Voor systeemwetenschappers zijn ‘attractors‘ een bekend begrip, beter gekend als ‘vlindereffecten‘. Deze attractors kunnen een systeem of organisatie in een andere richting stuwen op een heel indringende manier, goedschiks, kwaadschiks. Deflatie kan leiden tot heel wat chaos. In het verschiet wordt orde op zaken gesteld waardoor biflatie volwaardig z’n intrede kan doen, een kwestie van rechtvaardig monetair beleid, een kwestie van (financiële) ethiek.

Biflatie

Om ons een beter begrip te vormen over de toepassingsmogelijkheden van biflatie is de Fishervergelijking meer dan voldoende, we hebben werkelijk geen raketwetenschap nodig om eenvoud te begrijpen. Het simultaan gebruik van zowel inflatie als deflatie ontbloot wel een aantal economische misvattingen die we niet altijd zien wanneer we ons strikt conformeren aan een inflatoire economie. De meningen zijn verdeeld en dat is ook niet zomaar, in dit artikel een aantal stellingen ter dialoog, waar of niet waar? Meer info omtrent de Fishervergelijking kunnen we op internet vinden, we beperken ons hier tot de basis.

M x V = P x T

Deflatie

Vanuit een macro-perspectief kunnen we makkelijk simulaties maken, deflatie zegt niets anders dan dat prijzen dalen en staat in schril contrast met inflatie waar net andersom geldt. Zowel inflatie als deflatie hebben neveneffecten, om deze reden hebben biflaten geen voorkeur voor één van beiden maar oog voor het redelijke evenwicht van het geheel. Zo eenvoudig mogelijk in een rekenblad omgezet, in dit geval nemen we aan dat deflatie zich – willens nillens – als een maatschappelijke trend verder zet. Ons facultatieve beeld ziet er dan als volgt uit, de andere variabelen blijven stabiel en de prijs daalt gestaag over tien perioden:


Reflecties

Het beeld staat op zich en ieder van ons kan er een mening aan vastknopen. Als we ‘belangen’ voor even uitsluiten, kunnen we een aantal gevolgtrekkingen maken. We doen dit vanuit een strikt empirische beschouwing om het debat voeding te geven, dit kunnen we vergelijken met wat ‘mainstream’ aan de bevolking bericht wordt. Onderstaande stellingen zijn niet limitatief en ze hoeven ook niet waar te zijn. Het geeft te denken, tegelijkertijd krijgen we een impressie van wat biflatie betekent.

Deflatie betekent dat we neutraal geld genereren uit de reeds bestaande geldhoeveelheid, mensen met spaargeld worden hierdoor spontaan rijker. Dit geld kunnen we ook aanwenden om de pensioenkas te vullen, elke (politieke) maatregel die zich beroept op een schaarste aan geld kent derhalve geen economische rechtsgeldigheid.

Banken doen er goed aan om deflatie te promoten, hoe hoger het deflatiecijfer, hoe meer geld er vrijkomt op de markt. Op deze manier kunnen ze het vertrouwen met de bevolking herstellen en investeren in een waarachtig sociaal duurzame samenleving. De bank, uw vriend.

Technische fiche

Systeemtechnisch kan deflatie gezien worden als een katalysator, het is een middel dat helpt om het economische herstelproces te versnellen. Naargelang perceptie kan het tweeledig gezien worden, enerzijds letterlijk te nemen, anderzijds als een bewustzijnsmaker, deze gaan hand in hand. Het idee van deflatie zet het hedendaagse systeem onder spanning om tot een doorbraak te komen, het systeem ondergaat hierdoor een transformatie met gevolgen voor heel de samenleving. Technisch gezien is er geen probleem om dit transformatieproces vloeiend en vreedzaam te laten verlopen, dit is een kwestie van menselijke keuze en (politieke) besluitvorming. Aandacht, ontvankelijkheid en co-creatieve samenwerking zijn hierbij kritische succesfactoren, een proces dat het mondiale vertrouwen kan herstellen. Garanties bestaan echter niet, een doemscenario behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Biflatie, chaos en orde.

44 reacties

 1. koopkracht van de burgers zal nog steeds afnemen want de afgelopen jaren blijft de werkloosheid oplopen, WW = 70% laatste loon = flink stuk koopkracht verlies. Met een dalende koopkracht ontkom je niet aan deflatie, mensen kunnen geen hogere prijzen betalen, enkel lagere. waar haal ik deze opmerking vandaan: cbs werkloosheid jaarcijfers, de afgelopen jaren liep ieder jaar 3de kwartaal de werkloosheid op. een artikel wat ingaat op de berekeningswijze van de werkloosheid kun je vinden op nachthemel.nl december-2013-een-miljoen-werklozen-in-nederland het is een al ouder artikel maar het wordt alleen maar actueler. De overheid past keer op keer de berekeningsmethodiek aan tav werkloosheid.

   1. Fout. Deflatie is het gevolg van ONbeschikbaarheid van geld, er komt geen geld “vrij”, er is geen geld meer om de consumptie op oude leest te schoeien. De koopkracht stijgt alleen voor wie schuldenvrij is en SPAARGELD heeft – en laat dat nu net de Nemesis van de westerse landen / banken zijn : de SCHULDEN worden onbetaalbaar ! Voor de overheid is dat een schrikbeeld ( want ze kunnen de belastingen niet meer verhogen ) en voor de banken die “herstructureringen” zoals ze dat nu noemen gaan moeten slikken evenzeer want dan gaan ze overkop : hun Tier-1 ratio is nougabolleniks ( zeg maar max 2% van de uitstaande leningen ),.

    1. Ik vrees ervoor, de stijging van de koopkracht voor wie spaargeld heeft, is het geld dat ‘vrijkomt’. Dit heeft te maken met de relativiteit zoals in dit denkexperiment aangetoond wordt. De schulden worden niet onbetaalbaar aangezien de lening (cfr correctiefactor) ook aangepast dient te worden. Als dat niet wordt aangepast, heb je natuurlijk gelijk maar dat is als economische blasfemie. Heel leuk voor de bank weliswaar maar dat zullen mensen wel snel doorkrijgen als het continue deflatie zou worden, kwestie van doordenken en dan wordt dat zeer transparant.

 2. Volgens mij klopt er helemaal niets van. Wat veel aannemelijker klinkt is dit:

  Inflation is not an increase in the price level of goods and services. It is a more than proportionate growth of credit and money supply. The consequence of this growth is mostly, but not necessary an increase in the price level of goods and services. Deflation is not a decrease in the price level of goods and services. It is a reduction of credit and money supply. The consequence of this action is mostly, but not necessary a fall in the general price level of goods and service.

  Bij deflatie komt er dus geen geld vrij, maar kan de waarde van geld toenemen (voor degene met spaargeld) waardoor er meer bestedingsruimte ontstaat. Omgekeerd groeit de waarde van schuld. Biflatie is is vanuit dat perspectief onmogelijk. Als je het slechts over prijzen hebt (maar dat is enkel het gevolg en geen oorzaak) dan kan je natuurlijk tegelijk prijsstijgingen en dalingen tegelijk hebben voor verschillende zaken. De oorzaak zit ‘m dan niet in het nieuwe modewoord ‘biflatie’ maar eerder in inflatie voor de één en technolgische ontwikkeling voor de ander. Sturen op zgn biflatie is sturen op gevolg, en daarmee doe je hetzelfde wat regeringen aldoor al doen, en die uitkomst kennen we dan ook al…

  1. Bij deflatie komt er dus geen geld vrij, maar kan de waarde van geld toenemen (voor degene met spaargeld) waardoor er meer bestedingsruimte ontstaat.

   Dank voor je reactie, ik licht het bovenstaande even op. Hier ben ik het mee eens maar wil het graag even scherper stellen, het ‘geld dat vrijkomt’ is hier hetzelfde als het ’toenemen van de waarde’. Dat is het effect dat ontstaat bij deflatie en geldig voor alle spaargelden die nominaal hetzelfde getal blijven, derhalve niet onderhevig aan een ‘daling’. En dit is een getuigenis van de neutraliteit van geld, er is a priori geen oorzakelijk verband tussen de geldhoeveelheid en de prijzen.

   1. Er is wel degelijk een oorzakelijk verband tussen de geldhoeveelheid en de prijzen. De geldhoeveelheid moet verdeeld worden over de hoeveelheid diensten en goederen die we produceren/consumeren. Indien de geldhoeveelheid wijzigt bij een gelijkblijvende consumptie, dan zullen de prijzen aangepast moeten worden. Werner, zou je iets meer vanuit boerenlogica kunnen schrijven? Je bent slecht te volgen voor me. Iets wat geen rocketscience is verdient het niet om toch als zodanig over geschreven te worden.

    1. De geldhoeveelheid moet verdeeld worden over de hoeveelheid diensten en goederen die we produceren/consumeren. Indien de geldhoeveelheid wijzigt bij een gelijkblijvende consumptie, dan zullen de prijzen aangepast moeten worden.

     Naar onze mening is dat een vrij rigide toepassing van de Fishervergelijking, deze vergelijking is een hulpmiddel maar geen natuurwet. Extreem gesteld, heel de economie kan draaien op 1€. Waar je naar verwijst noemen we ‘de magie van het verdampende geld’, telkens wanneer je geld toevoegt dan verdampt dat door de prijzen die automatisch zouden stijgen. Dit herbergt geen economische logica, het is enkel te verklaren door de culturele conditionering die vandaag van toepassing is.

     Werner, zou je iets meer vanuit boerenlogica kunnen schrijven? Je bent slecht te volgen voor me. Iets wat geen rocketscience is verdient het niet om toch als zodanig over geschreven te worden.

     Bizar genoeg, biflatie is als boerenlogica.

     1. Ik doelde niet op het onderwerp maar op je manier van uitleg/schrijven. Als iets namelijk als ‘simpel’ verkocht wordt, maar vervolgens met complexe uitleg verklaard moet worden, dan kan dat bij voorbaat toch al niet kloppen?

     2. Ik doelde niet op het onderwerp maar op je manier van uitleg/schrijven. Als iets namelijk als ‘simpel’ verkocht wordt, maar vervolgens met complexe uitleg verklaard moet worden, dan kan dat bij voorbaat toch al niet kloppen?

      Ben ik het nochtans volkomen mee eens Prutser, ik sta er elke dag verbaasd naar te kijken, met grote verontrusting zelfs. Het gaat wel degelijk om kleine dingen, zoals zeggen dat schulden bij deflatie niet aangepast zouden moeten worden?

     3. Werner, dat wat jij hier het verdampende geld noemt, lijkt erg op hoe de real bills doctrine werkt. Het systeem dat produceert en d.m.v. de real bill een hoeveelheid goud in vooruitzicht stelt op een bepaalde datum die de 91 dagen niet overschrijdt. Maar hierbij is de real bill verhandelbaar en kan dus als betaling aangenomen worden, omdat je weet dat deze op een vastgestelde datum uitkeert. Die tussentijdse verhandelbaarheid zal alleen maar plaatsvinden als je nu minder hoeft te betalen dan er op de einddatum wordt uitgekeerd. Dat heet dan ook geen negatieve rente en is daar ook helemaal niet mee te vergelijken. Het heet discount en is op heel andere principes gestoeld. Iemand die heel hard geld nodig heeft zal veel discount geven, iemand die lang kan wachten zal minder discount geven. Heeft dus niets met inflatie te maken, want die vindt helemaal niet of nauwelijks plaats. En omdat deze real bill verhandelbaar is, is het dus mogelijk dat er vele van die bills in omloop komen op basis van die ene. En het grappige is dat ze allemaal gedekt zijn door een verplichting in de toekomst, die de 91 dagen niet overschrijdt. Waarmee dus een enorme hoeveelheid – noem het maar even – geld in omloop is op zeker moment, gedekt door real bills. En het is zelfs de bedoeling van dit systeem om dit geld ook weer te laten ‘verdampen’. Immers het is tegen die tijd ook geconsumeerd. Geld is niets, het gaat om waar je het voor inruilt, zoals goederen en diensten, of zelfs goud, omdat er overal ter wereld mensen zullen zijn, die maar wat graag goud tegen goederen en diensten willen ruilen. En dan rijst bij mij de vraag telkens weer, waarom een goed functionerend door het volk gekozen en ook aanvaard systeem totaal genegeerd wordt. Waarbij vaak het argument van oubolligheid of niet met je tijd meegaand wordt aangehaald.
      Verder denk ik dat systeem nog steeds bestaat in de vorm van LC’s (letter of credit) en dat is waar commerciële banken zich o.a. mee bezig horen te houden. Het gaat om het faciliteren van de handel d.m.v. onpartijdige instituten die er alleen maar op toezien dat conform de voorwaarden wordt gehandeld. Tenminste zo was het vroeger. Op zeker moment zijn de banken voor eigen rekening gaan handelen met die real bills en hebben die in de vorm van – en ik noem het maar even – papiergeld ter beschikking gesteld. Dat was de eigen geld uitgifte van die bank op basis van de real bills. Nou begin je misschien ook gelijk te zien waarom er een zgn. goudgedekt systeem ontstond. Nog wat later werd dat zelfs fractioneel. Nou betekent dat dus tegelijkertijd dat geld goud kan zijn, tevens zijn ook real bills te zien als geld, maar van een andere orde. En dat was wat mij betreft destijds een ’kapitale denkfout’ door dat niet in te zien. Ik dacht dat alleen goud geld was, maar gelukkig heb ik dat dan toch ingezien. De real bill doctrine hebben we zowat helemaal verlaten, behalve dan dat het in de vorm van LC’s nog steeds bestaat. Waarom het goud is geworden als basis of standaard zo je wil, is op zich een lang verhaal en daar bestaan veel goede boeken en geschriften over. We leven nu in een tijd van het non-extentialisme, we doen gewoon alsof goud zijn voortrekkersrol heeft verloren, en door zo te doen en dat maar lang genoeg vol te houden als propaganda, gelooft iedereen dat wel. Tot het moment natuurlijk dat de werkelijke aap uit de mouw komt en het systeem van fiatgeld op springen staat. Dat heeft het trouwens al zo vaak gedaan, maar door ons collectieve geheugenverlies weten we dat niet eens meer, en keren dan uiteindelijk weer terug naar goud. Een land dat daar veel ervaring mee heeft opgedaan is o.a. het oude China. En ik zou haast willen zeggen: het daghet in Oosten, het lichtet overal. In het avondland gaat het licht alleen maar uit. Maar neem dit maar niet al te letterlijk. Moet het perse goud zijn, of kan dit ook wat anders zijn? Ook op die vraag heb ik al vaker antwoord gegeven en ga dat nu niet allemaal weer herhalen. Met de invoering van fiatgeld is er veel meer dan alleen het geldsysteem veranderd. De moraliteit is ook veranderd en ook ons begrip van geld. En één van de punten die Prutser hier goed voor het voetlicht haalt, is het tijdselement.

     4. Beste Dick, vooreerst, wat Prutser opmerkt ivm met tijdselement is inderdaad zeer essentieel, heb er prompt een artikel over opgemaakt en zit in de ‘review’ pijp. Wat allerhande speculatieve elementen betreft, deze herbergen geen economische logica maar verstoren wel de traditionele markt in ernstige mate, waar wij leven en gewone arbeid verrichten. Om deze reden maak ik een verschil tussen monopoly en economie, begrijp zeer goed wat je wil zeggen met dat fiatsysteem en wat daar uit voortgevloeid is. Ik noem het soms het eindejaarsvuurwerk van een periode die tot het verleden behoort, biflatie helpt om dat duidelijker te krijgen, onverhoopt maar ook ‘ongekend is onbemind’. Goud of fiat, uiteindelijk spreken we over ethiek, vertrouwen, menswaardigheid, gelijkheid … de ‘melige’ woordjes, of conservatief, veel namen voor. Specifiek wat de magie van het verdampende geld betreft, uiteindelijk eenvoudig en aantoonbaar met Fisher …

      MxV=PxT

      Deze vergelijking is een economische tool maar geen natuurwet, gezien de neutraliteit van geld kan je er altijd geld aan toevoegen. Nu, door de vergelijking letterlijk te nemen als een gesloten systeem denken we vaak dat automatisch de prijzen moeten stijgen. Anders gezegd, nieuw geld zou dan altijd verdampen, je moet dan bliksemsnel zijn om er wat van te kunnen pakken. Dit is ‘magisch’ omdat de formule schijnbaar het menselijke denken heeft overgenomen. We vergeten daarmee de openheid van het systeem, geld komt immers uit het niets. Mit toepassing van biflatie zien we onmiddelijk hoe absurd dat is, met deflatie kan je immers geld genereren uit de reeds bestaande geldhoeveelheid. Dit is gewoon een kwestie van relativiteit en de neutraliteit van geld. Maar dan komt het, door ons blind te staren op de Fishervergelijking gaan we misschien zeggen dat het geld dat spontaan vrijkomt dan weer vernietigd moet worden, anders klopt de formule niet meer. Op deze manier lukt er nooit iets, het is verdampen of vernietigen en dan zeggen dat er geld tekort is? In een economie kan er principieel nooit een tekort aan geld zijn, jamais. En daar staan we dan, crisis. En dan spreken we nog niet over schulden in dit geval.

     5. Geld is niets, het gaat om waar je het voor inruilt, zoals goederen en diensten, of zelfs goud, omdat er overal ter wereld mensen zullen zijn, die maar wat graag goud tegen goederen en diensten willen ruilen. En dan rijst bij mij de vraag telkens weer, waarom een goed functionerend door het volk gekozen en ook aanvaard systeem totaal genegeerd wordt.

      Ik vrees dat het probleem nog iets fundamenteler is, kunnen we het later nog wel over hebben.

      We leven nu in een tijd van het non-extentialisme, we doen gewoon alsof goud zijn voortrekkersrol heeft verloren, en door zo te doen en dat maar lang genoeg vol te houden als propaganda, gelooft iedereen dat wel. Tot het moment natuurlijk dat de werkelijke aap uit de mouw komt en het systeem van fiatgeld op springen staat. Dat heeft het trouwens al zo vaak gedaan, maar door ons collectieve geheugenverlies weten we dat niet eens meer, en keren dan uiteindelijk weer terug naar goud.

      Leuke zinsnede, als je lang genoeg iets herhaalt, dan zal het wel waar zijn. Hiertegenover zei Mark Twain, het is makkelijker om de bevolking te bedriegen dan om ze uit te leggen dat ze bedrogen worden. De reeks aan bijzondere citaten is haast oneindig, als straks de bom barst dan weten we nu al wat er gezegd zal worden, zie je wel!!!

  2. Omgekeerd groeit de waarde van schuld.

   Dit is een misvatting maar blijkt wel een meerderheidsgedachte te zijn, het object van de lening is evenzeer aan een correctie onderhevig, daarom ook de lening op zich. In het andere geval gaan we appelen met peren vergelijken, dit betekent een inkonsekwentie in het denken. Misschien interessant in deze context ‘een les om nooit te vergeten‘. Deflatie is iets zeer vreemds, technisch gezien verstoort het ons denken dat inflatoir opgevoed is.

   1. Hoi Werner,

    Ik werk weleens met L/C’s en dat is een aparte tak van sport. Overigens kom ik een leuk stukje lectuur tegen over de ZZP-ers in Nederland.

    Verplicht pensioen voor zzp’er

    Ik verbaas mij niet zo gauw over wankelmoedig gedrag van de overheid maar, afgelopen week viel zelfs ik van mijn stoel toen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) liet weten dat er een verplicht pensioen moet komen voor de zelfstandige zonder personeel: de zzp’er. De financiële toezichthouder AFM mag op papier strikt onafhankelijk zijn, aan de burelen op de Vijzelstraat wordt zelden een idee geopperd zonder dat Den Haag er zijn goedkeuring aan heeft gegeven. Niet toevallig derhalve dat in dezelfde week waarin de AFM zijn pensioenvisie presenteerde, Maarten Camps, de nieuwe hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, in het economenblad ESB met andere woorden precies hetzelfde beweerde. Omdat het onderscheid tussen gewone werknemers en zzp’ers steeds verder vervaagt, moeten we volgens Camps onderzoeken of het mogelijk is voor beide groepen ‘één regime af te spreken’ dat hen tegen arbeidsongeschiktheid verzekert en pensioenzekerheid biedt.

    Den Haag is slachtoffer eigen succes

    Waarom wordt er in ambtenarenkringen plotsklaps zo naarstig gebroed op maatregelen rond de zzp’er? Omdat Den Haag het slachtoffer dreigt te worden van zijn eigen succes. Jaren geleden werd ik uitgenodigd om op Camps’ ministerie te komen praten over de wens van het kabinet om het startende ondernemerschap te bevorderen. Samen met vertegenwoordigers van banken, de Kamers van Koophandel en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, schoof ik, gewapend met een gezonde dosis scepsis, rond de tafel. Een beleidsmedewerker legde uit dat ondernemers het kloppend hart vormden van de bv Nederland. Hoe konden werknemers worden verleid voor zichzelf te beginnen? Welke faciliteiten konden worden geschapen om schoolverlaters te stimuleren een eigen zaak op te zetten? In 1996 telde ons land 330.000 zzp’ers. Inmiddels noteert het CBS ruim 800.000 zelfstandigen zonder personeel en de rekenmeesters zien de groei voorlopig niet afnemen. Tegenwoordig opereert een kwart van alle bedrijven met een flexibele schil van freelancers rond een kern van vaste krachten en deze trend zet zich voort. Rond 2030 of eerder zal het aantal zzp’er de grens van een miljoen passeren, zo wordt verwacht.
    Risico’s van zelfstandig ondernemerschap

    Kortom, het was een vruchtbare bijeenkomst, daar op het ministerie. Decennia later telt onze economie bijna een miljoen mensen die vol trots ‘directeur’ op hun visitekaartje laten drukken, dat kan toch niet mis gaan? Het is flauw om te zeggen dat ik ook toen al op de risico’s wees van het ongebreideld promoten van het zelfstandig ondernemerschap. Ook toen al was bekend dat de helft van de ondernemers door nood gedwongen aan het ondernemerschap begint, ook toen al wezen de statistieken uit dat de meeste starters binnen vijf jaar failliet gaan. En al sinds Oud-Testamentische tijden weten we dat de mens niet geneigd is geld opzij te zetten voor ‘later’, zeker niet wanneer hij de keuze heeft zijn centen anders te besteden. Jarenlang heb ik van de daken geschreeuwd en in chocoladeletters geschreven dat dit beleid een leger tweederangsburgers creëert: honderdduizenden zzp’ers verworden tot bzp’ers, tot de onzalige Burgers Zonder Pensioen die halverwege de zestig opgelucht ademhalen wanneer zij op hun treurige flatje de envelop van de bank openmaken en zien dat hun eerste AOW’tje is overgemaakt.

    Fiscale faciliteiten

    Een paar maanden geleden schrok de overheid eindelijk wakker. Harstikke mooi dat al die zzp’ers jarenlang de werkelijke werkloosheidscijfers hebben verbloemd maar nu loopt het spuigaten uit, zo heeft men geconcludeerd. Die 800.000 zzp’ers brengen te weinig belasting binnen omdat ze profiteren van de fiscale faciliteiten die Den Haag jaren eerder heeft opgetuigd om hen tot het ondernemerschap te bewegen. En bovendien lopen ze rond zonder verzekering en zonder pensioen. Zie daar de achtergrond van de gedachten die de AFM en Maarten Camps ventileerden. Het kabinet studeert sinds oktober op een aanpak van de positie van de zzp’ers en geeft her en der suggesties om een proefballon op te laten zodat de geesten rijp worden gemaakt voor ‘een omslag in het denken’, zoals Camps in zijn artikel betoogde. Ik voorspel dat het aantal faillissementen dat de komende jaren zal worden uitgesproken nauwelijks lager zal zijn dan de records die in de afgelopen crisistijd zijn gevestigd. Voor minstens tachtig procent van alle zzp’ers breekt de crisis nu pas écht los.

    Robert Jan Blom, Faillissementenregister

    1. Beste Cynicus, het systeem loopt tegen de omgekeerde effectiviteit aan, iets dat op veel vlakken gebeurt omdat we schijnbaar iets vergeten zijn onderweg. Het is vaak om een punthoofd van te krijgen als je het allemaal leest, en bijna een wonder dat het – al is het vierkant – blijft draaien. Nochtans, wie aandachtig leest, ziet ook de oplossing.

     Het kabinet studeert sinds oktober op een aanpak van de positie van de zzp’ers en geeft her en der suggesties om een proefballon op te laten zodat de geesten rijp worden gemaakt voor ‘een omslag in het denken’.

     Met ‘omslag in het denken’ geen probleem, vraag is natuurlijk wat ze daar zelf mee bedoelen. Met een knipoog kunnen we Keynes in herinnering brengen, kwestie van logisch boerenverstand. Begrijp je? Overigens, die aparte tak van sport, kan me er wat bij voorstellen.

    2. Ik voorspel dat het aantal faillissementen dat de komende jaren zal worden uitgesproken nauwelijks lager zal zijn dan de records die in de afgelopen crisistijd zijn gevestigd. Voor minstens tachtig procent van alle zzp’ers breekt de crisis nu pas écht los.

     Het oplossen van de werkloosheid is geen probleem, we kunnen de woestijn gaan schoonvegen. Lumineus idee natuurlijk, het probleem zal misschien zijn dat er niet genoeg geld is om bezems te kopen, een domper op de feestvreugde. Ironie is de taal van het modernisme, zegt men.

  3. De oorzaak zit ‘m dan niet in het nieuwe modewoord ‘biflatie’ maar eerder in inflatie voor de één en technolgische ontwikkeling voor de ander. Sturen op zgn biflatie is sturen op gevolg, en daarmee doe je hetzelfde wat regeringen aldoor al doen, en die uitkomst kennen we dan ook al…

   Biflatie stelt het ‘redelijke evenwicht’ centraal waardoor het EN/EN perspectief gebruikt wordt. In andere woorden, het monetaire systeem (en beleid) werkt dan in functie van het geheel. Om het eenvoudig te zeggen, het bouwen van een huis in Afrika vereist evenveel vermogen dan eentje in Zweden, ik zeg maar wat. Het loon van de ‘metser’ in Afrika en Zweden kunnen dan ook hetzelfde zijn. Het herstel van de koopkrachtpariteit is dan ook een bijzonder aandachtspunt, een dergelijke oefening wordt veel makkelijker wanneer we biflatie hanteren. Suggestief een artikel hierover The Big Mac Adjusted.

 3. Er is geen verband tussen de lening en het object van lening. Als geldt dat er geld vrij komt bij deflatie voor diegene met spaargeld, dan geldt het omgekeerde ook (dus toenemende schuld). Ik zie de appels met peren vergelijking juist eerder bij jou.

  1. Als geldt dat er geld vrij komt bij deflatie voor diegene met spaargeld, dan geldt het omgekeerde ook (dus toenemende schuld). Ik zie de appels met peren vergelijking juist eerder bij jou.

   Dit zou betekenen dat je bij inflatie een inflatievergoeding in rekening brengt, bij deflatie zou dan deze methodiek plots niet meer van toepassing zijn. In extreme zin voorgesteld, stel dat morgen alle prijzen/lonen met een factor 10 zakken dan zou je op balans soortgelijke huizen hebben met een boekhoudkundige waarde die met een tienvoud verschillen. Tenzij je een herwaardering in kost neemt, zal je dat dure huis nooit verkocht krijgen, denk je ook niet?

   1. Nee, ik geef geen inflatievergoeding, jij bent juist degene die een deflatie vergoeding voorstelt. Je hebt het geld al uitgegeven aan iets waarvan de tijd de waarde heeft ingehaald. Dat heet pech (in het omgekeerde geval heet het geluk, maar daar is niemand vies van). Daarom is er geen verband tussen de lening en het object van lening. Als het object van lening namelijk geen huis is maar iets wat je direct geconsumeerd hebt dan gaat je vergelijking al mank (er is geen object meer om mee te vergelijken). Nogmaals, wat jij als biflatie omschrijft, staat voor mij synoniem voor sturen op gevolgen. Dat geeft mij alleen maar de indruk dat er behoefte is aan beheersing van het proces, omdat je een uitkomst wenst die bij jou (wereld)beeld past. Daarmee doe je feitelijk hetzelfde wat regeringen nu ook doen. Laat de dynamiek van het leven lekker zijn werk doen, ipv uitkomsten na te streven!

    1. Nee, ik geef geen inflatievergoeding, jij bent juist degene die een deflatie vergoeding voorstelt.

     Rente bestaat uit verschillende componenten waaronder een ‘inflatievergoeding’, deflatie is als negatieve inflatie. In een ‘steady state economy’ zou dat allemaal vervallen maar zover zijn we nog niet. In hoeverre dat het ooit zal lukken, het zou wel kunnen.

     Je hebt het geld al uitgegeven aan iets waarvan de tijd de waarde heeft ingehaald. Dat heet pech (in het omgekeerde geval heet het geluk, maar daar is niemand vies van). Daarom is er geen verband tussen de lening en het object van lening. Als het object van lening namelijk geen huis is maar iets wat je direct geconsumeerd hebt dan gaat je vergelijking al mank (er is geen object meer om mee te vergelijken).

     Het object kan zowel materieel of immaterieel zijn, finaal komt het erop neer dat je met dat geld terug hetzelfde object moet kunnen kopen. Materieel of immaterieel is hier irrelevant. In wat je voorstelt zou ik graag de bank zijn, daar niet van. Je kan dan iedereen z’n spaargeld binnenrijven, creatief op zich maar of dat ook gaat lukken? Ben het wel met je eens dat de lening in het verleden ligt en in die zin geen relatie meer bestaat, het geld heeft waarde voor toekomstige gebeurtenissen.

     Nogmaals, wat jij als biflatie omschrijft, staat voor mij synoniem voor sturen op gevolgen. Dat geeft mij alleen maar de indruk dat er behoefte is aan beheersing van het proces, omdat je een uitkomst wenst die bij jou (wereld)beeld past. Daarmee doe je feitelijk hetzelfde wat regeringen nu ook doen. Laat de dynamiek van het leven lekker zijn werk doen, ipv uitkomsten na te streven!

     Biflatie is niet anders dan wat we vandaag doen, het is enkel veel flexibeler en logischer. De SROI is wel geheel verschillend, dat is een enorm pluspunt.

    2. Laat de dynamiek van het leven lekker zijn werk doen, ipv uitkomsten na te streven!

     Daar kunnen biflaten het enkel maar mee eens zijn, als deflatie correct wordt toegepast (zonder kapitale denkfouten) dan zijn morgen alle schulden ook weg, wiskundig precies lukt dat. Als die ‘kapitale denkfout’ blijft zegevieren dan zijn we niets met wiskundige bewijzen. En toch klopt het wiskundige bewijs, vandaar dat we het een ‘kapitale denkfout’ kunnen noemen, het is de evidentie zelve. Laat de dynamiek van het leven z’n werk doen? We hopen het.

 4. Permacultuur versus Monsanto. Mandje versus dollar. Olie voor protectie, en ontwikkelingshulp voor goedkope grondstoffen. Omgekochte dictators, het Huis Saud. Sheeple versus IMF, de wereldbank als backstopper voor bankverliezen. De tegenstrijdige belangen der psychopaten lopen niet warm voor de theoretische ondermijning van hun ‘voorrecht’. Heheh… biflaten.

  1. En zo is het maar net!Jammer dat heel weinig mensen de droge werkelijkheid snappen.Je hebt de naieve sheeple aan de ene kant en de complotters aan de andere kant. Daarboven heb je nog de graaiers. Dan heb je nog een enkele authentieke intellectueel die overal vragen bij stelt en blijft stellen…Er gaat niets veranderen, er zijn te weinig kritische geesten om momentum te krijgen…Overigens hulde aan Werner bij het over een andere boeg gooien. Niet mijn boeg maar hij doet het toch maar. De beste man heeft een boodschap! Jongeluy

   1. Beste Moerstaal, oprecht interessant bericht dat je hier post. Als pragmaticus toon ik ook interesse in wat je jouw ‘boeg’ wil noemen, kan je daar iets meer over kwijt? Corrigeer me, je zou dan behoren tot de ‘kritische geesten’? Dit is de reden om ‘deflatie’ als fenomeen ter dialoog te stellen, met de randinformatie in het artikel heb ik trachten aan te geven dat het om een zgn ‘attractor’ gaat. ‘Deflatie’ en ‘kritische geest’ hebben iets gemeen, iets dat voor ons duidelijk tot uiting komt in deze dialogen. De verschillende groepen die je aangeeft zijn interessant om de situatie van vandaag te beschrijven, heb daar per toeval studie over gedaan.

    1. Werner, ik zit al dik een decennium in het rijpingsproces waarbij je zaken met minder woorden kan omschrijven. Mijn vroegere werkgever in Michigan USA kon alles met heel weinig woorden af. De man was briljant en pas na zijn veertigste miljonair geworden. Op het juiste moment het juist product lanceren en daarna ondanks tegenwerking boven blijven drijven. Gewoon kwestie van blijven innoveren en optimaliseren. Maar nooit was zijn business overdreven moeilijk. In tegendeel, dingen waren juist simpel zonder consessies te doen, denk aan veiligheid, kwaliteit e.d.. De enige consessie was mogelijk de afwezigheid van bureaucratie. De producten voldoen aan de nodige regels, zelfs de productie en administratie voldoen aan ISO 9001-2000. Het was de mooiste tijd van mijn werkzame leven en zou het zo overdoen. Het product is een soort accupoolkap ook wel terminal insulator genoemd. Daarna heb ik nog succes gehad in de .com business. Nu is het al sinds 2008 stil ondanks verwoede pogingen daar veranderingen in aan te brengen. Ik heb daarna zelfs nog huizen en bedrijven schoon gemaakt en klussers aan het werk gezet terwijl ik in Brazilië begon met voorbereidingen om eventueel daar te gaan wonen. Toen eenmaal ook die business ingezakte ben ik maar vertrokken. Nu zit ik in Brazilië op een houtje te bijten en zou graag terug gaan naar Nederland. Maar ja, wat dan te doen? Mijn oude mams en mijn zus helpen in hun moestuin op hun boerderij? En dat met al mijn intelligentie, oprechte intentie en levenservaring… Mijn frustratie!!! Het zal wel een combinatie van mijn leeftijd zijn plus de huidige tijdsgeest. Ik mis denk ik de flexibiliteit. Ik zit er sterk aan te denken het bijltje er bij neer te gooien en met ‘vervroegd pensioen’ te gaan, noem het van mijn part een sabbatical welke daarna overgaat in pensioen.

     1. Grappig te zien dat je af en toe best wel zinnig kunt overkomen. Hoewel, intelligentie, oprechte intentie en levenservaring maar zeer betrekkelijk zijn. Wat jouw frustratie betreft heb je volkomen gelijk en die is oer- en oervervelend voor mensen, waaronder ikzelf, als we je waardeloze berichten lezen, die meer in een theekransje thuishoort. En zoals gewoonlijk geef je weer geen eens antwoord op een eerlijke en gemeende vraag van Werner, maar kom je weer aan met hoe goed je wel niet bent. Bij mij heb je het voorlopig verbruid Moerstaal, tenzij je afkomt met zinnige dingen in een discussie, waar je je vaak in meent te moeten mengen, zonder inhoudelijk ook maar iets bij dragen. Zoals ook nu weer, we weten zo langzamerhand wel waarop het systeem gericht is. Kom eens met wat nieuws, of diep eens iets uit vanuit een bepaald gezichtspunt. Je schrijft: Nu zit ik in Brazilië op een houtje te bijten en zou graag terug gaan naar Nederland. Wel doe daar dan wat aan, zou ik zo zeggen. Er zijn meer mensen hoor, die in verre vreemde landen niet echt kunnen aarden, ondanks hun enthousiaste verhalen van hoe goed het daar allemaal niet is. En geloof me, ik spreek hier uit ervaring. Ik kom zelf uit dat soort families.

     2. Dank om dit even te delen Moerstaal, geeft een impressie vanuit welke context je de dingen schrijft. De perceptie mag soms anders lijken maar deel je mening wat eenvoud en flexibiliteit betreft, we zitten als gevangen in een vastgeroest systeem dat de naam ‘economie’ niet waardig is. Dat hierdoor een berg frustratie ontstaat is dan maar zeer begrijpelijk, jammer genoeg gaan we dat maatschappelijk op elkaar projecteren waardoor de malaise nog veel erger wordt. Anders gezegd, het geambieerde samenwerken en duurzaam leven blijft uit. En ook dit zijn dan wellicht weer teveel woorden, in al onze frustratie (ik heb ze ook) ontgaat ons de inhoud waar het dan echt om gaat. Biflatie gaat om eenvoud en flexibiliteit, een flexibiliteit die totaal verduisterd wordt door een aantal kapitale denkfouten die hier ter dialoog gesteld worden. En dat is echt niet zomaar wat, we blokkeren eigenhandig elke ware progressie door dergelijke economische misvattingen. Op die manier is onze frustratie natuurlijk makkelijker te begrijpen, dit is ook eenvoudig maar dan is het nog niet opgelost natuurlijk. Begrijp je zelf dan waar ik hier naar verwijzen wil? Door je reacties heb ik daar echt geen idee over, jammer genoeg.

     3. Werner, wij kennen elkaar nog niet zolang. De meeste vaste reaguuders ken ik aardig en hun reacties bezien kennen ze mij ook. Nou ja, onze digitale alterego’s dan. Enkele reaguuders ken ik zelfs offline. Zelfs Koen heb ik ooit mogen ontmoeten!

     4. Dat we elkaar nog niet zo lang kennen, klopt. Jouw verhaal is voor mij herkenbaar nochtans, ik heb een ‘zware’ carriérre in het bedrijfsleven achter de rug en nu werkloos toekijkend naar de waan van de dag. Door omstandigheden ben ik daar dieper over gaan nadenken, problemsolving, project- en crisismanagement is wat ik vroeger ook deed. Omwille van onze bevindingen zijn we vervolgens politiek (ea) beginnen aanschrijven om tot een inhoudelijk debat te kunnen komen, dit in de hoop om vervolgens theorie om te kunnen zetten in daden. Voor ons is het al lang duidelijk dat er geen gebrek is aan oplossingen, het ware probleem is derhalve nog iets van een andere orde maar ook dat is vrij eenvoudig te (h)erkennen. Biflatie geeft ons alle middelen die we nodig hebben, wat zou volgens jou het probleem dan nog zijn? Naar mijn mening heb je het antwoord daarop al gegeven.

     5. Werner, ik heb het antwoord al gegeven? Je bedoelt, innoveren en optimaliseren?

     6. Beste Moerstaal, ging over het bericht waarin je categorieën aanbracht, ik moduleer even

      (1) Je hebt de naieve sheeple aan de ene kant
      (2) De complotters aan de andere kant
      (3) Daarboven heb je nog de graaiers
      (4) Dan heb je nog een enkele authentieke intellectueel die overal vragen bij stelt
      (5) Er zijn te weinig kritische geesten

      Nu spreek je over innovatie en optimalisatie, dit alles geeft een brede context waarbinnen een debat zich afspeelt. Ik neem vrijpostig aan dat je jezelf tot (5) rekent waardoor je een probleem hebt met alle anderen, dit topic (cfr deflatie)gaat inhoudelijk over innovatie en optimalisatie maar weet niet of je dit zelf ook zo ziet.

    2. Ik bedoel te zeggen dat deze wereld mij te complex wordt. Teveel geneuzel. Ik wil mijn energie steken in samenwerken en duurzaam leven. Maar het systeem gaat nog steeds richting concurreren en graaien…

     1. @moerstaal, Om maar gelijk met een oer-Hollands truttemuts opmerking binnen te vallen… ‘vervroegd pensioen’ ? Je zit al jaren in Brazilië, hoe zit dat straks met je AOW ? Duurzaam leven… Je weet dat als je een windmolen in je ‘achtertuin’ wilt hebben dat je dan jaren met een ambtenaar rond de tafel moet en die windmolen die komt er uiteindelijk toch niet. Je veel voor zonnepanelen gaat neerleggen omdat de EU een dure importheffing op die zooi uit China heeft gekoppeld ? Het zijn zomaar wat voorbeelden uit de truttemuts-polder als je er meer wil dan hoor ik het wel.

     2. Beste R, Permacultuur is mijn doel. Ik plant nu aan, haal eten uit tuinen en natuur. Mijn oude mams en zus hebben bij gebrek aan beter nu een haverpunt waar mensen hun aankopen op http://www.vanhavertotgort.nl/ af kunnen halen. Dit wordt aangevuld met groente en fruit uit eigen tuin. Kijk ook eens op http://achterdesamenleving.nl/ , hier staan veel artikelen over permacultuur. Ik ga mij waarschijnlijk bij hun aansluiten. Groetjes

     3. Dat is eenvoudig Moerstaal, als we niet opletten is het straks WOIII, het is vandaag als een tikkende tijdbom maar dat ontkennen mensen liever.

     4. @moerstaal Was jij een jaar of 5 geleden ook veel actief op nujij? Zo ja, dan heb ik jouw reacties altijd erg gewaardeerd. De dingen die we nu in snel tempo zien ontwikkelen, werden toen al voorspeld door mensen die voor gek verklaard werden. Ik voel me sinds die tijd nog steeds een kikker in een pan op een vuurtje dat steeds heter word. Verschillende lui uit die club van toen zijn inmiddels naar het buitenland vertrokken en met permacultuur bezig. Ik zit me hier af te vragen of ik hier in NL ga blijven en zo ja, hoe lang nog. Freeze, Fight or Flight

  2. klopt Houtskool. Het systeem zal en moet, door een kleine maar zeer machtige Elite, in stand gehouden worden. Deze elite heeft in feite schijt aan economische modelletjes en schuwt geen enkel middel om haar doelen te bereiken. Dat wordt nu steeds meer duidelijk. Dat neemt overigens niet weg dat Werner prachtige artikelen schrijft die stof geven tot zelf nadenken en reflectie.

   1. Dank Cynicus, gewaardeerd. Ik stel me altijd de vraag hoe mensen het zouden regelen als ze zelf die ‘elite’ zouden kunnen zijn. Anders gezegd, stel dat we zelf aan de knopjes zitten, hoe zouden we het dan regelen? Zou het dan ook ‘ikke eerst’ worden of ‘voor allen, door allen’?

     1. Je mag er over nadenken, geen verplichting. Wij zijn alvast benieuwd naar de uitkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: