Wat is groei nou eigenlijk?

40

Ik kan me herinneren een paar jaar geleden een kortstondige uitwisseling van ideeën rond het begrip BBP en groei gehad te hebben met Ronald Hendrickx. Eén van de zaken die ik ter tafel bracht was dat men in het algemeen eens goed moest kijken naar wat er nou precies onder het BBP verstaan werd en hoe relevant dit nu nog was.

groei

Zoals mij wel vaker is overkomen, ben ik door computercrashes de mails die ik daarover met verschillende mensen had, kwijtgeraakt. Ik was weliswaar vrij goed op de hoogte met de werking van en applicaties op de computers, maar verzuimde telkenmale de nodige  back-ups te maken van mijn files, zodat ook nu weer, ik het niet meer precies kan achterhalen, wat er destijds precies beschreven werd. Overigens ligt de oorzaak hiervan vaak bij mijzelf en niet aan de gebruikte software.

BBP, Bruto Binnenlands Product

Hier speelt eigenlijk hetzelfde als bij de beschreven computercrashes. Uit onvolledige backups en nog wat data links en rechts worden er weer eens files samengesteld, waarbij men al lang blij is, weer te kunnen werken en zich eigenlijk geen zorgen maakt of de basisprincipes misschien inmiddels ook aan revisie toe waren. Het begrip BBP stamt uit de vorige eeuw en Wikipedia zegt hierover: Het bruto binnenlands product is in de jaren dertig ontwikkeld door het Amerikaanse ministerie van handel met als doel het nationale economische herstel van de Grote Depressie te meten. De man achter het bbp was Simon Kuznets en kreeg in 1971 voor deze prestatie de Nobelprijs.

Laten we eerlijk zijn, het heeft zeker zijn nut bewezen in die tijden, maar de nodige aanpassingen ter verfijning van het begrip zijn helaas achterwege gebleven, of minstens uit zicht verdwenen. En dat al zo’n 80 jaar lang. Andere begrippen daarentegen worden wel regelmatig aangepast, denk aan CPI en PPI, omdat men denkt daar politiek gezien, baat bij te hebben. Food en Energy worden bijv. al jaren niet meer  in deze CPI core-rate opgenomen. Waarom zou dat zo zijn? Zou dat mede het verschil met bijv. een Shadowstats kunnen verklaren? Ik heb niet de moeite genomen dit soort zaken uit te zoeken en denk velen met mij niet.

En ook geeft Wikipedia de volgende definitie van het begrip BBP: Het bruto binnenlands product (bbp) is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Meestal wordt met dit begrip het bruto binnenlands product tegen marktprijzen bedoeld.

Is dit nou wel een juiste voorstelling van zaken?

Zo langzamerhand begint er toch wel wat twijfel te bestaan rond het begrip BBP groei. Terecht overigens, want wat Professor Bartlett hierover schreef met zijn exponentiële functie gaat hier helemaal op.  Als bijvoorbeeld ergens een raam moedwillig wordt ingegooid, dan heeft dit gevolgen voor het BBP. Als je het op die manier bekijkt dan zijn revoluties een zegen voor een land, want het BBP zal na enige tijd, als alles weer hersteld is, enorm gestegen zijn. En dat lijkt me nou eerlijk gezegd de lading niet helemaal te dekken. Revoluties onder een goed en verantwoord systeem zijn helemaal niet nodig. Evoluties wel, anders stort het systeem in. Voormalig Amerikaans senator Robert Kennedy heeft het als volgt samengevat:

“Het bruto binnenlands product omvat luchtvervuiling en reclame voor sigaretten en de ambulances die op de snelwegen verkeersslachtoffers weghalen. Het rekent de speciale sloten voor onze deuren mee en ook de gevangenissen voor de mensen die ze stukmaken. Het bruto binnenlands product omvat de vernietiging van de cederwouden en de dood van Lake Superior. Het neemt toe met de productie van napalm en raketten en kernkoppen. Het houdt geen rekening met de gezondheid van onze gezinnen, de kwaliteit van het onderwijs of het genoegen dat we aan spelen beleven. Het is net zo onverschillig voor de properheid van onze fabrieken als voor de veiligheid van onze straten. Het telt niet de schoonheid van onze poëzie mee of de kracht van onze huwelijken, noch de intelligentie van het publieke debat of de integriteit van ambtenaren… het meet kortom alles, behalve dat wat het leven de moeite waard maakt.”

Toch vind je overal in de pers – en of dat nou Main Stream of alternatief is – steeds weer dit begrip als allesomvattende en enige juiste benadering voor de groei. En het gekke is: iedereen accepteert het zo.

Wat heeft Biflatie hier nou mee te maken?

Wat mij in ieder geval hierover dagelijks bij Biflatie opvalt is, dat heel veel van alle ongenoegen dat boven komt, hierop terug te voeren valt. En dan vooral over wat Senator Kennedy hierover gezegd heeft. Betekent dit nou dat er geen alternatieve methodes zijn om die groei te meten?  Natuurlijk zijn die er, lees Wikipedia er maar op na. Maar waarom komen die zo weinig op voorgrond. Wel, waarschijnlijk omdat het economische begrip voor welvaart wel iets anders is dan wat door de gewone mensen als welvaart wordt ervaren. En die begrippen worden constant door elkaar gehaald.

Dus wie staat er op om dit begrip BBP eens goed te herdefiniëren of uiteen te laten vallen in coherente deelgebieden, die het begrip BBP weer nieuw leven in kunnen blazen? Iemand uit de digitale zaal?