertegen weinig kunnen inbrengen.

Tegelijkertijd kan met de instelling van invoerrechten boven de sales tax een echte handelsoorlog ontstaan daar het buitenland ook op Amerikaanse producten een invoerheffing zou kunnen instellen.

Nu staat de groei van de wereldhandel al op een bedenkelijk niveau maar het gaat hier niet eens om de groei maar om het totale volume. Met invoer beperkende maatregelen zal die juist afnemen. Om dat te benadrukken zouden we eens moeten kijken naar de gevolgen van de Smoot/Hawley Tariff Act in de 30-er jaren die de depressie nog een extra duw naar beneden gaf met als later gevolg dat de V.S. Japan lokte om Pearl Harbor aan te vallen. Daarmee werd een casus belli gecreëerd met verstrekkende gevolgen.

Wie had dat voorzien? Nobody! Het achterliggende motief was stimulering van de defensie industrie alsmede innovatie om daarmee de economie nieuw leven in te blazen. Roosevelt had nooit kunnen denken dat deze actie later zou leiden tot de absolute suprematie van de V.S. op het wereldtoneel. Hoe lang nog?

Het heeft er alle schijn van dat voor ‘Da Donald’ met veel te weinig “kennisbagage” in huis van de internationale verwevenheid geen zee te hoog zal gaan. Je moet hopen dat er nog voldoende weldenkende mensen van signatuur en statuur zijn die hem nog tijdig weten bij te sturen.

Op de beurs speelden al deze overwegingen geen enkele rol. In tegendeel, de Dow Jones zette middels de doorbraak door de 20.000 punten een nieuwe en nauwelijks te kwantificeren all-time high neer. Deze beweging is enerzijds puur geënt op de voorgestelde lagere corporate tax en de groeiverwachtingen die ‘Da Donald’ heeft gewekt en anderzijds als gevolg van de vlucht uit de obligatiesector vanwege de dreigende rentestijging. Echter, beschouwd vanuit het goud als het enige echte geld blijkt de Dow allesbehalve een nieuw record te hebben gezet.

Hoewel intussen genoegzaam bekend, heeft de onderstaande grap op ZeroHedge intussen de gehele wereld bereikt en ons landje duidelijk op de kaart gezet.

Tuesday Humor: Holland Introduces Itself To President Trump ‘Bigly’

Onduidelijk is op wie rechtstreeks wordt geduid maar het zou zo maar Mark Rutte kunnen zijn.

Robert Broncel
Copyright, 27 januari 2017 www.robertbroncel.com

36 reacties

 1. De tekorten in de VS heeft Trump niet op zijn geweten, vooral Obama heeft in 8 jaar tijd die tekorten verdubbeld zonder enig resultaat en economische verbetering.De staatskas is geplunderd door de neocons en Amerikaanse oligarchen die het product uit andere landen haalden om aan de Amerikanen te verkopen met ondanks de lage rente te dure consumenten leningen. De misleiding doctrine van Obama dus,zoals de 250 miljoen overdracht een uur voor zijn aftreden aan de palestijnse miljonairs, de twee miljard in goud aan Iran, het importeren van kansarmen en terrorrijken, het toestaan van saudische dominantie met een buiging op de knieën voor de saudcriminele koninklijke terroristen, de oneindige oorlog in Syrië voor maar 1 doel nml een pijpleiding voor Qatar enz enz.
  Trump zet de toon, voor de autochtoon, een loftrompet.

 2. Vele correct denkende mensen en politici moeten Trump juist dankbaar zijn dat er iemand is opgestaan die het grote gevaar ziet en dat is niet Putin maar dat is de islam .
  Ik snap ook niet dat juist de vrouwen zo tegen de discriminatie zijn van moslims en nu zo protesteren , Ze zouden eigenlijk eens een paar maanden moeten ruilen met een moslima in zo’n land waar de echte moslims regeren . Daar zijn vrouwen gebruiksvoorwerpen , daar moeten vrouwen elke dag met de benen wijd anders mogen door hun man in elkaar gemept worden, daar mogen in veel landen vrouwen niet eens autorijden , daar worden mensen met een ander geloof verketterd en vermoord , daar worden homo’s op een brandstapel gegooid , daar worden overspelige vrouwen gestenigd , daar worden meisjes als de 8 jaar zijn uitgehuwelijkt aan vieze oude mannetjes en worden dagelijks verkracht enz enz. Dus alle vrouwen van het zg. vrije westen , verdiep jullie eerst eens in de islam voordat je je muilen lostrekken. Ik snap vele mensen ook niet die tegen Trump zijn want die heeft er in de wereld niet zo’n zooitje van gemaakt maar hun eigen leiders snappen er geen reet van . Niet Trump heeft gezorgd voor de schuldenbergen en ons tot slaven gemaakt van de financiele sector . iedereen die niet snapt dat het niet Trump is de zaak heeft verkloot is een struisvogel maar hun eigen leiders . Alle linkse klootviolen met hun linkse stokpaardjes die vinden dat we alle arme mensen van wereld moeten redden en opvangen zijn ziende blind en horende doof en zijn schuldig aan het uiteenvallen van het vrije westen en de schuldige als hier de sharia ingevoerd gaat worden. Maw . De wereld gaat ooit nog eens zeggen , Die Wilders en Trump zagen het beter als de gevestigde politieke incapabele prutsers die ons land verkwanselen aan de moslims .

  1. beste Goof, je maakt een groot inschattingsfout door alle moslims and moslim landen op een hoop te vegen. Wel ooit iets gelezen over kindermisbruik in de katholieke kerk sinds eeuwen. Dan hoeven we het nog niet eens te hebben over de zionistische vingerafrdrukken van 9-11 en de daarop volgende oorlogen in het midden oosten ter controle van de energie aldaar. Kijk als je niet goed de geschiedenis van de huidige ontwikkelingen onderzoekt zal je ook nooit erachter komen dat Koning Zion altijd een andere partij de schuld geven zodat hij hun geheime agenda makkelijk kan uitvoeren. Over Geertje WIlders dat is zoals bekend een israelische / zion agent hij wordt er zelfs financieel door ondersteund. Ja Wilders gaat Nederland erboven op helpen als je daarin gelooft kom je net als bij Nobama bedrogen uit. Zolang geen enkele Nl politicus het zijn programma maakt om de nederlandse bank te sluiten geloof ik geen snars van hun goede bedoelingen. Helaas is de westerse wereld nu in de houtgreep van de Zion broeders. Waarom hebben deze neocons/zionisten zo,n hekel aan de moslims? Wel dat is makkelijk
   in deze landen mag geen woeker rente geheven worden begrijp je nu het motief? De rest is gewoon fake nieuws in Telegraaf en Nos. Zeg nu zelf wie haalt er miljoenen kanslozen binnen zonder een paspoort of tegenprestatie? Dat is culuturele zelfmoord en wie organiseert dit ja volg de shekels maar weer.

   https://youtu.be/S4K4okVa7dU

   1. Ik heb liever met Israel te maken dan met islamieten, Pieterpoupa. Waar zou jij liever wonen: In Jeruzalem of in Mekka. En heeft je vrouw wellicht ook een sterke voorkeur?

    1. wellicht kan je dat ook eens vragen aan de palestijnen daar in Jeruzalem? Mekka lijkt me niet ideaal maar Istanbul, Theheran zijn uitstekende keuzes

     1. Turkije is een dictatuur aan het worden en Teheran is een dictatuur. Heb je je gerealiseerd dat de Palestijnen in Jeruzalem 100 keer beter af zijn dan de Palestijnen in hun eigen dictatuur. Er zitten zelfs Palestijnen in de Knesset.

     2. ben je wel eens in Istanbul of Teheran geweest of herhaal je wat je leest of ziet uit de NL pers? Ja geweldig leven hebben die palestijnen daar? Verdrijvingen, opblazen van huizen, folteren, handel in palestijnse organen,
      kinderen die worden afgeschoten als vliegen etc. Ik realiseer me nu de Nl propaganda heeft zijn werk goed gedaan.

   2. Is geen inschattingsfout ..
    Het moslim geloof heeft een ander dna en je weet dat je dna alleen kunt veranderen door het te kruizen met een ander soort dna . In vele moslimlanden hebben ze hun koeien bevrucht met Hollands sperma van onze stieren. Op dit moment hebben ze daar goede productieve koeien die zichzelf weer mogen voortplanten..

    1. beste Goof je kraamt onzin uit, als je er ooit was geweest weet je wel hoeveel moslim landen er zijn en hoeveel verschillen er zijn. Lekker simpel he alles op een hoop gooien dat geeft minder koppijn dan wat dieper en meer research zelf te plegen . Weet je bv hoeveel koeien rassen er zijn wereldwijd? Daar hebben de de Nl herman doorgefokte stier echt niet nodig!

     1. Onzin?, waar bent u geweest in het Midden Oosten?
      Als eerste antwoord hier op geven.
      Niet liegen!!!

      Het artikel luidt:
      “Hoe dan ook, we verkeren thans in een transitiefase waarin onzekerheid
      de boventoon voert en dat is nooit een goede raadgever geweest.”

      Waar heb je nog wel vertrouwen in ‘ ongelovige, onzekere man ‘.

 3. Ook Jesse Klaver horen raaskallen dat Rutte net zo rechts is als Le pen en Wilders ? Wat denkt die linkse snotneus wel niet en dat wil minister president worden . Dat lulletje heeft in zijn hele leven nog geen deuk in een pakje boter geslagen , vond het als 15 jarige al een roeping om in de politiek te gaan hoorde ik hem vorige zeggen om de mensen te helpen en tegen discriminatie te vechten , man man toch met dit soort politici aan de macht zijn we echt verloren .

  1. Jesse Klaver is een soepkip eerste klas, met zijn opgestroopte mouwen voor zijn image, echt een vreselijk mannetje wat nog nooit iets heeft bijgedragen aan de samenleving, kunnen we van een partij die wegkijkt van kindhuwelijken ook niet anders verwachten.
   Maar Trump of Clinton. De lijnen worden niet uitgezet in USA of Europa. De elite, in deze de wereld-elite, stuurt ons en niets anders. Een voorbeeld, al die Gutmenschjes maken zich druk om- Grab d’em by the Pussy- belachelijke uitspraak natuurlijk maar een sigaar in de kut duwen van een stagiair en daarna oproken door Bill Clinton, gaat toch iets verder dan Trump zijn uitspraak maar iedereen is daarover stil in de slechte Nederlandse journalistiek, wat zijn deze mensen door de mand gevallen. Dat waren zij al na de gebeurtenissen in Keulen,Zweden en Finland maar Trump heeft toch ook laten zien dat media wordt aangestuurd. Trump heeft ook geen behoefte aan het tegenwerken van de elite waar hijzelf trouwens ook tegen aanschuurt.

    1. Je kan het de mensen niet kwalijk nemen, na 2000 jaar( in het westen ) leugens, intimidatie, onderwerping, martelingen en misleiding toen en heden ten dage generatie op generatie, kan je niet verwachten dat alle mensen op de zelfde tijd wakker worden.

 4. Trump is een verademing. Eindelijk verlost van Barack Hussein en nu een president die de echte vijand aanpakt. Samen met Putin tegen die verachtelijke religie. Laten we bidden dat er nog vele Trumps in Europa zullen opstaan. We hebben ze nodig om onze beschaving en cultuur te redden. Is het je opgevallen hoeveel media-aandacht 2500 lanterfanters op het Malieveld krijgen?

 5. Ook wel wat , we zitten zwijgzaam toe te kijken als onze leiders Libie onterecht vernietigen en hun leider van het leven beroven zonder enig proces of wat.. Maar wat zitten we weer te zeiken als verwende trutjes als die gasten dan maar deze kant op komen..
  Het gedrag van het Westen om wereldwijd onze ” democratie ” in moslimlanden te introduceren is van die aard dat er dagelijks nieuwe mensen bijkomen die tegen het Westen zijn . Sommige docu’s laten zo’n mensonterend beeld zien dat ik ze geen ongelijk kan geven..

   1. Laten we proberen elkaar van waardige commentaren te beantwoorden.
    Daar hebben niet alleen wij, maar ook anderen het meeste profijt van in dit nieuwe tijdperk.

 6. Het word steeds makkelijker om een bevolkingsgroep de schuld te gaan geven voor de ellende om ons heen. Politiek helpt al een handje mee.. media doet er een schepje bovenop.. Daar doen wij toch niet aan mee ? De schuldigen zijn bekend toch ? Laten we ons door hun Media weer een loer draaien ? Laten we ze achterover leunend… ” handjes wrijvend “.. toekijken hoe wij onderling discussies gaan voeren over een bevolkingsgroep met een of ander geloof ??
  Neeee…. toch ?

 7. Welke onzekerheden of twijfels heeft u last van?

  U heeft angsten over vraagstukken die al sinds 2 decennia een vast gegeven zijn.

  Dit is toch allang geen nieuw staand gegeven.

  Heeft u heden nog iets opzienbarends te melden?
  Ik ben benieuwd.

  1. Wat doe je toch je best om elke inhoudelijke post af te laten dwalen naar een persoonlijke discussie met jou….
   Kom je aandacht te kort…? Of is het gewoon je job en ben je een echte landverrader…?

   1. Je zal mij nooit kunnen kwetsen, intimideren of beïnvloeden met je reactie.

    ik zou wel iets kunnen leren van een eerlijke inhoudelijke, gevoelsmatige reactie van jouw kant of uit te wisselen.

    Alleen, door de tijd zit je brein je in de weg om nog op vriendschappelijke wijze met mij te kunnen communiceren.

    Het brein, met z’n simpele opslag gooit altijd weer roet in het eten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: