Deflatie, chaos en orde (1)

44

Voor systeemwetenschappers zijn ‘attractors‘ een bekend begrip, beter gekend als ‘vlindereffecten‘. Deze attractors kunnen een systeem of organisatie in een andere richting stuwen op een heel indringende manier, goedschiks, kwaadschiks. Deflatie kan leiden tot heel wat chaos. In het verschiet wordt orde op zaken gesteld waardoor biflatie volwaardig z’n intrede kan doen, een kwestie van rechtvaardig monetair beleid, een kwestie van (financiële) ethiek.

Biflatie

Om ons een beter begrip te vormen over de toepassingsmogelijkheden van biflatie is de Fishervergelijking meer dan voldoende, we hebben werkelijk geen raketwetenschap nodig om eenvoud te begrijpen. Het simultaan gebruik van zowel inflatie als deflatie ontbloot wel een aantal economische misvattingen die we niet altijd zien wanneer we ons strikt conformeren aan een inflatoire economie. De meningen zijn verdeeld en dat is ook niet zomaar, in dit artikel een aantal stellingen ter dialoog, waar of niet waar? Meer info omtrent de Fishervergelijking kunnen we op internet vinden, we beperken ons hier tot de basis.

M x V = P x T

Deflatie

Vanuit een macro-perspectief kunnen we makkelijk simulaties maken, deflatie zegt niets anders dan dat prijzen dalen en staat in schril contrast met inflatie waar net andersom geldt. Zowel inflatie als deflatie hebben neveneffecten, om deze reden hebben biflaten geen voorkeur voor één van beiden maar oog voor het redelijke evenwicht van het geheel. Zo eenvoudig mogelijk in een rekenblad omgezet, in dit geval nemen we aan dat deflatie zich – willens nillens – als een maatschappelijke trend verder zet. Ons facultatieve beeld ziet er dan als volgt uit, de andere variabelen blijven stabiel en de prijs daalt gestaag over tien perioden:


Reflecties

Het beeld staat op zich en ieder van ons kan er een mening aan vastknopen. Als we ‘belangen’ voor even uitsluiten, kunnen we een aantal gevolgtrekkingen maken. We doen dit vanuit een strikt empirische beschouwing om het debat voeding te geven, dit kunnen we vergelijken met wat ‘mainstream’ aan de bevolking bericht wordt. Onderstaande stellingen zijn niet limitatief en ze hoeven ook niet waar te zijn. Het geeft te denken, tegelijkertijd krijgen we een impressie van wat biflatie betekent.

Deflatie betekent dat we neutraal geld genereren uit de reeds bestaande geldhoeveelheid, mensen met spaargeld worden hierdoor spontaan rijker. Dit geld kunnen we ook aanwenden om de pensioenkas te vullen, elke (politieke) maatregel die zich beroept op een schaarste aan geld kent derhalve geen economische rechtsgeldigheid.

Banken doen er goed aan om deflatie te promoten, hoe hoger het deflatiecijfer, hoe meer geld er vrijkomt op de markt. Op deze manier kunnen ze het vertrouwen met de bevolking herstellen en investeren in een waarachtig sociaal duurzame samenleving. De bank, uw vriend.

Technische fiche

Systeemtechnisch kan deflatie gezien worden als een katalysator, het is een middel dat helpt om het economische herstelproces te versnellen. Naargelang perceptie kan het tweeledig gezien worden, enerzijds letterlijk te nemen, anderzijds als een bewustzijnsmaker, deze gaan hand in hand. Het idee van deflatie zet het hedendaagse systeem onder spanning om tot een doorbraak te komen, het systeem ondergaat hierdoor een transformatie met gevolgen voor heel de samenleving. Technisch gezien is er geen probleem om dit transformatieproces vloeiend en vreedzaam te laten verlopen, dit is een kwestie van menselijke keuze en (politieke) besluitvorming. Aandacht, ontvankelijkheid en co-creatieve samenwerking zijn hierbij kritische succesfactoren, een proces dat het mondiale vertrouwen kan herstellen. Garanties bestaan echter niet, een doemscenario behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Biflatie, chaos en orde.